X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20170
Przesłano:

Sprawozdanie opiekuna stażu ze współpracy z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie opiekuna stażu ze współpracy z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego
Rok szkolny 2011/2012

W roku szkolnym 2011/2012 realizując swój plan rozwoju zawodowego XXXX podejmowała działania określone, jako:
§ 7 ust. 1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
W ciągu bieżącego roku szkolnego nauczycielka uczestniczyła w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. Brała czynny udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej. Ponadto rozwijała swoje umiejętności podczas pracy zespołu wychowawców oraz zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych, którego była przewodniczącą. Dzieliła się swoim doświadczeniem i korzystała z doświadczeń innych nauczycieli. Współpracowała z Samorządem Szkolnym i sprawowała opiekę nad uczniami podczas imprez szkolnych i pozaszkolnych.
§ 7 ust. 1 pkt 2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział
w różnych formach kształcenia ustawicznego.
W trakcie tegorocznego stażu rozwijała swoje umiejętności właściwego przygotowania oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych przez:
- wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu nauczania,
- realizację zadań dydaktycznych,
- obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz prowadzenie własnych zajęć w jego obecności lub Dyrektora Szkoły,
- poszerzała swoja wiedzę i umiejętności poprzez aktywny udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej na temat:
- Bezpieczna ewakuacja
- Egzamin gimnazjalny i maturalny 2012- procedury egzaminu
- Nowa podstawa programowa w szkole ponadgimnazjalnej
- Wyrównanie szans w drodze do egzaminu maturalnego – praca z uczniem słabym
- Tworzenie narzędzi pracy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w placówkach oświatowych według rozporządzenia MEN z dnia 17.11.2010r.
- Niska frekwencja uczniów w szkole, jako pierwotna i wtórna przyczyna niepowodzeń szkolnych.
Z wynikiem pozytywnym zdała egzamin na egzaminatora maturalnego z języka niemieckiego.
Brała udział w konferencjach szkoleniowych i warsztatach metodycznych:
- „Edukacyjna wartość dodana dla szkół ponadgimnazjalnych” zorganizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
- „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Doskonalenie kadr systemu oświaty” zorganizowany przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
§ 7 ust. 1 pkt 3
Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku n-li, o których mowa w art. 1 ust.1 pkt 2 i ust. 1 a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.
Na bieżąco aktualizowała wiedzę dotyczącą zmian zachodzących w prawie oświatowym korzystając z zamieszczonych na stronach internetowych informacji. Wiedzę tę wykorzystywała w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku n-li, o których mowa w art.1 ust. 1 a Karty Nauczyciela -umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy
z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania
w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.
W bieżącym roku owocnie kontynuowała współpracę z opiekunką stażu uczestnicząc w spotkaniach dotyczących form realizacji zadań i sposobów ich dokumentowania.
- doskonaliła umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań,
- zgromadziła własne zasoby tekstów w formie pisemnej i elektronicznej,
- brała aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego mających na celu analizę osiągnięć uczniów, analizę wyników nauczania języków obcych, egzaminów zewnętrznych. Wspólnie z innymi nauczycielami opracowała plan działań naprawczych oraz wnioski do dalszej pracy,
- opracowała przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego.
§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych.
Zorganizowała:
- akcję promocyjną szkoły „Dzień otwarty”,
- konkurs ortograficzny dla uczniów gimnazjum,
-konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych dla uczniów liceum,
- akcję charytatywną „Adopcja na odległość”,
- we współpracy z wychowawcą klasy IIb powitanie klas I gimnazjum,
- we współpracy z wychowawcą klasy IIb pożegnanie klas III gimnazjum,
- spotkania z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
Zapoznała się z problemami środowiska uczniów analizując dokumentację, samodzielnie zbierając informacje o problemach wychowawczych i edukacyjnych wychowanków. Podejmowała działania służące:
- pobudzaniu i rozwijaniu zainteresowań, uwzględniając wiek i potrzeby rozwojowe swoich uczniów,
- rozwijaniu aktywności twórczej, inicjatywy, poszerzaniu i utrwalaniu wiedzy o otaczającym świecie,
- kształtowaniu moralnej postawy uczniów,
- wdrażaniu zasad kulturalnego zachowania i bezpieczeństwa.
Opracowała plan pracy wychowawczej klasy IIa, gdzie uwzględniła podane wyżej aspekty.
§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.
Systematycznie wykorzystywała technologię komputerową i informacyjną. Wykorzystywała i doskonaliła umiejętność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, która pomaga w podniesieniu poziomu swojej pracy, a także w doskonaleniu i podwyższaniu, jakości pracy szkoły. Korzystała z programu Microsoft Word przy sporządzaniu planów dydaktycznych, wychowawczych, planu rozwoju zawodowego
Zaprojektowała i wykonywała techniką komputerową:
- testy, prace klasowe, arkusze egzaminacyjne
- karty pracy • pomoce dydaktyczne do zajęć
- plany pracy
- scenariusze zajęć
- ankiety ewaluacyjne i sprawozdania.
Wykorzystywała i doskonaliła umiejętności stosowania technologii informacyjnej
i komunikacyjnej przez:
- korzystanie z Internetu – poczty elektronicznej
- wyszukując nowości wydawnicze oraz recenzje na stronach internetowych wydawnictw i w portalach internetowych
- śledząc zmiany w prawie oświatowym• korzystanie z ciekawych propozycji nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod pracy
- korzystając ze stron poświęconych edukacji oraz serwisów dla nauczycieli.

§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez n-la zadań.
- diagnozowała trudności wychowawcze w trakcie obserwacji uczniów w czasie zajęć,
- przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych korzystała z pomocy opiekuna stażu, pedagoga szkolnego i dyrekcji,
- brała również udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poruszanych podczas Rad Pedagogicznych. Korzystając z doświadczeń kolegów i koleżanek nauczycieli nabywała nowych umiejętności w tym zakresie,
- prowadziła pedagogizację rodziców podczas indywidualnych spotkań i zebrań z rodzicami,
- poszerzała wiedzę na temat aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem cech danego okresu rozwojowego w oparciu o literaturę fachową ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej.

§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Na początku roku szkolnego zapoznała się z opiniami uczniów z poradni psychologiczno – pedagogicznej, aby zorganizować pracę dla uczniów z dysfunkcjami według wskazówek specjalistów. Dzieliła się obserwacjami i spostrzeżeniami, szukając najlepszych rozwiązań w sprawach edukacyjnych i wychowawczych. Uczestniczyła w posiedzeniach zespołu wychowawczego. Współpracowała z pedagogiem szkolnym. Prowadziła zajęcia wyrównawczo-wychowawcze w ramach KIP z uczniami klas III gimnazjum.
Formacja duchowa nauczyciela
- uczestniczyła w sierpniu 2011 roku w rekolekcjach dla nauczycieli,
- brała aktywny udział we Mszach Świętych,
- ze swoją klasą przygotowywała oprawę Mszy Świętych,
- brała udział w rekolekcjach szkolnych,
- wraz z uczniami przygotowywała gazetki klasowe o tematyce religijnej i patriotycznej,
-wraz z uczniami i rodzicami przygotowała Wigilię klasową i stół wielkanocny.

Opiekun stażu

EWALUACJA
- ewaluacja działań podjętych w roku szkolnym 2011/2012, uświadomienie sobie własnych niedoskonałości w pracy dydaktycznej i wychowawczej, określenie swoich mocnych i słabych stron, wyznaczenie dalszych kierunków współpracy między podopiecznym i opiekunem.
- przygotowanie projektu sprawozdania z drugiego roku realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.


Opiekun stażu
Mirosława Iłowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.