X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20017
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Ewa Raczyńska
nauczyciel wspomagający
rozpoczęcie stażu: 1 września 2010 r.
zakończenie stażu: 31 maja 2013r.

I Działania organizacyjne
1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
- rozmowy z dyrekcją szkoły;
- przeanalizowanie przepisów prawa oświatowego i zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego;

2.Opracowanie planu rozwoju zawodowego w powiązaniu z planami SP 6 i programem wychowawczym.
- analizowanie dokumentów
i literatury;
- zapoznanie się z dokumentacją szkoły:
• Statutem,
• Regulaminem WZO,
• Podstawą programową
• Misją szkoły,
• Programem wychowawczym
i profilaktycznym;
3.Dokumentacja przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego.
- gromadzenie oraz systematyzacja dokumentów świadczących
o wykonanych pracach i zadaniach;

4.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- refleksja na temat odbytego stażu i zadań realizowanych w czasie jego trwania;

II Umiejętności organizacyjne i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania, dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu.
1.Nawiązanie współpracy z dyrektorem i opiekunem stażu.
- rozmowa z dyrektorem i opiekunem, ustalenie planu hospitacji i obserwacji oraz szczegółów współpracy w okresie stażu

2.Współpraca z nauczycielami kształcenia zintegrowanego i nauczycielami wspomagającymi.
- organizowanie i współorganizowanie imprez klasowych ,szkolnych, wymiana materiałów

3.Organizowanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy.
-współpraca z wychowawcą klasy podczas opracowywania planu pracy dydaktycznej na bieżący rok szkolny i planu wychowawczego,
- diagnoza osiągnięć edukacyjnych dzieci obejmująca takie umiejętności jak: znajomość liter
i cyfr, tempo i technika czytania, umiejętność pisania, osiągnięcia matematyczne;
- opracowanie scenariuszy zajęć, przygotowanie trwałych środków dydaktycznych: testów, kart pracy, tablic poglądowych;
- gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteki przedmiotu;
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
- aktywne uczestnictwo w WDN;
- prowadzenie prawidłowej dokumentacji nauczania oraz innych wymaganych w szkole dokumentów
w tym teczki prac;
- dokumentowanie własnych działań;

4.Samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
- udział we wszystkich formach doskonalenia ,adekwatnych
do potrzeb własnych i potrzeb placówki (, kursy, rady szkoleniowe, konferencje, warsztaty metodyczne)
- udział w pracach Zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - Lider;
- poszukiwanie rozwiązań , problemów wychowawczych w placówce wraz z innymi
specjalistami.
- wymiana doświadczeń z pracownikami pokrewnych placówek.
- samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej

III Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1.Włączenie rodziców do pracy szkoły i klasy, angażowanie ich do realizacji zadań wychowawczych.
- poznanie sytuacji rodzinnej uczniów – spotkania z rodzicami, rozmowy, ankiety;
- lekcje otwarte dla rodziców;
- integracja ze środowiskiem poprzez organizowanie wspólnych wycieczek, uroczystości, spacerów
2.Praca wychowawcza w klasie ze szczególnym uwzględnieniem integracji.
- uwzględnienie w planie wychowawczym klasy specyfiki klasy integracyjnej;
- zapewnienie uczniom opieki w trakcie zajęć , dbanie o ich bezpieczeństwo.
- integrowanie uczniów ze środowiskiem naturalnym, organizowanie spotkań , wycieczek pieszych, autokarowych do gospodarstw agroturystycznych , wyjazdy do kina.
- wykonywanie dekoracji tematycznych,
- współorganizowanie imprez i uroczystości
- analizowanie i ocena efektów pracy wychowawczej po każdym semestrze, ustalenie listy sukcesów
i przyczyn ewentualnych porażek, znalezienie sposobów ich wyeliminowania;
3.Diagnozowanie problemów środowiskowych uczniów oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
- wnikliwa analiza dokumentów zgromadzonych w placówce, m.in., orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno- pedagogicznej, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uczniów, dokumentacja medyczna, jak również systematyczne kontaktowanie się z rodzicami w celu omówienia i rozwiązywania zaistniałych problemów.
- prowadzenie programów profilaktycznych np ”Moje dziecko idzie do szkoły, Magiczne kryształy
4.Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły.
- współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Ostródzie,
- współpraca z Komendą Policji , Strażą Pożarną, Biblioteką Miejską i innymi placówkami w zależności od aktualnych potrzeb.

5.Mała kampania ekologiczna.
- sprzątanie świata hasłem całorocznym;
- napiętnowanie zachowań sprzecznych z ideą ochrony przyrody, np. wypalania traw, tworzenia dzikich wysypisk śmieci itp.
- szukanie odpowiedzi na pyt. „Co mogą zrobić małe dzieci, by nie rosła góra śmieci ?”;

IV Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1.Doskonalenie i wzbogacenie warsztatu oraz metod pracy poprzez korzystanie
z technologii komputerowej i Internetu.
- wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej,
- gromadzenie i opracowywanie dorobku zawodowego w formie elektronicznej,
- wykorzystanie w pracy dydaktycznej materiałów z Internetu,
- opracowanie dokumentów , scenariuszy zajęć ,pomocy dydaktycznych, sprawozdań z wykorzystaniem komputera
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, stymulujących procesy poznawcze , a także do komunikacji.

2.Wykorzystanie komputera i Internetu podczas odbywania stażu na nauczyciela mianowanego.
-korzystanie z Internetu w celu uzyskania wiedzy na temat awansu zawodowego nauczycieli, obowiązujących przepisów prawnych
- wykorzystanie Internetu w celu wymiany poglądów z innymi nauczycielami.

V Umiejętność stosowania wiedzy z wybranych zagadnień psychologii pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań.
1.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki, w szczególności zaś wiedzy związanej z kształceniem dzieci o zaburzonym rozwoju i specjalnych potrzebach edukacyjnych.
-uczestnictwo w kursach, warsztatach i innych formach kształcenia; służącemu poszerzaniu wiedzy
- dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z rodzicami, uczniami i nauczycielami;
- korzystanie z doświadczenia innych;
- aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i radach szkoleniowych

2. Śledzenie nowości wydawniczych, czytanie czasopism pedagogicznych.
- aktywna praca nad samokształceniem i wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktyce;
- znajomość aktualnego poziomu rozwoju uczniów, z którymi pracuję i uwzględnienie w swojej pracy właściwości okresu rozwojowego tych uczniów;

VI Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
1.Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania placówki i wykorzystywania ich
w pracy.
- pogłębianie wiedzy o przepisach prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego nauczycieli i organizacji systemu oświaty

- Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego ,
- Karta Nauczyciela:
2.Poznanie i stosowanie zasad obowiązujących w SP 6.
- poznanie i stosowanie w codziennej pracy zasad PRS, zgłaszanie własnych propozycji;
- poznanie i stosowanie SPP, WZO, Statutu Szkoły, Szkolnego Programu Wychowawczego;

3.Prowadzenie dokumentacji procesu kształcenia zgodnie z obowiązującymi prawem
i szkolnymi zasadami.
- prowadzenie dziennika dla uczniów mających Indywidualne Programy.
- prowadzenie dziennika zajęć z art.42,
- zeszytu spostrzeżeń o uczniach itp

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.