X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19926
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego na stopień Nauczyciela Kontraktowego

Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego na stopień Nauczyciela Kontraktowego

Cel ogólny: Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Wstęp:
Jednym z zadań i działań każdego nauczyciela jest jego ciągłe doskonalenie się w zawodzie, własny rozwój, podnoszenie poziomu wiedzy, aby jak najlepiej zrozumieć i pomóc dziecku.
W celu doskonalenia się i samokształcenia w zawodzie, jak również w podnoszeniu jakości swojego warsztatu pracy i poziomu jakości przedszkola podjęłam staż zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 9 miesięcy.
Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.
Stanowi ono podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
Przed przystąpieniem do pisania własnego Planu Rozwoju Zawodowego, zapoznałam się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz procedurą awansu zawodowego
1. Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) - rozdział 3a – Awans zawodowy nauczycieli.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz.2593 – obowiązuje od 8 grudnia 2004 r.)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
Na ich podstawie opracowałam plan rozwoju zawodowego.

Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań. Zaś sprawozdanie z realizacji określonych zadań przedstawia się następująco:

& 6 ust. 2 pkt. 1 Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywa staż.

Pierwszym krokiem, który podjęłam były jasno określone, sprecyzowane, czytelne i możliwe do realizacji zasady współpracy z opiekunem stażu. Następnie wraz o opiekunem uzgodniłyśmy harmonogram spotkań i sposób realizacji określonych działań. Otrzymałam pomoc od opiekuna stażu podczas pisania Planu Rozwoju Zawodowego. We wrześniu zapoznałam się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego:
- Kartą Nauczyciela,
- Rozporządzeniem MENiS z dn. 01.12.2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Ustawą o systemie oświaty dn. 07.09.1991,
- Rozporządzeniem MEN z dn. 23.12.2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Zapoznałam się również z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi pracy placówki oświatowej, w tym przedszkola, w którym podjęłam pracę, a są to:
- Statut Przedszkola,
- Program Wychowawczy,
- Podstawa Programowa,
- Regulamin Przedszkola,
- Plan Roczny Przedszkola,
- Podstawowe Zasady BHP,
- dokumenty związane z zajęciami dydaktycznymi (dziennik zajęć i rozkład zajęć),
- Plan Pracy Rady Pedagogicznej na rok 2012/2013.

W celu dostosowania swoich działań do potrzeb przedszkola przeanalizowałam wspólnie z opiekunem stażu – we wrześniu 2012r. - Plan Rozwoju Przedszkola oraz zadania Planu Rocznego na rok przedszkolny 2012/2013. Zapoznałam się ze swoimi obowiązkami – zadaniami programowymi i dodatkowymi. Poznałam Statut i Regulamin Przedszkola, Podstawę Programową oraz przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Znam podstawy funkcjonowania i zakres kompetencji takich organów przedszkola jak: dyrektor, Rada Pedagogiczna.
Rozpoczynając staż jako nauczyciel wychowawca grupy dzieci 2,5, 3-letnich, zapoznałam się z obowiązującą dokumentacją oraz z zakresem czynności nauczyciela.
Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej (dzienniki zajęć). Pomagałam prowadzić dokumentację pracy wychowawczo – dydaktycznej (miesięczne plany pracy, dzienniki zajęć, karty obserwacji dziecka, dokumentację współpracy z rodzicami). W trakcie stażu prowadziłam również własną dokumentację zawierającą zaświadczenia i potwierdzenia zajęć, szkoleń, przedszkolnych imprez oraz scenariusze zajęć, które prowadziłam i których byłam obserwatorem. Uczestniczyłam w szkoleniu bhp i posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zgodnie z planem posiedzeń. Realizując postawione zadania wynikające z Planu Rozwojowego i Planu Pracy Przedszkola, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, wicedyrektora, opiekuna stażu i koleżanek, co pomogło mi w podniesieniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z małymi dziećmi.
Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania placówki, w której odbywałam staż z pewnością wzbogaciło moją wiedzę dotyczącą prawa oświatowego, a to z kolei wpłynęło na lepszą pracę w przedszkolu.

& 6 ust. 2 pkt 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.

W roku 2012/2013 pracowałam w grupie dzieci 2,5 -letnich oraz 3-letnich. W tym okresie przeanalizowałam Podstawę Programową i zapoznałam się z przyjętym w placówce Programem Wychowania Przedszkolnego „Nasze przedszkole” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej. Pracowałam również na programie „Program adaptacyjny dziecka 3-letniego w przedszkolu, autorstwa Karoliny Krasoń-Bradło. Głównym celem tego programu było wspomaganie dzieci w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych, poprzez umożliwienie im poznania nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa. Istotnym było również przygotowanie rodziców do udzielenia dziecku wsparcia psychologicznego i pomocy w procesie przystosowania. „Dobry przedszkolak” program własny edukacji profilaktycznej – wychowanie w przeciwdziałaniu agresji” autorstwa Małgorzaty Jarskiej. Cele, które tutaj starałyśmy się wypracować i zrealizować to: poszerzanie treści wychowawczych zawartych w treści programowej; rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia z rówieśnikami i najbliższym środowiskiem oraz umiejętność polubownego rozwiązywania konfliktów i dochodzenia do kompromisu; tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta; uwrażliwianie na problem występowania agresji wśród dzieci. Plany Pracy realizowałam w oparciu o powyższe programy dopuszczone do użytku przedszkolnego. W trakcie stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu według określonego harmonogramu oraz gromadziłam scenariusze tych zajęć. W okresie trwania stażu opracowywałam oraz gromadziłam scenariusze zajęć (jeden w miesiącu), które przeprowadziłam w obecności opiekuna stażu lub/i dyrektora przedszkola bądź zastępcy pani dyrektor. Zajęcia były poprzedzone rozmową z opiekunem stażu, a po zajęciu były analizowane zamierzone i osiągnięte cele. Systematycznie korzystałam z konsultacji z opiekunem stażu, jak również z chętnie udzielanej pomocy i rad, innych koleżanek z pracy. Konsultacje odbywały się na terenie przedszkola oraz drogą elektroniczną. Dotyczyły one wszystkich aspektów mojej pracy. Do zajęć starałam się dobrze przygotować, wykonując pomoce dydaktyczne (ilustracje, napisy, wycinanki, plansze, stroje, karty pracy). Opracowany scenariusz zajęć konsultowałam wcześniej z opiekunem stażu pod względem doboru metod, technik stosowanych na zajęciach i wyboru tematyki zajęć. Poznałam zasady prowadzenia zajęć podczas rozmów i omawiania konspektu po zajęciach oraz konsultacji.
Pierwsze zajęcie jakie przeprowadziłam odbyło się we wrześniu 2012 r. Zajęcie zostało przeprowadzone w grupie dzieci 2,5 , 3- letnich „Krasnale” pt. „Skarby jesieni”. Były to zajęcia popołudniowe i dotyczyły rozpoznawania i nazywania skarbów, jakie przynosi nam jesień. Uważam, że cel zajęcia został osiągnięty ponieważ dzieci chętnie wzięły udział w zajęciach, nazywały skarby jesieni i uważnie słuchały utworów Chopina.
Drugie zajęcie jakie przeprowadziłam odbyło się w październiku 2012 r. Zajęcie zostało przeprowadzone w grupie dzieci 2,5 , 3- letnich „Krasnale”, pt. „Piesek swoją budę ma”. Dotyczyło doskonalenia umiejętności dopasowywania zwierząt do ich domów, umiejętności uważnego słuchania oraz doskonalenia sprawności i aktywności ruchowej. Uważam, że cel zajęcia został osiągnięty ponieważ, dzieci poprawnie dopasowywały obrazki zwierząt do ich domów, uważnie słuchały wiersza oraz tańczyły do piosenki „Pies na medal”.
Trzecie zajęcie jakie przeprowadziłam odbyło się w listopadzie 2012r. Zajęcie zostało przeprowadzone w grupie dzieci 2,5, 3 –letnich wspólnie ze zmienniczką, gdyż było to „Pasowanie na przedszkolaka”. Celem owego zajęcia było wprowadzenie najmłodszej grupy dzieci w społeczność przedszkolną, wzmacnianie więzi emocjonalnej z nauczycielami i rodzicami, zachęcani rodziców do współdziałania. Cele zajęcia zostały osiągnięte ponieważ, udało nam się zachęcić dzieci do czynnego udziału w uroczystości.
Czwarte zajęcie jakie przeprowadziłam odbyło się w grudniu 2012r. Zajęcie zostało przeprowadzone w grupie dzieci 2,5, 3 –letnich, pt. „Tańczące płatki śniegu”. Były to zajęcia plastyczne, podczas których dzieci rysowały białą kredką świecową na białej kartce płatki śniegu, a następnie zamalowały kartki niebieską farbą. Głównym celem tych zajęć było doskonalenie sprawności motorycznych dzieci, jak również poznanie techniki plastycznej. Sądzę, iż ów cel został osiągnięty, a prace najmłodszych zawiesiłam na tablicy, aby mogli je podziwiać również rodzice.
Piąte zajęcie jakie przeprowadziłam odbyło się w styczniu 2013r. Zajęcie zostało przeprowadzone w grupie dzieci 2,5, 3 –letnich wspólnie ze zmienniczką, gdyż było to „Przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka”. Celem było wzmacnianie więzi emocjonalnej między dziadkami a wnukami, zachęcanie dzieci do występów dla babci i dziadka. Cele zajęcia zostały osiągnięte ponieważ, udało nam się zachęcić wszystkie dzieci do włączenia się w uroczystość.
Szóste zajęcie, jakie przeprowadziłam odbyło się w lutym 2013r. Zajęcie zostało przeprowadzone w grupie dzieci 2,5, 3 –letnich, pt. „Dzień Świętego Walentego”. Zorganizowanie zabawy tanecznej na sali dla wszystkich dzieci, przebranie nauczycielki w strój Amora, a dzieci w czerwone podkoszulki. Cel zajęć został osiągnięty. Dzieci chętnie brały udział we wszystkich zabawach, zaproponowanych przez Amorka.
Siódme zajęcie odbyło się w marcu 2013r. Zajęcie zostało przeprowadzone w grupie dzieci 2,5, 3 –letnich, pt. „Zajączek wielkanocny”. Celem zajęcia popołudniowego było przeliczanie i układanie sylwet zajączków wielkanocnych w kolejności od największego do najmniejszego, rozwijanie sprawności ruchowej. Cel zajęcia został osiągnięty, gdyż dzieci przeliczały sylwety, układały je w odpowiedniej kolejności, rozwijały sprawność ruchową.
Ósme zajęcie, jakie odbyło się w kwietniu 2013r. zostało przeprowadzone w grupie dzieci 2,5, 3 –letnich, pt. „W chlewiku mieszka świnka”. Celem było słuchanie piosenki, inscenizacja ruchowa do piosenki, nauka słów i melodii oraz naśladowanie odgłosów wydawanych przez zwierzęta mieszkające na wsi. Cel ów został osiągnięty. Dzieci chętnie tańczyły do piosenki, nauczyły się jej słów i melodii.
Dziewiąte zajęcie przeprowadziłam w maju 2013r w grupie dzieci 2,5, 3 –letnich, pt. „Niedokończone drzewo – dbamy o naszą przyrodę”. Zadaniem dzieci było dokończyć rozpoczęty obrazek. Ponadto wypowiadały się na temat dbania o lasy. Cel zajęcia został osiągnięty, gdyż dzieci świetnie poradziły sobie z dokończeniem drzewa oraz spontanicznie wypowiadały się na temat dbania o lasy.

W ciągu całego stażu zajmowałam się redagowaniem gazetki ściennej dla rodziców. Średnio ukazywała się ona raz w miesiącu. Starałam dobierać się tematy zgodnie z zaleceniami dyrekcji, prośbami rodziców, a także własnymi sugestiami. Robiłam wszystko, aby zaciekawiły one każdego odbiorcę i miały pozytywny odbiór wśród rodziców i dzieci. Pojawiły się zatem następujące tytuły i tematy:
1. We wrześniu ukazała się gazetka pt. „Dekalog żywienia przedszkolaków”. Głównym celem było uświadomienie rodzicom jak ważne jest prawidłowe żywienie dzieci, że ma ono istotne znaczenie w prawidłowym rozwoju każdego malucha. Zaprezentowałam rodzicom piramidę zdrowego żywienia i zestaw produktów, które powinny znaleźć się w każdym jadłospisie.
2. W październiku zachęciłam rodziców do badania swych dzieci pod kątem wad wymowy. Przedstawiłam rodzicom problem, pokazałam, kiedy należy iść do logopedy, dlaczego dzieci seplenią. Zapoznałam rodziców z przykładowymi ćwiczeniami buzi i języka, które warto wykorzystać w pracy z dzieckiem w domu.
3. W listopadzie przedszkole włączyło się w realizację dwóch programów „Mamo, tato wolę wodę” oraz „Akademia Aquafresh”. Gazetki miały zatem charakter informujący i zachęcający rodziców, ale również dzieci do picia wody oraz dbania o swoje zęby.
4. „Zimowy alfabet świąteczny” tak zatytułowałam gazetkę, która ukazała się przed świętami bożonarodzeniowymi. Przypomniałam rodzicom i dzieciom istotne osoby, rzeczy, zwierzęta, które bezpośrednio związane są z tymi świętami. Gazetkę opatrzyłam zdjęciami i ilustracjami, które jeszcze mocniej przybliżyły nam tamte wydarzenia.
5. W styczniu zachęcałam rodziców, aby codziennie czytali swoim dzieciom bajki, które mają terapeutyczny, ale również istotny wpływ na rozwój młodego człowieka. Bajki bowiem uczą norm moralnych, wprowadzają dzieci w świat fantazji, otwierają im drzwi do tajemnic. Rozwijają mowę i myślenie, kształtują młodego człowieka.
6. „Nie czekaj! Idź do szkoły!” – takim hasłem pragnęłam zachęcić sześciolatków do pójścia do szkoły. Zaprezentowałam atuty i zalety takiego działania oraz wypisałam strony internetowe, na których rodzice mogli znaleźć więcej informacji na ten temat.
7. „Święta tuż, tuż” – takim tytułem opatrzyłam gazetkę o świętach wielkanocnych. Przypomniałam zwyczaje świąteczne, wskazałam kilka sposobów na „ubranie” jajek do koszyczka. Wskazałam, co powinno się w nim znaleźć.
8. Końcem kwietnia wywiesiłam gazetkę (składającą się z samych ilustracji), której celem było uzmysłowienie rodzicom i dzieciom, że każde dziecko ma swoje „Prawa i Obowiązki”. Wymienione zostały z jednej strony prawa dzieci, a z drugiej ich obowiązki względem dorosłych i swoich rówieśników.
9. Pod koniec maja przygotowałam gazetkę, która informuje o tym, jak bezpiecznie spędzić wakacje. Przestrogi te pomogą spotkać się nam wszystkim w takim gronie we wrześniu, aby od nowa zacząć kolejny rok pracy i wesołej zabawy w przedszkolu.
Ponadto na grupie przygotowywałam dekoracje sali na zmieniające się pory roku oraz ważniejsze imprezy okolicznościowe. Starałam się, aby każda dekoracja pozytywnie wpływała na wyobraźnię dziecka i dawała mu poczucie radości i estetycznych uniesień. Zdjęcia z tych dekoracji zapisałam na płycie Cd i opisałam jako „Zdjęcia dekoracji”. Zadaniem, które przydzieliła mi Pani Dyrektor na początku roku szkolnego, oprócz tych w/w, było również laminowanie pomocy dydaktycznych na rzecz każdej grupy przedszkolnej. Pisałam ogłoszenia dla rodziców, które miały na celu informować ich o zbliżających się uroczystościach przedszkolnych, wyjściach do kina, bądź muzeum, spotkanie z ciekawymi osobami, jak również teatrzykach.

Podczas stażu pomagałam lub organizowałam uroczystości i inne inicjatywy przedszkolne, które wpłynęły na wizerunek przedszkola, ale również miały pozytywny oddźwięk wśród dzieci i rodziców. I tak od początku roku szkolnego zrealizowałam następujące działania:
1.Przygotowałam, wspólnie ze zmienniczką, pomoce logopedyczne dla poszczególnych grup – obrazki do badania mowy.
2. Współorganizowałam „Pasowanie na Przedszkolaka”, podczas którego dzieci z grupy I zostały uroczyście włączone do grona przedszkolaków (uczyłam dzieci piosenek, ćwiczyłam wiersze, opracowałam scenariusz, pomagałam w dekorowaniu sali).
3. Opracowałam plakat i ulotki na Dni Otwarte przedszkola, które odbywały się w dn. 18.02.2013r. – 22.12.2013r.
4. Ostatniego dnia Dni Otwartych przebrałam się najpierw w strój Bałwanka i propagowałam zdrowe odżywianie się – dzieci pomogły bałwankowi znaleźć nos, przeliczyły jego czarne guziki, poczęstowały się marchewką, pląsały wesoło w rytm muzyki klasycznej, wymachując bibułkowymi pomponami. Następnie przebrałam się w strój Klowna, aby zachęcić dzieci do wspólnej zabawy w przedszkolu, wraz z koleżanką Iwoną przedstawiłyśmy dzieciom teatrzyk kukiełkowy, pt. „Jak Miś Serduś nie chciał chodzić do przedszkola”. Wesołym zabawom nie było końca. Do każdego z tych zajęć opracowywałam scenariusz.
5. Zredagowałam list na konkurs „Mam sześć lat, idę do przedszkola...”.
6. Byłam członkiem jury podczas wewnątrz przedszkolnego konkursu poświęconego poezji
dla dzieci Juliana Tuwima.
7. Opracowałam scenariusz i przygotowywałam dzieci do występu z okazji Dnia Babci
i Dziadka dn. 31.01.2013r.
8. Przygotowałam i opracowałam scenariusz „Dnia Świętego Walentego”. Zapoznałam dzieci
z postacią świętego Walentego, przebrałam się za Amorka, przeliczaliśmy z dziećmi
serduszka, bawiliśmy się i tańczyliśmy do piosenek o miłości. Zaprosiliśmy na salę grupę
VI i wspólnie tańczyliśmy z balonami w kształcie serduszek. Po skończonej zabawie każde
dziecko otrzymało lizaka.
9. Prowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców. Zabawy ortofoniczne, odgadywanie obrazków
po odsłoniętych fragmentach, śpiewanie piosenki „W chlewiku mieszka świnka”,
segregowanie sylwet zwierząt do odpowiedniej zagrody – takie oto zadania postawiłam
przed dziećmi. Przedszkolaki chętnie brały udział w zajęciach, a rodzice mięli możliwość
obserwowania swoich pociech podczas zajęć.
10. Zorganizowałam spotkanie z muzykami p. Łukaszem Koszykiem oraz p. Remigiuszem
Gębalą, którzy przedstawili dzieciom historię muzyki (bardzo krótko, zwięźle i sensownie),
pokazali instrumenty muzyczne, zagrali na nich, pozwoli dzieciom muzykować. Na koniec
stworzyli z dziećmi orkiestrę i grali do znanej piosenki „Woogie – boogie”.
11. Opracowałam program Dnia Rodziny. Przygotowałam scenariusz poszczególnych
wystąpień. Wspólnie z opiekunem stażu prowadziłam imprezę (w przebraniu Klowna),
tańczyłam z dziećmi, przedstawiałam i zapowiadałam poszczególne występy, zachęcałam
do skorzystania z różnych atrakcji spotkania.
12. Dekorowałam kącik przyrody na sali na poszczególne pory roku.

Uczestniczyłam wraz z dziećmi w różnych konkursach i programach. Pierwszy konkurs „Radosna Kartka Świąteczna” ogłoszony przez Radosną Edukację z Krakowa. Dzieci chętnie zaangażowały się w projekt kartki świątecznej (bożonarodzeniowej), a później starały się jak najpiękniej ją udekorować.
Przyłączyliśmy się z dziećmi do konkursu organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 18 w Tarnowie. Celem konkursu było zrobienie wielkanocnego królika. Technika i styl były dowolne. Nasz zając był szary, a wokół niego rozlewała się zielona trawa i kolorowe pisanki.
Indywidualnie wzięłam udział w konkursie „Misiowe opowieści” organizowanym przez o2 Spółka z o.o. Konkurs miał na celu propagowanie czytania wśród najmłodszych dzieci. zadaniem, jaki postawiono przed uczestnikiem było dokończenie historii jednego z misiów. Obie historie, które zamieściłam w odpowiedzi, zostały umieszczone w książce pod takim samym tytułem.
Podczas stażu przyłączyłam się do programu „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”. Promowałam wśród maluchów zdrowe odżywianie, a więc: jedzenie owoców i warzyw, picie dużej ilości wody niegazowanej, unikanie słodyczy, coli, lodów, itp. Starałam się wypromować zdrowe nawyki żywieniowe.
Byłam również odpowiedzialna za wprowadzenie programu Akademia Aquafesh w naszym przedszkolu, a więc programu, którego celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat dbania o higienę jamy ustnej. Kserowałam i laminowałam materiały, przeprowadziłam konkurs wśród poszczególnych grup (również i dzieci z grupy I wzięły udział w tym konkursie), promowałam mycie zębów. Dbałam, by każda grupa była dobrze zaopatrzona w materiały.
Wraz ze swoją grupą przyłączyliśmy się do programu „Kubusiowi przyjaciele natury”. Prowadziłam cykl zajęć poświęcony przyrodzie i dbaniu o środowisko naturalne Jesteśmy przyjaciółmi natury – dbamy o zdrowie i ekologię. W tym celu wybraliśmy się z dziećmi do parku Planty, aby podziwiać florę faunę oraz uwrażliwiać dzieci na piękno przyrody. Podczas spacerów wrzucaliśmy folie, puszki po napojach, gazety do odpowiednich koszy na śmieci. Poznaliśmy siłę wiatru, znaczenie wody dla każdej istoty żywej.

Starałam się udoskonalić swój warsztat poprzez podnoszenie kwalifikacji. W tym celu uczęszczałam w warsztatach i kursach, które pozwoliły mi dostrzec problemy dzieci, ale również pokazały, jak skutecznie pracować z każdym przedszkolakiem. Uczestniczyłam w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach, kursach zorganizowanych na terenie placówki w ramach WDN przewidzianych na rok szkolny 2012/2013, jak i poza nią w ośrodkach metodycznych:
1.„Dostosowanie działań wychowawczych do potrzeb i możliwości dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych” – warsztaty te pomogły mi obiektywnie spojrzeć na problem oraz pokazały, jak należy z takimi dziećmi pracować, co możemy im zaoferować.
2. „Techniki rozwijające umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów – mediacje w sytuacjach konfliktowych w szkole” – to, że konflikty się zdarzają, to wie każdy z nas, ale jak je rozwiązywać? To trudna sztuka. Warsztaty te pokazały mi jak wpływać na zapobieganie konfliktom i jak je rozwiązywać, nauczyły mnie mediacji.
3. „Pomysł na zajęcia” – metoda ekspresji twórczej R. Labana oraz M. i A. Kniessów – dało mi to możliwość prowadzenia ciekawych zajęć rozwijających sprawność ruchową dzieci.
4. Warsztaty w ramach projektu edukacyjnego N2000 – warsztaty te pomogły spojrzeć z nieco innej perspektywy na problem ekologiczny i ochrony zagrożonych gatunków roślin oraz zwierząt.
5. Warsztaty metodyczne - Muzyczna akademia przedszkolaka cz. 5 „Wesoła rodzinka” – na warsztatach tych zapoznałam się z ciekawymi propozycjami piosenek, które można wykorzystać podczas organizacji imprez rodzinnych, np. Piknik rodzinny, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca.
6. „Logopedia w przedszkolu i wczesnoszkolnej krainie zabawy – ćwiczenia wspomagające rozwój mowy dziecka” – jak sam temat szkolenia wskazuje, zapoznałam się z ćwiczeniami, które umożliwią dzieciom poprawne wypowiadanie się. Ćwiczenia te są niezwykle łatwe i przyjemne, a mają pozytywny oddźwięk w pracy z najmłodszymi.
7.Konferencja „ Wychowanie do korzystania z mediów 50. rocznicę uchwalenia dekretu Vaticanum II o środkach społecznego przekazywania myśli Inter Mirifica” pozwoliła mi spojrzeć i w szerszym kontekście zwrócić uwagę na tzw. „Cyberdzieciaki”.
Pogłębiałam swoją wiedzę studiując literaturę fachową. W swojej pracy edukacyjnej wykorzystałam wiedzę z zakresu literatury zawodu takiej jak :
- „Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
- „Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym” R. Więcek
- „W co się bawić z dziećmi” M. Bogdanowicz
- „Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych” J. Andrychowskiej-Biegacz
- „Logopedia. Zabawy logopedyczne i nie tylko. Poradnik dla rodziców i nauczycieli” E. Chmielewska
- „Zabawy matematyczne” D. Niewola
- „Zabawy integracyjne i nie tylko” D. Niewola
- „Zabawy plastyczne” Laura C. Martin
- ,,Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K. Wlaźnik
- ,,Dziecko aktorem” B. Forma
- ,,Wybór literatury do zabaw i zajęć w przedszkolu” H. Kruk
- „Słucham, śpiewam, gram i tańczę” P. Kaja
Zapoznałam się również z interesującymi artykułami, które ukazały się w czasopismach „Bliżej przedszkola”, „Mój przedszkolak”. Pozwolę sobie wymienić tylko kilka, te pomogły mi w pracy z moją grupą i wpłynęły na polepszenie współpracy z rodzicami. Są to:
Artykuły z czasopisma „Bliżej przedszkola”:
„Jak współpracować z rodzicami” D. Smoleń, 5.128 maj 2012r.
„Napady złości u dziecka – symptom cywilizacyjny?” A. Pasternak, 9.132 wrzesień 2012r.
„Co mówi psychologia o rozwoju mowy dzieci?” A. Pasternak, 11.134 listopad 2012r.
„Nie zbuduje, kto nie ma – o zabawach konstrukcyjnych” M. Broda-Bajak, 4.127 kwiecień 2012r.
„Swobodna zabawa w rozwoju dzieci” K. Heising-Samochocki, 9.132 wrzesień 2012r.
„O słuchaniu muzyki przez małe dzieci” E. Zielińska, 1.136 styczeń 2013r.

Artykuły z czasopisma „Mój przedszkolak”:
„Pierwsze dni w przedszkolu bez stresu” M. Broniszewska, nr 1, wrzesień 2012r.
„Jak dbać o rozwój dziecka zdolnego?” J. Święcicka, tamże
„Bajki na dobranoc... i problemy” M. Żyła, tamże
„Dojrzałość szkolna, czyli co moje dziecko powinno umieć przed pójściem do szkoły?” M. Broniszewska, tamże.

W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie mojego Planu Rozwoju Zawodowego oraz niniejszego sprawozdania (strona internetowa: http://www.publikacje.edux.pl/przeslij.php). Na bieżąco śledziłam również propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
•www.eduseek.ids.pl
•www.pwn.com.pl
•www.interklasa.pl
•www.wsip.com.pl
•www.publikacje.edux.pl
•www.szkolnictwo.pl
•www.profesor.pl
•www.literka.pl
•www.awans.net
•www.men.waw.pl
Swoje umiejętności multimedialne wykorzystywałam również podczas zajęć z dziećmi, poprzez, przygotowywanie i opracowanie planów i scenariuszy zajęć, ilustrując omawiane, konkretne zajęcia. Przygotowując pomoce dydaktyczne do zajęć (piosenki, kolorowani, ilustracje), zgrywając zdjęcia na komputer i przesyłając do dyrekcji drogą mailową. Puszczałam dzieciom bajki nagrane na laptopa, piosenki z płyt Cd przegrywanych bezpośrednio z komputera. Starałam się w ten sposób udoskonalić swój warsztat nauczyciela.

Jako nowy nauczyciel w przedszkolu starałam się stworzyć miłą, ciepłą i przyjazną atmosferę, która miała sprzyjać procesowi wychowywania najmłodszych. Zachęcałam dzieci do rozwijanie własnej aktywności twórczej i pogłębiania zainteresowań poprzez udział w zabawach i imprezach przedszkolnych. Zwracałam uwagę dzieci na dostrzeganie zaistniałych konfliktów w grupie i wspólne ich rozwiązywanie. Na bieżąco realizowałam zadania opiekuńcze i wychowawcze ujęte w planie pracy. Wprowadzałam dzieci w świat poezji oraz wypowiadania się poprawną polszczyzną poprzez codzienne czytanie im bajek, wierszy i opowiadań. Dbałam o poszerzanie zasobu słownictwa dzieci i kulturalne zachowanie się w każdej sytuacji życiowej. Systematycznie współpracowałam z rodzicami informując ich o postępach i zachowaniu dzieci w ramach konsultacji, zajęć otwartych, zebrania organizacyjnego, uzupełniania tablic informacyjnych, spontanicznych rozmów.
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki z pewnością wzbogaciło mnie o nowe doświadczenia, sprawiło, że wciąż poszukuję nowych rozwiązań i pomysłów. Moja pewność siebie rosła z zajęcia na zajęcie, co jak myślę pozytywnie wpłynęło na moją pracę z dziećmi, a także pracę całego przedszkola.

& 6 ust. 2 pkt 3 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność rozpoznawania potrzeb i współpracy ze środowiskiem uczniów.

Chcąc jak najlepiej poznać dzieci z grupy I, w której pracowałam na co dzień w 2012/2013r.starałam się nawiązać serdeczne kontakty z dziećmi i ich rodzicami, aby być w pełni zaakceptowana jako nowy nauczyciel, oraz aby dzieci i ich rodzice darzyli mnie zaufaniem, co w dużym stopniu wpływało na jakość mojej pracy. W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny każdego dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Brałam pod uwagę również propozycje rodziców, które wypływały w czasie indywidualnych konsultacji. W trakcie całego roku starałam się jak najwięcej dowiedzieć o dzieciach, z którymi pracuję. Swoją wiedzę czerpałam od rodziców oraz z własnych codziennych obserwacji. W grupie tej przeprowadziłam wstępną obserwację dzieci i podjęłam działania zmierzające do polepszenia kontaktów między nauczycielem, a dzieckiem (skierowałam pięcioro dzieci na badania logopedyczne, które odbyły się na terenie placówki, w której pracuję). Bardzo ważnym elementem mojej pracy były podejmowane przeze mnie działania w zakresie pracy indywidualnej. Prowadziłam pracę indywidualną z dziećmi wymagającymi oddziaływań opiekuńczo-terapeutycznych lub rozwijania zdolności i zainteresowań. Niejednokrotnie podczas rozmów i zabaw pomagałam dzieciom w pokonywaniu pewnych trudności (nieśmiałość, lęk). Prowadziłam też działania z zakresu usprawniania i rozwijania narządów mowy – ćwiczenia ortofoniczne i logopedyczne. W celu podejmowania właściwych działań, sięgałam do literatury tematu oraz korzystałam z doświadczeń opiekuna stażu i koleżanek pracujących w przedszkolu.
W miarę swoich możliwości chętnie służyłam radą i pomocą rodzicom dzieci, mówiłam im o swoich spostrzeżeniach i sylwetce dziecka na tle grupy. Szczególny nacisk starałam się kłaść na monitorowanie i obserwowanie psychofizycznego rozwoju dziecka z uwzględnianiem jego potrzeb indywidualnych, potencjału rozwojowego i zainteresowań własnych. Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieliłam się z rodzicami podczas rozmów indywidualnych, w trakcie których starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka, składając podziękowania za wniesioną pomoc na rzecz grupy. Wszystkie informacje, które chciałam przekazać rodzicowi konsultowałam z drugim nauczycielem, pracującym w grupie, gdyż uważam, że to stwarza dobrą współpracę między nauczycielami.
Zależało mi na tym, aby rodzice wiedzieli, że jestem otwarta i chętna do współpracy i że chcę stworzyć jak najlepszy komfort psychiczny dla nich jak i dla ich dzieci. Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność rozpoznawania potrzeb i współpracy ze środowiskiem rodzinnym sprawiła, że mogłam lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny zachowań, zainteresowania, czy frustracje i niezadowolenia. Myślę, że zaangażowanie i chęć niesienia pomocy przyniosła pozytywne skutki w pracy z dziećmi, a co za tym idzie zadowolenie rodziców, dzięki czemu postrzegać oni będą placówkę jako przyjazną i bezpieczną dla ich dziecka.

6 ust. 2 pkt 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Przez cały okres stażu prowadziłam notatki z obserwowanych zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz wykaz zajęć prowadzonych przeze mnie. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności dyrektora i/lub opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę tych zajęć.
Do każdej co miesięcznej obserwacji starałam się dobrze przygotować dostosowując zajęcie do wieku i możliwości dzieci w mojej grupie. Przygotowywałam pomoce dydaktyczne oraz konsultowałam temat i przebieg zajęć z opiekunem stażu lub z dyrekcją przedszkola.
Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, jak również innych nauczycieli.
Razem wzięłam udział w 9 zajęciach:
Zajęcia, które obserwowałam u mojego opiekuna, odbyły się w następujących terminach i miały na celu: Zajęcia wrześniowe popołudniowe pt: „Zabawki w naszej sali”. Podczas relaksu poobiedniego dzieci słuchały muzykę relaksacyjną, następnie odbyły się zabawy integracyjne z użyciem chusty animacyjnej. Dzieci odszukiwały zaginioną (schowaną) zabawkę. Zajęcia, które odbyły się w listopadzie pt: „Kocham cię, Polsko” – był to montaż słowno-muzyczny poświęcony odzyskaniu przez Polskę Niepodległości po 123 latach niewoli. Wzięłam również udział w zajęciach otwartych dla rodziców, pt. „Zaczarowane przedszkole”. Głównym celem zajęć było pokazanie rodzicom, jak pracują ich pociechy, co już potrafią zrobić, a czego jeszcze muszą się nauczyć. Zajęcia, które odbyły się w styczniu – „Dzień Babci i Dziadka” w grupie VI „Żółwiki”. Celem zajęcia było zaśpiewanie przybyłym dziadkom piosenek, recytowanie wierszy, wspólne zabawy z dziadkami oraz poczęstunek. Zajęcia, które odbyły się w marcu popołudniu pt. „Jestem jedyny i niepowtarzalny”. Podczas poobiedniego relaksu dzieci słuchały muzyki poważnej – Chopin. Przeglądanie się dzieci w lusterku. Wymienianie swoich pozytywnych i negatywnych cech, opisywanie swojego wyglądu. Rozpoznawanie kolegi i koleżanki po głosie. Zajęcia, które odbyły się w maju pt. „Zabawy matematyczne”. Celem tych zajęć było orientowanie się w przestrzeni. Posługiwanie się umownymi znakami podczas zabawy tropiącej na placu przedszkolnym.
Zajęcia przeprowadzone przez innych nauczycieli, w których wzięłam udział, były to:
Zajęcia, które odbyły się w październiku w grupie dzieci 5 - 6– letnich „Tygryski” pt. „Każdy z nas swój domek ma – słuchanie wiersza”. Celem zajęcia było uważne wysłuchanie wiersza H. Bechlerowej „Pokaż mi swój domek” ilustrowanego sylwetami oraz wypowiedzi dzieci na jego temat, poprzez wymienienie nazw miejsc zamieszkania owadów i zwierząt, utrwalenie własnego adresu zamieszkania. Zajęcia, które odbyły się w grudniu w grupie dzieci 4 – letnich „Misie” pt. „Dbamy o higienę”. Celem zajęcia było zwrócenie uwagi dzieci na właściwe dbanie o zdrowie poprzez dbanie o higienę osobistą, na podstawie piosenki „Kotek czyścioszek” (sł. R. Pisarski, m. F. Rybicki). Dzieci poznały słowa i melodię, improwizowały muzycznie i ruchowo do treści piosenki. Kształtowanie słuchu muzycznego poprzez stosowanie zmian rejestrów w zagadkach, wykorzystanie instrumentów niekonwencjonalnych podczas śpiewania refrenu. Zajęcia, które odbyły się w kwietniu w grupie dzieci 4-5 – letnich „Żabki” pt. „Wiosenne przedstawienie”. Miałam możliwość obserwacji przedstawienia w wykonaniu tych dzieci, przebranych za zwiastunów wiosny. Ciekawe doświadczenie, które pomogło mi docenić i zrozumieć, jak ważne jest, by od najmłodszych lat kształtować w dzieciach pewność siebie i brak lęku przed większą publicznością. Luty to czas karnawałów. Obserwowałam bal, który odbył się w naszym przedszkolu. Zapoznałam się z różnymi formami zabawy dla dzieci, z odpowiednim doborem repertuaru muzycznego, ze sposobami przeprowadzenia tychże zabaw.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli umożliwiły mi poznanie ciekawych metod i form pracy z dzieckiem. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze. Po każdym działaniu omawiałyśmy przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności.
Poprzez uczestnictwo w różnorodnych działaniach wzbogaciłam swoją wiedzę i nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania działań edukacyjnych. Poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi, metody wspomagające rozwój dziecka: Klanza-pedagogika zabawy, metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
aktywne słuchanie muzyki metodą- Batti Strauss, Metodę Dobrego Startu, zabawy integracyjne, bajki relaksacyjne oraz różnorodne techniki plastyczne.
Dokonałam analizy i samooceny zajęć własnych, oraz analizy działań podejmowanych przez opiekuna stażu i innych koleżanek. Zapoznałam się również z zasadami kształcenia i doskonalenia nauczycieli, brałam udział w radach szkoleniowych, które pomogły mi poszerzyć wiedzę z tej dziedziny i sprawiły, że moje zajęcia stały się ciekawsze dla dzieci.
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć sprawiła, że stałam się bardziej otwarta na nowe sugestie, pomysły; nauczyłam się lepiej słuchać i analizować własne działania. Dzięki czemu poprawiłam swój warsztat pracy i lepiej komunikuję się z dziećmi. Nauczyłam się modulować głosem w czasie prowadzonych zajęć, co działa na dzieci jak czarodziejska różdżka.

Działania po stażowe:
W ramach działań po stażowych, czyli działań które miały miejsce po zakończeniu awansu zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego udało mi się zorganizować w swojej grupie:
1. Dzień Dziecka, który świętowaliśmy wraz z grupą II. Odwiedziły nas księżniczka Fantazja (ja) i Kwiatowa Wróżka (nauczycielka II grupy). Wspólne tańce, pląsy, zabawa, konkursy – to nieliczne atrakcje tego pięknego dnia.
2. W czerwcu zorganizowałam i przeprowadziłam „Dzień Koloru Żółtego” – poświęcony w całości poświęcony wakacyjnym przygodom i kolorowi żółtemu. Zabrałam dzieci w podróż morską wraz z Kapitanem „Przygodą”. Na te zajęcia zaprosiłam również II grupę.

Podsumowanie:
Uważam, że w stopniu dobrym opanowałam umiejętności omawiania przeprowadzonych przeze mnie i obserwowanych u innych nauczycieli zajęć. Wiem jak ważna jest umiejętność oceny własnej pracy, czyli realizacja celów założonych w sporządzanych konspektach oraz uwagi osoby obserwującej zajęcia. Mam świadomość jakich błędów powinnam unikać i na co zwracać szczególna uwagę. Myślę, że ma to także pozytywny skutek dla pracy na grupie, gdyż moje działania stały się bardziej płynne, zorganizowane i przemyślane.

Dziewięciomiesięczny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki, ale również każdego dziecka, z którym miałam przyjemność pracować.
Poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy, moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i bez wątpienia okresem wytężonej pracy. Przekonałam się, że zawód nauczyciela wymaga nieustannego samokształcenia się, krytycznego oceniania swoich umiejętności i wiedzy. W przedszkolu, w którym odbywałam staż, spotkałam się z dużym zrozumieniem, wsparciem i otrzymałam wielką pomocą zarówno ze strony dyrekcji przedszkola, jak i grona pedagogicznego, za które bardzo serdecznie dziękuję. Sądzę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Mocną stroną moich działań jest zaangażowanie w pracę na rzecz przedszkola, a przede wszystkim chęć nauczania i wychowywania dzieci. Jestem osobą cierpliwą, uwielbiam przebywać z dziećmi, organizować różne imprezy i spotkania, które pomagają dzieciom otworzyć się na świat dorosłych, dzięki którym mają możliwość poznania tego, co je otacza i zrozumienia siebie. Realizowanie się w zawodzie nauczyciela daje mi ogromne zadowolenie z siebie i spełnienie. Wykazuję również dużą chęć do ciągłego dokształcania się oraz wzbogacania własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy. Jestem otwarta i zawsze chętna do współpracy z gronem pedagogicznym przedszkola. Lubię rozmawiać z rodzicami i wspierać ich w wychowaniu pociech. Słabą stroną mojej pracy zawodowej, nad którą będę pracować jest umiejętność prowadzenie zajęć pod względem metodycznym. Zbyt mała wiedza wynikająca z krótkiego stażu pracy, która dotyczy małej znajomości przedszkolnych dokumentów.
Okres stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę poprawy słabych stron, aby być dobrym nauczycielem. Działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po ukończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu podnosić kwalifikację i doskonalić warsztat swojej pracy. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Podejmowanie zadań wynikających z Planu Rozwoju Zawodowego, wyzwań nauczyciela wychowania przedszkolnego – wzbogaciło moją wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, a nabyte umiejętności stanowią dużą korzyść i tworzą bazę mojego rozwoju zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.