X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20056
Przesłano:

Raport z ewaluacji wewnętrznej: Respektowane są normy społeczne w szkole. Promowana jest wartość edukacji

RAPORT Z PRZEPROWADZONEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W MIERZYNIE W ODNIESIENIU DO OBSZARÓW:

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.
2. Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym.


CZERWIEC 2012

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole podstawowej im. Św. Mikołaja w Mierzynie przez nauczycieli tej placówki pod nadzorem Dyrektora w roku szkolnym 2011/2012 . Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej powołany został na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 października 2009 roku w sprawie Nadzoru Pedagogicznego. Ewaluacja polegała na zbieraniu, analizowaniu informacji, a jej celem było uzyskanie wniosków i podjęcie odpowiednich decyzji dotyczących przyszłych działań szkoły.
W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł: od dyrektora, nauczycieli, uczniów, rodziców, przy wykorzystaniu różnych metod badawczych. Dzięki ich wykorzystaniu wyniki ewaluacji wewnętrznej charakteryzują się wysokim stopniem wiarygodności, ponieważ została ona zaplanowana i wykonana profesjonalnie, a wykonawcy mimo, że są pracownikami placówki, starali się zachować jak największy obiektywizm.

Badaniem objęto dwa obszary działalności szkoły:
Z obszaru ‘Efekty Działalności Dydaktycznej, Wychowawczej I Opiekuńczej Oraz Innej Działalności Statutowej Szkoły’ wybrano rodzaj wymagania 1.4. ‘Respektowane są normy społeczne’, w celu poznania w jakim stopniu uczniowie czują się bezpiecznie w szkole i czy wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje. Z obszaru ‘Funkcjonowanie Szkoły Lub Placówki W Środowisku Lokalnym’, wybrano rodzaj wymagania 3.3. ‘Promowana jest wartość edukacji’, w celu sprawdzenia postrzegania działań szkoły w środowisku lokalnym.

Badanie zostało zrealizowane w ciągu trzech miesięcy (grudzień, styczeń, luty) przez zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej w składzie:

1. Barbara Klakla – koordynator zespołu
2. Jadwiga Turniak – przewodnicząca pierwszego zespołu
3. Urszula Wieczorek – Burzyńska – członek zespołu
4. Ilona Piątkowska – członek zespołu
5. Marta Wędzonka – członek zespołu
6. Małgorzata Kopa – przewodnicząca drugiego zespołu
7. Anna Paras – członek zespołu
8. Agata Lipińska – członek zespołu
9. Krystyna Sowa – członek zespołu
10. ks. Łukasz Stępień – członek zespołu


Dobór próby badawczej i metod badania:
1. Badanie ankietowe uczniów, rodziców, nauczycieli.
2. Teksty dokumentów prawa wewnątrzszkolnego tj: Statut Szkoły, Szkolny
Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyczny, protokoły zebrań
z Radą Rodziców, wewnątrzszkolne regulaminy, procedury, Plan Pracy
Dydaktyczno – Wychowawczej i Opiekuńczej Szkoły Podstawowej im. Św.
Mikołaja w Mierzynie.
3. Analiza dokumentacji nauczycieli (plany profilaktyczno – wychowawcze,
zapisy w dziennikach lekcyjnych, protokoły z zebrań z rodzicami, notatki
służbowe, sprawozdania z realizacji zadań.
4. Obserwacje dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły.


Wymaganie: 1.4. Respektowane są normy społeczne

Cel:
Zebranie informacji, czy w szkole uczniowie czują się bezpiecznie i czy respektowane są normy społeczne.

Pytania kluczowe:
1. Jaki jest poziom znajomości norm społecznych i poczucia bezpieczeństwa w opinii uczniów, rodziców i nauczycieli?
2. W jakim stopniu uczniowie respektują normy społeczne w życiu szkolnym oraz czują się bezpieczni?
3. Jak reagujemy i jakie konsekwencje są wyciągane za nieprzestrzeganie lub naruszenie norm społecznych w szkole i zasad bezpieczeństwa?
4. W jakim stopniu rodzice i szkoła współpracują w kwestii przestrzegania norm i zapewnienia bezpieczeństwa?
5. Czy działania są analizowane i modyfikowane w razie potrzeby?

Zbiorcze opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów
Uczestnicy ankiety: 45 uczniów (22 dziewczynki, 23 chłopców)

W ramach wymagania 1.4. – ‘Respektowane są normy społeczne w szkole’:

- Przeprowadzono wśród uczniów ankietę na temat bezpieczeństwa. Wynika z niej, że 100% uczniów czuje się w szkole bezpiecznie. Dzieci znają podstawowe zasady bezpiecznego zachowania się w budynku szkolnym oraz terenie przyszkolnym. Rozumieją i potrafią określić normy społeczne właściwego zachowania się, znają konsekwencje nieprzestrzegania ustalonych zasad. Uzasadnienia dzieci dotyczące respektowania norm społecznych wskazują na wysoki poziom świadomości w tym zakresie. Sporadyczne zachowania dzieci wskazują, że nie zawsze są przestrzegane ustalone zasady, bowiem 10% uczniów przyznało, że byli przezywani i wyśmiewani. Zdarzają się również przypadki agresji słownej i siłowej. Mimo to 50% uczniów jest zdania że może liczyć na pomoc ze strony nauczycieli, 20% ankietowanych liczy na pomoc kolegi/koleżanki. Można więc stwierdzić, że relacje między nauczycielami i uczniami są życzliwe. Na pytanie: ‘Kiedy i gdzie czujesz największe zagrożenie?’ 30% uczniów odpowiedziało: podczas przerw, w drodze do domu i do szkoły.
- Przeprowadzono na zajęciach wychowawczych szereg zajęć związanych z bezpieczeństwem ucznia w szkole i poza nią; z przestrzeganiem norm obowiązujących w szkole i w kontaktach z rówieśnikami.
- W szkole powołano koordynatora ds. realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz członków zespołu, którzy przedstawili plan pracy oraz sprawozdanie z działań skoncentrowanych na bezpieczeństwie ucznia i dbali na bieżąco o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Szkoła systematycznie współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, GOPS i Radą Rodziców.
- Przygotowano sprawozdanie z realizacji zadań Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki zgodnie z opracowanymi wcześniej dokumentami (programy, regulaminy, system kar i nagród). Wnioski przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
- Zorganizowano spotkanie uczniów z funkcjonariuszem policji na temat bezpieczeństwa uczniów w ramach akcji: ‘Widzę – Reaguję’ oraz procedur postępowania w sytuacjach negatywnych zachowań ( 10.11. 2011r. ).
- Zorganizowano spotkanie z panią psycholog na temat: ‘Zapobieganie agresji wśród dzieci i młodzieży’ (dla rodziców – 17.11.2011r.), ‘Zapobieganie agresji wśród dzieci’ (dla uczniów – 23.11.2011r.).
- Zapoznano uczniów z sygnałami i telefonami alarmowymi.
- Przeprowadzono próbną ewakuację z budynku szkoły pod nadzorem pracowników szkoły. Uczniowie uczestniczyli również w pogadance na temat: ‘Zachowanie w sytuacjach zagrożeń’.
- Prowadzone były akcje profilaktyczne zgodne z zasadami Szkolnego Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego (‘Widzę – Reaguję’, ‘Szkoła bez przemocy’, ‘Ratujemy i uczymy ratować’, ‘Trzeźwa rodzina – zdrowe i sprawne dzieci’, ‘Jestem OK’ – program dla uczniów kl. V realizowany przez pedagoga szkolnego, ‘Radosna szkoła’).
- Popularyzowano przykłady pożądanych zachowań na szkolnych gazetkach, zajęciach wychowawczych, na języku polskim, lekcjach bibliotecznych i na zajęciach w klasach I – III (konkurs – ‘Gentleman Klasowy). Każda klasa posiada własny regulamin postępowania.
- Nauczyciele szkoły zapoznali uczniów z ich prawami i obowiązkami (Konwencja Praw Dziecka), został opracowany i zrealizowany kontrakt ucznia.
- Reagowano na bieżąco na niewłaściwe zachowania uczniów. Dyskutowano z innymi nauczycielami oraz rodzicami tych uczniów na temat zachowania w celu ustalenia jednolitych kierunków dalszych działań (spotkania indywidualne, zebrania klasowe). Ogłoszono konkurs na najgrzeczniejszego ucznia w szkole.
Wg. ankiety skierowanej do rodziców, zachowania agresywne mają charakter sporadyczny. Ponad 85% ankietowanych rodziców opowiedziało się, że ich dzieci czują się bezpiecznie w szkole. Główne tezy uzasadnienia to: dzieci chętnie chodzą do szkoły i dobrze się tam czują. Zdaniem rodziców uczniowie są pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, budynek jest zamykany, nauczyciele pełnią dyżury (opracowanie i modyfikowanie harmonogramu dyżurów zapewniającego bezpieczeństwo na przerwach), nauczyciele reagują na niepożądane zachowania. Nieliczni rodzice stwierdzili, że ewentualne zagrożenia wywołują głównie konflikty wśród rówieśników. Wg. respondentów, poprzez rozmowy, pochwały, spotkania z policjantem i psychologiem wzmacnia się pożądane zachowania uczniów. 100% rodziców odpowiedziało, że zostali zapoznani z Planem Profilaktyczno – Wychowawczym. W szkole pomieszczenia, w których przebywają uczniowie są urządzone tak, aby były bezpieczne dla dzieci. Sprzęty dostosowane są do wieku. Miejscem wg. respondentów najmniej bezpiecznym są łazienki i szatnia. Ciągi komunikacyjne na ogół zapewniają bezpieczeństwo. Z analizy dokumentów wynika, że obowiązujące przeglądy techniczne są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz terminowo.
Wg. ankiety skierowanej do nauczycieli wynika że, nauczyciele pogłębiają swoją wiedzę nie tylko związaną z bezpieczeństwem dzieci ale tworzeniem klimatu poczucia bezpieczeństwa. Uczestniczą w różnych formach doskonalenia. Zachowania niepożądane dzieci są w sposób właściwy eliminowane zgodnie z przyjętymi zasadami i procedurami. Statut Szkoły wskazuje, że zarówno nauczyciele jak i pracownicy niepedagogiczni są zobowiązani do czuwania nad bezpieczeństwem uczniów. Przed czynnikami zewnętrznymi chronią uczniów zamykane drzwi w czasie trwania zajęć. Nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw, prowadzona jest ewidencja wypadków.
Ponadto pracownicy pedagogiczni szkoły analizują dokumenty szkolne pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. Jak wynika z analizy dokumentów regulujących zasady bezpieczeństwa w szkole, zostały one opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16. VI. 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego) oraz na podstawie rozporządzenia MENIS z dn. 31. XII. 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ze zmianami z sierpnia 2009 r.
Szkoła posiada wewnętrzne regulaminy dotyczące bezpieczeństwa. Pracownicy znają przepisy prawa wewnętrznego. Jak wynika z analizy protokołów Rady Pedagogicznej zostały omówione i zatwierdzone regulaminy i procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci w szkole oraz podczas spacerów i wycieczek. Statut Szkoły określa prawa i obowiązki uczniów.

WNIOSKI:
1.Mocne strony:
- Dokumenty regulujące zasady bezpieczeństwa w szkole zgodne są z obowiązującymi aktami prawnym.
- Zagospodarowanie sal, w których przebywają uczniowie jest funkcjonalne i bezpieczne.
- W szkole przestrzegane są zasady bezpieczeństwa. Regulaminy wewnętrzne są dostępne dla pracowników i rodziców na żądanie oraz omawiane na zebraniach i Radach Pedagogicznych.
- Rodzice uważają, że ich dzieci czują się bezpiecznie w szkole.
- Uczniowie czują się bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
- Sformułowane i stosowane oraz podlegające ewaluacji Programy Profilaktyczno – Wychowawcze, procedury postępowania w sytuacjach negatywnych zachowań i w sytuacjach zagrożeń.
- Organizowane są spotkania ze specjalistami zajmującymi się bezpieczeństwem.
- Wszyscy reagują na niewłaściwe zachowania.
- Wykwalifikowana kadra posiadająca wiedzę na temat zachowań niewłaściwych i ich eliminowania.
2. Słabe strony:
- Mała współpraca rodziców i szkoły w kwestii przestrzegania norm i zapewnienia bezpieczeństwa.
- W szkole potrzebna jest ciągła modyfikacja podejmowanych działań.
- Należy w miarę potrzeb organizować szkolenia, spotkania uczniów z pedagogiem, psychologiem, policją.
- Niektórzy rodzice bagatelizują powstałe w szkole problemy i część z nich uważa, że szkoła powinna być odpowiedzialna za wychowanie dzieci (uczniów).

ZAŁĄCZNIKI:
1. Ankieta do uczniów + analiza – ‘Bezpieczeństwo’
2. Ankieta do rodziców + analiza – ‘Bezpieczeństwo’
3. Ankieta do nauczycieli + analiza – ‘Bezpieczeństwo’
4.. Tematyka godzin wychowawczych – dziennik lekcyjny
5. Rozmowy z rodzicami – dziennik lekcyjny
6. Plan pracy + sprawozdanie – koordynator do spraw bezpieczeństwa
7. Program Wychowawczy Szkoły; sprawozdanie roczne
8. Program Profilaktyki Szkoły; sprawozdanie roczne
9. Dziennik – zapisy o spotkaniu z pedagogiem, psychologiem, policjantem
10. Plany wychowawcze do poszczególnych klas + sprawozdania
11. Protokoły z zebrań z rodzicami

Wymaganie 3.3 Promowana jest wartość edukacji

Cel:
Podniesienie efektów kształcenia– umożliwienie rozwoju osobowości, talentów, pasji i indywidualnych zainteresowań. Stwarzanie warunków uczenia się dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Pytania kluczowe:
1. Czy szkoła prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach.
2. Czy szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku.
3. Czy szkoła promuje w środowisku potrzebę uczenia się.

W ramach wymagania 3.3. –‘Promowana jest wartość edukacji’:

- Przeprowadzono wśród uczniów ankietę na temat ‘funkcjonowania szkoły’. Ankieta przeprowadzona w ramach ewaluacji wewnętrznej szkoły adresowana była do uczniów klasy V w liczbie 14, z czego wypełnionych zostało 12, co stanowi 85%. Analizując wyniki ankiety można stwierdzić że, zdaniem wszystkich uczniów szkoła jest miejscem bezpiecznym w którym uczniowie mogą swobodnie rozwijać swoje zainteresowania (100% ankietowanych). Na pytanie: ‘Czy lubisz chodzić do swojej szkoły?’, 25% odpowiedziało twierdząco, 58% odpowiedziało czasami, natomiast 17% wybrało odpowiedź: ‘nie’. Dla 66% ankietowanych szkoła jest miejscem przyjemnym i wesołym. Większość uczniów uważa, że nauczyciele zachęcają ich do systematycznej nauki i poprawiania słabych ocen. Uczniowie raczej chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, 33% uczniów nie uczestniczy w żadnych zajęciach nieobowiązkowych. Uczniowie szkoły najchętniej uczestniczyliby w zajęciach sportowych, muzycznych (nauka śpiewu, gry na gitarze, nauka tańca), zajęciach przyrodniczych, co dokładniej ilustruje tabela. Z zebranych opinii wynika również, że większość uczniów szkoły (66%) bierze udział w konkursach lub zawodach sportowych. Mniejszy procent uczniów bierze udział w planowaniu imprez klasowych, szkolnych (tj. dyskoteki, wycieczki), 58% ankietowanych nie wyraża chęci działania w tego typu imprezach. Uzyskana została także informacja, że nasi uczniowie często i chętnie zaglądają na szkolną stronę internetową (75% ankietowanych).
Wg. ankiety skierowanej do rodziców można stwierdzić że, wszyscy ankietowani (tj. 100%) zostali poinformowani na początku roku szkolnego o celach edukacyjnych i wychowawczych realizowanych przez nauczycieli szkoły. Również rodzice zostali zapoznani przez nauczycieli z propozycjami podręczników i programów szkolnych . Zdaniem 99% ankietowanych szkoła dba o wysoki poziom kształcenia. Większość badanych (66%) uważa, że nauczyciele właściwie wykorzystują czas pracy na lekcji, a tym samym, uczniowie szkoły są dobrze przygotowani do dalszych etapów edukacyjnych. 33% ankietowanych nie ma zdania na ten temat. Na pytanie dotyczące: ‘Czy satysfakcjonują Panią/Pana osiągnięcia dziecka z poszczególnych przedmiotów, 99% ankietowanych wybrało odpowiedź: ‘tylko z niektórych’. Jeden rodzic wyraża satysfakcję z osiąganych przez dziecko wyników ze wszystkich przedmiotów. Z przeprowadzonych badań wynika również, że zdaniem 100% rodziców ich dzieci chętnie uczestniczą w konkursach, zawodach sportowych. Odnośnie rozwijania zainteresowań, większość bo 83% rodziców uważa, że szkoła spełnia to zadanie. Przeprowadzona ankieta dostarczyła informacji dotyczącej wiedzy rodziców na temat zajęć pozalekcyjnych w których uczestniczą ich dzieci. Rodzice wymieniali zajęcia z przyrody, matematyki, SKS-u, chcieliby aby na terenie szkoły zorganizowane zostały zajęcia muzyczne i plastyczne. Ponadto, osoby ankietowane są zawsze informowane o prowadzonych przez szkołę akcjach, programach, konkursach (100% ankietowanych). Zdaniem rodziców, uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki szkolnej, Internetu. Także 100% badanych wyraża chęć pomocy dziecku. Ich zdaniem, duży wpływ na osiągnięcie sukcesu w nauce ma również indywidualna pomoc nauczyciela. Rodzice chwalą współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym, bowiem szkoła organizuje uroczystości w których uczestniczą nie tylko uczniowie ale także oni sami, mieszkańcy tej miejscowości oraz władze lokalne. Zdaniem 69% badanych w szkole organizowane są prelekcje bądź spotkania z ciekawymi ludźmi, 17% nie posiada wiedzy na ten temat. 66% respondentów wie o istnieniu szkolnej strony internetowej.
Analizując rozmowę z dyrektorem szkoły można uzyskać informacje, że szkoła podejmuje działania promocyjne dotyczące swojej oferty edukacyjnej, działalności i osiągnięć uczniów. Informacje umieszczane są w gablotach szkolnych, na powstałej nowej stronie WWW a także przekazywane są na spotkaniach z rodzicami. Jeśli chodzi o uroczystości szkolne, szkoła, nauczyciele i rodzice wspólnie przygotowują ‘Dzień Patrona’. Zorganizowane przez szkołę Jasełka mogła oglądać cała społeczność parafialna. Zorganizowany został Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień Rodziny dla społeczności lokalnej. Uczniowie są również uczestnikami imprez środowiskowych, tj. Dni Rozprzy, Bieg Kasztelański. Nasza szkoła przede wszystkim osiąga sukcesy w sporcie. Często, uczniowie reprezentują nie tylko naszą szkołę ale i gminę, powiat a nawet województwo. Młodsi uczniowie uczestniczą w konkursach szkolnych i gminnych (recytatorski, plastyczny, ortograficzny, ekologiczny, konkurs piosenki polskiej, angielskiej). Od września 2012 r. klasy I – III mają uczestniczyć w zajęciach ‘Indywidualizacja Nauczania’. W ramach tego projektu zorganizowane będą trzy rodzaje zajęć: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne oraz rozwijające uzdolnienia. Uczniowie biorą udział w projektach: ‘Mleko w szkole’, ‘Owoce w szkole’. Dwa razy w ciągu roku szkolnego dyrektor informuje rodziców o przeprowadzonych remontach, inwestycjach, projektach. Są to spotkania śródroczne oraz końcowo roczne na których dyrektor przedstawia sprawozdanie z wykonanych zadań dydaktyczno – wychowawczych, organizacyjnych.
Z przeprowadzonych rozmów z nauczycielami wynika że, zawsze informują oni rodziców o celach edukacyjnych i wychowawczych. Informacje przekazywane są na zebraniach z rodzicami, podczas rozmów indywidualnych oraz wywieszane są na gazetce dla rodziców która znajduje się w klasie.
Nauczyciele organizują konkursy, zawody sportowe, akcje społeczne. Wymieniają: konkurs ortograficzny, plakat; ‘Odżywiam się zdrowo’, czytanie ze zrozumieniem, Nadejście Wiosny – 21 marca, , akcja ‘Góra Grosza’, konkurs piosenki , spartakiada sportowa, występy na festynach, zawody sportowe różnych szczebli dla kl. I – VI, konkursy plastyczne, muzyczne, konkurs matematyczny ‘Kangur’ dla kl. III – VI, ‘Bezpieczny Internet – Dzień w Sieci’, ogólnopolski konkurs z języka angielskiego, konkurs piosenki angielskiej, konkurs ekologiczny. Uczniowie wraz z nauczycielem współredagują szkolną gazetkę. Wykorzystują szkolne komputery w celu wykonania prac edytorskich i prezentacji. Nauczyciele wykorzystują programy multimedialne do przeprowadzenia zajęć z uczniami. Monitorują na bieżąco wyniki pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciele podejmują działania edukacyjne w ramach pedagogizacji rodziców. Organizują pogadanki na temat bezpieczeństwa, agresji i przemocy, przedstawiają referaty na temat profilaktyki uzależnień, wychowanie dzieci bez porażek, wykonują gazetki klasowe na których rodzic może znaleźć interesujące artykuły, omawiają różnego rodzaju programy profilaktyczne np. ‘Trzeźwa Rodzina’, ‘Dopalacze’, rozmawiają indywidualnie z rodzicami, rodzice współpracują z pedagogiem szkolnym. Pedagodzy nieustannie motywują uczniów do systematycznej nauki i poprawiania słabych ocen. Robią sprawdziany poprawkowe w celu wyrównania szans edukacyjnych, zadają dodatkowe ćwiczenia poprawkowe, odpytują ustnie z danej partii materiału. Nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: zajęcia wyrównawcze z matematyki, koło matematyczno – informatyczne, koło języka angielskiego, koło ekologiczne, zajęcia z języka polskiego i matematyki przygotowujące uczniów kl. VI do sprawdzianu, zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów, zajęcia z uczniem mającym KIPU, SKS, koło biblijne. Na tych zajęciach uczniowie szkoły wyrównują braki edukacyjne, pogłębiają zdobytą wiedzę, przygotowują się do sprawdzianu, utrwalają i uzupełniają wiadomości z zakresu Podstawy Programowej dla Szkoły Podstawowej. Celem zajęć jest motywacja i wspieranie uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań, pasji i uzdolnień.

Wnioski:
1. Mocne strony:
- Szkoła podejmuje inicjatywę na rzecz środowiska lokalnego oraz współpracuje z organizacjami działającymi w tym środowisku (Gmina, GOPS, Parafia, Biblioteka Publiczna, Straż Pożarna, Policja).
- Szkoła upowszechnia informacje dotyczące ofert edukacyjnych, odbywa się to w różnych formach: dni otwarte, zamieszczane są informacje bieżące dla rodziców na tablicy ogłoszeń, szkoła posiada własną stronę WWW, na której promuje wartość edukacji.
- Szkoła prowadzi działania w lokalnej społeczności promując wartość uczenia się, w tym celu realizuje projekty edukacyjne, akcje społeczne, wycieczki szkolne, imprezy środowiskowe, zajęcia profilaktyczne, dokonuje zakupu potrzebnego sprzętu i pomocy dydaktycznych, nauczyciele uczestniczą w szkoleniach, warsztatach doskonalących umiejętności wychowawcze.
- Dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych, możliwość uczestniczenia w szeregu zajęć dających możliwość rozwijania pasji, zainteresowań.
- Szkoła promuje uczniów zdolnych, umożliwia im udział w konkursach, zawodach sportowych.
- Pomaganie uczniom potrzebującym wsparcia poprzez dobre kontakty z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny -PPP. Podejmowanie wczesnych interwencji w celu rozwiązywania problemów ucznia.
- Udział w projektach i organizowanie spotkań edukacyjno – profilaktycznych dla uczniów/rodziców. Zaangażowanie uczniów w akcje charytatywne, uroczystości szkolne.
2. Słabe strony:
- Należy angażować większą liczbę rodziców w organizację imprez na rzecz środowiska lokalnego, jednocześnie kontrolować aby ilość proponowanych imprez, konkursów nie kolidowała z podstawowym obowiązkiem szkoły i uczniów jakim jest edukacja.
- Należy uświadamiać rodziców co do przydatności i znaczenia udziału w prelekcjach organizowanych w szkole.
- Należy zachęcać rodziców do korzystania z elektronicznej formy uzyskiwania informacji o wynikach i osiągnięciach szkoły.
- W miarę swoich możliwości szkoła powinna jeszcze lepiej współpracować z instytucjami działającymi na rzecz oświaty i z samorządem lokalnym.

Załączniki:
1. Ankieta dla uczniów + analiza – (ocena efektów kształcenia)
2. Ankieta dla rodziców + analiza – (ocena efektów kształcenia)
3. Arkusz rozmów z nauczycielami – cele edukacyjne, wychowawcze
4. Informacje umieszczane w gablotach szkolnych, wystawy dyplomów i
nagród
5. Arkusze konkursów, sprawozdania z konkursów
6. Sprawozdania z uroczystości szkolnych
7. Arkusze obserwacyjne i notatki dyrektora obserwującego zajęcia
lekcyjne, uroczystości
8. Sprawozdania z wycieczek, wyjazdów
9. Zaświadczenia potwierdzające udział nauczycieli w różnych formach
doskonalenia zewnętrznego
10. Protokoły ze szkoleniowych Rad Pedagogicznych oraz z klasyfikacji i
podsumowujących posiedzeń Rady Pedagogicznej
11. Dzienniki lekcyjne oraz pozalekcyjne
12. Arkusze zadań i analizy diagnoz
13. Protokoły zespołów przedmiotowych
14. Śródroczne i końcowo roczne sprawozdanie dyrektora z wykonanych zadań dydaktyczno – wychowawczych i organizacyjnych


Formy / sposoby upowszechniania raportu:

• Uczniom; Sprawozdanie na lekcji wychowawczej;
• Nauczycielom; Sprawozdanie na zebraniu Rady Pedagogicznej;
• Rodzicom, Opinii publicznej; Zamieszczenie raportu na stronie internetowej
szkoły;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.