X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19998
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

I. DANE OSOBOWE

1. Imię i nazwisko:
Ewelina Biskup
2. Nazwa placówki:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sławnie
3. Stanowisko:
nauczyciel przyrody
4. Posiadane kwalifikacje:
• dyplom magistra na kierunku biologia,
• przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej,
• studia podyplomowe: Przyroda w zreformowanej szkole.


II. STAŻ

1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
2. Czas trwania stażu: 9 miesięcy
3. Opiekun stażu: mgr Justyna Ambroziak


III. CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia).
7. Pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowankami.

IV. CEL GŁÓWNY

uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego


V. PLAN DZIAŁANIA
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 1).

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
OSOBY WSPIERAJĄCE
TERMIN
DOWODY REALIZACJI

Zapoznanie z procedurą osiągania awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Opiekun stażu wrzesień 2012 Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem. Opiekun stażu wrzesień 2012 Opracowanie zasad współpracy.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę Szkoły.
Analiza Statutu Szkoły, programu wychowawczego i profilaktycznego oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Dyrektor szkoły,
Opiekun stażu wrzesień 2012 oraz cały okres stażu Notatki własne.
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen itp..
Dokonywanie samodzielnych wpisów w dziennikach lekcyjnych, arkuszach ocen itp.. Opiekun stażu wrzesień 2012 oraz cały okres stażu Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Obserwacja, udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, w spotkaniach np. zespołu nauczycieli II etapu kształcenia.
Aktywne pełnienie dyżurów nauczycielskich w trakcie przerw międzylekcyjnych. Dyrektor szkoły,
Zastępca dyrektora, Opiekun stażu
wrzesień 2012 oraz cały okres stażu Organizacja zajęć własnych, udział w spotkaniach zespołów.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
Lektura obowiązujących aktów prawnych.
Szkolenia wstępne w zakresie BHP. Dyrektor szkoły,
Opiekun stażu wrzesień 2012 Notatki własne, zaświadczenie.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp.. Opiekun stażu cały okres stażu Dokumentacja stażysty (zaświadczenia, scenariusze lekcyjne).
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Opiekun stażu maj 2013 Sprawozdanie z realizacji stażu.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Opiekun stażu maj 2013 Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 2).

Tworzenie własnego warsztatu pracy. Analiza podręczników, rozkładów materiału, programów nauczania oraz podstawy programowej. Opiekun stażu wrzesień 2012 Notatki własne.
Opracowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania dla poszczególnych klas z uwzględnieniem uczniów z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Opracowanie samodzielne i modyfikacja istniejących Przedmiotowych Systemów Oceniania w oparciu o program nauczania, podstawę programową oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Opiekun stażu wrzesień 2012 Przedstawienie opracowanych Przedmiotowych Systemów Oceniania.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej. Udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, radach samokształceniowych, warsztatach, lektura książek i czasopism o tematyce pedagogiczno-psychologicznej. Dyrektor
Opiekun stażu cały okres stażu Zaświadczenia, certyfikaty, notatki własne.
Doskonalenie technik multimedialnych. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wykorzystanie komputera do przygotowania zajęć lekcyjnych. Praca z komputerem na lekcjach z uczniami. Warsztaty. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego. Opiekun stażu,
nauczyciel informatyki wrzesień 2012, maj 2013 oraz cały okres stażu Płyta z zapisem elektronicznym, konspekty lekcyjne, zaświadczenie.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

Poznanie sposobu gromadzenia informacji dotyczących środowiska uczniów z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych. Rozmowy z wychowawcami klas. Opiekun stażu,
Dyrektor szkoły wrzesień 2012 Potwierdzenie osób wspomagających.
Poznanie instytucji, które wspomagają pracę szkoły w kwestiach opiekuńczych i wychowawczych (podejmowanie współpracy z tymi instytucjami w przypadku ewentualnych problemów wychowawczych). Rozmowa z Dyrektorem szkoły, studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej. Opiekun stażu,
Dyrektor szkoły cały okres stażu Znajomość instytucji.
Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów. Rozmowy z wychowawcami klas. Wychowawcy klas,
Opiekun stażu cały okres stażu Spotkania z rodzicami uczniów.
Poznanie problemów zdrowotnych uczniów, które wywierają wpływ na postępy w nauce. Rozmowy z wychowawcami klas. Zapoznanie się z orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Opiekun stażu,
Wychowawcy klas cały okres stażu Dokumentacja szkolna, sporządzenie notatek o ewentualnych problemach uczniów.
Udzielenie pomocy uczniom w pokonywaniu trudności i niepowodzeń szkolnych. Konsultacje dla uczniów. Opiekun stażu,
Wychowawcy klas cały okres stażu Sporządzenie notatek ze współpracy z uczniami.
Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów. Realizacja zadań związanych z „Zaplanowaniem i utworzeniem pracowni przyrodniczej EKOLANDIA”: konkursy, udział w akcjach „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”, gazetka ścienna itp.. Opiekun stażu, wychowawcy klas. cały okres stażu Sporządzenie notatek.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).

Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Opracowanie terminów z opiekunem stażu. Opiekun stażu wrzesień 2012 Potwierdzenie opiekuna stażu.
Obserwacja zajęć u opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Obecność na lekcji u opiekuna stażu lub innego nauczyciela. Opiekun stażu raz w miesiącu Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski, refleksje.
Hospitacje na własnych lekcjach. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły i późniejsze ich omówienie. Opiekun stażu raz w miesiącu Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.
Analiza i samoocena prowadzonych lekcji. Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne. Opiekun stażu raz w miesiącu Dokumenty pohospitacyjne, arkusze obserwacji lekcji.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Samoocena. Opiekun stażu maj 2013 Dokumentacja stażysty.


Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


........................................ ........................................
miejscowość, data pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.