X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19430
Przesłano:

Raport z Ewaluacji wewnętrznej Przedszkola

Gorlice, 25.06.2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 8
W MZS NR 6 W GORLICACH
W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SPIS TREŚCI:

I. Przedmiot, cele i zakres ewaluacji wewnętrznej.
1. Przedmiot ewaluacji wewnętrznej........................................3
2. Cele ewaluacji........................................3
3. Pytania kluczowe........................................3
4. Kryteria ewaluacji........................................3
5. Zakres diagnozowania........................................3
• Obszar
• Wymaganie
II. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji.
1. Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją........................................3
2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji.........3
III. Grupa badawcza........................................4
IV. Prezentacja wyników ewaluacji........................................5
1. Opracowanie wyników ankiet nauczycieli........................................5
2. Opracowanie wyników wywiadu z dziećmi........................................7
3. Opracowanie wyników wywiadu z rodzicami.....................................9
IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.
1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe...............................10
2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron...........................11
3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań
oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola..................................12
V. Załączniki ( wykaz zgromadzonych dokumentów, które zawierają informacje i wyniki badań wykorzystanych przy sporządzaniu raportu).

I. Przedmiot, cele i zakres ewaluacji wewnętrznej

1. Przedmiot ewaluacji wewnętrznej.
• Aktywność dzieci w przedszkolu.
2. Cele ewaluacji
• Pozyskiwanie informacji potrzebnych do pracy nad zwiększeniem aktywności dzieci w czasie zajęć przedszkolnych.
• Rozwijanie aktywności własnej dzieci.

3. Pytania kluczowe.
• Które metody i formy pracy wpływają aktywizująco na dzieci?
• Które sytuacje pobytu dziecka w przedszkolu sprzyjają wyzwalaniu jego aktywności?
• Jakie formy aktywności preferowane są przez dzieci?

4. Kryteria ewaluacji
• Trafność stosowania form i metod pracy w aktywizowaniu dzieci.
• Możliwości przedszkola w zwiększeniu aktywności dzieci.
• Akceptowalność proponowanych form aktywności przez dzieci.

5. Zakres diagnozowania
• Obszar 1.
Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.
• Wymagania
Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

II. Informacje dotyczące ewaluacji wewnętrznej

1. Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją:
• Nauczyciele
• Arkusze obserwacji zajęć
• Arkusze obserwacji dzieci
• Dzienniki zajęć
• Scenariusze zajęć
• Dzieci
• Rodzice
2. Opis metod, technik i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji:
• Obserwacja zajęć- arkusz obserwacji zajęć (zał. Nr 1.)
• Badanie ankietowe nauczycieli- kwestionariusz ankiety( zał. Nr 2.)
• Wywiad z rodzicami- kwestionariusz wywiadu(zał. Nr 3.)
• Wywiad z dzieckiem- kwestionariusz wywiadu(zał. Nr 4.)
• Analiza dokumentów- dyspozycje do analizy dokumentów(zał. Nr 5.)

III. Grupa badawcza

Badaniem objęto 70 osób
• Metodą arkusza obserwacji zajęć zaobserwowano zajęcia 5 nauczycieli
(zał. Nr1.)
• Metodą ankietowania przebadano 5 nauczycieli(zał. Nr 2.)
• Metodą wywiadu przebadano 36 rodziców wychowanków(zał. Nr 3)
• Metodą wywiadu przebadano 29 dzieci(zał. Nr 4.)
• Dokonano analizy dokumentów – dzienniki zajęć, arkusze obserwacji
dziecka, itp.

IV. Prezentacja wyników ewaluacji

1. Obserwacja zajęć wg arkusza obserwacji(zał nr 1.)

2.Opracowanie wyników ankiet nauczycieli.(zał. Nr 2)

Wszystkie odpowiedzi ankietowanych wskazują jednogłośnie, że dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola.

Ankietowani wskazali, największą liczbę głosów -5 /zabawy sportowe, swobodne i zabawy w ogrodzie. Tańce, formy teatralne- 4 / tak, a 1/ raczej tak. Zajęcia plastyczne 3 –tak, 2 –raczej tak. Najmniej głosów padło na dyżurowanie, 2- tak, 3-trudno powiedzieć.

Najwięcej głosów oddano na uzdolnienia dziecka oraz sposób prowadzenia zajęć, 4/tak, 1 /raczej tak. Samopoczucie dziecka 3/tak, 2 /raczej tak. Preferencje dziecka, niechęć do wykonywania danych czynności i relacje dziecka z nauczycielem i innymi dziećmi 2/ tak, 3/ raczej tak. 1 głos na /tak, miały czynniki takie jak pogoda i inne wskazania.

Ważnym wskazaniem jest zachowanie dziecka na zajęciach, jak dużą aktywność przejawia na nich. Tak więc największą aktywność dzieci obserwuje się na zajęciach parateatralnych. Największe efekty uzyskuje się poprzez zastosowanie zróżnicowanych form i metod tj. metody aktywizacyjne i rozmowy kierowane. Ważny jest także dobór tematyki. Wpływ na to mają ciekawe i bogato wyposażone kąciki zainteresowań. Ukazywanie nowych możliwości zabawy. Ważnym czynnikiem jest również zachęcanie dzieci poprzez stosowanie pochwał i nagród, a także dostosowywanie działań do możliwości dziecka.

3.Opracowanie wyników wywiadu z dziećmi(zał. nr 4).

Najwięcej głosów uzyskały zabawy w ogrodzie przedszkolnym, 28/tak-1/nie mam zdania.
Następnie dowolne zagospodarowanie czynności, 27/tak, 2/ nie mam zdania. Zabawy dowolne, 26/tak, 3 /nie mam zdania.

Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia gimnastyczno- ruchowe 29/tak. Plastyczne i matematyczne 26/ tak, 3/ nie mam zdania. Najsłabiej wypadły zajęcia przygotowanie do nauki czytania i pisania i zajęcia wychowania rodzinnego i obywatelskiego, 23/tak, 6/ nie mam zdania.
Jedno negatywne wskazanie padło na udział w przedstawieniach teatralnych.

4.Opracowanie wyników wywiadu z rodzicami.(zał. Nr 3.)

Według opinii rodziców dzieci chętnie chodzą do przedszkola 32/tak, 3. raczej tak, 1/nie.
Badani, większością głosów nie potrafili podać uzasadnienia 17 dla powyższego wyboru. 7 głosów zostało oddanych na dobre samopoczucie w gronie dzieci. Następnie 5 głosów było wskazaniem na rodzaj zajęć. Mniejsze znaczenie miały inne czynniki.
Na pytanie Czy dziecko chętnie opowiada o swoim pobycie w przedszkolu, 6 głosów oddano na tak, 1/raczej tak. Nie było negatywnych wskazań.
Dziecko najczęściej opowiada o zajęciach dydaktycznych, kolegach i koleżankach, a także w co się bawili.
Okazuje zadowolenie poprzez wyrażanie emocji i naśladownictwo zabaw przedszkolnych w domu. Najbardziej preferowane są zabawy z rówieśnikami. Następnie zabawy ruchowo-gimnastyczne i dydaktyczne.
Niezadowolenie z pobytu w przedszkolu powodowane jest konfliktami między rówieśnikami.
Dzieci niechętnie malują gdyż boją się wyśmiewania i niepowodzeń.
Natomiast w domu chętnie malują, rysują i wycinają. Uwielbiają zabawy ruchowe, zabawy tematyczne, konstrukcyjne czytanie bajek przez rodzica i gry planszowe.
Dzieci w opinii rodziców często miewają nowe pomysły na zabawę, są bardzo kreatywne. Często naśladują panią w zabawie lubią też śpiewać.

ANKIETY, W KTÓRYCH RODZICE ODPOWIEDZIELI INACZEJ NIŻ TAK (CZY DZIECKO LUBI PRZEDSZKOLE I CZY JEST ZADOWOLONE).
3 ANKIETY.

1. Dziecko nie chodzi chętnie do przedszkola. Zadowolenie 30 na 70 %. Zadowolony z zajęć plastycznych – oznaką jest chęć wykonywania tego samego w domu. Dziecko nie lubi zamieszkania i hałasu i co za tym idzie nie lubi przedstawień. W domu najczęściej buduje z klocków, bawi się samochodami i jeździ na rowerze. Nie ma nowych pomysłów na zabawę.

2. Dziecko chodzi chętnie do przedszkola, ale nie entuzjazmuje się pobytem tam, bo „ Zbyt długo chodzi do przedszkola, traktuje to, jako normalność”. Najczęściej w domu rysuje i gra w gry planszowe. Nowe zainteresowania związane z pracami plastycznymi.

3. Dziecko chętnie chodzi do przedszkola, ale nie mówi nic o przedszkolu
i nie okazuje ani zadowolenia ani niezadowolenia z pobytu tam. Dziecko w domu najczęściej ogląda bajki w telewizji, gra na komputerze, bawi się figurkami, rysuje, rozwiązuje zadania edukacyjne
i śpiewa. Nie ma ono nowych pomysłów na zabawy.

IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.

4. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.

Które metody i formy pracy wpływają aktywizująco na dzieci?
Wszystkie metody aktywizacyjne, rozmowy kierowane, rozmowy indywidualne, zabawy tematyczne, zespołowe, grupowe zwłaszcza
na świeżym powietrzu. Bajki i opowiadania terapeutyczne.

Które sytuacje pobytu dziecka w przedszkolu sprzyjają wyzwalaniu jego aktywności?
Aktywność wyzwalają zajęcia parateatralne, plastyczne i gimnastyczno- ruchowe. Również zabawy dowolne w gronie rówieśników.

Jakie formy aktywności preferowane są przez dzieci?
Dzieci preferują spontaniczną -swobodną zabawę podejmowaną z własnej
inicjatywy. Lubią też zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań.

5. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron.

Mocne strony badania Słabe strony badania

Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez przedszkole.
W szczególności dotyczy to zajęć ruchowo-gimnastycznych
tematycznych i zabaw swobodnych.

Nauczyciele stosują zróżnicowane metody i formy pracy, a zadania dostosowywane są do możliwości rozwojowych dzieci.

Dzieci wdrażane są do samoobsługi i samodzielności w podejmowaniu różnorodnych form aktywności na rzecz własnego rozwoju.

Nauczyciele znają charakterystyczne cechy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym oraz aktualne możliwości dzieci
w swojej grupie w odniesieniu
do tzw. normy rozwojowej.

W przedszkolu istnieją różnorodne kąciki tematyczne
oraz dodatkowe formy zajęć
( j. angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna).

Rozwijać zainteresowania dzieci sztuką, m.in. teatrem- zabawy parateatralne.

Kształtować kreatywność dzieci poprzez tworzenie kompozycji plastycznych. Rozbudować warsztat pracy pod względem technik plastycznych.

Doposażać na bieżąco kąciki zainteresowań według zainteresowań dzieci.

Urozmaicać zajęcia dotyczące przygotowania do nauki czytania
i pisania oraz wychowania patriotycznego i obywatelskiego poprzez stosowanie ciekawych form i metod.

6. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań
oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.

• Nauczyciele trafnie dobierają formy i metody w pracy z dziećmi.
• Dzieci chętnie podejmują proponowane w przedszkolu formy aktywności.
• W dalszym ciągu należy rozwijać możliwości przedszkola w zwiększaniu aktywności dzieci poprzez stosowanie zróżnicowanych form i metod pracy.
• Wyszukiwać innowacyjne i nowoczesne rozwiązania w pracy z dziećmi.

V. Załączniki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.