X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2018
Przesłano:

Scenariusz zajęć w kl. II "Zwiastuny wiosny"

Krąg tematyczny: Powraca wiosna

Zapis w dzienniku: Dłuższe wypowiedzi uczniów na temat zwiastunów wiosny na podstawie ilustracji, tekstu w podręczniku pt. „Zwiastuny wiosny” i spostrzeżeń z wycieczki. Tworzenie obrazu plastycznego i dźwiękowego na podstawie wiersza „Idzie wiosna” – E. Szelburg – Zarembiny. Ciche czytanie ze zrozumieniem – uzupełnianie ilustracji brakującymi obrazkami roślin i zwierząt. Grupowe układanie opisów wybranych zwiastunów wiosny. Poznanie niektórych roślin chronionych. Słuchanie muzyki: Vivaldi „Cztery pory roku –Wiosna”,
„Poranek” Griega. Zabawy ruchowe: „Rozkwitające kwiaty”, „Rzeźba przyrodnicza”. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100- zabawa dydaktyczna „Stragan z kwiatami”, rozwiązywanie zadań z treścią.

Cele operacyjne:

- kształcenie umiejętności dostrzegania i opisywania zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną,
- wdrażanie do dłuższych wypowiedzi na określony temat,
- wyrabianie umiejętności opisu z wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa,
- doskonalenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem,
- wyrabianie umiejętności tworzenia obrazu plastycznego i dźwiękowego na podstawie analizy treści utworu,
- kształcenie umiejętności uzupełniania zdań, układania kilku zdań na podany temat,
- doskonalenie umiejętności wyszukiwania w tekście poznanych części mowy,
- wzbogacenie słownictwa dzieci z zakresu przyrody,
- kształtowanie umiejętności improwizowania ruchem muzyki,
- kształcenie umiejętności malowania właściwymi barwami,
- kształcenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 100,
- doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań z treścią,
- wdrażanie do zgodnej współpracy w grupie,
- wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych,
- uwrażliwianie na ochronę przyrody.

Zakładane efekty:

Uczeń:
- dostrzega i opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie wczesną wiosną,
- wymienia wiosenne rośliny chronione,
- wyjaśnia pojęcie „zwiastuny wiosny” – podaje przykłady,
- czyta cicho ze zrozumieniem,
- uzupełnia tekst z lukami, układa kilka zdań na określony temat,
- rozpoznaje i wyróżnia poznane części mowy,
- tworzy obraz plastyczny i dźwiękowy na podstawie analizy treści utworu,
- maluje obrazy właściwymi barwami,
- zgodnie współpracuje w grupie,
- jest aktywny podczas tworzenia scenek dramowych, wykazuje się pomysłowością,
- aktywnie słucha muzyki, improwizuje ruchem treść piosenki,
- dodaje i odejmuje w zakresie 100,
- rozwiązuje proste, złożone zadania tekstowe.

Metody:
- słowne: rozmowa, praca z tekstem, opis
- oglądowe: pokaz, obserwacja, prezentacja,
- działania praktyczne, ćwiczenia.

Formy:
- zbiorowa
- indywidualna jednolita i zróżnicowana (dostosowanie zadań do możliwości czniów; praca z uczniem zdolnym i mającym trudności),
- grupowa jednolita i zróżnicowana.

Środki dydaktyczne:
ilustracje zwiastunów wiosny, okolicznościowe gazetki, tekst wiersza „Idzie wiosna”, podręczniki, puzzle, karty pracy, napisy – polecenia dla uczniów, kartoniki z napisami, instrumenty muzyczne, magnetofon, taśmy z nagraniami, makieta straganu, szary papier, kredki, klej, rekwizyty: strój bociana, maski żabek, makieta straganu z kwiatami.

Przebieg zajęć:
Faza wprowadzająca

Powitanie.

Stworzenie sytuacji wyjściowej.
- Wchodzi uczennica przebrana za panią Wiosnę ( na tle muzyki Vivaldiego) i rozdaje dzieciom koperty –puzzle (czytanie ze zrozumieniem –polecenie).
- Ułożenie obrazka – wiosna.
- Sformułowanie tematu zajęć• – „Zwiastuny wiosny”.

Uświadomienie celów i zadań zajęć.

Faza realizacyjna

4. Rozmowa w kręgu na temat zwiastunów wiosny.
Oglądanie zgromadzonych ilustracji ptaków przylatujących wiosną, kwitnących roślin, budzących się zwierząt, podpisywanie niektórych z nich, nadanie tytułu gazetce, ułożenie przysłowia z rozsypanki wyrazowej; zwrócenie uwagi na poprawność ortograficzną zapisów (czytanie ze zrozumieniem).

5. Ilustracja plastyczna i dźwiękowa wiersza pt. „Wiosna idzie”. (tekst wiersza w załączniku)

- Odczytanie wiersza przez n-la.
- Sprawdzenie zrozumienia.( Uczniowie odczytują pytania rozwieszone na meblach i odpowiadają na nie.)
- Plastyczne przedstawienie treści wiersza – n-l czyta wiersz, uczniowie przypinają magnesami elementy ilustracji i nadają jej tytuł, określają części mowy.
- Udźwiękowienie treści wiersza.

6. Inscenizacja piosenki „Żabki”.

7. Utrwalenie wiadomości o zwiastunach wiosny – praca w grupach (czytanie ze zrozumieniem)

Polecenia dla grup:
- Przeczytajcie polecenia nr 1 i 2 na str. 79 i wykonajcie je w grupach.
- Wypiszcie na kartce: (dla gr. 1 i 2 )
- I gr. – nazwy roślin
- II gr. – nazwy ptaków i innych zwierząt.
- Namalujcie :
- III gr. –wybrana roślinę i opiszcie ją
- IV gr. – wybranego ptaka i opiszcie go
- V gr. – wybrane zwierzę (inne niż ptak) i opiszcie je.
- Ozdóbcie kartkę barwami wiosennymi.

8. Prezentacja prac przez grupy.
N-l wywiesza duży arkusz papieru zatytułowany „Zwiastuny wiosny”. Dzieci omawiają wykonane prace i naklejają je na arkuszu.

9. Samodzielne uzupełnianie tekstu z lukami – praca w 4 poziomach; (dostosowanie zadań do możliwości uczniów; czytanie ze zrozumieniem).

I poziom – ucz. bardzo zdolni
Ułóż samodzielnie kilka zdań na temat przedwiośnia. Skorzystaj z podanego słownictwa:

(zmienna pogoda, deszcz, śnieg, słońce, przebiśniegi, krokusy, przylaszczki, leszczyna, wierzba, skowronki, jaskółki, szpaki, pojawiają się, zawilce, zakwitły).

W napisanych zdaniach podkreśl:
1 rzeczownik na niebiesko,
1 czasownik na czerwono,
1 przymiotnik na zielono.

II poziom
Samodzielnie uzupełnij tekst z lukami. ( tekst w załączniku).

W napisanych zdaniach podkreśl:
1 rzeczownik na niebiesko,
1 czasownik na czerwono,
1 przymiotnik na zielono.

III poziom
Samodzielnie uzupełnij tekst z lukami. Możesz skorzystać z podanego słownictwa. ( ten sam tekst plus słownictwo).

W napisanych zdaniach podkreśl:
1 rzeczownik na niebiesko,
1 czasownik na czerwono,
1 przymiotnik na zielono.

IV poziom (uczniowie mający trudności, pracujący wolniej)
Samodzielnie uzupełnij tekst z lukami. Możesz skorzystać z podanego słownictwa. (tekst plus słownictwo w załączniku).

W napisanych zdaniach podkreśl:
1 rzeczownik na niebiesko,
1 czasownik na czerwono,
1 przymiotnik na zielono.

Sprawdzenie poprawności wykonanego zadania.

10. Zabawa ruchowa – naśladowanie ruchem rozkwitających roślin.

11. Stragan z kwiatami.

Kupowanie kwiatów za określoną kwotę pieniędzy. Obliczanie reszty.

12. Rozwiązywanie zadań z treścią – praca indywidualna zróżnicowana wg możliwości uczniów (czytanie ze zrozumieniem).

I poziom
Rozwiąż zadanie z treścią. Napisz odpowiedź.

Dzieci z klasy II e namalowały 100 kwiatów. Jest 29 tulipanów i 46 krokusów. Ile namalowano przylaszczek?

Rozwiązanie:.......................................

Odp. ..............................................

II poziom
Rozwiąż zadanie z treścią. Napisz odpowiedź.

Dzieci z klasy II e namalowały: 20 tulipanów, 15 krokusów i 5 przylaszczek. Ile kwiatów namalowały dzieci?

Rozwiązanie:.......................................

Odp. ..............................................

13. Poznanie wybranych roślin chronionych (czytanie ze zrozumieniem).
- Ciche odczytanie przez uczniów wiersza pt. „Po co zrywać?”, poprzedzone pytaniem: Dlaczego nie należy zrywać wiosennych kwiatów?
- Wypowiedzi uczniów na temat treści utworu.
- Wyjaśnienie n-la, dlaczego niektóre rośliny i zwierzęta są chronione.
- Pokaz ilustracji chronionych kwiatów, odczytanie ich nazw.

14. Wypełnienie kart pracy, dotyczących roślin chronionych – praca indywidualna zróżnicowana wg możliwości uczniów (czytanie ze zrozumieniem).

I poziom
Ucz. podpisują samodzielnie ilustracje kwiatów chronionych, kolorują je, zgodnie z podanym opisem ( załącznik).

II poziom
Ucz. dobierają podpisy do ilustracji roślin chronionych.

15. Próba odpowiedzi na pytanie : Co to znaczy, że niektóre rośliny są pod ochroną? – praca z książką – zad.1 i 2 s.81 ( czytanie ze zrozumieniem – „zamaluj odpowiednie okienka”, „ułóż zdania z rozsypanek wyrazowych”).

Faza podsumowująca
16. Podsumowanie zajęć.
Dramowa rzeźba przyrodnicza – Jesteśmy częścią przyrody.
17. Rozmowa w kręgu – samoocena.
Ucz. wybierają dla siebie kwiatki:
kwiatek kolorowy – jestem zadowolony ze swojej pracy,
kwiatek biały – nie jestem w pełni zadowolony ze swojej pracy.
18. Ocena n- la – zliczenie uzbieranych kwiatków, wstawienie zielonych kropek.
19. Zadanie pracy domowej.
Wklejenie do zeszytów kart pracy.

Załączniki:

Tekst wiersza „Idzie wiosna”

Przyleciały skowroneczki
z radosną nowiną,
zaśpiewały (dźwięk dzwonków), zawołały (trel ptaków)
ponad oziminą: Idzie wiosna! (echo) Wiosna idzie! (echo)
Śniegi w polu giną!
Przyleciały bocianiska
w bielutkich kapotach,
klekotały (dźwięk kołatki), ogłaszały
na wysokich płotach: Idzie wiosna! (echo) Wiosna idzie! (echo)
Po łąkowych błotach.
Przyleciały jaskółeczki
kołem kołujące,
figlowały, świergotały ( świergot ptaków)
radośnie krzyczące: ( świergot ptaków) Idzie wiosna! (echo) Wiosna idzie! (echo)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.