X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2019
Przesłano:

Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie III: Niezwykłe przygody głównego bohatera książki Marii Kownackiej "Kajtkowe przygody"

Ośrodek tematyczny : Zwierzęta wśród nas.

Zapis w dzienniku: Układanie opisu bociana wg. planu z wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa. Utrwalenie zasad pisowni wyrazów z „ó”.

Ptaki znajdujące się pod ochroną - bocian biały i czarny. Tryb życia i sposób odżywiania się. Wypowiedzi na temat losu dzikich zwierząt w sytuacjach nietypowych. Postępowanie wobec zwierząt.

Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 100. Rozwiązywanie zadań tekstowych.

Zabawa ruchowa: „Bocian i żabki”

Edukacja: polonistyczna, środowiskowa, matematyczna, muzyczno-ruchowa.

Cele dydaktyczne:

ogólne:
Kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w mowie i w piśmie na określony temat
Doskonalenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem
Utrwalenie poznanych części mowy
Zapoznanie z trybem życia i sposobem odżywiania się bociana białego i czarnego.
Doskonalenie umiejętności mnożenia i dzielenia liczb w zakresie 100.

Cele wychowawcze:
Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie
Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt.

Cele operacyjne:


Uczeń :
wyjaśnia pojęcie ptaki chronione i nazywa ptaki chronione w Polsce
zna tryb życia i odżywiania bociana białego i czarnego
wymienia podstawowe informacje o przeczytanej lekturze i potrafi wyszukać w tekście fragmenty na określony temat
wymienia różnice w wyglądzie bociana białego i czarnego
rozumie potrzebę ochrony ptaków
rozumie różnice między rozsądnym i nierozsądnym postępowaniem wobec zwierząt
rozumie treść zadania tekstowego
potrafi korzystać z różnych źródeł w celu zdobycia informacji
wyróżnia w tekście rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki
wypowiada się na dany temat
dokonuje charakterystyki bociana i redaguje wypowiedź w formie opisu
rozwiązuje proste zadania tekstowe i łamigłówki matematyczne
mnoży i dzieli liczby w zakresie 100
czyta tekst ze zrozumieniem
oblicza wartość zapisu matematycznego
przedstawia ruchem i gestem określoną rolę
potrafi dokonać samokontroli wykonanej pracy
uczeń współdziała w grupie

Metody pracy:

Słowne
- pogadanka, rozmowa kierowana, instruktaż
Aktywizujące
- drama, zadaniowa, czynnościowa,
- metoda samodzielnego sprawdzania poprawności wykonanego zadania.

Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna jednolita, indywidualna zróżnicowana.

Środki dydaktyczne: plansza z ptakami chronionymi , ilustracja bociana białego, karty informacyjne o bocianie białym i czarnym, rozsypanka wyrazowa, książka Marii Kownackiej „Kajtkowe przygody”, kartony z wyrazami i działaniami, chusta animacyjna, krzyżówki, karty pracy, słowniki j.polskiego, piłeczka, płyta z nagraniem, karty ortomagiczne.

Przebieg zajęć

1.Czynności organizacyjno-porządkowe
2.Ćwiczenia integrujące zespół klasowy:
- wylosowanie karty ortomagicznej
- marsz po kole wokół chusty, „witanie się” wyrazów
- zapisanie na swoich karteczkach jak największej liczby zapamiętanych wyrazów
- dobieranie się parami i rysowanie palcem na plecach kolegi wylosowanego wyrazu
- zabawa z chustą: dzieci przechodzą pod chustą na dany sygnał np.: wyrazy z końcówką „-ów”, wyrazy z „ó” wymiennym, wyrazy z „ó” niewymiennym
- znajdź swoją parę (wyjaśnienie pisowni wyrazów)
3.Podział klasy na cztery grupy (wg kolorów)
4.Układanie hasła reklamowego swojej grupy
5.Wspólne składanie z elementów obrazka przedstawiającego bociana
6.Układanie na chuście wyrazów (poznanych części mowy):
- grupa żółta wybiera spośród wyrazów rzeczowniki
- grupa czerwona – czasowniki
- grupa zielona – przymiotniki
- grupa niebieska – inne części mowy
7.Ułożenie wybranych wyrazów w kolejności alfabetycznej.
8.Pisanie „wyczynowego dyktanda”
(Jedna osoba w grupie zapisuje na kartce zdania podyktowane przez kolejnych członków zespołu. Treść dyktanda znajduje się w odległości kilku metrów od grupy, zatem zadaniem każdego uczestnika jest dobiegnięcie do kartki z tekstem, przeczytanie jednego zdania i podyktowanie go osobie piszącej)
Po napisaniu całego tekstu uczniowie dokonują samokontroli swojej pracy (mogą skorzystać ze słowników ortograficznych)
9.Zabawa ruchowa „bocian i żabki”
„Bocian” spaceruje po stawie (chuście) i próbuje złapać „żabki” pływające pod wodą.
10.Głośne czytanie opisu o bocianie białym i czarnym.
11.Wypowiedzi uczniów na temat róznic między gatunkami.
12. Zbiorowe dobieranie wyrazów opisujących bociana – tworzenie „ banku wyrazów”
13.Praca w grupach - samodzielne tworzenie opisu ptaka lub skorzystanie z rozsypanki wyrazowej ( przypomnienie o trójczłonowej budowie opisu)
14.Zabawa z chustą - dzieci otrzymują tabliczki z działaniami , np. 3*9, 24/4 Dzieci zmieniają swoje miejsca pod chustą według poleceń;
przechodzą dzieci, które mają parzysty iloczyn
wynik działania jest większy od 24 i mniejszy od 53
pierwszy czynnik jest nieparzysty
drugi czynnik jest większy od 3.
15.Rozwiązanie krzyżówki.
16.Rozwiązywanie zadania tekstowego.
17.Drama – pokazanie ulubionej scenki z lektury.
18.Po prezentacjach uczniowie zastanawiają się dlaczego Kajtek wpadał w tarapaty i dlaczego nie mógł zaprzyjaźnić się z mieszkańcami podwórka
19.Formułowanie wniosku „ Jak należy postępować ze zwierzętami”.
20.Ocena grupowej i indywidualnej pracy uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.