X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20019

Plan rozwoju zawodowego nauczyciel kontraktowego

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1.

Nawiązanie współpracy z
opiekunem stażu • ustalenie zasad współpracy:
o opracowanie kontraktu i harmonogramu spotkań,
o pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego.
• obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć, ich analiza
• określenie słabych i mocnych stron własnej pracy


IX/2010


IX/2010


2 razy w roku szkolnym


2 razy w roku szkolnym

W/g harmonogramu obserwacji

Kontrakt, harmonogram,
plan rozwoju zawodowego.

Arkusze obserwacji zajęć.


Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć

Notatki
2. Współpraca z dyrektorem
przedszkola • prowadzenie zajęć w obecności dyrektora Według harmonogramu Scenariusze zajęć
3. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy
• Gromadzenie materiałów zakresu metodyki i dydaktyki tworząc bibliotekę,
• Realizowanie w pracy dydaktyczno –wychowawczej elementów programów:
1. Metoda ruchowej ekspresji twórczej R.Labana i C.Orffa
2. Metoda ruchu rozwijającego W.Sherborne
3. Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona
4. Elementy metody E.Gruszczyk - Kulczyńskiej
5. Pedagogika zabawy
2010 -2013

2010-2013
Zebranych pozycji ,
czasopism


Przykładowe scenariusze
4. Prowadzenie dokumentacji
przedszkola • Prowadzenie dokumentacji (dzienniki zajęć, plany miesięczne ,karty obserwacji dzieci)
2010-2013 Plany przykładowe miesięczne, karty obserwacji
5. Przygo Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego • Opracowanie i uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy.
• Podsumowanie pracy w pisemnych sprawozdaniach.

• Dokonanie samooceny za okres stażu, autorefleksja. V 2013

2 razy w roku szkolnym


V2013 Segregator zawierający potwierdzone przez dyrektora i opiekuna stażu dokumenty.


Pisemne sprawozdania.


Notatka


§ 7. ust 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin
realizacji Sposób
dokumentowania
1.
Poznanie sytuacji
rodzinnej
wychowanków • Obserwacja dzieci, rozmowy z dziećmi, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania i potrzeb rodziców 2010-2013 Kwestionariusz wywiadu z rodzicami, notatki, , protokoły spotkań, listy obecności
Opracowane materiały
2.
Współpraca ze
środowiskiem
rodzinnym • Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców np.:
- zajęcia Andrzejkowego-Grota Wróżb
-zajęcia w okresie wiosennym , jesiennym
lub zimowym
• Prowadzenie spotkań grupowych z elementami warsztatów, pogadanek itp.

• Uczestnictwo w uroczystościach o charakterze
rodzinnym np. : Festyn Rodzinny , Dzień Babci Dziadka, Jasełka, itd..

2010-2013

XI 2010
2010-2013


2010-2013

2010-2013 Scenariusze zajęć, zdjęcia lub nagranie

Referaty na zebrania z rodzicami

Scenariusze uroczystości, zdjęcia lub nagrania
3. Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych
• Przygotowanie Jasełek (opracowanie scenariusza)

• Współorganizowanie Festynu Rodzinnego

• Organizacja Dnia Dziecka na sportowo XII/2010- 2012


VI /2011

VI/2012
Scenariusz ,zdjęcia lub nagrania

Zestawy zabaw sportowych, zdjęcia

Zdjęcia, plakaty,


4.
.

Wycieczki dla dzieci organizowane przy współpracy z rodzicami
(dla swojej grupy)

• Wyjścia do kina ,Rynek Starego Miasta w Poznaniu , muzeum, wycieczki autokarowe np. do lasu, itd..


2011-2013
Zdjęcia
Regulamin wycieczek

5. Promowanie placówki przez udział dzieci w konkursach itp. przez różne instytucje
• Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, itp..
2010-2013 Zdjęcia , nagrania Zaświadczenia , Podziękowania,
Dyplomy
6. Koordynator i organizator konkursów • Zorganizowanie przedszkolnego konkursu plastycznego (opracowanie regulaminu, przygotowanie dyplomów, nagród)

• Konkurs Ekologiczny organizowany na terenie przedszkola (opracowanie regulaminu, przygotowanie dyplomów, nagród)
• Konkursu piosenki (opracowanie regulaminu, przygotowanie dekoracji i dyplomów, nagród wraz z rodzicami,)
2011-2012

2011-2013

II/III2012-2013 Regulamin konkursu, zdjęcia prac


Plakaty,regulamin zdjęcia informacja na stronie

Regulamin, zdjęcia, dyplomy

7. Pełnienie funkcji dodatkowych
• Współredagowanie strony internetowej przedszkola
• Dbanie estetykę gazetek w sali oraz w holu
• Prowadzanie gazetki informacyjnej dla rodziców
• Uczestniczenie w konkursach plastycznych, projektach, kampaniach społecznych

2011-2013

2010-2013
2010-2013


2010-2013
Adres strony WWW., potwierdzanie dyrektora

Potwierdzanie dyrektora
Potwierdzanie dyrektora

Zaświadczenia ,dyplomy

8. Współpracą z ze specjalistami wspomagających rozwój dziecka • Nawiązanie współpracy z logopedą, psychologiem, pedagogiem 2010-2013 Potwierdzanie współpracy

§ 7 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Lp.
Zadania
Sposób realizacji Termin
realizacji Sposób
dokumentowania
1. Wykorzystanie
komputera
w pracy nauczyciela. • Przygotowanie scenariuszy zajęć, planów miesięcznych,

• Przygotowanie referatów i informacji dla rodziców, scenariuszy, pomocy dydaktycznych itp.,

• Przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową

• Nagrywanie płyt CD-Audio oraz płyt DVD ze zdjęciami z uroczystości przedszkolnych i wycieczek 2010-2013 Scenariusze zajęć,
plan, itp

Informacje dla rodziców.

Potwierdzenia

Potwierdzenia

2. Założenie strony internetowej
przedszkola oraz
jej współredagowanie


• Zamieszczanie informacji z życia przedszkola np. uroczystości itp.. ,artykułów oraz porad dla rodziców

1 na kwartał
2010-2013
Adres strony WWW
3. Pozyskiwanie z Internetu informacji
dotyczącej
awansu zawodowego
oraz z
zakresu prawa oświatowego • Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji
• Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fory internetowe 2010-2013 Wydrukowane

Informacje dotyczące
awansu zawodowego
4. Wykorzystanie Internetu
do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi • Publikowanie wybranego scenariusza zajęć i uroczystości przedszkolnej na stronie WWW.
• Porozumiewanie się za pomocą Internetu w ramach udziału w konkursach oraz koordynowania akcji w przedszkolu 2010-2013 Adres strony WWW.

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań .

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin
realizacji Sposób
dokumentowania
1. Aktualizowanie
wiedzy z zakresu
pedagogiki,
psychologii i
dydaktyki.
• Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego: w warsztatach metodycznych, kursach doskonalących, konferencjach, spotkaniach, Radach Pedagogicznych.

2010-2013 Zaświadczenia,
Potwierdzenia
uczestnictwa
Notatki
2. Wykorzystanie wiedzy
psychologiczno –
pedagogicznej
w pracy
z dziećmi, oraz podczas współpracy z rodzicami i nauczycielami. • Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i
podejmowanie działań naprawczych.
• Praca z dzieckiem z sprawiającym trudności
• Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
2010-1013 Arkusze obserwacji
dzieci, scenariusze
zajęć otwartych dla rodziców, listy obecności.
3. Dzielenie
się swoją wiedzą
z rodzicami i
innymi
nauczycielami. • Przekazywanie artykułów z zakresu wychowania,
• Wspólne rozwiązywanie problemów
• Dzielenie się doświadczeniem 2010-1013 Artykuł Przykładowe artykuły
4. Samokształcenie zapoznanie się
z propozycjami wydawniczymi
z w/w dziedzin • Aktualizacja wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki poprzez studiowanie fachowej literatury.
• Wzbogacanie zajęć dydaktycznych nowymi, poznanymi w trakcie szkoleń technikami pracy 2010-1013 Notatki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.