X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19980

"Nasz przyjaciel Ekuś wspaniały zaprasza do wspólnej zabawy”. Powtórzenie i utrwalenie poznanych wiadomości z edukacji społeczno-przyrodniczej w klasie I

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z EDUKACJI SPOŁECZNEJ I PRZYRODNICZEJ
W KLASIE I

TEMAT ZAJĘĆ: „Nasz przyjaciel Ekuś wspaniały zaprasza do wspólnej zabawy”. Powtórzenie i utrwalenie poznanych wiadomości z edukacji społecznej i przyrodniczej.

PROBLEMATYKA HOSPITACYJNA:
Diagnoza poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów
w zakresie wykorzystania wiedzy w praktyce.

Cele:
 Utrwalenie wiadomości na temat środowiska przyrodniczego i społecznego
 Doskonalenie znajomości nazw pór roku i wiedzy czym dana pora roku się charakteryzuje
 Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka
 Zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony przyrody, rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, budzenie wrażliwości na piękno przyrody
 Kształcenie umiejętności rozpoznawania roślin w środowisku przyrodniczym
 Utrwalenie znajomości jednostek używanych do pomiaru wagi i czasu
 Doskonalenie umiejętności posługiwania się domowymi urządzeniami technicznymi i znajomości nazw tych urządzeń
 Utrwalenie znajomości numerów alarmowych oraz znajomości instytucji, do których należy się zwrócić o pomoc
 Kształtowanie potrzeby stosowania zasad higieny, bezpieczeństwa
 Rozwijanie umiejętności prezentowania własnej pracy
 Wdrażanie do samooceny i określenia stopnia własnych umiejętności.

METODY:
Aktywizujące – gry dydaktyczne
Programowe – praca z tekstem, materiałem ikonograficznym
Podające – krótka rozmowa pouczająca, miniopowiadanie
Praktyczna – projekt

Formy pracy:
Praca jednolita indywidualna
Praca zróżnicowana indywidualna

Środki dydaktyczne:
Karty pracy, karty samooceny, postać Ekusia, napisy i ilustracje, medale
W trakcie zajęć dzieci wykonują zadania indywidualnie. Po wykonaniu każdego polecenia następuje jego sprawdzenie przez odczytanie przez wybranego ucznia prawidłowej odpowiedzi. Następnie uczniowie, którzy wykonali ćwiczenie prawidłowo wstają lub podnoszą do góry rękę. Za każde dobrze wykonane zadanie uczniowie otrzymują określoną ilość punktów.
Pod koniec zajęć każdy uczeń oblicza ilość zdobytych punktów w indywidualnej karcie samooceny i następuje ogólna ocena oraz przyznanie medalu:
„ MŁODY ZNAWCA ŚRODOWISKA”

PUNKTACJA:
Zadanie nr 1 - 5 pkt
Zadanie nr 2 - 2 pkt
Zadanie nr 3 - 3 pkt
Zadanie nr 4 - 2 pkt
Zadanie nr 5 - 2 pkt
Zadanie nr 6 - 2 pkt
Zadanie nr 7 - 1 pkt
Zadanie nr 8 - 3 pkt
Zadanie nr 9 - 1 pkt
Zadanie nr 10- 4 pkt
Zadanie nr 11- 1 pkt

PUNKTACJA OGÓLNA:
26 punktów
WSPANIALE – OTRZYMUJESZ 6 PUNKTÓW
25 – 24 punkty
BARDZO DOBRZE – OTRZYMUJESZ 5 PUNKTÓW
23 – 19 punktów
DOBRZE – OTRZYMUJESZ 4 PUNKTY
18 – 13 punktów
PRAWIE DOBRZE – OTRZYMUJESZ 3 PUNKTY
12 – 8 punktów
SŁABO – MUSISZ JESZCZE POPRACOWAĆ!!!
7 – 0 punktów
NIESTETY – ZDOBYŁEŚ BARDZO MAŁO PUNKTÓW !
POWTÓRZ WSZYSTKIE WIADOMOŚCI!
ALE UŚMIECHNIJ SIĘ JUTRO BĘDZIE LEPIEJ!!!

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1.Powitanie, czynności organizacyjne
 Przypomnienie zasad pracy na zajęciach
 Uważnie słuchamy co mówi nauczyciel i inne osoby
 Nie przeszkadzamy sobie wzajemnie
 Pracujemy w ciszy i skupieniu, przestrzegamy zasad kulturalnej rozmowy
 Aktywnie uczestniczymy w zajęciach

2.Podanie celów lekcji:
- zaprezentowanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce
- prezentowanie pracy własnej
3.Wprowadzenie do tematu lekcji:

Nauczyciel przedstawia uczniom postać Ekusia – młodego znawcy środowiska i mówi dzieciom /postać Ekusia to maskotka lub ilustracja/:
Oto Ekuś – Wasz przyjaciel, który jest wyśmienitym znawcą środowiska społeczno – przyrodniczego. Przygotował dla Was dzisiaj kilka zadań,aby sprawdzić Waszą wiedzę na temat otaczającego środowiska.
Kto wszystkie punkty zdobędzie – ten Wielkim Miłośnikiem Środowiska będzie!
4.Sprawdzenie poziomu umiejętności uczniów w zakresie zastosowania wiedzy w praktyce – posługiwanie się znanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji spotykanych w środowisku.

Zadanie nr 1.
Praca indywidualna jednolita.

Uczniowie wyjmują KARTĘ PRACY NR 1 i uzupełniają polecenie:
1.Połącz nazwy pór roku z odpowiednim obrazkiem. Podkreśl obecną porę roku.

Karta pracy zawiera ilustracje czterech pór roku ponumerowanych kolejnymi literami alfabetu /A, B, C, D/ i ich nazwy. Uczniowie łączą nazwę pory roku z właściwym obrazkiem i literą oraz podkreślają nazwę obecnej pory roku.
SPRAWDZENIE:
Wybrany uczeń odczytuje nazwy pór roku i z jaką literką go połączył. Potem podaje nazwę obecnej pory roku.
Za prawidłowo wykonany przykład uczeń otrzymuje 1pkt. Maksymalnie za całe zadanie uczeń otrzymuje 5pkt. Wpisanie punktów do indywidualnej karty ocen.

Zadanie nr 2.
Praca indywidualna jednolita.

Uczniowie wyjmują KARTĘ PRACY NR 2 i uzupełniają polecenie:

1.Przyjrzyj się rysunkom. Połącz nazwy roślin z odpowiednią ilustracją.

Karta zawiera ilustrację przedstawiającą : DRZEWO, KWIAT (roślina zielna)i KRZEW. Pod ilustracją znajdują się w innej kolejności podpisy do rysunku.

Uczeń łączy nazwę z rysunkiem.
SPRAWDZENIE:
Jeden z uczniów podchodzi do tablicy, na której znajdują się ilustracje drzewa, krzewu i rośliny zielnej wraz z podpisami i wykonuje zadanie.
Za prawidłowo wykonany przykład uczeń otrzymuje 1pkt. Maksymalnie za całe zadanie uczeń otrzymuje 3 pkt. Wpisanie punktów do indywidualnej karty ocen.

Zadanie nr 3.
Praca indywidualna zróżnicowana.

Uczniowie wyjmują KARTĘ PRACY NR 3 i uzupełniają polecenie:
WERSJA A.
1.Który plakat pasuje do hasła?
Rysunki przedstawiają kapiący kran i drzewa w lesie. Każdy plakat ma przyporządkowany numer 1 i 2. Zadaniem ucznia jest wpisanie odpowiedniego numeru plakatu do podanego hasła.

........... OSZCZĘDZAJ WODĘ!
........... CHROŃ DRZEWA I LASY!
WERSJA B.
1. Który plakat pasuje do hasła?

Rysunki przedstawiają chłopca siedzącego na drzewie
i niszczącego ptasie gniazdo oraz turystę na polanie w lesie słuchającego głośno radia. Każdy plakat ma przyporządkowany numer 1 i 2.
Zadaniem ucznia jest wpisanie odpowiedniego numeru plakatu do podanego hasła.

......... NIE HAŁASUJ W LESIE!
......... NIE NISZCZ PTASICH GNIAZD!

SPRAWDZENIE:
Jeden z uczniów odczytuje hasła i podaje nr obrazka, do którego pasuje.
Za każde prawidłowe rozwiązanie uczeń otrzymuje 1pkt. Maksymalnie za całe zadanie uczeń otrzymuje 3 pkt. Wpisanie punktów do indywidualnej karty ocen.

5. Wykorzystanie wiedzy w praktyce – znajomość jednostek podczas pomiaru wagi i czasu.

Zadanie nr 4.
Praca indywidualna jednolita.
Uczniowie wyjmują KARTĘ PRACY NR 4 i uzupełniają polecenie:
Otocz pętlami obrazki przedstawiające towary, które kupuje się na kilogramy.

Na ilustracji znajduje się : telefon komórkowy, worek z mąką, miś oraz jabłka.

Uczniowie otaczają pętlą towary kupowane na kilogramy.

SPRAWDZENIE:
Jeden z uczniów podaje nazwy towarów, które kupujemy na kilogramy.
Za każde prawidłowe rozwiązanie uczeń otrzymuje 1pkt. Maksymalnie za całe zadanie uczeń otrzymuje 2 pkt. Wpisanie punktów do indywidualnej karty ocen.

Zadanie nr 5
Praca indywidualna zróżnicowana.

Uczniowie wyjmują KARTĘ PRACY NR 5 i uzupełniają polecenie:
WERSJA A.

Do mierzenia czasu służy zegar. Którą godzinę wskazują zegary? Napisz.

Na rysunku znajdują się dwa zegary, które wskazują pełną godzinę np. 7.00 i 3.00.
Uczniowie zapisują godzinę pod danym zegarem.
WERSJA b.
Do mierzenia czasu służy zegar. Którą godzinę wskazują zegary? Napisz.

Na rysunku znajdują się dwa zegary, które wskazują pełną godzinę np. 2.00 i 9.00.
Uczniowie zapisują godzinę pod danym zegarem.

SPRAWDZENIE:
Jeden z uczniów ustawia wyznaczone godziny na zegarze klasowym i zapisuje na tablicy ustaloną godzinę.
Za każde prawidłowe rozwiązanie uczeń otrzymuje 1pkt. Maksymalnie za całe zadanie uczeń otrzymuje 2 pkt. Wpisanie punktów do indywidualnej karty ocen.

6.Bezpieczne posługiwanie się urządzeniami technicznymi.

Zadanie nr 6.
Praca indywidualna jednolita.
Uczniowie wyjmują KARTĘ PRACY NR 6 i uzupełniają polecenie:

Podpisz rysunki wyrazami z ramki.

Wyrazy z ramki to: pralka, lodówka, odkurzacz, komputer, żelazko.
Na rysunku znajduje się żelazko i odkurzacz.
Uczeń podpisuje ilustracje wyrazami z ramki.

SPRAWDZENIE:
Jeden z uczniów odczytuje nazwy urządzeń przedstawionych na ilustracjach.
Za każde prawidłowe rozwiązanie uczeń otrzymuje 1pkt. Maksymalnie za całe zadanie uczeń otrzymuje 2 pkt. Wpisanie punktów do indywidualnej karty ocen.

Zadanie nr 7.
Praca indywidualna jednolita.
Uczniowie wyjmują KARTĘ PRACY NR 7 i uzupełniają polecenie:

Które z dzieci prawidłowo korzysta z urządzeń technicznych? Otocz pętlą właściwy rysunek.

Rysunki przedstawiają dziewczynkę suszącą włosy nad wanną pełną wody, chłopca prawidłowo wyjmującego kabel elektryczny z gniazdka, dziewczynkę prasującą bluzkę i rozmawiającą przez telefon.

SPRAWDZENIE:
Jeden z uczniów wskazuje ilustrację, na której dziecko prawidłowo korzysta z urządzeń technicznych i uzasadnia swoja wypowiedź.
Za każde prawidłowe wskazanie uczeń otrzymuje 1pkt. Wpisanie punktów do indywidualnej karty ocen.

7.Sprawdzenie stopnia znajomości numerów alarmowych.

Zadanie nr 8.
Praca indywidualna jednolita.
Uczniowie wyjmują KARTĘ PRACY NR 8 i uzupełniają polecenie:
Czy wiesz, kto pomoże Ci w niebezpiecznej sytuacji? Połącz odpowiednią postać z numerem alarmowym.

Ilustracja przedstawia postać policjanta, strażaka i lekarza oraz ułożone w dowolnej kolejności numery alarmowe 997, 998,999 oraz 112.

Uczniowie łączą numer z odpowiednią postacią.

SPRAWDZENIE:
Jeden z uczniów stojąc przy tablicy dopasowuje numery telefonów alarmowych do postaci.
Za każde prawidłowe wskazanie uczeń otrzymuje 1pkt. Maksymalnie za całe zadanie uczeń otrzymuje 3 pkt. Wpisanie punktów do indywidualnej karty ocen.

8.Wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktyce – potrzeba stosowania zasad higieny, bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia.

Zadanie nr 9.
Praca indywidualna jednolita.
Uczniowie wyjmują KARTĘ PRACY NR 9 i uzupełniają polecenie:

Otocz pętlą obrazek, na którym jest prawidłowo zestawione śniadanie dla ucznia.

Ilustracje przedstawiają trzy zestawy śniadań:
- puszka coli, torebka chipsów i kanapka
- ciastko, cukierki i tabliczka czekolady
- kanapka z wędliną, sałatą, pomidorem, owoce i sok

SPRAWDZENIE:
Jeden z uczniów podaje nazwy produktów, które należą do prawidłowego zestawu śniadaniowego.
Za każde prawidłowe wykonane zadanie uczeń otrzymuje 1pkt. Wpisanie punktów do indywidualnej karty ocen.

Zadanie nr 10.
Praca indywidualna jednolita.
Uczniowie wyjmują KARTĘ PRACY NR 10 i uzupełniają polecenie:

Przyjrzyj się rysunkom. Dorysuj uśmiechnięta buzię do tego obrazka, na którym dziecko zachowuje się w szkole prawidłowo, a smutną na tym, na którym zachowanie ucznia jest nieprawidłowe.

Rysunki przedstawiają następujące zachowania uczniów:
- dwóch bijących się uczniów
- dziewczynkę siedząca w ławce i czytającą książkę
- chłopca biegającego z nożyczkami po korytarzu szkolnym
- dzieci siedzące w ławce i jedzące śniadanie
Pod każdym rysunkiem dzieci rysują buzię uśmiechniętą lub smutną w zależności od sytuacji przedstawionej na obrazku.

SPRAWDZENIE:
Wybrany uczeń wskazuje właściwe zachowania w szkole, a potem niewłaściwe.
Za prawidłowo wykonane zadanie uczeń otrzymuje 1pkt. Maksymalnie za zadanie 10 uczeń może otrzymać 4 punkty. Wpisanie punktów do indywidualnej karty ocen.

Zadanie nr 11.
Praca indywidualna jednolita.
Uczniowie wyjmują KARTĘ PRACY NR 11 i uzupełniają polecenie:

Jaki kolor sygnalizuje nam, że możemy przejść na drugą stronę ulicy? Pokoloruj odpowiednie światło na sygnalizatorze właściwym kolorem.

Ilustracja przedstawia sygnalizator świetlny dla pieszych. Uczeń powinien wiedzieć, że kolor zielony sygnalizuje nam możliwość przejścia na drugą stronę ulicy i pokolorować tym kolorem odpowiednie miejsce na sygnalizatorze.

SPRAWDZENIE:
Wybrany uczeń podaje kolor światła, na którym możemy przejść na drugą stronę ulicy. Nauczyciel pokazuje uczniom ilustracje sygnalizatora świetlnego i następuje sprawdzenie wykonania zadania.
Za prawidłowo wykonane zadanie uczeń otrzymuje 1pkt. Wpisanie punktów do indywidualnej karty ocen.

9.Podsumowanie zajęć i samoocena.
ﻂ Podsumowanie wyników w oparciu o kartę samooceny.
Wykonaliście już wszystkie zadania przygotowane dla Was przez naszego przyjaciela - Ekusia. Policzcie teraz wszystkie punkty i zaraz zobaczymy komu Ekuś wręczy medal „Młodego znawcy środowiska”.
ﻂ Indywidualne podsumowanie punktów i określenie poziomu własnych umiejętności
ﻂ Przyznanie medalu „ MŁODEGO ZNAWCY ŚRODOWISKA”
ﻂ Rysowanie „minki” określającej własne samopoczucie po skończonych zajęciach
ﻂ Ocena zajęć na „tarczy strzeleckiej”

10.Zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.