X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20392

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego

PLAN
ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr IWONA SPUREK – MAJKA
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W ...

Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2010
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2013
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Opiekun stażu: mgr Alicja O.
Dyrektor Szkoły: mgr Wiesław Sz.

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.

Formy realizacji

Termin
realizacji

Sposób
dokumentowania

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Stosowanie aktywnych metod nauczania poprzez zabawę – gry i zabawy dydaktyczne, zabawy muzyczno-rytmiczne, metody oparte na odkrywaniu, przeżywaniu i działaniu, matematyka Prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, pedagogika zabawy Klanza, elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz.
3. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej: dziennik, indywidualne programy: zajęć wyrównawczych i program autorski kółka plastycznego „W świecie plastyki”.
4. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• konferencje szkoleniowe
• warsztaty
• kursy, szkolenia

Wrzesień 2010
Wrzesień 2010

Raz w miesiącu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Kontrakt

Plan rozwoju zawodowego

Konspekty

Potwierdzenia

§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Przygotowanie uroczystości szkolnych – aktywne uczestniczenie w życiu szkoły

2. Udział w przygotowaniu dzieci do występów artystycznych i konkursów plastycznych.

3. Organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami wychowanków.

4. Współpraca z pedagogiem i logopedą szkolnym.

5. Nawiązanie współpracy z Poradnią psychologiczno – pedagogiczną w ....

6. Nawiązanie współpracy z Biblioteką Publiczną w ...:
• Uczestnictwo w zajęciach czytelniczych.
• Pasowanie na czytelnika.

7. Nawiązanie współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci

Według planu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Scenariusze

Karty indywidualnych rozmów z rodzicami
Potwierdzenia

Potwierdzenia

Potwierdzenia

Potwierdzenie

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych pomocy dydaktycznych, dokumentacji szkolnej.

2. Wykonywanie dyplomów, zaproszeń, podziękowań w programach graficznych.

3. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.

4. Publikacja Planu Rozwoju Zawodowego, scenariuszy zajęć na portalach internetowych

Cały okres
stażu

Cały okres
stażu

Cały okres
stażu

Cały okres
stażu

Pomoce dydaktyczne

Opracowane materiały

Potwierdzenia

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1. Aktywna praca nad samokształceniem – aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.

2. Pedagogizacja rodziców – opracowywanie ulotek dla rodziców z zakresu psychologii i pedagogiki.

3. Rozwijanie współpracy z rodzicami (prowadzenie zajęć otwartych i z udziałem rodziców, organizowanie uroczystości, wycieczek).

Cały okres
stażu

Cały okres
stażu

Cały okres
stażu

Dziennik lektur

Potwierdzenie dyrektora

Potwierdzenie dyrektora

§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego
• Ustawa o systemie oświaty
• Karta Nauczyciela
2. Analiza przepisów dotyczących systemu funkcjonowania szkoły (Statutu Szkoły, przepisów BHP, Programu Wychowawczego Szkoły).

3. Sporządzenie Planu Wychowawczego Przedszkola

Cały okres stażu

Cyklicznie we wrześniu

Potwierdzenie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.