X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20027

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Imię i nazwisko: Barbara Widawska
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2010
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2013
Staż pracy pedagogicznej: 7 lat
Nauczane przedmioty: język niemiecki, matematyka

Cel główny: Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwijanie u uczniów aktywnej postawy i kształtowanie postaw społecznych.

Cele szczegółowe:
· podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno- wychowawczych
· podniesienie jakości pracy szkoły
· uczestnictwo w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki zawodowe
· uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust.1 pkt.1 Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym
doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
ZADANIA I FORMY REALIZACJI:
1. Podnoszenie efektywności prowadzonych zajęć.
Stosowanie metod aktywizujących.
Prezentowanie na zajęciach materiałów autentycznych.
Przygotowanie zajęć z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz programu do nauki języka niemieckiego „Niemiecki. Kein Problem +”.
Stosowanie na lekcjach języka niemieckiego zasady korelacji
międzyprzedmiotowej (praca metodą CLIL – nauczanie języka i
przedmiotu).
Wykorzystanie na lekcjach matematyki filmów edukacyjnych.
2. Rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy własnej.
Samodzielne przygotowanie pomocy dydaktycznych i narzędzi
pomiaru dydaktycznego (sprawdziany, karty pracy, karty samooceny ucznia).
Gromadzenie literatury metodycznej, pomocy naukowych, materiałów autentycznych.
Wzbogacanie sali lekcyjnej w nowe środki dydaktyczne oraz troska o wystrój i estetykę klasy.
3. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli a
także dzielenie się doświadczeniem własnym.
Korzystanie z portali internetowych poświęconych językowi
niemieckiemu i matematyce publikujących materiały lekcyjne
opracowane przez innych nauczycieli.
Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych
nauczycieli materiałów dydaktycznych (scenariuszy zajęć, testów, kart pracy) – publikacja na stronie internetowej.
Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
Komunikacja i wymiana doświadczeń z nauczycielami szkół
partnerskich programu Comenius (platforma komunikacyjna, mail,skype).
4. Współuczestniczenie w prowadzeniu strony internetowej szkoły.
Zamieszczenie na stronie www.gimnazjumwpiecach.pl własnych
materiałów związanych z wykonywaną pracą dydaktyczno –
wychowawczą oraz materiałów opracowanych na potrzeby projektu
Comenius.
Tłumaczenie strony internetowej szkoły na język niemiecki.
5. Współpraca z rodzicami. Utworzenie specjalnej skrzynki mailowej służącej do stałej korespondencji z rodzicami.

§ 8 ust.1 pkt.2 Realizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły;
ZADANIA I FORMY REALIZACJI
1. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły.
Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły oraz udział w
opracowywaniu i aktualizacji niektórych z nich.
Aktywny udział w procesie mierzenia jakości pracy szkoły,
opracowywanie dokumentów, wskaźników.
Praca w zespole przedmiotowym - inicjowanie działań w ramach
zespołu, analiza wyników egzaminu gimnazjalnego.
2. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
Publikowanie informacji na temat ważnych wydarzeń lub sukcesów naszych uczniów w prasie lokalnej.
Współorganizowanie i aktywny udział w dniach otwartych szkoły.
3. Podejmowanie działań na rzecz innych nauczycieli.
Przeprowadzenie lekcji koleżeńskiej dla nauczycieli naszej szkoły (lekcja matematyki w języku niemieckim).
Nawiązanie współpracy z nauczycielami języka niemieckiego z innych szkół- wymiana doświadczeń, materiałów pomocniczych.
Przekazywanie zainteresowanym nauczycielom informacji na temat projektu Comenius (szukanie partnerów projektu, pisanie wniosku, organizacja i przebieg wszelkich działań projektowych).
4. Działalność opiekuńczo - wychowawcza.
Stosowanie technik socjometrycznych (opracowywanie i stosowanie ankiet w celu diagnozowania problemów w zespole klasowym).
Aktywna praca nad zmniejszeniem agresji (opracowanie programu
zajęć wychowawczych związanych z zarządzaniem zachowaniem w
klasie)
Zapraszanie pedagoga na godziny z wychowawcą.
Organizowanie indywidualnych spotkań pedagoga z wychowankami
oraz z rodzicami.
Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek przedmiotowych,
edukacyjnych i integracyjnych.
Organizacja imprez klasowych i szkolnych.
5. Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów.
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć fakultatywnych
przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego.
Prowadzenie zajęć dla uczniów zdolnych przygotowujących ich do udziału w konkursach przedmiotowych z języka niemieckiego i matematyki.
Prowadzenie zajęć dla uczniów z problemami w nauce.
6. Praca nad projektem Comenius „Szkoła jako nośnik tradycji”.
Koordynowanie prac nad projektem na poziomie szkoły.
Prowadzenie zajęć z uczniami zaangażowanymi w prace nad
projektem.
Współpraca z partnerami projektu.
Organizowanie wyjazdów młodzieży do szkół partnerskich.
Zorganizowanie pobytu w naszej miejscowości uczniów i nauczycieli szkół partnerskich.
Zamieszczanie opracowanych materiałów dydaktycznych na stronie internetowej szkoły oraz stronie internetowej projektu.
7. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego metodą EWD.
Zastosowanie metody EWD jako jednego ze sposobów analizy
wyników egzaminu gimnazjalnego.
8. Współpraca z innymi nauczycielami. Organizowanie wspólnych przedsięwzięć np. Europejski Dzień
Języków.

§ 8 ust.1 pkt.3 Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości
pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
ZADANIA I FORMY REALIZACJI
1. Poszerzenie wiedzy na temat awansu zawodowego.
Rozpoczęcie procedury awansu zawodowego na stopień
nauczyciela dyplomowanego.
Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego
dotyczącymi awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenie).
Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy
dotyczącej awansu zawodowego.
Lektura publikacji MEN w Internecie, serwisów edukacyjnych
przeznaczonych dla nauczycieli.
Opracowanie i wdrażanie planu rozwoju, przygotowanie projektu
sprawozdania.
2. Systematyczne poszerzenie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej oraz
wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
związanych z kształceniem przedmiotowym (język niemiecki,
matematyka) oraz z doskonaleniem umiejętności opiekuńczo -
wychowawczych adekwatnie do potrzeb własnych i szkoły.
a) udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych,
b) uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach,
konferencjach metodycznych.
Samodzielne pogłębianie i poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, dydaktyki i informatyki poprzez czytanie literatury fachowej i czasopism tematycznych.
Podwyższanie swych umiejętności językowych oraz nabywanie wiedzy o Niemczech.
3. Konsultacje z nauczycielami uczącymi przedmiotów pokrewnych i pedagogiem szkolnym.
Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z
nauczycielami uczącymi języka angielskiego.
Konsultacje z pedagogiem szkolnym trudnych sytuacji
wychowawczych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.