X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 20183
Przesłano:

Na wiejskim podwórku. Scenariusz zajęć zintegrowanych w kl. III w oparciu o wiersz Jana Brzechwy pt.:"Kwoka"

Czas trwania: 235 min

Temat główny: W ŚWIECIE ZWIERZĄT.

Temat dnia: NA WIEJSKIM PODWÓRKU.

Typy edukacji:
edukacja polonistyczna
edukacja środowiskowa
edukacja społeczna
edukacja matematyczna
edukacja plastyczna
edukacja muzyczna

CELE OGÓLNE:
• kształcenie twórczej wyobraźni,
• wdrożenie do uważnego słuchania wszelkich form przekazu, w tym tekstów literackich,
• kształcenie umiejętności posługiwania się poprawnym językiem w mowie,
• ocena zachowania bohaterów literackich z perspektywy przestrzegania przez nich zasad,
• rozpoznawanie cech właściwych ptakom i ssakom.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
UCZEŃ:
• odróżnia odgłosy zwierząt domowych i naśladuje je,
• zapisuje nazwy zwierząt domowych i wskazuje je na ilustracjach,
• właściwie określa cechy zwierząt domowych,
• dokonuje podziału zwierząt na ptaki i ssaki,
• koncentruje uwagę na słuchaniu,
• opowiada w kilku zdaniach treść wiersza,
• opisuje i opowiada o skojarzeniach i wrażeniach z wysłuchanego utworu,
• inscenizuje przeczytany wiersz,
• czyta wiersz z właściwą intonacją,
• rozszerza zasób słownictwa,
• redaguje kilkuzdaniową wypowiedź ustną i pisemną: opowiadanie i opis,
• dba o kulturę wypowiadania się, stosuje formuły grzecznościowe,
• formułuje zasady dobrego zachowania w stosunku do innych w szkole, na podwórku, w czasie odwiedzin,
• śpiewa piosenkę ze słuchu i improwizuje głosem,
• podejmuje działalność twórczą: wykleja kontury zwierząt domowych kolorowym papierem,
• dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100,
• podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia do 100,
• współpracuje w grupie

Metody nauczania (wg W. Okonia):
pogadanka, opis, praca z tekstem literackim, metody ekspresyjne, metody ćwiczebne, realizacja zadań wytwórczych, „burza mózgów”
Formy pracy:
indywidualna i jednolita, grupowa jednolita i zróżnicowana, zbiorowa
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• płyta CD z odgłosami zwierząt,
• płyta z piosenką pt.: „Kaczor Donald”,
• wiersz Jana Brzechwy pt.: „Kwoka” z tomu pt.: „Brzechwa dzieciom”,
Wrocław 2010,
• ilustracje zwierząt hodowanych w Polsce,
• tabelki do pracy w grupach,
• ilustracje zwierząt do wklejenia w zeszycie,
• ilustracje zwierząt do wykonania opisu w grupach,
• napisy z określeniami kwoki,
• plansza z wyjaśnieniem terminu „savoir- vivre”,
• zasady z ilustracjami savoir- vivre dla poszczególnych grup,
• karty pracy z puzzlami matematycznymi,
• kontury zwierząt do wyklejenia papierem kolorowym,
• klej, papier kolorowy, kredki

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Planowane działania nauczyciela
Oczekiwane działania uczniów
Czas zajęć
Środki dydaktyczne
Typy edukacji
(Tabela - dop. red.)

1.Sprawdzenie obecności
2. Powtórzenie głównych treści poprzednich zajęć
We wcześniejszym terminie uczniowie poznawali zwierzęta leśne.
Podczas obecnych zajęć powtórzą dotychczasowe wiadomości na temat zwierząt hodowanych w gospodarstwie wiejskim oraz poszerzą je o nowe.
Następuje przypomnienie poprzednich zajęć:
- jakie zwierzęta leśne przedstawiono na ostatnich zajęciach?
- jakie znamy ptaki leśne?
- jakie znamy ssaki leśne?
- jaką rolę odgrywają w życiu i gospodarce człowieka?
3. Nawiązanie do tematu.
Nauczyciel odtwarza z płyty CD odgłosy niektórych zwierząt hodowlanych: indyka, kaczki, gołębia, krowy, świni, owcy, konia, kury, koguta i kurczęcia.
Następnie prowadzący dzieli uczniów na 5 grup 4-osobowych. Każda grupa otrzymuje kartę pracy z tabelką do uzupełnienia. Zadanie jest jednakowe dla każdego zespołu. Która drużyna jako pierwsza dobrze wypełni tabelkę otrzymuje bardzo dobrą ocenę.
Zadanie polega na wypełnieniu tabelki dotyczącej zwierząt domowych i hodowlanych.
Po wykonaniu zadania przez wszystkie zespoły następuje sprawdzenie.
Uczniowie, wykorzystując dane z tabeli układają zagadki o zwierzętach dla drużyn przeciwnych, np.: Jakie to zwierzę? Ma ogon, nogi, twardy pancerz, znosi jaja.
Nauczyciel rozdaje ilustracje zwierząt hodowlanych do wklejenia, podpisania i pokolorowania w zeszytach.
PRZERWA
Następnie w grupach
uczniowie otrzymują ilustracje zwierząt hodowlanych (kura, indyk, owca, krowa, świnia) i układają opis zwierzęcia, odpowiadając na pomocnicze pytania:
• Co to za zwierzę?
• Do jakiej grupy zwierząt należy?
• Gdzie żyje?
• Jakiej jest wielkości?
• Jak jest ubarwione?
• Części ciała: głowa, tułów, uszy, nogi, oczy, pokrycie ciała.
• Czym się żywi?
• Jakie korzyści przynosi człowiekowi?

3. Nauka piosenki pt.: „Kaczor Donald”.
Następuje odtworzenie piosenki z płyty CD i naśladowanie odgłosów zwierząt. Po przećwiczeniu każda wcześniej utworzona grupa dzieci zostaje wyznaczona, by odgrywać wskazane przez nauczyciela zwierzęta, poprzez naśladowanie odgłosów, np. grupa kurek, gąsek, kaczek, krówek, itd.

PRZERWA

4.Praca z tekstem literackim.
Nauczyciel wprowadza wiersz Jana Brzechwy pt.: „Kwoka”. Czyta wiersz, następnie prosi, by chętny uczeń przeczytał go z uwzględnieniem zasad interpunkcji i z odpowiednią intonacją. Po przeczytaniu przez ucznia ma miejsce krótka inscenizacja wiersza z wykorzystaniem papierowych postaci zwierząt. Z podziałem na role uczniowie posługując się papierowymi kukiełkami inscenizują wiersz.
Następuje analiza tekstu literackiego: wskazanie miejsca akcji, głównych bohaterów.
Pytania pomocnicze do analizy wiersza:
• Co urządziła kwoka?
• Kogo zaprosiła na przyjęcie?
• Co chciała zrobić na przyjęciu?
• Jak potraktowała gości?
• Co zrobiła na końcu?
• Jaka była bohaterka wiersza?
Wokół ilustracji kwoki uczniowie umieszczają przymiotniki określające kwokę, np.: niewychowana, nieuprzejma, niegościnna, krzykliwa, opryskliwa, zła, wściekła, samolubna, zarozumiała, przemądrzała, niemiła, złośliwa, wyniosła, gniewna
(zwrócenie uwagi na pisownię „nie” z przymiotnikami).
Podsumowując zachowanie kwoki i jej postawę wobec zaproszonych gości nauczyciel zwraca uwagę dzieci na zasady dobrego zachowania, wyjaśniając termin „savoir vivre”.
„Burza mózgów”: co to jest savoir- vivre?
- dzielenie się wiadomościami,
- zapisanie skojarzeń na tablicy,
- szukanie informacji w słowniku języka polskiego,
- odczytanie definicji,
- wyjaśnienie znaczenia słowa savoir- vivre przez nauczyciela.
Savoir- vivre czyli ogłada, dobre maniery, znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności, obowiązujących w danej grupie. Wyraz pochodzi z języka francuskiego i jest złożeniem dwóch czasowników:
savoir- wiedzieć i vivre- żyć, co oznacza „sztuka życia”.
Czego dotyczą zasady savoir- vivre?
Swobodne wypowiedzi uczniów:
- nakrywanie, podawanie do stołu i jedzenia,
- wyglądu, prezentacji(np. postawy, higieny), właściwego ubioru,
- form towarzyskich(np. w miejscu pracy, w rodzinie, na przyjęciu),
- komunikacji (także telefonicznej, internetowej),
- zachowania się w poszczególnych sytuacjach.

PRZERWA

Nauczyciel rozdaje poszczególnym grupom ilustracje przedstawiające wybrane zasady dotyczące kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach. Uczniowie mają wybrać te, o których warto pamiętać szczególnie w szkole, w czasie lekcji, na przerwie, na boisku, itp. Każda grupa otrzymuje 5 ilustracji. Po wybraniu przedstawiciel krótko charakteryzuje wskazane zasady i umieszcza je na tablicy wokół obrazu szkoły.


5. Część matematyczna.
Uczniowie otrzymują puzzle matematyczne do ułożenia z wykorzystaniem działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, a także z wykorzystaniem tabliczki mnożenia do 100. Następnie kolorują powstałą ilustrację, przedstawiającą kurę z kurczętami na wiejskim podwórku.

PRZERWA

6. Część plastyczna.
Uczniowie otrzymują kontury zwierząt hodowlanych (różne) do wyklejenia papierem kolorowym.

Uczniowie wypowiadają się na temat zwierząt leśnych odpowiadając na zadawane przez nauczyciela pytania.

Uczniowie rozpoznają odgłosy zwierząt i nazywają rozpoznane gatunki.

Uczniowie pracując w grupach wypełniają otrzymane karty pracy.
(załącznik 1)

Uczniowie zadają zagadki o zwierzętach w oparciu o uzupełnioną tabelę dla drużyn przeciwnych.

W zeszytach uczniowie wklejają ilustracje zwierząt hodowlanych, kolorują je i podpisują.
(załącznik 2)

W oparciu o ilustracje, tabelkę i pytania pomocnicze uczniowie w grupach redagują opis zwierzęcia.
(załącznik 3)

Uczniowie śpiewają piosenkę naśladując odgłosy zwierząt.

Chętny uczeń czyta wiersz.

Chętni uczniowie inscenizują wiersz posługując się przygotowanymi papierowymi kukiełkami zwierząt.
(załącznik 4)

Uczniowie odpowiadają na pytania zadane przez nauczyciela.

Uczniowie umieszczają określenia kwoki na tablicy.
(załącznik 5)

Uczniowie wypowiadają się na temat savoir- vivre.

Uczniowie podają przykłady dotyczące zasad dobrego zachowania.

W grupach uczniowie wybierają zasady dobrego zachowania, które chcieliby wprowadzić w szkole, do której uczęszczają. Następnie krótko je charakteryzują i umieszczają na tablicy.
(załącznik 7)

W zeszytach wypisują 5 wybranych przez siebie zasad, o których będą pamiętać w szkole.

Uczniowie układają puzzle matematyczne i kolorują powstały obrazek.

Uczniowie wyklejają papierem kolorowym kontury zwierząt hodowlanych

10 min
5 min
10 min
5 min
20 min
10 min
20 min
15 min
10 min
10 min
10 min
5 min
5 min
10 min
5 min
15 min
10 min
15 min
15 min
10 min
20 min

Płyta CD z odgłosami zwierząt.
Karta pracy z tabelą dla każdej grupy.
Karty z ilustracjami zwierząt do wklejenia do zeszytu, pokolorowania i podpisania.
Karty pracy z ilustracjami zwierząt i pytaniami pomocniczymi.
Płyta CD z piosenką pt.: „Kaczor Donald”.
Tekst wiersza Jana Brzechwy pt.: „Kwoka”.
Kukiełki papierowe do inscenizacji.
Tekst wiersza Jana Brzechwy pt.: KWOKA
Ilustracja kwoki i jej określeń.
Plansza z wyjaśnieniem terminu savoir- vivre.
(załącznik 6)
Ilustracje do zasad dobrego zachowania w różnych okolicznościach.
Karta z puzzlami matematycznymi dla każdego ucznia.
(załącznik 8)
Kontury zwierząt do wyklejenia papierem kolorowym.
(załącznik 9)

Edukacja środowiskowa
Edukacja środowiskowa i polonistyczna
Edukacja muzyczna
Edukacja polonistyczna
Edukacja społeczna
Edukacja matematyczna
Edukacja plastyczna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.