X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19991
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego chemii i fizyki

Monika Mazurek
nauczyciel chemii i fizyki
Gimnazjum nr 3 ......................


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela dyplomowanego
zatwierdzony w dniu .........................
przez Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 3 ...................

Miejsce realizacji stażu: Publiczne Gimnazjum Nr 3 ....................
Data rozpoczęcia stażu: 01 IX 2010 r.
Data zakończenia stażu: 31 V 2013 r.
Podstawa prawna opracowania planu:
Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004 roku

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Poznanie i analiza procedury awansu zawodowego.
- Analiza przepisów prawa oświatowego i publikacji dotyczących awansu zawodowego.
- Analiza potrzeb szkoły.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Poszerzanie i doskonalenie wiedzy z zakresu chemii, fizyki, psychologii i pedagogiki.
- Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursach, szkoleniach i warsztatach) adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.
- Samokształcenie poprzez zdobywanie wiedzy z ogólnie dostępnych źródeł informacji.
Podnoszenie jakości nauczania poprzez doskonalenie własnej pracy dydaktycznej.
- Ewaluacja planów wynikowych i systemów oceniania.
- Opracowanie i gromadzenie zestawu nowych pomocy dydaktycznych.
- Poszerzenie wiedzy na temat aktywizujących metod nauczania; organizacja lekcji z ich wykorzystaniem.
Doskonalenie kompetencji wychowawczej.
- Udział w konferencjach szkoleniowych.
- Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
Przygotowanie uczniów do konkursów
- Indywidualna praca z uczniami.
- Organizacja konkursów.
- Wymiana doświadczeń uczestników konkursu i nauczycieli.
Współtworzenie zasad funkcjonowania szkoły.
- Uczestnictwo w pracach zespołów opracowujących dokumenty szkolne.
-Funkcja protokolanta rad pedagogicznych
- Uczestnictwo w pracach zespołu ds. prawnych powołanym do opracowania i aktualizacji różnych dokumentów szkolnych.
Działania na rzecz promocji szkoły w środowisku.
- Redagowanie kroniki szkolnej.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Korzystanie z nowoczesnej technologii komunikacyjnej.
- Opracowanie planu rozwoju oraz całej dokumentacji awansu zawodowego.
- Korzystanie z programów pakietu Office w tworzeniu dokumentów wykorzystywanych podczas lekcji.
- Wykorzystanie technologii informacyjnej do przygotowania gazetek.
- Wykorzystywanie encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych.
- Projekty i wykonanie dyplomów, podziękowań i zaproszeń na uroczystości szkolne.
- Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do prowadzenia dziennika klasy.
- Wykorzystanie programów komputerowych do wypisywania świadectw i ocen semestralnych.
- Gromadzenie dokumentacji w postaci biblioteczki multimedialnej.
- Wymiana doświadczeń i poglądów z nauczycielami za pomocą następujących narzędzi: e-mail, forum dyskusyjne, komunikatory.
- Zdobywanie materiałów dydaktycznych poprzez Internet; wykorzystanie narzędzi zaawansowanego wyszukiwania.
- Śledzenie stron internetowych pod kątem wyszukiwanie ofert szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego oraz wypełnianie formularzy zgłoszeń na stronach www.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Prowadzenie lekcji otwartych.
- Prowadzenie lekcji chemii i fizyki z wykorzystaniem programów komputerowych.
- Prowadzenie lekcji otwartych z chemii.
Wykorzystywanie współpracy z nauczycielami w codziennej praktyce szkolnej.
- Udostępnienie innym nauczycielom wypracowanej dokumentacji i zgromadzonych pomocy dydaktycznych.
- Kontakty z nauczycielami w celu wymiany doświadczeń.
Współpraca z innymi nauczycielami w ramach zespołów przedmiotowych
- Stała współpraca w ramach zespołu matematyczno-przyrodniczego.
- Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wychowawczego.
Przygotowanie szkolenia w ramach WDN
- Przeprowadzenie szkolenia dla Rady Pedagogicznej.
Dzielenie się doświadczeniem poprzez sieć Internet.
- Umieszczenie własnych publikacji na stronie portalu edukacyjnego.

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.
Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego.
- Opracowanie, wdrożenie, realizacja i ewaluacja programu kółka chemiczno - fizycznego.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Aktywne uczestnictwo w organizacji konkursów.
- Organizacja szkolnych konkursów.
Propagowanie uczestnictwa uczniów w różnych formach życia kulturalnego.
- Organizacja wyjść do kina i na wystawy.
- Organizacja lub współorganizacja imprez szkolnych i środowiskowych
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
- Prowadzenie kółka fizyczno – chemicznego.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
- Dbałość o zapewnienie fachowej opieki diagnozującej niedobory rozwojowe uczniów.
- Redagowanie opinii na temat funkcjonowania ucznia w szkole.
Współpraca z kuratorami społecznymi.
- Systematyczny kontakt z kuratorami społecznymi uczniów.
- Pisanie opinii uczniów do sądu.
Udział w zbiórkach rzeczowych na cele charytatywne.
- Zorganizowanie akcji charytatywnych.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Obserwacja i analiza trudności edukacyjnych i wychowawczych w pracy z uczniami.
- Obserwacja i analiza możliwości ucznia i jego środowiska rodzinnego.
- Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami w celu zdiagnozowania problemu.
- Współpraca z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem, w celu ustalenia form pomocy uczniom w zależności od napotkanych trudności.

Zatwierdzam do realizacji Opracowała:
mgr Monika Mazurek

................................. .................................

(podpis dyrektora szkoły) (podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.