X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19899

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
(pierwotnie przedstawiony był w formie tabelarycznej, ale ze względu na wymagania redakcji zmieniono w celu opublikowania)

Marta Kozdęba
Zespół Szkół w Ryjewie

Okres trwania stażu: 01.09.2012r. – 31.05.2015r.

Celem głównym stażu jest uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego oraz doskonalenie warsztatu, metod i form pracy związanych z uzyskiwaniem przez uczniów dobrych wyników nauczania, zaspokajaniem ich potrzeb i zainteresowań.

Zakładam, że mój Plan Rozwoju ma charakter otwarty, co oznacza, że w trakcie jego realizacji mogą pojawić się nowe zadania i wyzwania, których nie byłam w stanie przewidzieć w momencie pisania planu.
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i zawartymi tam wymaganiami planuję zrealizować przedstawione poniżej zadania.

Zadania Formy realizacji Termin Wynik potwierdzający zaplanowane efekty

§ 8 ust. 2 pkt 1
„uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
• Zapoznanie się z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych
• Regularna lektura publikacji MEN
Cały okres stażu
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
• Analiza dokumentacji szkoły
• Kontynuacja aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia dokumentów szkoły w oparciu o wymagania reformy oświaty
Cały okres stażu
• Dokumentacja szkolna

Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy
• Udział w formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce (konferencje metodyczne, rady szkoleniowe, warsztaty, kursy)
• Ćwiczenie pracy z uczniami metodą projektów
• Systematyczna współpraca z rodzicami (informowanie o postępach ich dzieci)
• Diagnozowanie potrzeb uczniów i wkomponowanie ich w plan pracy
• Dbanie o wystrój i wyposażenie pracowni fizyczno-chemicznej oraz świetlicy szkolnej
• Współudział w organizowaniu imprez szkolnych
• Współudział w akcji koordynowanej przez IP Kwidzyn „Podaruj gazecie jej siódme życie”
• Przygotowanie testów sprawdzających wiadomości i umiejętności ze zrealizowanych treści nauczania
• Przygotowanie środków dydaktycznych umożliwiających prowadzenie lekcji
• Organizacja zajęć z wykorzystaniem orgiami modułowego, obrazków logicznych
Cały okres stażu
• Zaświadczenia
• Dokumentacja z realizacji projektów
• Scenariusz imprezy, potwierdzenie
• Sprawozdania
• Testy z chemii
• Dokumentacja fotograficzna
• Scenariusze zajęć, niektóre efekty pracy uczniów

§ 8 ust. 2 pkt 2
„ wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej"

Praktyczne zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w codziennej pracy
• Opracowywanie dokumentacji
• Wykonywanie pomocy dydaktycznych przydatnych na zajęciach
• Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej na lekcjach
• Przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronie internetowej szkoły
• Pokazywanie uczniom, jakie możliwości w zakresie zdobywania i poszerzania wiedzy niesie ze sobą komputer i Internet
Cały okres stażu
• Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową
• Zestaw adresów internetowych

§ 8 ust. 2 pkt 3
„umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”

Praca na rzecz innych nauczycieli
• Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
• Dzielenie się własnym doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły – przekazanie stosowanych form i metod pracy z uczniem
Cały okres stażu
• Scenariusze zajęć
• Przykładowe materiały
Praca na rzecz zespołów nauczycielskich
• Opracowanie testów badających osiągnięcia uczniów w zakresie nauczania chemii i umieszczenie ich w Internecie
• Aktywna praca w zespole nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
• Opublikowanie w portalu internetowym Edux.pl „ planu rozwoju zawodowego”
Cały okres stażu
Maj 2013
• Strony internetowe z zamieszczonymi publikacjami (Edux.pl , profesor.pl)
• Harmonogram spotkań zespołu
• Opracowane materiały

§ 8 ust. 2 pkt 4a
„opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”

Opracowanie i wdrożenie autorskich rozwiązań dydaktycznych w szkole
• Praca z uczniami mającymi trudności w nauce (zajęcia wyrównawcze z chemii, konsultacje indywidualne)
• Przygotowanie uczniów do przedmiotowego konkursu – praca z uczniem zdolnym
• Opracowanie indywidualnego programu nauczania dla uczniów zdolnych
Cały okres stażu
2013/2015
• Potwierdzenie dyrektora szkoły
• Opracowany program
• Dzienniki zajęć poza lekcyjnych

§ 8 ust. 2 pkt 4c
"poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych"

Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności do pracy w szkole
• Współudział w organizowaniu wycieczek szkolnych
• Praca z uczniem zdolnym i słabym, prowadzenie dodatkowych zajęć, konsultacje indywidualne
• Propagowanie zachowań proekologicznych i prozdrowotnych
• Organizowanie samopomocy uczniowskiej
• Pomoc w realizacji projektu „Szkoła Globalna”
Okres stażu
• Potwierdzenie dyrektora
• Sprawozdanie
• Potwierdzenie współpracy

§ 8 ust. 2 pkt 4e
„wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”

Współpraca z pedagogiem szkolnym
• Systematyczne spotkania z pedagogiem
Cały okres stażu
• potwierdzenie
Współpraca z odpowiednimi strukturami samorządu lokalnego
• Nawiązanie współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ryjewie
• Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• Współpraca z Domem Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie
Okres stażu
• sprawozdania
Współpraca na rzecz dziecka
• współudział w akcji zbierania plastikowych nakrętek „ Pomóżmy dzieciom i środowisku”
• Współpraca z Parlamentem Uczniowskim przy organizacji imprez i uroczystości na rzecz społeczności szkolnej
Cały okres stażu
• sprawozdania

§ 8 ust. 2 pkt 5
„umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”

Diagnozowanie potrzeb i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych
• zebranie dokumentacji, analiza, opisanie wybranych przypadków edukacyjnych
• systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
Cały okres stażu
• potwierdzenie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.