X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19865
Przesłano:

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola

Ewaluacja wewnętrzna przedszkola 2012/2013
Raport z ewaluacji wewnętrznej

Obszar 3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
Wymagania 3.1 Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.
Celem ewaluacji było badanie :
1. Czy w swoich działaniach przedszkole analizuje możliwości i potrzeby środowiska – zakres ich uwzględnienia przez placówkę.
2. Czy współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój dzieci, nauczycieli oraz poprawi wizerunek przedszkola – analiza wymiernych korzyści.
3. Ilość i rodzaj inicjatyw, działań na rzecz organizacji działających w środowisku(PCK, Dom Dziecka ,WOŚP, inne), zaangażowanie rodziców i udział w akcjach charytatywnych.

Metody i narzędzia badawcze wykorzystane przy ewaluacji:
• Ankiety – rodzice, nauczyciele,
• Wywiad – dyrektor przedszkola,
• Analiza dokumentów- Statut Przedszkola, dzienniki zapisów dziennych, Roczny Plan Pracy Przedszkola, miesięczne plany pracy nauczycieli, kronika przedszkola, protokoły Rady Pedagogicznej, sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, tablice informacyjne dla rodziców, strona WWW, podziękowania, potwierdzenia udziału w konkursach, informacje w prasie.
Przedszkole analizuje możliwości, potrzeby środowiska i uwzględnia je w swojej działalności. Przykładem tego jest współpraca z instytucjami i organizacjami na terenie naszego miasta.
Opierając się na wpisach w dziennikach, kronice i dyplomach możemy stwierdzić , że nasze przedszkole w roku szk. 2012/13 nawiązało współpracę z następującymi instytucjami i organizacjami z naszego terenu:
W ramach współpracy z PCK nasze dzieci wzięły udział w pokazach udzielania pierwszej pomocy, dzięki czemu nauczyły się , jak sobie radzić podczas udzielania pomocy potrzebującemu.
Aby poszerzyć zakres działań przedszkola wykonaliśmy szereg zadań na terenie placówki i poza nią, co pozytywnie wpłynęło na jakość i promocję przedszkola, a przede wszystkim na wzmocnienie procesu dydaktyczno-wychowawczego. W związku z powyższym zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy akcje charytatywne:
• ,,Góra Grosza” – jest to ogólnopolska akcja organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom w Warszawie pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, do której każdego roku przyłączają się chętne instytucje, placówki oświatowe, zakłady pracy i inne. Celem akcji jest pomoc dzieciom i młodzieży z Domów Dziecka. Trwa ona dwa tygodnie i polega na zebraniu , jak największej ilości monet o wartości 1gr. do 5zł . Aby zachęcić do wzięcia udziału w tej akcji za każdym razem wywieszaliśmy w holu przedszkola plakat, mówiący o kolejnej edycji akcji i zapraszający do wrzucania drobnych monet do wystawionej przez nas skarbonki. Za przeprowadzenie akcji przedszkole otrzymywało dyplomy i podziękowania.
• ,,Zbiórka makulatury” – głównym celem tego konkursu jest zachęcenie dzieci i dorosłych do selektywnego zbierania surowców wtórnych, kształtowanie świadomości ekologicznej w przedszkolu, poprawie naszego środowiska naturalnego.
• ,, Zbiórka zużytych baterii’’ – celem było uwrażliwienie na piękno otaczającego świata i zagrożeniach niosących przez człowieka
• ,,Szlachetna paczka’’- akcja prowadzona przez Caritas w Kozienicach do której dołączyli rodzice i personel przedszkola
• zbiórka kapsli dla chorego Mikołaja –celem było wsparcie dziecka potrzebującego pilnej pomocy medycznej
Uczestniczymy co roku w akcji ,,Sprzątanie świata’’, którą propaguje Urząd Miejski, Społeczny Zespół Ekorozwoju Kozienic we współpracy z Fundacją GAP Polska. Każdorazowo zabezpieczają nas w worki , rękawice ochronne oraz dostarczają materiały edukacyjne dla dzieci z zakresu ochrony środowiska.
Wychodząc naprzeciw problemom związanym z ekologią nasze przedszkole odpowiedziało na zaproszenie p. dyrektora Gospodarki Komunalnej w Kozienicach Roberta Wojcieszka –przyjęło zaproszenie na wycieczkę do Stacji Uzdatniania Wody. Dzieci z oddziału IV zwiedziły tę stację i dowiedziały się ,,Skąd się bierze woda w kranie?” Główną wymierną korzyścią tej wycieczki było uświadomienie przedszkolakom konieczności oszczędzania wody. W grupie ,,Tęczowe Nutki’’ odbyły się warsztaty nt. ochrony środowiska przez pracownika ZGK oraz wycieczka z lupami celem obserwacji do pobliskiego parku.
Wzięliśmy udział w festiwalu piosenki ekologicznej zorganizowanym przez PPNr.1 ,gdzie dzieci prezentowały piosenki o treści ekologicznej. Swoje zdolności taneczne przedstawiły także w konkursie pt .,,O Piernikowe Serce Jasia i Małgosi’’ ,gdzie cieszyły się ogromnymi brawami po występie.
Co roku uczestniczymy w ekologicznym pikniku zorganizowanym przez L.O na którym dzieci mają możliwość skosztowania zdrowej żywności, oraz obserwacji wykonania ekologicznych zabawek.
Kotki Psotki i Tęczowe Nutki odbyły wycieczkę do Biblioteki Publicznej, im. F. Siarczyńskiego w Kozienicach . W efekcie nawiązano współpracę z Biblioteką i umówiono się na cykl spotkań z p. bibliotekarką, która raz w miesiącu odwiedza dzieci w celu propagowania czytelnictwa wśród małych dzieci.
Nawiązaliśmy także współpracę z Muzeum Regionalnym uczestnicząc w wystawach takich jak : ,,Zwierzęta puszczy’’ ,,Stroje ludowe’’ Od ziarenka do bochenka’’.
Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną odbyło się spotkanie z p. psycholog nt. ,,Przyczyny agresji u dzieci i jej zapobieganie” , ,,Dojrzałość szkolna’’ – po prelekcji rodzice mogli porozmawiać z psychologiem , poradzić się , uzyskać wskazówki , aby ich relacje z dziećmi polepszyć i osiągnąć lepsze wyniki w nauce.
Dzieci 6-letnie odpowiedziały na zaproszenie Polskiego Związku Niewidomych w Kozienicach wystąpiły na spotkaniu opłatkowym wystawiając ,,Jasełka”. Biorąc czynny udział w tym spotkaniu dzieci uświetniły tę uroczystość swoim występem jednocześnie uwrażliwiły się na ludzi niepełnosprawnych. Jedno dziecko z tej grupy zdobyło II miejsce w konkursie patriotycznym w Garbatce Letnisko. W konkursie pt. ,,Znam swoje miasto’’ zorganizowanym przez PSP Nr.1 w pracach plastycznych dzieci zajęły II i III miejsce.
Na podstawie ankiety od rodziców z poprzedniego roku szkolnego i z otrzymanej informacji zwrotnej od rodziców naszych wychowanków, wynikało, iż chętnie włączyliby się w działalność teatralną na rzecz swoich pociech. Uwzględniając takie potrzeby nauczycielka oddziału IV Małgorzata Olewińska na zebraniu grupowym zaproponowała rodzicom dzieci ze swojej grupy podjęcie takiego wyzwania. Rodzice bardzo chętnie się zgodzili i rozpoczęło się przydzielanie ról, zaczęły się intensywne próby, szykowanie strojów i scenografii. 17 stycznia 2013r. podczas balu karnawałowego wystąpili dla wszystkich dzieci z przedstawieniem pt. ,,Nie ma tego złego...” Teatrzyk bardzo się podobał – a w efekcie nastąpiła integracja rodziców, poprawa wizerunku naszego przedszkola oraz promocja naszej placówki, ponieważ kozienickie media nagłośniły ten fakt w lokalnej prasie i telewizji.
Nasze przedszkole włączyło się również w akcję ,,Szkolny karmnik 2012/2013” - Dokarmiamy ptaki- zorganizowaną przez Kozienicki Park Krajobrazowy i Nadleśnictwa: Pionki i Radom. Głównym celem tej akcji jest propagowanie aktywnej formy ochrony przyrody i wyrabianie poczucia odpowiedzialności u dzieci za otaczające środowisko , co w efekcie przyczyniło się do systematycznego dokarmiania i ochrony ptaków w czasie zimy nie tylko w przedszkolu, ale również w domu.
Odbyły się również spotkania dzieci z ciekawymi ludźmi. Podczas spotkania z p. elektrykiem dzieci dowiedziały się ,, Skąd się bierze prąd ?” i jak się w sposób bezpieczny z nim obchodzić.
Nastąpiło też spotkanie z poetką ludową p. Zofią Kucharską, która prezentowała swoje wiersze i zachęcała do czytania poezji wśród młodego pokolenia, które czyta coraz mniej.
Od niedawna posiadamy stronę internetową na której publikujemy zdjęcia, porady oraz ofertę naszego przedszkola.
Dzięki współpracy z lokalnymi mediami: tygodnik ,,Oko” i Kozienicka Telewizja Kablowa promowana jest nasza placówka i poprawiamy nasz wizerunek w środowisku.
Mocne i słabe strony przedszkola
Po analizie wyników ankiet i dokonanego przeglądu dokumentacji przedszkola, można określić mocne i słabe strony przedszkola.
Mocne strony
• przedszkole stwarza dzieciom warunki do poszerzania ich wiedzy i nabywania nowych umiejętności,
• rodzice i nauczyciele są zadowoleni z oferty zajęć dodatkowych dla dzieci proponowanych przez przedszkole,
rodzice są zadowoleni z pracy przedszkola
•rodzice są zaangażowani w akcje charytatywne i uroczystości przedszkolne
•przedszkole wyróżnia się spośród innych przedszkoli kameralnością i dobrą atmosferą

Słabe strony
• mało publikacji nauczycieli na portalach edukacyjnych
• mało aktualizowana strona WWW.
• brak gadżetów z logo przedszkola np. kubki, smycze, koszulki

WNIOSKI
W oparciu o analizę wyników z przeprowadzonych badań uzyskano następujące wnioski:
Przedszkole podejmuje szereg inicjatyw na rzecz środowiska, z których mogą korzystać osoby ,instytucje i organizacje środowiska lokalnego. Są to zarówno imprezy odbywające się na terenie przedszkola, skierowane do dzieci i rodziców (warsztaty ,spotkania z psychologiem , logopeda, konkursy plastyczne , występy dzieci, akcje charytatywne) , jak i działania skierowane do społeczności lokalnej(festyny rodzinne, otwarte dni , praktyki studenckie).
• Przedszkole współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym , są to zarówno instytucje kulturalne , oświatowe, użyteczności publicznej , jak i zaprzyjaźnione przedszkola, szkoły , a także osoby prywatne.
• Działania przedszkola uwzględniają możliwości i potrzeby środowiska lokalnego. Placówka wychodzi naprzeciw takim potrzebom , podejmuje współpracę w działaniach dydaktyczno- wychowawczych .Informacje o potrzebach środowiska lokalnego są stale monitorowane , pojawiają się informacje o tym co się dzieje w przedszkolu w prasie lokalnej i mediach .
•Zdaniem niektórych rodziców przedszkole zbyt mało organizuje wyjść i wyjazdów do placówek użyteczności publicznej takich jak teatr, muzeum , filharmonia.

Formy upowszechniania raportu
• Nauczycielom: sprawozdanie na zebraniu Rady Pedagogicznej;
• Rodzicom: sprawozdanie na pierwszym zebraniu z rodzicami;
•Ponadto umieszczenie raportu: - na stronie internetowej przedszkola

Opracowała:
mgr Monika Pyc

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.