X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20138
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Ewy Targońskiej
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.


Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2010r.
Data zakończenia: 31 maja 2013r.
Cel główny: zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


Plan rozwoju zawodowego opracowano na podstawie analizy przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: art. 9 g ust. 10 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. oraz Rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.


I Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt. 1)

1 Poznanie procedury awansu zawodowego.
* Analiza przepisów prawa oświatowego w celu prawidłowego sformułowania wniosku o rozpoczęcie stażu oraz zaplanowania własnego rozwoju zawodowego. VIII-IX 2010 Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, przedłożenie planu rozwoju zawodowego
2 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca z opiekunem.
* Rozmowa, ustalenie zasad współpracy, zawarcie kontraktu.
* Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
* Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli.
* Analiza i ocena działań.
3 Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji placówki. * Analiza dokumentacji:
• statutu szkoły,
• wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
• programu wychowawczego szkoły.
4 Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w węwnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
* Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• kursy,
• warsztaty,
• konferencje szkoleniowe.
* Podnoszenie kompetencji i umiejętności wychowawczych. Na bieżąco Zaświadczenia, świadectwa, sprawozdania
5 Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej.
* Nabywanie wiedzy na temat nowych twórczych metod pracy aktywizujących dzieci.
6 Tworzenie własnego warsztatu pracy.
* Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.
7 Prowadzenie dokumentacji oddziału przedszkolnego. * Wpisy do dziennika zajęć, założenie i prowadzenie teczek: współpracy z rodzicami oraz obserwacji dziecka.
8 Przygotowanie projektu sprawozdania z przebiegu stażu.
* Autorefleksja i autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.


II Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt. 2)

1 Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców. * Obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikające z potrzeb i zainteresowania rodziców.
* Przeprowadzanie ankiet.
2 Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. * Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
3 Współpraca ze specjalistami.
* Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy w rozwiązywaniu problemów.
4 Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. * Kierowanie dzieci na badania, stosowanie się do zaleceń poradni.
5 Podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę.
* Nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną i Sądem Rejonowym.
* Współpraca ze Służbą Zdrowia:
• zapraszanie pielęgniarki szkolnej na pogadanki dla dzieci.
6 Organizowanie i współorganizowanie konkursów wewnątrzprzedszkolnych i pozaprzedszkolnych.
* Konkursy plastyczne:
• „Jesień- pora smutna czy wesoła?”
• „Bezpieczna droga do szkoły”
* Konkursy muzyczne:
• „Przegląd kolęd i pastorałek”
* Zawody sportowe:
• „Gry i zabawy z piłką”
7 Opracowywanie i wdrażanie programów działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
* Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego dla grupy oddziału przedszkolnego w oparciu o program wychowawczy szkoły.
* Opracowanie i wdrożenie planu zajęć czytelniczo- plastycznych.
* Opracowanie i wdrożenie programu rozwijającego sprawność manualną dziecka, przygotowanie pomocy dydaktycznych.
8 Praca z dzieckiem zdolnym.
* Prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci zdolnych.
9 Organizowanie i przygotowywanie uroczystości przedszkolnych.
* Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji potrzebnych do realizacji uroczystości.
10 Promowanie wiedzy pedagogicznej oraz aktywizowanie rodziców.
* Wdrażanie przedsięwzięć wspierających rodziców w ich pracy wychowawczej- prowadzenie spotkań SZKOŁA DLA RODZICÓW
- “Wpływ telewizji na rozwój dziecka”,
- “Jak mądrze kochać dzieci?”,
- “ Rola rodziny w życiu dziecka”.
* Prowadzenie zajęć z udziałem rodziców.
* Przygotowanie materiałów informacyjnych dla rodziców.
* Udział rodziców w imprezach plenerowych.


III Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt. 3)

1 Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
* Tworzenie własnych programów, ankiet, scenariuszy z wykorzystaniem technologii komputerowej.
* Zbieranie informacji internetowych dotyczących prawa oświatowego i nowości dydaktycznych.
* Przygotowanie kart obserwacji, referatów, scenariuszy zajęć, materiałów pomocniczych.
2 Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym
Zamieszczenie planu rozwoju na stronie: www.literka.pl


IV Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt. 4)

1 Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie.
* Studiowanie literatury przedmiotu.
2 Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
* Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.


V Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt. 5)

1 Analiza przepisów prawa oświatowego.
* Zapoznanie się z aktami prawnymi: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty
2 Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań.
* Organizowanie wyjść i wycieczek z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.