X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20003
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

L.p. Zadania Forma realizacji Termin Sposób
dokumentacji
1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego
Analiza aktów prawnych zakresie awansu zawodowego,
- opracowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego

IX 2010 - wniosek,
- opracowany i zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji - cały okres stażu - świadectwa, dyplomy, scenariusze, konspekty, plany i inne dokumenty

3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Opracowanie zgromadzonej dokumentacji,
- opis i analiza dokonań ,
- sformułowanie wniosków

VI 2013 - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
- ocena dorobku zawodowego za okres stażu
4. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne Sformułowanie
i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
VI 2013
- poprawnie sformułowany wniosek

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy placówki
(§ 8 ust. 2, pkt 1)
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności
z zakresu bibliotekoznawstwa Udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Udział w konferencjach i warsztatowych metodycznych,
- samokształcenie: studiowanie literatury fachowej,
- gromadzenie materiałów związanych z wykonywaną pracą,
- odwiedzanie bibliotecznych stron www

- cały okres stażu
- zaświadczenia z ukończonych form doskonalenia,

- wykazy lektur,

2. Realizowanie Szkolnych Programów: Profilaktycznego i Wychowawczego w bibliotece. Przeprowadzenie lekcji bibliotecznych. Współpraca z pielęgniarką szkolną. Współpraca z wychowawcami klas
IX/2010r. - V/2013r.

Zaświadczenie Dyrektora Szkoły. Scenariusze lekcji.
Scenariusze wystaw

3. Stosowanie elementów biblioterapii w pracy z uczniami. Opracowanie scenariuszy lekcji IX/2010r. - V/2013r Scenariusze zajęć

4. Wdrażanie ścieżki „edukacja czytelnicza i medialna". Współpraca z nauczycielami różnych przedmiotów. Opracowywanie scenariuszy lekcji. Prowadzenie zajęć Cały okres stażu Scenariusze zajęć.

5. Współorganizowanie i prowadzenie szkolnych imprez (np konkursy, spotkania) Zorganizowanie samodzielnie i we współpracy z innymi nauczycielami konkursów, spotkań
Cały okres stażu Dokumentacja
Sprawozdania


Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 ust .2 pkt 2)
1.
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Gromadzenie dokumentacji
- cały okres stażu
- Opracowywanie dokumentacji szkolnej.
- Opracowanie i przygotowanie:
planów pracy biblioteki, planów wynikowych, sprawozdań

2.
Opracowywanie projektu plakatów zaproszeń, dyplomów. -przygotowanie konkursów,
- pomocy dydaktycznych,
- kart pracy dla uczniów, - cały okres stażu Wzory zaproszeń, dyplomów

3. Korzystanie w swojej pracy z Internetu - tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem Internetu i skanera
-wykorzystanie poczty elektronicznej do wymiany informacji i materiałów metodycznych z innymi bibliotekarzami.
- cały okres stażu
scenariusze

5.
Opracowywanie wyników badań diagnostycznych. Mierzenie stanu czytelnictwa w oparciu o istniejące narzędzia.
VI/2011
VI/2012r
Roczne zestawienia czytelnictwa w postaci wydruków komputerowych.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć
(§ 8 ust .2 pkt 3)
1. Udostępnianie innym nauczycielom opracowanych przez siebie: scenariuszy zajęć, teczek tematycznych oraz pomaganie w doborze literatury. Wyszukanie i przygotowanie materiałów dydaktycznych.
- cały okres
stażu Przykładowe scenariusze lekcji.
Teczki tematyczne.

2. Udzielanie informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycielom odbywającym staż.
Prowadzenie otwartych lekcji bibliotecznych dla nauczycieli
zainteresowanych tematyką zajęć. Udostępnianie zgromadzonych materiałów,
- udzielanie instruktaży
indywidualnych
Przygotowanie zajęć koleżeńskich
- cały okres stażu
- podsumowanie podjętych działań
-scenariusze

3. Aktywna praca w zespołach nauczycielskich Aktywny udział w zespołach nauczycielskich przedmiotów humanistycznych i zespole wychowawczym - cały okres stażu
- notatki

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych , opiekuńczych lub związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§ 8 ust. 2 pkt 4a)
1. Opracowanie i prowadzenie zajęć koła bibliotecznego
Przeprowadzanie cyklicznych spotkań członków koła.
- organizacja pracy koła związana z pomocą w czynnościach biblioteki i imprezach bibliotecznych.
- cały okres stażu
- program koła.
- sprawozdanie.


Poszerzenie zakresu działań placówki, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
(§ 8 ust. 2 pkt 4c)
1. Organizacja imprez czytelniczych, wystaw, konkursów Opracowanie scenariuszy imprez,
- wykonanie zaproszeń do udziału w konkursie,
- opracowanie scenariuszy,
regulaminów
- cały okres stażu
-scenariusze imprez, -regulaminy konkursów,

2. Prowadzenie działań zmierzających do poprawy „Bazy" oraz pomocy dydaktycznych wykorzystywanych na lekcjach bibliotecznych. - stwarzanie i systematyczne wzbogacanie podręcznej biblioteki
- samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych do wykorzystywania na lekcjach bibliotecznych. - cały okres stażu
notatki
wnioski

3.
Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Konkurs z wychowania komunikacyjnego: „ Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”
Egzamin na Kartę Rowerową
Egzamin na Kartę Motorowerową
Turniej Wiedzy Pożarniczej

IV-V 2011
IV-V 2012
IV-V 2013

-regulaminy konkursów

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich, we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§ 8 ust. 2 pkt 4e)

1. Współpraca z instytucjami regionalnymi. - współpraca z biblioteką publiczną w Młynarzach.
-współpraca z parafią.
- współpraca z policją -współpraca ze strażą pożarną.
- cały okres stażu
Zaświadczenia o współpracy
Zapis w dzienniku


Umiejętność rozpoznawania rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony
(§ 8 ust. 2 pkt 5)
1. Umiejętne rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych - wnikliwa obserwacja sytuacji wychowawczej
- wyodrębnienie konkretnych problemów
- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
- cały okres stażu
- analiza przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.