X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20132
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


mgr Krzysztof Mazur


Rozpoczęcie stażu: 1 września 2010 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2013 r.


Starzyno, wrzesień 2010 r.

WSTĘP

Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Gimnazjum w Starzynie. Posiadam siedmioletni staż pracy. Praca w zawodzie nauczycielskim wymaga stałego i systematycznego doskonalenia zawodowego. Dlatego będę doskonalił swój warsztat pracy w realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, co pozwoli mi pełniej oddziaływać na dzieci i młodzież, rozwijać wśród niej szereg zainteresowań i zamiłowań, uczyć kreatywnego i twórczego myślenia.
Celem mojego stażu będzie rozwój osobisty i zawodowy, a dopełnieniem tego okresu uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
W okresie stażu jako nauczyciel mianowany będę realizował powinności i wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r., Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.), a w szczególności następujące punkty:

§ 8 ust. 2 pkt 1
„uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

§ 8 ust. 2 pkt 2
„wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

§ 8 ust. 2 pkt 3
„umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
„opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
„poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
„wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”

§ 8 ust. 2 pkt 5
„umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”

Efektem realizacji w/w punktów zawartych w planie rozwoju zawodowego będzie wyższy standard mojej pracy, a w konsekwencji wzrost kompetencji uczniów i jakości pracy szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 1
„uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej,
lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

Lp.
Zadania do realizacji
Forma realizacji
Termin realizacji
Sposoby dokumentowania

Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.
Doskonalenie warsztatu pracy i podniesienie jakości pracy szkoły.
Promocja szkoły.
Troska o sprzęt sportowy i estetykę bazy sportowej.
„Rada Pedagogiczna na sportowo”.

- Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.
- Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.

- Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikający z potrzeb własnych i szkoły
w zakresie edukacji zdrowotnej i wychowania fizycznego (kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne, konferencje).
- Kurs doskonalący – instruktor sportu ju jitsu
- Systematyczne pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej.
- Stosowanie aktywizujących metod nauczania.
- Obserwacja i analiza umiejętności uczniów.
- Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja tabel wynikowych sprawdzianów sprawnościowych dla uczniów gimnazjum.

- Przygotowanie młodzieży do udziału w zawodach sportowych, prowadzenie drużyny w rozgrywkach.
- Drobne naprawy bieżące przyborów i przyrządów
- Składanie zapotrzebowania na sprzęt wg aktualnych potrzeb.

Zorganizowanie meczu piłki siatkowej i koszykówki pomiędzy nauczycielami i uczniami naszej szkoły
w ramach Dnia Sportu.

Sierpień, wrzesień 2010 r.
Wg oferty CEN oraz ODN w Gdańsku
- cały okres stażu
Rok szkolny 2011/2012
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

Rok szkolny
2010/2011
2011/2012
2012/2013

Cały okres stażu
- zgodnie z kalendarzem imprez

Cały okres stażu
Rok szkolny 2010/2011
2011/2012

Wniosek o rozpoczęcie stażu i plan rozwoju zawodowego opracowany według wymagańi powinności oraz potrzeb szkoły.
Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia.
Wykaz literatury.
Konspekty zajęć.
Arkusze obserwacyjne, testy.
Opracowane tabele wynikowe.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Tabele, wyniki, sprawozdania.
Sprawny sprzęt, dobre wyposażenie w sprzęt drobny.
Potwierdzenia, sprawozdania, dokumentacja zdjęciowa.


§ 8 ust. 2 pkt 2
„wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy.

- Prowadzenie dokumentacji własnej, szkolnej i diagnostycznej uczniów w formie elektronicznej.

- Wykorzystywanie techniki komputerowej do opracowywania tabel i wyników osiągnięć sportowych uczniów.

- Opracowywanie dla potrzeb własnych i szkoły dyplomów, komunikatów, zaproszeń itp. na zawody sportowe.

- Wykorzystanie internetu, jako źródła informacji z zakresu sportu, wychowania fizycznego i zdrowia oraz doświadczenia innych nauczycieli.

- Korzystanie ze stron MEN (śledzenie zmian w przepisach oświatowych).

- Gromadzenie i zamieszczanie materiałów dotyczących sportu szkolnego na stronie internetowej szkoły we współpracy z nauczycielami informatyki.

- Umieszczenie planu rozwoju zawodowego
oraz publikowanie innych opracowanych materiałów na stronach internetowych.

- Opracowanie zdjęć wykonanych techniką cyfrową podczas imprez szkolnych: Dzień Sportu, Dzień Dziecka. Opracowanie zdjęć zajęć edukacyjnych ”Samoobrona z elementami gimnastyki” , zawodów szkolnych, gminnych i powiatowych w celu promowania
osiągnięć uczniów poprzez organizowanie wystawy w gablotkach na korytarzu szkolnym.

- Doskonalenie umiejętności obsługi komputera poprzez opracowywanie dokumentacji wymaganej na stopień nauczyciel dyplomowanego oraz podczas przygotowywania prezentacji multimedialnych na zajęcia z edukacji zdrowotnej na lekcjach wychowania fizycznego.

Na bieżąco
Na bieżąco
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Na bieżąco
Na bieżąco przez cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu.
Cały okres stażu

Dyskietki, płyty, wydruki, testy, sprawozdania, konspekty, itp.
Potwierdzenia, opracowane materiały, wykazy stron internetowych.
Opracowane dyplomy, komunikaty, zaproszenia itp.
Wydruki ze strony internetowej.
Wydruki ze strony internetowej.
Zdjęcia z wystawy, wydruki z szkolnej strony internetowej.
Dokumentacja stażu, prezentacje multimedialne.


§ 8 ust. 2 pkt 3
„umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
- Prowadzenie zajęć otwartych z wychowania fizycznego dla nauczycieli, o tematyce:
-„Doping w sporcie”
-„Zbicie dynamiczne piłki”
-„Nauka padów i dźwigni”
-„Kształtowanie sprawności motorycznej na torze przeszkód”

- Konsultowanie się, prezentowanie materiałów uzyskanych podczas szkoleń, pomoc nauczycielom będącym na drodze awansu zawodowego ze szkoły macierzystej i innych szkół.
- Opracowywanie nowych i udostępnianie posiadanych konspektów zajęć, planów, scenariuszy, nauczycielom wychowania fizycznego, studentom studiów podyplomowych, praktykantom naszej szkoły. Udostępniane w formie elektronicznej.
- Prace w zespole przedmiotowym z wychowania fizycznego. Pełnienie funkcji przewodniczącego tego zespołu, czyli: - sporządzenie zbiorczych semestralnych zestawień wszystkich sukcesów odniesionych przez uczniów z przedmiotów danego zespołu
- przekazywanie członkom zespołu wszelkich materiałów i informacji dotyczących danego przedmiotu
- współpraca z dyrekcją szkoły
- współpraca z zespołami pokrewnych przedmiotów w celu korelacji programów nauczania i rozkładów materiałów

Cztery razy w okresie stażu.
Na bieżąco w okresie stażu.
Według potrzeb.
Rok szkolny 2010/2011

Scenariusze, konspekty.
Notatki ze spotkań, potwierdzenia odbytych spotkań w danym gronie.
Poglądowe materiały.
Materiały w formie zapisów elektronicznych i poglądowe wydruki danych opracowań.
Plany pracy zespołu przedmiotowego z wychowania fizycznego.


§ 8 ust. 2 pkt 4 a
„opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”

Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
- Opracowanie i wdrożenie własnego programu zajęć pozalekcyjnych „Zajęcia z samoobrony z elementami gimnastyki”.
- Opracowanie i wdrożenie programu sportowych zajęć pozalekcyjnych z piłki siatkowej dla chłopców klas I – III gimnazjum w Starzynie.
- Opracowanie i wdrożenie programu „Edukacja Zdrowotna na lekcjach wychowania fizycznego”.

Cały okres stażu
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012

Program, dziennik zajęć pozalekcyjnych, zdjęcia
Program, dziennik zajęć pozalekcyjnych, zdjęcia.
Program.


§ 8 ust. 2 pkt 4 c
„poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”

Organizacja wycieczek i imprez szkolnych.
Organizacja szkolnych turniejów sportowych.
Organizowanie zajęć sportowych podczas ferii zimowych.
Prowadzenie zajęć rekreacyjno sportowych w ramach zajęć pozalekcyjnych.
- Współorganizacja wraz z innymi wychowawcami i organizacja jednodniowych i kilkudniowych wycieczek szkolnych dla uczniów gimnazjum. Wycieczki do kina, teatru i na basen, morskiej jednostki działań specjalnych „FORMOZA” w celu integracji grupy, lepszego poznania się oraz wzbogacenia rozwoju emocjonalnego uczniów.
- Współorganizacja i organizacja imprez:
• Dzień Dziecka
• Dzień Sportu w tym: meczy między uczniami i nauczycielami.
- Organizacja zawodów klasowych, międzyklasowych dla uczniów gimnazjum, z:
- unihokeja
- siatkówki
-piłki ręcznej
Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej:
• unihokej
• piłka ręczna
• siatkówka
• piłka nożna
• tenis stołowy
Zajęcia z:
1. samoobrony z elementami gimnastyki
2. siatkówki dla chłopców

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu - ferie zimowe
Cały okres stażu
Rok szkolny 2010/2011

Potwierdzenia zapisy w dziennikach lekcyjnych, karty wycieczek, zdjęcia.
Potwierdzenia, sprawozdania, zdjęcia.
Potwierdzenia, sprawozdania, zdjęcia.
Potwierdzenia, plany zajęć, dyplomy.
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych.


§ 8 ust. 2 pkt 4 e
„wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”

Współpraca ze strukturami samorządowymi.
Współpraca z Policją.
Współpraca z POSM Puck.
Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Współpraca w organizowaniu akcji prowadzonych przez szkołę.
Współpraca ze strażą pożarną.
- Współpraca z przedstawicielami samorządu gminy i powiatu celem pomocy przy organizowaniu imprez o charakterze sportowym np.: Mistrzostwa Samorządowców w Piłce Siatkowej.
- Współpraca z LKS Ziemi Puckiej. Udział w organizowanych:
• przełajach
• Lidze Lekkoatletycznej
• sztafetach
- Zorganizowanie spotkania dla chętnych uczniów z gimnazjum z policjantem na temat
„ Postępowania w sprawach nieletnich i wynikających z nich konsekwencji prawnych”.
- Przygotowanie uczniów do udziału w zawodach szkolnych i międzyszkolnych, oraz
angażowanie ich do pomocy przy organizacji tych zawodów.
- Konsultacje i współpraca w organizowaniu pomocy uczniom potrzebującym.
- Współorganizowanie akcji: WOŚP (współorganizacja loterii fantowej)
Sprzątanie Świata.
- Zorganizowanie spotkania dla uczniów gimnazjum z przedstawicielami straży pożarnej poświęcone profilaktyce wszelkiego rodzaju zagrożeń, połączone z pokazem sprzętu „bojowego”.

Cały okres stażu
Rok szkolny 2011/2012
Cały okres stażu, oraz zgodnie z terminarzem zawodów POSM
W trakcie stażu
Styczeń 2011,2012,2013
Wrzesień 2011,2012
Październik 2012

Zaświadczenia o współpracy.
Potwierdzenie Dyrektora.
Szkoły, pisma skierowane do Policji, zapisy tematów lekcyjnych.
Komunikaty i potwierdzenia udziału w zawodach.
Zaświadczenie.
Potwierdzenia, sprawozdania, zapisy w dziennikach lekcyjnych.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, pisma skierowane do straży pożarnej, karta wycieczki.


§ 8 ust. 2 pkt 5
„umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”

Opis i analiza problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
- Opis dwóch problemów:
- brak akceptacji przez środowisko rówieśnicze
- agresja w środowisku rówieśniczym
(zdiagnozowanie wybranych problemów ustalenie i wdrożenie środków zaradczych, wyciągnięcie wniosków).

Rok szkolny 2011/2012
Opis i analiza przypadków.

Opracował: mgr Krzysztof Mazur

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.