X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20127

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Ilona Pabian
Nazwa i adres placówki: Szkoła Podstawowa w Łętkowicach, Łętkowice 113 32-107 Radziemice
Imię i nazwisko opiekuna stażu: A.M.
Czas trwania stażu: 01.09.2012 – 31.05.2013
Posiadane kwalifikacje: studia magisterskie – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Plan opracowany na podstawie:
• Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli.(Dz. U. Nr 260, poz. 2593) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
• Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
• Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
• Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
• Prowadzenie zajęć w obecności stażu i omawianie ich.
• Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
• wewnątrz placówki
• poza placówką
• samokształcenie
• Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
• Pogłębianie współpracy z rodzicami.

Sporządzono w formie tabelarycznej
L.P
zadania
forma realizacji
sposób realizacji
termin realizacji

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki
1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
a. analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej,
b. gromadzenie informacji z Internetu i prasy poświęconej oświacie
• krótkie notatki z analizy przepisów,
• napisanie planu rozwoju zawodowego;
wrzesień 2012

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
a. bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego,
b. określenie formy współpracy,
c. ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
• zatwierdzony plan rozwoju zawodowego,
• scenariusze, konspekty zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu;
wrzesień 2012 i na bieżąco przez okres stażu
3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola
a. analiza dokumentacji przedszkola:
b. * Statut Przedszkola
c. * Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej, dzienników i konspektów,
d. udział w zebraniach Rad Pedagogicznych
• zapis w dokumentacji przebiegu stażu,
• protokół z Rady Pedagogicznej,
• zapisy w dzienniku,
• konspekty i scenariusze
od września do maja

4.Monitorowanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
a. realizacja podstawy programowej podczas pracy z dziećmi;
b. zapoznanie się z programami realizowanymi w placówce
• zapis w dokumentacji przebiegu stażu;
wrzesień 2012- maj 2013
5. Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola
a. analiza regulaminu BHP i regulaminu przeciw pożarowego

• zapis w dokumentacji przebiegu stażu;
• szkolenie BHP
Cały okres stażu (uzależnione od terminu szkolenia)
6. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji.
a. zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno- wychowawczej;

b. opracowanie planów miesięcznych;

c. Opracowanie konspektów zajęć;

d. wpisy do dziennika;

e. protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej oraz zebrań z rodzicami;

• prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, konspektów, planów miesięcznych,
cały okres stażu
7. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
a. gromadzenie dokumentów dotyczących realizowania planu rozwoju zawodowego

• zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp.;
cały okres stażu

8. Przygotowanie projektu sprawozdania
a. opis realizacji sporządzonego planu rozwoju;
• sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
maj 2013

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.

1. Poznanie zasad konstruowania planów pracy:
a. opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno – wychowawczej ustalonej w Programie Wychowania Przedszkolnego i w planie rocznym.
• plan pracy zatwierdzony do realizacji;
okres stażu

2. Doskonalenie umiejętności konstruowania scenariuszy zajęć
a. przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu;
• zgromadzone scenariusze
październik 2012 – maj 2013

3. Prowadzenie cyklu zajęć – emocje ukryte w sztuce
a. prowadzenie zaplanowanych zajęć
• scenariusze zajęć;
• zdjęcia z zajęć;
• wytwory plastyczne
październik 2012- maj 2013
4. Wzbogacenie własnego warsztatu pedagogicznego
a. uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach;
• zaświadczenia o ukończonych kursach;
cały okres stażu

5. Współpraca z logopedą szkolnym i innymi nauczycielami przedszkola w rozwiązywaniu trudności wychowawczych
a. rozmowa z logopedą w przedszkolu;
• potwierdzenie logopedy o współpracy;
Na bieżąco cały rok

6. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
a. tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, korzystanie z nowoczesnych programów komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, sprawozdania, ogłoszenia;
b. konstruowanie tekstów, kart pracy dla dzieci,
c. przygotowanie materiałów na spotkania z rodzicami, scenariusze imprez okolicznościowych;
d. wykonywanie dyplomów dla dzieci i wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości, prezentów dla gości;
e. śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego;
f. opracowanie dokumentacji związanych z własnym stażem;
g. korzystanie z poczty elektronicznej, posiadanie własnego adresu e-mail, który pomaga w szybkim przekazywaniu informacji i korespondencji z innymi nauczycielami i rodzicami wychowanków;
• publikacje w Internecie,
• scenariusze zajęć,
• pomoce dydaktyczne
cały rok
7. Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania
a. czytanie różnych pozycji książkowych, artykułów, pedagogicznych stron internetowych
• recenzja przeczytanych książek, artykułów;
cały rok
8. Uczestnictwo w wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia
a. uczestniczenie w radach szkoleniowych;
• potwierdzenie udziału
okres stażu
9. Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami
a. publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie;
• portale internetowe;
• plan dostępny w dokumentacji przedszkola
na bieżąco przez okres stażu


§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.

1. Współpraca z rodzicami
a. rozmowy z rodzicami;
b. poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków;
c. informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka;
d. spotkania z rodzicami;
e. spotkania okolicznościowe;
• Zeszyt wychowawcy grupy
Od września do maja
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci
a. stała obserwacja dziecka;
b. rozmowy indywidualne z dzieckiem;
c. udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka;
• notatki;
• arkusze obserwacji;
• zaświadczenia;
okres stażu
3.Organizacja i udział w uroczystościach wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych i szkolnych zamkniętych i otwartych
a. włącznie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu,
b. udział w wycieczkach przedszkolnych;
c. przygotowanie dzieci do różnych konkursów;
• potwierdzenie nauczyciela współpracującego;
• zdjęcia;
• scenariusze imprez przedszkolnych;
okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora
a. przygotowanie scenariuszy zajęć;
b. prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu,
c. omówienie zajęcia;
• scenariusze zajęć;
przez cały rok
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli
a. obecność i obserwacja na zajęciu;
b. omówienie zajęcia;
• notatki własne;
• scenariusz zajęcia;
• wnioski z obserwacji
okres stażu

..................................
podpis stażysty
.................................
podpis opiekuna stażu

Łętkowice, 14 września 2012

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.