X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19904

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Joanna Leśniak
nauczyciel języka niemieckiego
w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii- Skłodowskiej- Curie w Oleśnicy

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2010 r.
Data zakończenia stażu – 31.05.2013r.

L. p.
Zadania
Formy realizacj
Termin
Dowody realizacji
§ 8.2. pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły.
1.
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela-wychowawcy
Kontakt z pedagogiem szkolnym, psychologiem, specjalistami
Na bieżąco
Zapis w dzienniku
2.
Praca w zespole wychowawczym
Współpraca z nauczycielami-wychowawcami
Na bieżąco
Zaświadczenie dyrektora placówki
3.
Udział w kursach, konferencjach, warsztatach metodycznych

Odczyty, prelekcje
Cały okres stażu
Zaświadczenie organizatorów szkoleń.
4.
Samokształcenie
Prenumerata pism specjalistycznych bądź źródeł internetowych, opracowanie wniosków i wykorzystanie wiedzy na lekcjach
Czas trwania stażu
Plany zajęć, opracowania przeczytanych lektur, lista przydatnych źródeł i opis efektów.
5.
Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego.
Dodatkowe lekcje w formie zespołu wyrównawczego
Czas trwania stażu.
Opracowane programy
6.
Organizowanie konkursów językowych, udział uczniów w konkursach lokalnych
Zaangażowanie uczniów do konkursów rozwijających ich zainteresowania
Czas trwania stażu
Potwierdzenia uczestnictwa, ewentualne wyróżnienia i nagrody
7.
Diagnozowanie poziomu i umiejętności uczniów
Określanie poziomu uczniów klas oraz ich potrzeb edukacyjnych. Analiza predyspozycji i zainteresowań. Współpraca z rodzicami. Analiza próbnych egzaminów maturalnych
Cały okres stażu
Zaświadczenie dyrektora
8.
Udział w projekcie unijnym „Modernizacja kształcenia zawodowego o na Dolnym Śląsku”
Realizacja programu projektu przeznaczonego dla klas technikum
ekonomicznego i handlowego
Drugi i trzeci rok stażu
Zaświadczenie szkolnego koordynatora projektu
§ 8.2. pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1.
Stosowanie i wykorzystywanie internetu w życiu codziennym i pracy
Kontakty z nauczycielami za pomocą Internetu, rekomendacje stron wspomagających naukę uczniom; wykorzystanie zasobów do pracy na lekcji
Cały okres stażu
Opis efektów współpracy, potwierdzenie dyrektora, adresy stron
2.
Opublikowanie w portalu internetowym "planu rozwoju zawodowego".
Przygotowanie planu i przesłanie na strony internetowe.
V 2013
Publikacja w internecie
 
3.

Organizacja warsztatu pracy.
Opracowywanie testów, planów lekcji i innych przy użyciu technik komputerowych oraz pokazów slajdów
Na bieżąco
Slajdy, testy
4.
Podnoszenie kwalifikacji związanych z technologią komputerową

Ukończenie kursów, szkoleń, bieżące śledzenie rozwoju technologii komputerowej
Cały okres stażu
Zaświadczenia, analiza własna
§ 8.2. pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami
1.
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

Udział w spotkaniach, konferencjach, warsztatach i seminariach organizowanych przez instytucje oświatowe, hospitacje lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli
Przynajmniej raz w roku szkolnym
Potwierdzenie uczestnictwa
2.
Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego
Udział w spotkaniach zespołu przedmiotowego
Cały okres stażu
Protokoły z posiedzeń
3.
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
Opracowywanie scenariuszy imprez, prowadzenie wspólnych przedsięwzięć
Cały okres stażu
Scenariusze, zdjęcia
4.
Praca na rzecz promocji szkoły w środowisku lokalnym
Promowanie szkoły, współorganizowanie imprez okolicznościowych
Według potrzeb
Poświadczenia dyrektora
5.
Prowadzenie lekcji pokazowych dla innych nauczycieli

Lekcje otwarte
Cały okres stażu
Zaświadczenia, analizy
§8.2. pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych w ramach w projektu unijnego „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”
Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego pt. „Rozwój kompetencji językowych w zakresie słownictwa specjalistycznego”
Drugi i trzeci rok stażu
Dokumentacja realizacji projektu
§ 8 ust .2 .pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1.

Organizowanie konkursów językowych, udział uczniów w konkursach lokalnych
1. Przeprowadzenie w szkole konkursów z języka niemieckiego:

Cały okres stażu

Sprawozdanie z przeprowadzenia i wyników konkursów.

2.
Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego
2.Prowadzenie kółka języka niemieckiego w celu:
doskonalenia sprawności językowych uczniów
poszerzania umiejętności tworzenia pisemnych prac
przygotowywania do egzaminu maturalnego

Drugi i trzeci rok stażu
Sprawozdanie z realizacji planu i osiągniętych efektów.

&8.2.pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty,pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami,instytucjamisamorządowymi lub innymi podmiotami
1.
Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oleśnicy
1. Przeprowadzenie wywiadu z uczniem, rodzicami i rodziną
2. Nawiązanie wspópracy z pracownikem MOPS-u
Trzeci rok stażu
Opis efektów podjętych działań
2.
Współpraca z kuratorem sądowym
1. Stała współpraca z uczniem i rodzicami
2. Nawiązanie kontaktu z kuratorem sądowym
3. Stała współpraca z pedagogiem

Cały okres staż

§8.2. pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1.
Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego ucznia szkoły zawodowej niedostosowanego społecznie
1. Nawiązanie kontaktu z uczniem
2. Przeprowadzenie wywiadu z uczniem i rodzicami
3. Opis efektów podjętych działań
Cały okres stażu
Opis i analiza przypadku
2.
Opis i analiza przypadku - zachowania agresywne w szkole
1. Nawiązanie kontaktu z uczniem
2. Przeprowadzenie wywiadu z uczniem i rodzicami
Opis efektów podjętych działań
3. Opis efektów podjętych działań

Cały okres stażu
Opis i analiza przypadku
3.
Rozwiązywanie problemów wychowawczych
Rozwiązywanie trudnych przypadków wychowawczych, współpraca z nauczycielami, wychowawcami i pedagogiem
Cały okres stażu
Dziennik klasowy, zaświadczenie pedagoga
4.
Pedagogizacja rodziców

Realizacja poprze regularne kontakty z rodzicami
Cały okres stażu
Dziennik klasowy zaświadczenie pedagoga, dyrektora
5.
Opieka nad młodzieżą na imprezach wewnętrznych
Współorganizowanie imprez szkolnych, klasowych
Cały okres stażu
Zdjęcia
6.

Działalność w pracach Komisji Egzaminacyjnych – Egzamin maturalny
Udział w pracach Komisji.
Cały okres stażu
Zaświadczenie
 

Opracowała: Joanna Leśniak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.