X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20275

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

§
NIEZBĘDNE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
DZIAŁANIA I ZADANIA
PODJĘTE NA RZECZ REALIZACJI WYMAGAŃ
terminy

dowody

ZADANIA
FORMY REALIZACJI

§ 7 ust.1 pkt.1
Uczestniczyć
w pracach organów szkoły związanych
z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego 1. Aktywne uczestnictwo
w pracach organów szkoły. a) Uczestnictwo w pracach zespołu ds. opracowania planu zajęć uczniów i harmonogramu dyżurów nauczycieli.
b) Uczestnictwo w pracach Zespołu ds. analizy wyników sprawdzianu w klasie VI;
c) Przygotowanie uczniów do spraw. po klasie VI SP,
d) Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, gminnych i ewentualnie wyższego etapu oraz Konkursu Przedmiotowego z Matematyki,
e) Prace w Komisji Konkursowej Gminnego Konkursu Matematycznego o tytuł „Mistrza Matematyki” na etapie gminnym
f) Pisanie niektórych protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej.
g) Uczestnictwo w pracach Zespołu ds. Ewaluacji.
h) Przygotowanie testów do wewnętrznego badania osiągnięć uczniów, raportu po badaniu oraz programu naprawczego.

i) Współorganizowanie uroczystości szkolnych (wg harmonogramu i przydziału obowiązków). IX 2010

cały staż Potwierdzenie Dyrektora szkoły.

Analiza wyników poprzednich sprawdzianów i sprawdzianów próbnych.

Kopie protokołów.

Kopie testów do wew-nętrznego badania osiągnięć uczniów, raportu po badaniu oraz programu naprawczego.

Scenariusze organizowanych uroczystości.

2. Współpraca
z rodzicami. a) Spotkania z rodzicami w trakcie zebrań klasowych
b) Indywidualne rozmowy z rodzicami w trakcie całego roku szkolnego cały staż Wpisy w dziennikach dotyczące indywidualnych rozmów z rodzicami podczas zebrań szkolnych i w trakcie całego roku szkolnego

§ 7 ust.1 pkt.2
Pogłębiać wiedzę
i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego 1. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności zawodowych poprzez udział w wewnętrznych
i zewnętrznych formach doskonalenia a) Udział w wewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego: udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych; udział w szkoleniu BHP
b) Udział w zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego: udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych c) Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych: studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej; korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli; korzystanie z internetowych materiałów i serwisów przeznaczonych
dla nauczycieli matematyki i informatyki; cały staż

Protokoły, zaświadczenia
Dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty

Wykaz lektur, tytuły pism,
Materiały, adresy portali, wykorzystane publikacje

§ 7 ust.1 pkt.3
Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły,
w której odbywa staż. 1. Analiza dokumentacji
Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
1. Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu Rozporządzenie MENiS z dn. 1 XII 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia MEN z 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publ.,; Ustawy o systemie oświaty z 1991 r.
2. Adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego cały staż Biblioteczka
2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego
a) Samodzielna lektura i analiza publikacji interpretujących zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego;
b) Dokumentowanie osiągnięć związanych z ubieganiem się o stopień nauczyciela mianowanego. cały staż Posługiwanie się zdobytą wiedzą w praktyce

Dokumenty: świadectwa, zaświadczenia, zdjęcia, scenariusze.

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności
i dokonywania zmian
w tych działaniach 1) Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli a) Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
1. Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu
2. Adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego
3. Tworzenie na użytek własny biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu (w formie tradycyjnej i multimedialnej)
b) Korzystanie ze wskazówek zamieszczanych przez portale internetowe poświęcone awansowi przy tworzeniu planu rozwoju, sprawozdania, prezentacji dorobku i układu teczki
c) Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, sprawozdania i przygotowanie prezentacji dorobku ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego d) Ukończenie kursu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego .
e) Udział w Radach Pedagogicznych poruszających kwestie awansu zawodowego i jego aktualizacji.
f) Uaktualnianie wiedzy n/t awansu (portale internetowe oraz czasopisma fachowe) cały staż

cały staż
początek i koniec stażu
cały staż Biblioteczka
Plan; sprawozdanie
Dyplom
Protokoły

Biblioteczka
2) Współpraca z opiekunem stażu a) Ustalenie zasad współpracy b) Stworzenie harmonogramu i tematyki spotkań z Opiekunem c) Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju d) Opracowanie projektu sprawozdania e) Obserwacja lekcji prowadzonych przez Opiekuna f) Prowadzenie lekcji w obecności Opiekuna g) Omawianie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji
IX 2010

cały staż
Zasady
Teczka
Konspekty

3) Dalsze doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły a) Opracowywanie, realizacja, monitoring rozkładów materiału do nauczania matematyki i informatyki
b) Doskonalenie umiejętności tworzenia konspektów lekcji c) Dalsze studiowanie i wdrażanie różnych metod nauczania oraz ewaluacja ich skuteczności d) Prowadzenie lekcji w obecności Dyrektora Szkoły oraz omówienie, wnioski i ocena dokonań e) Wdrażanie, monitoring PSO
f) Udział w lekcjach otwartych cały staż
Rozkłady
Konspekty
Konspekty
Notatki
Zaświadczenia
4) Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych - Udział w wewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego: a) Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
b) Udział w szkoleniu BHP
c) Udział w zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego: d) Udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych - Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych: a) Studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej b) Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli c) Korzystanie z portali poświęconych awansowi zawodowemu d) Korzystanie z internetowych materiałów i serwisów przeznaczonych dla nauczycieli matematyki i informatyki
cały staż

Protokoły, zaświadczenia
Dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty

Wykaz lektur,
Materiały, adresy portali, wykorzystane publikacje
Tytuły pism,
5) Wzbogacanie warsztatu poprzez poszerzanie inwentarza stosowanych metod nauczania o metody
aktywizujące a) Diagnoza tej potrzeby edukacyjnej b) Poznanie metod aktywnych przez studiowanie stosownej literatury oraz publikacji internetowych c) Wdrażanie, monitoring, ewaluacja efektów zastosowanych rozwiązań (wybranych metod) cały staż Materiały, konspekty
6) Modyfikowanie warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań, sposobu oceniania) w celu dostosowania
go do potrzeb edukacyjnych indywidualnego ucznia a) Diagnoza potrzeb edukacyjnych konkretnego typu ucznia (samodzielna obserwacja lub zapoznanie się z opinią Poradni) b) Poznanie i wdrożenie adekwatnych rozwiązań; ewaluacja efektów c) Dokonanie opisu i analizy przypadku d) Opracowanie zasad pracy z uczniem zdolnym e) Opracowanie zasad pracy z uczniem słabym f) Prowadzenie bezpłatnego kółka dla uczniów słabych g) Prowadzenie konsultacji dla uczniów zdolnych cały staż

Opis i analiza przypadku

Programy pracy

Program kółka
7) Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami a) Organizowanie konkursów i projektów
b) Opieka i stworzenie sali przedmiotowej
c) Opieka nad pracownią komputerową i multimedialnymi zasobami edukacyjnymi dotyczącymi warsztatu pracy nauczycieli innych przedmiotów. cały staż

Scenariusze,
Zaświadczenia

8) Podejmowanie dodatkowych zadań pozaszkolnych: praca społeczna Współpraca z LSCDN oraz z Komendą Miejską Policji cały staż Pisma, dyplomy i podziękowania
10) Publikacja własnych prac Opublikowanie własnego planu rozwoju, scenariuszy lekcji na edukacyjnych stronach WWW koniec stażu strony WWW

§ 7 ust.2 pkt.2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych 1) Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych a) Obserwacja własna, rozmowy z uczniami, wnioski wyciągane z obrad RP poświęconych zagrożeniom wieku nastoletniego i problemom wychowawczym w naszej szkole, korzystanie z opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
b) Udział w szkoleniach i radach szkoleniowych RP poświęconych problemom uczniów: cały staż

notatki

Protokoły, zaświadczenia

2) Poznawanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów, w celu udzielenia pomocy uczniom potrzebującym Obserwacja, rozmowy z wychowawcami, rozmowy z uczniem i rodzicami cały staż

3) Diagnozowanie innych problemów wychowawczo-opiekuńczych indywidualnych uczniów i próby pomocy a) obserwacja, rozmowa z wychowawcą i innymi nauczycielami n/t zaobserwowanego problemu, rozmowa z rodzicami b) indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicami. cały staż
5) Uwzględnianie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych, słabych, dyslektycznych Opracowanie właściwych form i metod pracy z uczniami (np. przygotowywanie uczniów do konkursu matematycznego., kółko dla uczniów słabych, kółko dla uczniów zdolnych) cały staż plany pracy
6) Poszerzenie warsztatu pracy o metody aktywizujące Diagnoza potrzeby, studiowanie stosownej literatury, prowadzenie lekcji w oparciu o metody aktywizujące cały staż Konspekty
7) Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów uczniów Spotkania z rodzicami cały staż Wpisy z indywidualnych spotkań z rodzicami w dziennikach lekcyjnych
8) Promowanie szkoły w środowisku lokalnym Prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej szkoły prezentującej szeroki dorobek działalności szkoły i uczniów oraz publikowanie na stronie materiałów i zdjęć promujących szkołę cały staż Strona www szkoły
9) Pełnienie roli opiekuna młodzieży Opieka nad uczniami podczas przerw śródlekcyjnych i opieka nad uczniami podczas wyjść pozaszkolnych
cały staż
Protokoły
§ 7 ust.2 pkt.3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1) Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela Udział w konferencjach dla nauczycieli informatyki i szkoleniach w zakresie wdrażania i wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym.

Cały staż Dyplomy i zaświadczenia
2) Wykorzystywanie komputera w pracy nauczyciela a) Tworzenie sprawdzianów, testów, kartkówek, materiałów dodatkowych przy użyciu edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego i prezentacji multimedialnych b) Wykorzystywanie na lekcjach scenariuszy i materiałów do nauki matematyki dostępnych w Internecie
c) Stworzenie własnych komputerowych programów dydaktycznych pomocnych w nauczaniu matematyki i informatyki
d) Korzystanie z różnorodnych komputerowych programów edukacyjnych w nauczaniu matematyki, plansz edukacyjnych i programów do tworzenia sprawdzianów z matematyki oraz testów kompetencji uczniów klasy VI
e) tworzenie zaproszeń, dyplomów, podziękowań, innych świadectw i dokumentów szkolnych w edytorze tekstu oraz edytorze grafiki
f) Zachęcanie uczniów do przekazywania zadanych prac w formie multimedialnej lub pocztą elektroniczną g) Wyznaczanie projektów wymagających posłużenia się Internetem i różnorodnymi programami komputerowymi h) Propagowanie wśród uczniów portali poświęconych nauce matematyki i informatyki oraz zachęcanie do pogłębianie swojej wiedzy i powtarzania materiału w ten sposób
i) Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii oraz pedagogiki cały staż

Dokumenty

Materiały
Spis stron WWW

Konspekty i materiały
3) Wykorzystywanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego a) Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi) b) Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizacji z wykorzystaniem Internetu c) Gromadzenie wybranych aktów prawa oświatowego w formie multimedialnej d) Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż e) Uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach ze stron WWW lub poprzez pocztę elektroniczną cały staż

V/VI 2013
cały staż Spis portali
Teksty
Teksty, płyty

Strony WWW

4) Publikowanie swych własnych prac w Internecie Publikacja planu rozwoju, sprawozdania, konspektów w portalach edukacyjnych V/VI 2013 j.w.
6) Stworzenie bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych cały staż Spis stron

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,

w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1) Pogłębianie wiedzy z tych dziedzin a) Lektura prac z tych dziedzin, notatki, wnioski (np. prace n/t pracy z zespołem klasowym, uczniami z różnymi potrzebami edukacyjnymi, z dyskalkulią, zdolnymi, słabymi itp., metod nauczania, oceniania, budowy programów nauczania, opisu i analizy przypadku, metod aktywizujących)
b) Udział w kursach poświęconych zagadnieniom z tych dziedzin cały staż

Zaświadczenia
Notatki
2) Zastosowanie zdobytej wiedzy z tych dziedzin w swym warsztacie pracy
do rozwiązywania problemów edukacyjnych
i wychowawczych uczniów 1) Rozwiązywanie problemów edukacyjnych a) Udział w pracach klasowych zespołów wychowawczych, omawianie problemów edukacyjnych uczniów i proponowanie środków naprawczych b) Diagnoza konkretnej potrzeby edukacyjnej c) Modyfikacja warsztatu poprzez zastosowanie właściwych metod pracy z uczniem o danej potrzebie edukacyjnej np.: opracowanie form pracy z uczniem zdolnym, słabym, z dyskalkulią; kółko matematyczne; prowadzenie konsultacji 2) Rozwiązywanie problemów wychowawczych a) Zgłaszanie zaobserwowanego negatywnego zjawiska RP lub wychowawcom klas b) Udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczo - opiekuńczych podczas Rad Pedagogicznych c) Udział w pracach klasowych zespołów wychowawczych

cały staż Opis i analiza przypadku,
Program kółka, protokoły, programy pracy, konspekty
Protokoły

§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania
w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż 1) Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty: - Dalsze poznawanie zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły poprzez analizę przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej - Poznawanie przepisów prawa oświatowego, w tym aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli a) Analiza Statutu Szkoły, WSO, Szkolnego Programu Wychowawczego, PSO, kompetencji Rady Pedagogicznej b) Udział w RP poświęconych tworzeniu i wdrażaniu w/w dokumentów szkolnych c) Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia MENiS dot. podstawy programowej, Rozporządzenia MENiS dot. programów nauczania, Rozporządzenia MENiS dot. oceniania i promowania uczniów, Konwencji o Prawach Dziecka, rozporządzenia w sprawie BHP itp. d) Udział w RP poświęconych prawu oświatowemu i zmianom w nim zachodzącym, w tym systemowi awansu e) Gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów w formie pisemnej oraz w formie multimedialnej f) Ukończenie kursu dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego z elementami prawa oświatowego IX/X 2010 oraz cały okres stażu

Cały okres stażu

Teksty przepisów, notatki
Protokoły RP
Protokół
Własna biblioteczka tekstów ustaw
Protokoły
Dyplom
2) Nieustanna aktualizacja wiedzy dotyczącej obowiązujących aktualnie aktów prawa oświatowego Regularne odwiedzanie internetowych portali zajmujących się zagadnieniami oświatowymi, w tym awansem nauczycieli, które to na bieżąco przedstawiają wszelkie zmiany zachodzące w prawie oświatowym i udział w RP poświęconych prawu oświatowemu i jego aktualizacji
cały staż Adresy stron WWW, protokoły
3) Uwzględnianie
i posługiwanie się
we własnej pracy zasadami prawa oświatowego a) Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisja przeprowadzająca egzamin
b) Prowadzenie dokumentacji szkolnej c) Udział w pracach komisji podczas egzaminów klas VI d) Udział w pracach komisji przeprowadzających konkurs matematyczny
e) Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu PSO i rozkładów nauczania f) Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej g) Udział w pracach plenarnych, klasyfikujących i zatwierdzających Rad Pedagogicznych h) Udział w ewaluacji pracy szkoły i tworzeniu raportu z ewaluacji
i) Pisanie niektórych protokołów z Rad Pedagogicznych
IX 2010 i
V, VI 2013


okres stażu
Zaświadczenie
Opracowany plan i sprawozdanie
Protokoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.