X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21156
Przesłano:

Kontrakt pomiędzy opiekunem stażu a nauczycielem stażystą

KONTRAKT


Strony kontraktu:

1. Mgr Małgorzata Pachciarek – nauczyciel mianowany Gimnazjum w Czaplinku – będący opiekunem stażu
2. Mgr Kornelia Witek – nauczyciel odbywający staż na nauczyciela kontraktowego

Ustala się co następuje:


I. Cele stażu.

1. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego stażysty.
2. Ocena własnych zasobów stażysty.
3. Znajomości dokumentacji wewnętrznej szkoły oraz przepisów prawa oświatowego
4. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji stażu
5. Poznanie różnych rozwiązań metodycznych.
6. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy

II. Zadania stażu.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
2. Pogłębianie znajomości organizacji i zasad funkcjonowania szkoły.
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
4. Doskonalenie umiejętności dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
5. Prowadzenie działań wychowawczych opartych na systemie wartości określonym w programie wychowawczym szkoły
6. Prawidłowa organizacja warsztatu pracy i poznanie sposobów jego wzbogacania.
7. Rozwój nowych sprawności umysłowych i fizycznych
8. Ewaluacja postaw i doskonalenie cech osobistych


III. Formy pracy (Tabela - dop. red.)

Spotkania informacyjne

· Omówienie zasad współpracy
wrzesień 2010r

· Zawarcie kontraktu
wrzesień 2010r

· Omówienie procedury awansu
wrzesień 2010r

· Analiza dokumentacji szkolnej
wrzesień 2010r

· Analiza prawa oświatowego
cały okres stażu


Spotkania poświęcone samodoskonaleniu

· Przeglądanie i omawianie literatury pedagogicznej oraz różnych form
według potrzeb doskonalenia zawodowego


Spotkania poświęcone diagnozowaniu

· Analiza cech osobowych stażysty dwa razy w semestrze i ich ewaluacji

· Analiza umiejętności wpływających na efektywność procesu nauczania
dwa razy w semestrze


Spotkania poświęcone omawianiu wykonanych zadań, instruktażowo-konsultacyjne

· Przeglądanie sposobu prowadzenia dokumentacji wykonywanych zadań
dwa razy w semestrze

· Obserwacja zajęć opiekuna według planu rozwoju


· Obserwacja zajęć prowadzonych przez stażystę
według planu rozwoju


· Udział w pracach zespołów przedmiotowych
wg harmonogramu

· Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej
wg. harmonogramuIV. Kryteria oceny i sposoby jej dokonywania

1. Zadania będą oceniane przez opiekuna stażu na podstawie przedstawionych dowodów realizacji, obserwacji lub rozmowy ze stażystą oraz samooceny stażysty.
2. Zadania , których termin realizacji przekracza termin miesiąca będą oceniane cząstkowo, co miesiąc.
3. Końcowa ocena będzie oceną opisową.
4. Przed oceną całościową badane będzie:

¨ Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pod kątem rzetelności, przejrzystości i systematyczności
¨ Wyniki realizacji planu rozwoju zawodowego
¨ Prowadzone przez stażystę lekcje oraz sposoby ich omawiania
¨ Sposób przygotowania sprawozdania z odbywanego stażu
¨ Warsztat pracy stażysty
¨ Punktualność, terminowość w pracy oraz we współpracy z opiekunem
¨ Aktywność stażysty i efektywność jego działań


V. Ustalenia końcowe.
1. Czas obowiązywania kontraktu – 9 miesięcy
2. Niniejszy kontrakt może być wypowiedziany przez którąkolwiek ze stron jedynie w sposób pisemny z podaniem przyczyn jego wypowiedzenia.
3. Wypowiedzenie kontraktu nie jest równoznaczne z odmową współpracy pomiędzy stronami.
4. Możliwe jest dokonanie zmian w niniejszym kontrakcie za zgodą obu stron
5. O fakcie wypowiedzenia kontraktu połączonego z brakiem możliwości współpracy pomiędzy stronami opiekun stażu informuje bezzwłocznie Dyrektora Gimnazjum w Czaplinku
6. Niniejszy dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron


opiekun stażu nauczyciel stażysta

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.