X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19927
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

Cel ogólny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 17 w Tarnowie.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu.
3. Zapoznanie z przepisami dotyczącymi zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków opieki, wychowania i kształcenia.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i ich omawianie. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i ich omawianie.
5. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności, przydatnych w pracy zawodowej, poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrz-przedszkolnych, zewnątrz-przedszkolnych, samokształcenie).
6. Rozwijanie umiejętności dostrzegania problemów wychowawczych dzieci oraz radzenie sobie z nimi.
7. Pogłębianie znajomości środowiska dziecka.
8. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
9. Pogłębianie kontaktów z rodzicami.

SPOSÓB REALIZACJI WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO:

Na podstawie Rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2004 r. Nr 260, poz. 2593) oraz z dnia 14 listopada 2007 roku (Dz. U. 2007 r. Nr 214, poz. 1580):

1. Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. 1
Znajomość organizacji, zadań i funkcjonowania placówki.

ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY WSPIERAJĄCE DOWODY REALIZACJI TERMIN

Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego: Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS z dn. 01.12.2004 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Opiekun stażu
Dyrektor przedszkola

Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego

Wrzesień 2012

Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu Omówienie
i ustalenie przebiegu stażu oraz zasad współpracy.
Pomoc
w opracowaniu planu zawodowego.

Opiekun stażu

Współpraca
z opiekunem stażu

Wrzesień 2012

Opracowanie planu rozwoju zawodowego Przedstawienie projektu planu opiekunowi stażu.
Przedstawienie planu dyrektorowi przedszkola.

Opiekun stażu
Dyrektor przedszkola

Plan rozwoju zawodowego

Wrzesień 2012

Poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących oświaty Ustawa o systemie oświaty dn. 07.09.1991;
Rozporządzenie MEN z dn. 23.12.2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół;
Inne istotne rozporządzenia

Dyrektor przedszkola

Wybrane akty prawa oświatowego dotyczące wychowania przedszkolnego

Cały okres stażu

Zapoznanie
z podstawowymi dokumentami dotyczącymi organizacji placówki, zadań
i zasad funkcjonowania przedszkola. Statut przedszkola;
Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkola; Regulamin przedszkola;
Program wychowania przedszkolnego;
Dodatkowe programy obowiązujące
w przedszkolu;
Ramowy rozkład dnia;
Dzienniki

Opiekun stażu,
Dyrektor przedszkola

Dokonywanie samodzielnych wpisów do dziennika;
Opracowywanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej;
Kserokopie.

Cały okres stażu
Zapoznanie
z zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy
w placówce, przepisami przeciw-pożarowymi
Analiza przepisów przeciwpożarowych, Udział w szkoleniu dotyczącym bezpieczeństwa
i higieny pracy

Dyrektor przedszkola

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Wrzesień 2012
Uczestniczenie
w pracach organów przedszkola związanych
z realizacją jej podstawowych funkcji i zadań
Współpraca z Radą Pedagogiczną (udział
w posiedzeniach Rady); Współpraca z rodzicami.

Dyrektor przedszkola

Lista obecności na Radach Pedagogicznych

Cały okres stażu
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy zajęć, notatek.

Opiekun stażu
Zebrane materiały – teczka stażysty
Cały okres stażu
Ustalenie
z opiekunem stażu terminów spotkań, tematyki zajęć na okres stażu, ustalenie tematyki zajęć prowadzonych
i obserwowanych

Opracowanie zakresu i tematów zajęć

Opiekun stażu
Opracowanie scenariuszy zajęć oraz ich potwierdzenie przez opiekuna stażu

Cały okres stażu

Przygotowanie projektu sprawozdania
Opis realizacji planu rozwoju
Opiekun stażu Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego
Maj 2013
2. Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż.

ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY WSPIERAJĄCE DOWODY REALIZACJI TERMIN
Zapoznanie
z podstawą programową oraz programem wychowania obowiązującym w przedszkolu
Analiza podstawy programowej oraz programu wychowania

Opiekun stażu

Notatki własne

Wrzesień 2012
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
Obserwacja tych zajęć, omawianie ich

Opiekun stażu
Harmonogram zajęć obserwowanych
Raz
w miesiącu przez cały okres stażu

Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu Opracowanie scenariusza zajęć;
Konsultacja
z opiekunem stażu; Omówienie przebiegu zajęć.

Opiekun stażu

Scenariusze zajęć

Raz
w miesiącu przez cały okres stażu

Doskonalenie warsztatu oraz metod pracy dydaktycznej
i pedagogicznej Wzbogacanie własnej wiedzy oraz umiejętności poprzez czytanie literatury, czasopism psychologiczno-pedagogicznych („Wychowanie
w Przedszkolu”, „Bliżej Przedszkola”); Udział
w szkoleniach, warsztatach
i konferencjach


Opiekun stażu Dyrektor przedszkola


Zaświadczenie
o uczestnictwie w formach doskonalenia nauczycieli; Kserokopie interesujących artykułów.


Cały okres stażu

Doskonalenie multimedialnych technik pracy Publikacja na stronie internetowej planu rozwoju zawodowego; Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej;
Wykorzystanie technologii informacyjnej do przygotowania miesięcznych planów dydaktyczno-wychowawczych oraz scenariuszy zajęć; Przygotowanie materiałów do gazetki informacyjnej dla rodziców.

Opiekun stażu

Teczka stażysty

Cały okres stażu


Doskonalenie własnego warsztatu pracy Przygotowywanie i gromadzenie materiałów niezbędnych do zajęć (ilustracje, obrazki, kolorowanki, itp.) Przygotowanie dekoracji sali na zmieniające się pory roku
i święta.

Opiekun stażu

Notatki własne; Kserokopie; Zdjęcia dekoracji zapisane na płycie CD

Cały okres stażu


3. Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemy oraz umiejętność współpracy z tym środowiskiem.

ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY WSPIERAJĄCE DOWODY REALIZACJI TERMIN
Zapoznanie
z programem wychowania przedszkolnego Analiza programu wychowania przedszkolnego obowiązującego
w przedszkolu
Opiekun stażu
Dyrektor przedszkola
Notatki własne
Październik 2012
Pogłębianie wiedzy
i umiejętności
w zakresie zaspokajania potrzeb dzieci Stała obserwacja dzieci; Rozmowa
z rodzicami; Rozmowy
z opiekunem stażu; Dbanie
o bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw i zajęć
Opiekun stażu Arkusze obserwacji dzieci; Zeszyt kontaktów
z rodzicami
Cały okres stażu

Obserwacja możliwości dziecka
Prowadzenie arkuszy obserwacji dzieci; Współpraca
z psychologiem, logopedą.

Opiekun stażu
Arkusze obserwacji dzieci;
Zapisy
w dzienniku

Cały okres stażu

Nawiązanie współpracy
z rodzicami Zebrania
z rodzicami; Rozmowy indywidualne, informowanie rodziców
o postępach
i trudnościach dziecka; Zajęcia otwarte dla rodziców.

Opiekun stażu

Scenariusz zajęć otwartych; Zeszyt kontaktów
z rodzicami


Cały okres stażu

Wspomaganie aktywności twórczej dziecka Uwzględnianie
w pracy z dziećmi różnorodnych metod i form wzbudzania aktywności twórczej dziecka; przygotowanie dzieci do udziału
w imprezach okolicznościowych;Opiekun stażu Zapisy
w dzienniku; Miesięczne plany pracy; Scenariusze imprez;
Zdjęcia
z imprez zapisane na płycie CD.Cały okres stażu
Aktywne uczestnictwo
w życiu placówki poprzez realizacją zadań w oparciu
o plan roczny.

Współudział
w organizacji imprez grupowych i przedszkolnych;

Opiekun stażu
Scenariusze imprez;
Zdjęcia
z imprez zapisane na płycie CD

Cały okres stażu

Współpraca ze środowiskiem lokalnym Spacery wokół przedszkola; Krótkie piesze wycieczki; Poznawanie ciekawych zawodów
Opiekun stażu
Dyrektor przedszkola
Zdjęcia
z wycieczek zapisane na płycie CD
Cały okres stażu

4. Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY WSPIERAJĄCE DOWODY REALIZACJI TERMIN
Omawianie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Konsultowanie
i omawianie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

Opiekun stażu

Arkusze hospitacyjne Raz
w miesiącu przez cały okres stażu
Omawianie zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu Rozmowy
i wskazówki opiekuna stażu po przeprowadzonych zajęciach

Opiekun stażu

Scenariusze zajęć Raz
w miesiącu przez cały okres stażu


5. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 4
Uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY WSPIERAJĄCE DOWODY REALIZACJI TERMIN

Uczestnictwo
w wewnątrz -przedszkolnych i zewnątrz -przedszkolnych formach doskonalenia nauczycieli Uczestnictwo
w posiedzeniach Rady Pedagogicznej placówki; Uczestnictwo
w warsztatach, szkoleniach, konferencjach, itp.

Opiekun stażu Dyrektor przedszkola

Zaświadczenia
o ukończeniu kursów, certyfikaty

Cały okres stażu


Poszerzanie wiedzy
w zakresie nowoczesnych metod wychowania Studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej oraz portali nauczycielskich i stron internetowych
o tematyce przedszkolnej

Opiekun stażu

Wykaz interesującej literatury
i stron internetowych

Cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.