X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1978
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego - język niemiecki

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Emilia Marszałek
Nazwa szkoły, w której nauczyciel odbywa staż:
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Nauczany przedmiot: język niemiecki
Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2007r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2010r.

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Czynności organizacyjne
Lp. Podejmowane działania Forma realizacji Termin Uwagi
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
i przygotowanie planu rozwoju
» Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela (Karta Nauczyciela,
Rozp. MENiS z dn. 01.12.2004r.)

» Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych
w Internecie i innych źródłach

» Sporządzenie planu rozwoju zawodowego Na bieżąco
Na bieżąco
Wrzesień 2007r.
Notatki w dzienniku stażu oraz w zeszycie lektur
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
» Gromadzenie materiałów i dokumentów
» Uzyskanie oceny dorobku zawodowego Na bieżąco, okres stażu
Maj 2010r.
Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały, dziennik stażu
Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły

3. Przygotowanie projektu sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego » Uporządkowanie zgromadzonych dokumentów, analiza, opis realizacji planu zawodowego
Maj 2010r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

4. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego » Prawidłowe wypełnienie wniosku
Czerwiec 2010r. Wniosek


§ 8ust.2pkt.1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją

Lp. Podejmowane działania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
1. Poznanie i przeanalizowanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
Analiza dokumentacji szkolnej: Statut Szkoły, WSO, program nauczania języka niemieckiego, plan wychowawczy szkoły itd.
Na bieżąco Notatki własne w zeszycie lektur i dzienniku stażu

2. Poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu służącemu własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
Okres stażu Zaświadczenia, potwierdzenie uczestnictwa
Udział w kursach, konferencjach i warsztatach metodycznych.
Okres stażu Zaświadczenia, potwierdzenia udziału.
Aktywne i twórcze uczestnictwo w pracach przedmiotowego zespołu humanistycznego.
Okres stażu Sprawozdanie z działalności zespołu
Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli.
Okres stażu Recenzje literatury, notatki w zeszycie lektur, wykaz przyswojonych pozycji
Systematyczne monitorowanie ofert wydawniczych
Okres stażu Notatki własne
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
Okres stażu Scenariusze zajęć

3. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych z języka niemieckiego Opracowanie regulaminów konkursów Okres stażu, zgodnie z harmonogramami konkursów
Potwierdzenia udziału, sprawozdania
Przygotowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych
Okres stażu Sprawozdania
Przeprowadzanie ogólnopolskich konkursów z języka niemieckiego ALBUS, OLIMPUS
Okres stażu Potwierdzenia udziału, sprawozdania z przeprowadzonych konkursów, dyplomy

4. Przygotowywanie uczniów uzdolnionych językowo do udziału w różnych konkursach i olimpiadach Opracowanie planu przygotowań
i prowadzenie kół zainteresowań (nieodpłatnie) Okres stażu
Zgłoszenia do konkursów, przygotowane materiały

5. Aktywa realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań dla uczniów zdolnych)
Na bieżąco
Program zajęć, scenariusze zajęć, notatki własne
Stały kontakt z pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

6. Współpraca z wychowawcami klas Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce oraz zachowania uczniów
Na bieżąco Notatki własne

7. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz metodyki przedmiotu Studiowanie literatury fachowej (czasopisma „Forum”, „Języki obce w szkole”)
Okres stażu
Notatki w zeszycie lektur
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami języków obcych

8. Dokonywanie analizy własnej pracy Hospitacje prowadzonych zajęć przez Dyrektora Szkoły
Okres stażu, według kalendarza hospitacji
Arkusze pohospitacyjne
Analiza własnych osiągnięć

9. Opieka nad pracownią języka niemieckiego Opracowanie projektu dalszej modernizacji pracowni, wzbogacanie wyposażenia w środki dydaktyczne
Okres stażu Projekt modernizacji pracowni


§ 8ust.2pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych Wykorzystanie edytora tekstu do pisania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły.
Okres stażu
Zaświadczenia, plany wynikowe, plany pracy, plan rozwoju zawodowego
i sprawozdanie z jego realizacji

Opracowanie różnych materiałów dydaktycznych (scenariusze, testy, sprawdziany, konkursy)
Okres stażu Scenariusze lekcji, przykładowe testy i sprawdziany, konkursy z języka niemieckiego
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych w pracy z uczniami
Okres stażu Scenariusze lekcji

2. Stosowanie Internetu w życiu prywatnym i zawodowym Wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych i Internetu na lekcjach i w życiu codziennym
Okres stażu Opis i analiza realizowanych przedsięwzięć
Wymiana uwag dotyczących wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej z innymi nauczycielami na stronach forum przeznaczonych dla nauczycieli
Okres staż Notatki własne
Śledzenie aktualności na stronach internetowych
Okres stażu Wydruki stron, notatki w zeszycie lektur

3. Wykorzystywanie komputera oraz Internetu jako pomocy w nauczaniu języka niemieckiego Przeprowadzenie przynajmniej jednej lekcji z wykorzystaniem komputera w każdym roku szkolnym
Okres stażu Scenariusze przeprowadzonych zajęć
Zadawanie prac domowych wykonanych przy użyciu komputera
Okres stażu Prace uczniów

4. Opracowanie prezentacji komputerowych Wykorzystanie samodzielnie przygotowanych prezentacji w Power Point na lekcjach języka niemieckiego
Okres stażu
Prezentacje, potwierdzenie wykorzystania

5. Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu Systematyczne gromadzenie kaset audio i video, płyt CD, słowników multimedialnych, programów komputerowych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć z języka niemieckiego
Okres stażu Spis pomocy audiowizualnych

6. Publikacje scenariuszy zajęć na stronach internetowych Opracowanie scenariuszy zajęć z języka niemieckiego i zamieszczanie ich na stronach internetowych
Okres stażu Publikacje scenariuszy zajęć

§ 8ust.2pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych Przygotowanie scenariuszy
i przeprowadzenie zajęć
Okres stażu
Scenariusze zajęć, analizy i sprawozdania
Przygotowywanie materiałów
Okres stażu
Dyskusja z wyciagnięciem wniosków do dalszej pracy
Okres stażu Notatki własne

2. Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej scenariuszy lekcji
Opracowanie materiałów do udostępnienia w bibliotece szkolnej Okres stażu Opracowane materiały i zaświadczenie z biblioteki szkolnej

3. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów Opracowanie i przekazanie materiałów Na bieżąco, okres stażu Potwierdzenie nauczycieli o korzystaniu
z materiałów

Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
Rok szkolny 2007/2008 Przesłanie planu rozwoju zawodowego na stronę internetową
Dzielenie się doświadczeniem oraz spostrzeżeniami z innymi nauczycielami języka niemieckiego, wymiana poglądów
Okres stażu Notatki, opis działań

§ 8ust.2pkt.4

REALIZACJA CO NAJMNIEJ TRZECH Z SZEŚCIU ZADAŃ

§ 8ust.2pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie programu zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego
Przygotowanie programu i opracowanie planu zajęć
Rok szkolny 2008/2009 Program zajęć, plan, sprawozdanie, dziennik zajęć pozalekcyjnych

2. Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniana z języka niemieckiego Opracowanie i przedstawienie uczniom Przedmiotowego Systemu Oceniania Wrzesień 2007r. Opracowany Przedmiotowy System Oceniania

3. Współpraca z rodzicami Przygotowanie i wdrożenie programu pedagogizacji, rozmowy indywidualne
Okres stażu Program, sprawozdanie

4. Praca z uczniem zdolnym i słabym Przygotowanie planu działań w ramach konsultacji i zajęć wyrównawczych
Okres stażu Opis działań

5. Diagnozowanie potrzeb uczniów Ankietowanie Według potrzeb, okres stażu
Analiza ankiet

6. Praca z uczniem posiadającym zalecenia
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia
Okres stażu Opis działań

§ 8ust.2pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Opracowanie i wdrożenie planu realizacji zajęć pozalekcyjnych (koło języka niemieckiego) Opracowanie programu zajęć
Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Realizacja zajęć

2. Organizowanie wycieczek szkolnych Opracowanie i realizacja planów wycieczek Okres stażu
Karty wycieczek, sprawozdania i regulaminy

3. Poznanie sytuacji środowiskowej
i rodzinnej uczniów Rozmowy z rodzicami uczniów lub prawnymi opiekunami
Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym
Na bieżąco Potwierdzenie pedagoga szkolnego

§ 8 ust. 2pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
Skierowania na badania, opinie, konsultacje

Okres stażu Zaświadczenia

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz innymi organizacjami szkolnymi
Systematyczne spotkania, konsultacje i rozmowy

Na bieżąco
Zapisy w dzienniku lekcyjnym, notatki
Współpraca za szkolnym opiekunem TPD

Na bieżąco Stosowne zaświadczenia
3. Współpraca z biblioteką szkolną Rozbudzanie potrzeb czytelniczych
w ramach lekcji wychowawczych
Okres stażu Zapisy w dzienniku, zagadnienia realizowane na godzinach wychowawczych

4. Współpraca z Samorządem Uczniowskim
Pomoc w organizowaniu dyskotek

Okres stażu Potwierdzenie współpracy
5. Pozyskanie sponsorów celem zakupu wyposażenia do pracowni językowej Współpraca z wydawnictwami językowymi
Okres stażu
Potwierdzenia
Współpraca rodzicami uczniów celem pozyskania sponsorów na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni językowej


§ 8ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych

Zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych i wychowawczych. Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych
Okres stażu
Opis i analiza dwóch przypadków
Analiza opinii z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych
Sporządzenie planu pracy wychowawcy klasy i jego ewaluacja. Studiowanie literatury fachowej
Sporządzenie planu pracy wychowawcy klasy i jego ewaluacja. Studiowanie literatury fachowej
Kopia planu pracy wychowawcy klasy.
Opis i wynik ewaluacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.