X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20301
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego mgr Anny Frankiewicz
§7 ust. 2, pkt 1Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
1. Zapoznanie się z procedurą oraz z przepisami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego.
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego z uwzględnieniem zmian w ustawie o systemie oświaty: - Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu, - Karta Nauczyciela
- Gromadzenie własnych zasobów tekstów i ustaw w formie pisemnej i elektronicznej
- Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju , sprawozdania i prezentacji dorobku.
- Udział w szkoleniach poruszających kwestie awansu zawodowego i jego aktualizacji.
- Uaktualnianie wiedzy na temat awansu zawodowego
2. Nawiązanie i kontynuowanie współpracy z opiekunem stażu
- Dokładne omówienie zasad współpracy z opiekunem
- Korzystanie z pomocy opiekuna w poprawnym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju
3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji placówki i internatu
- Analiza przepisów prawa oświatowego i zasad prawa pracy w zakresie funkcjonowania placówki
- Poszerzanie znajomości z zakresu dokumentacji placówki: Statut Ośrodka, Regulamin pracy, Plan nadzoru pedagogicznego, Program profilaktyczny, Program wychowawczy, Kalendarz uroczystości na rok szkolny 2010/2013
4. Realizacja zadań wynikających ze statutu, specyfiki i typu placówki
- Samodzielne opracowywanie/współopracowywanie dokumentów wynikających ze specyfiki placówki i możliwości uczniów
- Współpraca z Dyrekcją Ośrodka oraz gronem pedagogicznym
- Praca w szkolnych komisjach powołanych przez dyrektora
- Inspirowanie działań na rzecz placówki
5. Przygotowanie sprawozdania z odbytego stażu
- Opis realizacji planu zawodowego. Ustalenie osiągnięć i wniosków
6. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności
- Autorefleksja, samoocena
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności
7. Uczestniczenie w działalności szkoły i różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębiającego wiedzę i umiejętności zawodowe
- Realizacja planu wychowawczego i innych obowiązujących dokumentów
- Współpraca z rodzicami
- Udział w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach kształcenia zawodowego
- Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- Prowadzenie Rad Szkoleniowych
8. Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób umożliwiający odpowiednia realizację zadań
- Dalsze rozwijanie umiejętności pisania scenariuszy zajęć
- Przygotowanie pomocy dydaktycznych, warsztatu pracy celem podniesienia jakości pracy
- Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych, udział w zajęciach warsztatowych, szkoleniach
9. Podejmowanie dodatkowych działań przy współpracy z innymi nauczycielami
- Organizowanie konkursów (m.in. „Chopin bliżej nas” i inne) i akademii, kultywowanie tradycyjnych imprez
- Współuczestnictwo w realizacji programu szkoleniowego m.in. „Klub Europejski Zeus” itp.
- Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce
- Promocja placówki w środowisku lokalnym

§7 ust. 2, pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Aktywne realizowanie zadań opiekuńczych i wychowawczych
- Nawiązanie współpracy z psychologiem i logopedą szkolnym, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
- Zapoznanie z dokumentami dotyczącymi wychowanków (opinie, orzeczenia)
- Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z rodzicami: -rozmowy indywidualne –wywiadówki
- Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych
- Indywidualne kontakty z wychowankiem
- Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych
- Organizacja czasu wolnego (wycieczki, zajęcia, spacery itp.)
- Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego
2. Opracowywanie programów rewalidacji zgodnie z zaleceniami Poradni oraz z możliwościami indywidualnymi ucznia
- Rozwijanie funkcji poznawczych: spostrzegawczości, uwagi, logicznego myślenia
- Wspomaganie rozwoju mowy, oraz czynności samoobsługowych
3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogiczno-psychologicznej
- Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej –„Szkoła Specjalna”, Życie Szkoły”, „Problemy opiekuńczo-wychowawcze”
- Zapoznanie się z nowościami literatury pedagogicznej
4. Diagnoza potrzeb edukacyjnych oraz obserwacja i analiza możliwości wychowanków
- Organizowanie pomocy dla uczniów słabych i zapewnienie im odpowiednich warunków do nauki
- Dostosowanie metod i form pracy do możliwości uczniów
- Obserwacja zachowań wychowanków – zbieranie informacji poprzez codzienne kontakty z wychowankami w różnych sytuacjach, kontakty z nauczycielami i wychowawcami, psychologiem, logopedą
- Realizowanie zadań opiekuńczych i wychowawczych zgodnie z programem profilaktycznym, programem wychowawczym
- Diagnozowanie problemów wychowawczych i środowiskowych
- Organizowanie pomocy psychologicznej
5. Poszukiwanie nowatorskich metod pracy z wychowankiem
- Podejmowanie działań naprawczych i korygujących zaburzone funkcje
- Prowadzenie dodatkowych zajęć z wykorzystaniem m.in.: ~ arteterapii ~ metod komunikacji alternatywnej ~terapii behawioralnej
6. Integracja wychowanków poprzez ich aktywizację i uspołecznianie z uwzględnieniem w pracy specyficznych warunków środowiskowych
- Współorganizacja i przygotowanie wraz z wychowankami imprez wynikających z kalendarza imprez placówki
- Praca z wychowankami nad przygotowaniem dekoracji
- Zaangażowanie wychowanków w prace na rzecz placówki i internatu
- Nagradzanie i promowanie aktywnych wychowanków
7. Budowanie poczucia własnej wartości wychowanków podczas pracy wychowawczej
- Organizowanie zajęć wyzwalających spontaniczną aktywność wychowanków
- Przeprowadzanie zajęć opierających się na zainteresowaniach wychowanków
8. Uwrażliwianie wychowanków na problemy społeczne i cywilizacyjne
- Zorganizowanie zajęć poruszających m.in. problematykę agresji i przemocy, przeciwdziałania uzależnieniom itp.
- Udział w projekcie realizowanym przez Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej – Europejską kampanię w sprawie narkotyków „European Action on Drugs”


§ 7 ust. 2, pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera i Internetu w pracy nauczyciela
- Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera
2. Korzystanie z programów komputerowych, Internetu w praktyce szkolnej
- Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową
- Opracowanie przy użyciu technik komputerowych scenariuszy zajęć , konspektów itp.
- Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku
- Dzielenie się wiedzą z zakresu obsługi komputera z innymi nauczycielami
3. Publikacja własnych prac w Internecie
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronach WWW.


§ 7 ust. 2, pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
1. Uzupełnianie i aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
- Udział w kursach lub warsztatach
- Aktywne samokształcenie poprzez studiowanie literatury fachowej
- Korzystanie z zasobów Internetu w celu poszerzania wiadomości
- Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w pracy z wychowankami]
2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
- Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, przeprowadzenie rozmów, systematyczna współpraca z Poradnią Psychologiczno-Peagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, rodzicami/opiekunami, wychowawcami,
- Diagnoza potrzeb edukacyjnych, dbanie o bezpieczeństwo wychowanków podczas pobytu w placówce, analiza i obserwacja możliwości wychowanka
3. Kształtowanie i doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych w pracy
- Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z wychowankami, życzliwości, otwartości w kontaktach interpersonalnych, umiejętność współpracy w zespole.
§ 7 ust. 2, pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli
- Udział w warsztatach, szkoleniach, śledzenie dokumentów
- Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu
2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
- Analiza ustaw: o systemie oświaty, opiece społecznej, postępowaniu w sprawach nieletnich
- Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, rozporządzenia MEN i umiejętne korzystanie z nich
- Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
- Stosowanie przepisów w konkretnych sytuacjach
3. Uczestnictwo w opracowaniu dokumentacji placówki
- Udział w radach pedagogicznych i zespołach opracowujących i modyfikujących różne dokumenty obowiązujące w placówce
4. Praca w zespole wychowawczym. Uczestnictwo w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze specyfiki, typu i rodzaju placówki
- Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań w sprawach dydaktycznych i wychowawczych
- Udział w organizacji zespołu wychowawczego do opracowywania podstawowej dokumentacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.