X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1985
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

A. PLAN DZIAŁANIA

Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły *( §6 ust.2 pkt 1 ).

LP ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN WYNIK POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANY EFEKT
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia. IX 2007 r. Poznanie wymagań
dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
2. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych. IX 2007 r.-
V 2008 r. Organizacja zajęć własnych.
3. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem. IX 2007 r. Omówienie zasad współpracy.
4. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. IX 2007 r. Plan Rozwoju Zawodowego.
5. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program profilaktyczny, Program i harmonogram poprawy efektywności pracy szkoły w zakresie wychowania i opieki, wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania. IX 2007 r. Notatki własne.
6. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, plany pracy dydaktyczno -wychowawczej nauczyciela, protokolant Rady Pedagogicznej. IX 2007 r. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
7. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole, przepisami przeciw pożarowymi oraz regulaminami pracowni. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych. IX 2007 r.-
V 2008 r. Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć. IX 2007 r.-
V 2008 r. Teczka stażysty.
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. V 2008 r. Sprawozdanie z realizacji stażu.
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. V 2008 r. Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły *(§6 ust.2 pkt 2).
LP ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN WYNIK POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANY EFEKT
1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Analiza podstawy programowej. IX 2007 r. Notatki wlasne.
2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samoksztalceniu. Udział w szkoleniach, Radach Pedagogicznych,. Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno – psychologicznej. IX 2007 r. –
V 2008 r. Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu. Zaświadczenie o udziale w spotkaniach. Sprawozdanie. Notatki własne.
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Zamieszczenie na płycie wykonanych pomocy dydaktycznych, sprawdzianów, druków wykonanych zaproszeń, dyplomów na zakończenie. IX 2007 r. –
V 2008 r. Teczka stażysty, dyskietka z zapisem elektronicznym.
4. Wykonywanie dodatkowych prac w szkole. Wykonywanie gazetek, dekoracji. Realizacja zadań wg. Kalendarza imprez szkolnych IX 2007 r. –
V 2008 r. Teczka stażysty, notatki, zdjęcia


Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *(§6 ust.2 pkt 3)


LP ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN WYNIK POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANY EFEKT
1. Zapoznanie z celami i zasadami wychowawczymi szkoły. Analiza Programu wychowawczego Szkoły Podstawowej w Radlinie. Zadania nauczyciela-wychowawcy. Opracowanie planu pracy wychowawczej kl. I.
IX 2007 r. –
X 2007 r. Notatki własne,
programy wychowawcze-ksero,
Opracowany plan wychowawczy
2. 2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. Spotkania z rodzicami,
rozmowy indywidualne z rodzicami, wywiady.
IX 2007 r. –
V 2008 r. Przeprowadzone
wywiady środowiskowe.
Notatki własne.

3. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych. Lektura pedagogiczna i psychologiczna. IX 2007 r. –
V 2008 r. Streszczenia literatury psychologicznej i pedagogicznej.


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(§6 ust.2 pkt 4)
LP ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN WYNIK POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANY EFEKT
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie tematów, zakresu i terminów. X 2007 r. Scenariusze lekcji, potwierdzenie opiekuna stażu
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników. 1 raz w miesiącu.
IX 2007 r. –
V 2008 r. Arkusze obserwacji lekcji. Wnioski z obserwacji.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. 1 raz w miesiącu.
IX 2007 r. –
V 2008 r. Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna, wnioski i uwagi do realizacji.
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem. IX 2007 r. –
V 2008 r. Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena. V 2008 r. Teczka stażysty.


*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.