X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20303
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko : Anna Marek-Cytrycka
Zajmowane stanowisko: nauczyciel chemii
Data rozpoczęcia stażu : 1 września 2011r
Data zakończenia stażu: 31 maj 2014r.
Staż pracy pedagogicznej : 8 lat
Stopień awansu zawodowego : nauczyciel mianowany

Podstawy opracowania planu:
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
•Statut Zespołu Szkół
•Własny plan pracy na rok szkolny: 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014
•Indywidualne zainteresowania, preferencje i potrzeby

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły


1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego, analiza dokumentów szkolnych.

2. Dokumentowanie realizacji planu i przygotowanie sprawozdania z realizacji planu - wykonywanie zadań zawartych w planie pracy i tych, które przyniesie bieżące życie szkoły.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.

3. Uczestniczenie w pracach związanych z podniesieniem jakości pracy szkoły - analiza dokumentów: Statut Szkoły, WSO, Program Wychowawczy, Plan Dydaktyczny, PSO

4. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia służących własnemu rozwojowi i podniesieniu poziomu jakości pracy szkoły - udział w różnych formach kształcenia zawodowego związanych z metodyką nauczania przedmiotów zawodowych. Wykorzystanie technologii informatycznych na zajęciach edukacyjnych. Samodzielne studiowanie literatury fachowej, w tym czasopism metodycznych, zasobów Internetu

5. Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej - praca podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

6. Doskonalenie miejsca pracy - wykonywanie przez uczniów plakatów, prezentacji multimedialnych wykorzystywanych na lekcjach, przygotowanie i uaktualnianie spisu odczynników chemicznych

7. Promocja szkoły w środowisku - organizacja Dnia Drzwi Otwartych, pokaz doświadczeń chemicznych
8. Określenie zadań wychowawcy - opracowanie rozkładu godzin wychowawczych i planu pracy
9. Podejmowanie tematyki uzależnień i negatywnych zachowań społecznych - referaty przygotowywane przez uczniów, spotkania ze specjalistami (pielęgniarka szkolna, pracownicy poradni pedagogiczno-psychologicznej i inni)
10. Referaty przygotowywane przez uczniów, spotkania ze specjalistami (pielęgniarka szkolna, pracownicy poradni pedagogiczno-psychologicznej i inni) - zebrania z rodzicami zgodnie z harmonogramem pracy szkoły na dany rok szkolny, kontakty indywidualne dotyczące problemów wychowawczych. Kontaktowanie rodziców z pedagogiem szkolnym. Udział rodziców w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych- studniówka.

11. Opracowanie i wdrożenie narzędzi diagnostycznych - opracowanie: ankiet, testów, krzyżówek, zadań, testów na „wejściu” z chemii dla uczniów klas pierwszych o profilu przyrodniczo-medycznym.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


1. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w obsłudze komputera i Internetu - korzystanie z technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej, korzystanie z zasobów Internetu, przygotowywanie materiałów do pracy (testy, ćwiczenia, zadania) za pomocą komputera. Stosowanie Internetu do
kontaktów z rodzicami, nauczycielami, uczniami

2. Opracowanie i publikacja mojego Planu Rozwoju Zawodowego - publikacja w internecie
3. Sporządzenie i modyfikacja spisu odczynników chemicznych - spis stworzony w programie Excel ułatwiający szybkie znalezienie potrzebnego odczynnika
4. Opracowanie dyplomów i podziękowań - opracowanie dyplomów i podziękowań technologią komputerową
5. Prezentacje multimedialne - wykorzystanie opracowanych prezentacji podczas lekcji
6. Zastosowanie multimediów w nauczaniu chemii i na godzinach wychowawczych - korzystanie z filmów, prezentacji multimedialnych
7. Posługiwanie się technologią komputerową i informacyjną w pracy pedagogicznej - przygotowanie rozkładów materiału, PSO. Opracowanie ćwiczeń, zadań powtórkowych i utrwalających, krzyżówek itp. techniką komputerową
8. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji -wyszukiwanie stron internetowych bogatych w informacje chemiczne i wychowawcze, które można wykorzystać na lekcji chemii oraz godzinach wychowawczych

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zadań

1. Udział w spotkaniach rady pedagogicznej - udział w dyskusjach
2. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli- szkolenia rady pedagogicznej
3. Współuczestniczenie w zespole przedmiotów przyrodniczych- dyskusje, analizy, ewaluacje
4. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem tych z małym stażem- opracowanie konspektów lekcji, pomocy dydaktycznych, omówienie zajęć
5. Współpraca z nauczycielami w celu rozpoznawania i niwelowania trudności wychowawczych- dyskusja na temat problemów wychowawczych i sposobów ich rozwiązania

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie, modyfikacja i realizowanie programu: Przedmiotowy System Oceniania z Chemii - opracowanie programu, jego wdrożenie i coroczna modyfikacja.
2. Opracowanie i wdrożenie programu koła chemicznego - prowadzenie zajęć koła chemicznego w oparciu o opracowany program

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych

1. Udział w realizacji programu profilaktyki prozdrowotnej - omawianie i promowanie podczas lekcji wychowawczych celów i zadań programu profilaktyki
2. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów na terenie szkoły dla uczniów gimnazjum - opracowanie pytań, powołanie zespołu uczniów koordynujących przebieg konkursu, przeprowadzenie konkursu
3. Organizowanie wycieczek i wyjść klasowych - wyjazd do kina, na wykłady na wyższe uczelnie. Wyjście na lody lub ognisko.
4. Poszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu dydaktyki, pedagogiki i psychologii - zapoznanie z literaturą (lektura czasopism, książek i stron internetowych).
5. Uczestniczenie w realizacji zadań edukacyjnych lub wychowawczych, które przyniesie bieżące życie szkoły - udział w zadaniach bieżących zlecanych przez dyrektora szkoły
6. Prowadzenie koła chemicznego - realizacja zadań z opracowanego programu

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami lub innymi podmiotami.

1. Kontynuowanie. współpracy z pedagogiem szkolnym - organizowanie pogadanek na godzinach wychowawczych dotyczących wagarów, patologii w rodzinach, uzależnień i trudnych zachowań młodzieży.
2. Kontynuowanie współpracy z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej - zaproszenie pielęgniarki na godzinę wychowawczą, konsultacje
3. Współpraca z nauczycielami szkoły - korelacja działań i zadań dydaktyczno- wychowawczych
4. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań - wykonywanie dodatkowych zadań wynikających z bieżących potrzeb szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Dokonywanie opisu i analizy rozwiązania przypadków dydaktyczno- wychowawczych - zaobserwowanie niepokojących sygnałów dotyczących ucznia, sytuacji i problemu w szkole. Określenie znaczenia problemu, propozycje rozwiązania i efekty podjętych działań

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

.................................... .................................
data i podpis dyrektora szkoły podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.