X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19909

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


I. Barbara Kamińska

Nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1
al. Kijowska 3, Kraków
Czas trwania stażu: 1.09.2010- 31.05.2013

II. Cele:

wzbogacenie warsztatu pracy i umiejętności pedagogicznych
podniesienie efektywności działań edukacyjno- wychowawczych
wykorzystanie własnego potencjału twórczego oraz umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi
uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

III. Data i miejsce złożenia planu rozwoju zawodowego: Kraków, 10.09.2010
Data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego:WSTĘP

Plan rozwoju zawodowego uwzględnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw Nr 260. poz. 2593)
KIERUNKI ROZWOJU
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI

§ 8. 2. pkt1
uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

1. Praca w Zespole Wychowawców i Pedagogów Specjalnych
2. Ukończenie różnych instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego
3. Praca samokształceniowa oraz rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy
4. Organizowanie zajęć o charakterze terapeutycznym.
5. Opracowanie rocznych planów pracy zgodnych z programem wychowawczym szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby dostosowania wymagań edukacyjnych
6. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie działań wychowawczych szkoły.
7. Współpraca z wychowawcami i dydaktykami zatrudnionymi w placówce.

Udział w planowaniu pracy Zespołu, wymiana doświadczeń, przy rozwiązywaniu problemów ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Współorganizowanie imprez szkolnych, wynikających z potrzeb współprac y z uczniami i nauczycielami innych klas

Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
Udział w kursach i warsztatach przygotowujących do pracy terapeutycznej wykorzystującej różne formy ekspresji artystycznej
Udział w kursach , warsztatach i szkoleniach obejmujących problematykę zaburzeń zachowania

Gromadzenie materiałów z zakresu pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych..
Śledzenie zawartości stron internetowych poświęconych edukacji.
Studiowanie literatury z zakresu psychologii, psychiatrii i pedagogiki
Gromadzenie konspektów i scenariuszy zajęć oraz uroczystości szkolnych;
Archiwizowanie prac wychowanków;
Dokumentowanie fotograficzne efektów pracy przy okazji imprez, konkursów, etc.
Skonstruowanie narzędzi dydaktycznych i ewaluacyjnych, w celu dokumentowania i ewaluacji własnej pracy i postępów uczniów
Gromadzenie materiałów dydaktycznych przydatnych do wykorzystania podczas zajęć terapeutyczno- wychowawczych:
- literatura
- wzory prac,
przydatne strony internetowe

w celu rozwijania własnej bazy dydaktycznej oraz wymiany pomysłów i doświadczeń z innymi pedagogami

Prowadzenie cyklicznych zajęć w ramach programu profilaktyki uzależnień;
Prowadzenie zajęć charakterze terapeutyczno- wychowawczym i integrującym
Prowadzenie zajęć w ramach projektu "Innowacyjny Program Nauczania Uczniów Z Zaburzeniami Zachowania"

Uwzględnienie w programach pracy form oddziaływań wspierających wszechstronny rozwój dziecka- emocjonalny, społeczny, fizyczny i intelektualny

Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji dla dzieci i młodzieży.

Rozpoznawanie trudności szkolnych i wychowawczych.
Wymiana spostrzeżeń i wniosków z obserwacji poszczególnych uczniów mająca na celu wypracowanie spójnego systemu oddziaływań na ucznia
tworzenie zaleceń do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych dla nauczycieli przedmiotu.

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu wg harmonogramu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Corocznie przez cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu


§ 8. 2. pkt2
wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1. Wykorzystywanie programów komputerowych podczas przygotowywania materiałów i pomocy do zajęć
2. Wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej do rozbudowania własnego warsztatu pracy

opracowanie narzędzi badawczych oraz ewaluacyjnych na potrzeby zajęć profilaktycznych (ankiety, kwestionariusze)

przygotowywanie pomocy dydaktycznych oraz materiałów do zajęć wychowawczych (prezentacje multimedialne)

korzystanie z zasobów Internetu do poszerzenia własnej wiedzy

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu


§ 8. 2. pkt3
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

1. Dzielenie się z innymi nauczycielami doświadczeniem i umiejętnościami zdobytymi podczas kursów i szkoleń
2. Współpraca z nauczycielami i innymi pracownikami placówki

Organizowanie zajęć otwartych dla nauczycieli z zakresu nowych technik

Wymiana doświadczeń podczas zebrań Zespołu Wychowawców i Pedagogów Specjalnych

Przygotowanie i wygłaszanie referatów
Pedagogizacja rodziców
prowadzenie zajęć „”szkoła dla rodziców” w ramach projektu "Innowacyjny Program Nauczania Uczniów Z Zaburzeniami Zachowania"
Współpraca z metodykiem do spraw integracji w Krakowie

Cały okres stażu

Cały okres stażu


§ 8. 2. pkt4 lit a  
opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,

Opracowanie programu pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Opracowanie programu indywidualnego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- wdrożenie
- ewaluacja

Wrzesień każdego roku stażu


§ 8. 2. pkt4 lit c
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów

organizacja konkursu

Organizowanie wycieczek szkolnych

Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w ramach programu europejskiego realizowanego na terenie szkoły

koordynowanie konkursu plastycznego „O czym marzę gdy zamykam oczy....”
prowadzenie charytatywnej aukcji prac w czasie pikniku rodzinnego.

Współorganizowanie zielonych szkół dla klasy
organizacja wyjść do muzeów, teatru itp.

rok 2010.2011

Cały okres stażu

Cały okres stażu


§ 8. 2. pkt4 lit e
wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
Współpraca z samorządem

Współpraca z innymi szkołami

Organizowanie akcji charytatywnych
Współpraca z Dzielnicą V , Domem Harcerza, świetlica środowiskową „U Siemachy”
Współpraca z Radą Dzielnicy V w ramach organizacji integracyjnego konkursu plastycznego „O czym marzę, gdy zamykam oczy.....”

Współpraca z innymi szkołami i przedszkolami na terenie dzielnicy w ramach konkursu organizowanego przez dzielnicę V

Organizacja aukcji prac z konkursu „O czym marzę, gdy zamykam oczy....”, z której dochód przeznaczany jest na cel charytatywny w naszej dzielnicy.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu


§ 8. 2. pkt5
umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Obserwacja- opis i analiza wybranych przypadków dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Cały okres stażu


Opracowała:

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.