X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20296

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

1. Imię i nazwisko: mgr Wioleta Dudzińska
2. Szkoła: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
3. Rozpoczęcie stażu: 1 września 2012r.
4. Czas trwania stażu: 1 września 2012r. – 31 maja 2015r.

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
§ 7 ust.2 pkt 1

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela *analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego,

*tworzenie biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu,

*napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania.


2.Współpraca z opiekunem stażu:
*ustalenie zasad współpracy, zawarcie kontraktu,

*ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu,


*obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna zajęć– wnioski z obserwacji,

*prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza,

*określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

3.Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciela
*autorefleksja, samoocena.

4.Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej
*doskonalenie umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć,

*stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania,
*opracowanie pomocy dydaktycznych,
*prowadzenie zajęć w obecności dyrektora, omówienie, wnioski,
*udział w zajęciach otwartych organizowanych przez innych nauczycieli,
*realizacja zajęć otwartych dla rodziców.

5.Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

6.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego:
*zastosowanie autorefleksji, autoanalizy przy sporządzaniu opisu z realizacji planu,
samoocena.

7.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki z wykorzystaniem literatury fachowej przydatnej w wykonywanej pracy i rozwoju osobistym.

8. Aktywne uczestniczenie w posiedzeniach rad pedagogicznych oraz w szkoleniach WDN-u i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
§ 7 ust.2 pkt 2

1.
Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły: Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
*zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

2.Rozwijanie zainteresowań uczniów
*obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi,
*prowadzenie zajęć dodatkowych,
*organizowanie konkursów dla uczniów.

3.Uwzględnianie w swojej pracy pedagogicznej problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
*poznawanie środowiska uczniowskiego,
*opracowanie zajęć na temat zagrożeń współczesnego życia,
*współpraca z pedagogiem szkolnym,
*prowadzenie spotkań z rodzicami, informowanie ich o problemach dzieci, pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
§ 7 ust.2 pkt 3

1.Opracowanie przy użyciu technik komputerowych dokumentacji szkolnej, scenariuszy zajęć, konspektów, pomocy dydaktycznych, dyplomów.

2.Korzystanie z Internetu w celu zdobywania potrzebnych informacji i materiałów dotyczących oświaty.
3.Komputerowe opracowanie dokumentacji
z okresu stażu.
4.Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej.
5.Wykorzystanie komputera podczas zajęć wyrównawczych.
6.Publikacje w Internecie (np. scenariuszy zajęć, planu rozwoju zawodowego).

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
§ 7 ust.2 pkt 4

1.Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
*poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze.
2.Pedagogizacja rodziców – wspieranie rodziców w procesie socjalizacji uczniów.
3.Pełnienie roli nauczyciela wspomagającego w klasie integracyjnej.
4.Aktywny udział w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów- pełnienie funkcji koordynatora i członka zespołu.
5. Pomoc uczniom na zajęciach wyrównawczych-rozwiązywanie problemów dydaktycznych.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
§ 7 ust.2 pkt 5

1.Bieżąca analiza dokumentacji dotyczącej organizacji pracy szkoły
*statutu szkoły wraz z WSO,
*programu wychowawczego szkoły
i innych.
2.Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
*udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych i zespołach samokształceniowych.
3.Organizowanie i współorganizowanie wycieczek i imprez szkolnych.
4.pracowanie własnego programu wychowawczego dla klasy II d zgodnie z WSO.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.