X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20290
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel internatu

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób realizacji


§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań, mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Wstępna analiza własnych umiejętności
Autorefleksja, uświadomienie własnych niedoskonałości w pracy zawodowej wymagających poprawy.
1.09.2012
Wniosek o rozpoczęcie stażu
plan rozwoju zawodowe
go
Analiza własnych umiejętności
autorefleksja
IX 2012
Teczka osiągnięc zawodowych

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniowe posiedzenia rady pedagogicznej,
udział w kursach, konferencjach i warsztatach
okres stażu
Zaświadczenia o ukończonym kursie, lista obecności z rady
Wzbogacanie pomieszczeń internackich w nowe środki dydaktyczne oraz troska o wystrój I estetykę sal
Wykonywanie tablic informacyjnych I okazjonalnych. Znalezienie sponsorów na artykuły dekoracyjne
okres stażu
Potwierdzenie dyrektora
Organizowanie I uczestniczenie w spotkaniach z ciekawymi ludźmi w ramach kampanii Cała Polska czyta dzieciom
Udział w spotkaniach
Okres stażu
Potwierdzenia, podziękowania
Udział w pracach zespołu ewaluacyjnego oraz w szkolnym kole PCK
Wykonywanie prac zlecanych przez członków komisji
okres stażu
Potwierdzenie przez przewodniczącego
Prace nad zmianą regulaminu w internacie

Uaktualnienie i ujednolicenie regulaminu internackiego
wrzesień – październik 2012
Potwierdzenie dyrektora

Współpraca z rodzicami
Zaangażowanie rodziców do zorganizowania imprez okolicznościowych – lepszy przepływ informacji nauczyciel- rodzic
Okres stażu
Poświadczenie dyrektora
notatki w dzienniku


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Doskonalenie i pogłębianie wiedzy z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej
Analiza literatury fachowej. Wykorzystanie Internetu, encyklopedii multimedialnych, programów dydaktycznych, czasopism informatycznych w pogłębianiu wiedzy własnej i ucznia.
okres stażu
biblioteczka
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
Wykorzystanie edytora tekstu do opracowywania materiałów związanych z pracą wychowawczą, dyplomów, podziękowań dla rodziców pracą szkoły.
okres stażu
Poswiadczenie dyrektora,
przykładowe materiały
Uświadomienie roli technologii informacyjnej i komunikacji interpersonalnej w funkcjonowaniu nowoczesnego e-społeczeństwa
Ukazanie uczniom korzyści płynących ze stosowania komunikatorów internetowych
okres stażu
Poswiadczenie dyrektora
Korzystanie w pracy z wychowankiem z technologii informacyjnej I komunikacyjnej
Wykorzystywanie komputerowych programów edukacyjnych I plików internetowych w pracy z wychowankami. Gry i zabawy oraz bajki dostosowane do wieku I zainteresowań wychowanków
Okres stażu
Konspekty zajęc pliki I nagrania

Korzystanie w życiu codziennym z podstawowych programów i ich możliwości technicznych
Elektroniczny kontakt z nauczycielami i instytucjami oraz umieszczenie publikacji na stronie internetowej edux pl.
Okres stażu
Zaświadczenie

Programy multimedialne I edukacyjne
prowadzenie zajęc wychowawczych z wykorzystaniem technologii informacyjnej
okres stażu
Notatki własne


§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Prowadzenie zajęc otwartych dla zainteresowanych nauczycieli i wychowawców
Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego na stronach portalu edukacyjnego
przygotowanie publikacji dotyczących pracy nauczyciela wychowawcy
dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach warsztatach I przekazanie uwag I materiałów szkoleniowych zdobytych na szkoleniach

okres stażu
Scenariusze
potwierdzenia

zaświadczenia
Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach, przekazanie uwag i materiałów szkoleniowych zdobytych na szkoleniach
Materiały szkoleniowe
okres stażu
Zaświadczenie
Współpraca z nauczycielami
Wspólne przygotowywanie uroczystości w placówce
Okres stażu
Poświadczenie obecnych nauczycieli

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Opracowanie programu działań opiekuńczo - wychowawczych
Program kółka plastycznego : Mały artysta
Ok
res stażu
Program

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Współpraca z instytucjami kulturalno – oświatowymi : HDK, Słoneczkiem biblioteką muzeum
Współorganizowanie imprez w Internacie SOSW i Bursie oraz z w/w instytucjami
okres stażu
Zdjęcia z imprez,
potwierdzenie dyrektora,
potwierdzenie współorganizatora

Organizacja wycieczek szkolnych, inne działania zlecane przez dyrekcję szkoły
Opracowanie i realizacja planów wycieczek,
okres stażu
Poświadczenie dyrekcji
karta wycieczki

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Współpraca z organizacjami i instytucjami szkolnymi oraz poza szkolnymi
Udział w akcjach inicjowanych przez organizacje szkolne: Koło PCK, Koło Wolontariatu, Samorząd Uczniowski. Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych. Współpraca z biblioteką i czytelnią szkolną. A także biblioteką miejską i Domem Kultury
okres stażu
Potwierdzenie dyrektora
zaświadczenie
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Strażą Pożarną a także Policją Hrubieszowie
Spotkanie z przedstawicielami tych jednostek
obserwacja wychowanków
konsultacje z poradnią psych-ped
pogadanki profilaktyczne
okres stażu
Zaświadczenie
Zgłoszenie potrzeb uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej
Zorganizowanie zbiórek odzieży, zabawek i rzeczy codziennego użytku
szukanie sponsorów
okres stażu
Podziękowania
potwierdzenia


§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów dydaktyczno – wychowawczych
Opis i analiza dwóch przypadków – wywiady, analiza dokumentów, diagnoza, wdrożenie działań naprawczych, opis efektów podjętych działań.
okres stażu
Analiza przypadku
wnioski

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.