X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19828
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Ewa Komorowska
nauczyciel mianowany
w Warszawie

Data rozpoczęcia stażu : 1 września 2010
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data ukończenia stażu: 31 maja 2013


§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i ponoszenia jakości pracy szkoły.

Zadania:
­ Poznanie procedury awansu zawodowego i odbycie stażu,
­ Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego „Umowy i zasady zgodnego współżycia i współdziałania w grupie przedszkolnej,”
­ Badanie losów absolwentów -opracowanie i wdrożenie narzędzi diagnostycznych,
­ Współudział w tworzeniu narzędzi do wewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola,
­ Działania promujące przedszkole w środowisku lokalnym,
­ Udział w różnych konkursach,
­ Ukończenie kursów i warsztatów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Formy realizacji:
­ Analiza przepisów prawa oświatowego min. publikowanymi na stronach internetowych MEN i innych portalach oświatowo-edukacyjnych,
­ Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnego z rocznym i pięcioletnim planem pracy placówki oraz potrzebami dzieci,
­ Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w oparciu o zgromadzoną dokumentację,
­ Zebranie materiałów,
­ Opracowanie projektu,
­ Realizacja projektu,
­ Dokonywanie ewaluacji projektu,
­ Opracowanie ankiet, współpraca z nauczycielami szkoły,
­ Opracowywanie ankiet dla rodziców oraz pracowników przedszkola - analiza dokumentacji, dokonanie ewaluacji,
­ Przygotowanie przedszkolaków do konkursów,
­ Systematyczny udział w doskonaleniu swoich umiejętności dydaktyczno-wychowawczych na kursach, konferencjach, warsztatach i szkoleniach.
Termin realizacji:
­ Na bieżąco lub w/g potrzeb.
Sposób dokumentowania realizacji zadań:
­ Wniosek o rozpoczęcie stażu,
­ Plan rozwoju zawodowego,
­ Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
­ Scenariusze zajęć,
­ Sprawozdanie z realizacji programu ewaluacja,
­ Sprawozdanie z badania,
­ Analiza ankiet -ewaluacja potwierdzenie dyrektora,
­ Scenariusze zajęć,
­ Dyplomy, zaświadczenia,

§ 8 ust. 2 pkt2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania:
­ Doskonalenie wiedzy i umiejętności w obsłudze komputera, Internetu i stron www,
­ Prowadzenie strony internetowej przedszkola, współpraca z nauczycielami i rodzicami,
­ Wykorzystanie technologii komputerowej i Internetu do pracy z dzieckiem.

Formy realizacji:
­ Korzystanie z zasobów sieci internetowych: wyszukiwanie literatury pedagogicznej wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami,
­ Opublikowanie w portalu internetowym ” Plan rozwoju zawodoweg,o”
­ Opracowanie komputerowe materiałów promujących placówkę w środowisku lokalnym,
­ Zamieszczanie w Internecie artykułów dotyczących pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,
­ Opracowywanie materiałów dla, rodziców, ogłoszeń podziękowań, dyplomów.
­ Sporządzanie ankiet, kwestionariuszy,
­ Umieszczanie informacji n/t pracy organizacyjnej i wychowawczo-dydaktycznej przedszkola,
­ Zaprojektowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych do zajęć,
­ Korzystanie z gotowych elementów takich jak: szablony postacie, zagadki, rebusy.
Termin realizacji:
­ Cały okres stażu.
Sposób dokumentowania realizacji zadań:
­ Wykaz portali,
­ Tekst i nr publikacji,
­ Potwierdzenie dyrektora.

§ 8 ust.2 pkt3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania:
­ Udział w spotkaniach Rady pedagogicznej.
­ Udział w Wewnętrznym Doskonaleniu Nauczycieli,
­ Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli z małym stażem zawodowym,
­ Opracowanie publikacji –dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,
­ Publikacje na portalu edukacyjnym,
Formy realizacji:
­ Przekazanie członkom Rady Pedagogicznej uwag i materiałów szkoleniowych z odbytych kursów,
­ Wygłaszanie referatów,
­ Aktywność w dyskusjach,
­ Czynny udział w szkoleniach,
­ Opracowanie scenariuszy zajęć,
­ Przeprowadzenie zajęć koleżeńskich, otwartych jak również dla praktykantów - omówienie, analiza, ewaluacja zadań,
­ Wymiana doświadczeń w ramach spotkań szkoleniowych z dziedziny wychowania przedszkolnego,
­ Opracowanie i opublikowanie własnych, opracowań, scenariuszy, referatów i innych materiałów związanych z wykonywaną pracą w placówce jak również na wybranych portalach edukacyjnych,
­ Opracowanie artykułów.
Termin realizacji:
­ Na bieżąco.
Sposób dokumentowania realizacji zadań:
­ Notatki, sprawozdania potwierdzone przez dyrektora,
­ Zaświadczenia,
­ Scenariusze zajęć,
­ Tekst publikacji.

§ 8 ust.2 pkt4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania:
­ Opracowanie i realizowanie działań edukacyjnych „Opowieść w życiu dziecka,”
­ Opracowanie i wdrożenie działań edukacyjnych „Ruch to zdrowie,”
­ Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z rodzicami,
­ Współudział we wdrożeniu programu opracowanego:
• „Adaptacja dzieci 3- letnich”
• „Cała Polska czyta dzieciom”
• „Mamo tato wolę wodę
Formy realizacji:
­ Opracowanie i wdrożenia programu,
­ Podsumowanie i opracowanie ewaluacji działań edukacyjnych,
­ Zorganizowanie i przeprowadzenie dla dzieci zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, ścieżek zdrowia,
­ Zorganizowanie i przeprowadzenie dla dzieci konkursu z zakresu literatury dziecięcej
­ Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców,
­ Opracowanie artykułów dotyczących bieżących zadań opiekuńczo wychowawczych grupy oraz rozwoju dziecka dla danego okresu,
­ Aranżowanie spotkań z różnymi specjalistami: psychologiem, logopedą,
­ Aranżowanie spotkań integrujących grupę m.in.:
• Pasowanie na przedszkolaka
• Spotkanie wigilijne
• Dzień babci i Dziadka
• Dzień mamy i taty
­ Pedagogizacja rodziców poprzez ich aktywny udział w życiu przedszkola
­ Prowadzanie zajęć, zabaw dla dzieci tematycznie związanych z danym programem, zachęcanie rodziców do uczestnictwa w realizacji programów

Termin realizacji:
­ Cały okres stażu, wg potrzeb.
Sposób dokumentowania realizacji zadań:
­ Program, narzędzia badawcze, ewaluacja, sprawozdanie z realizacji programu,
­ Potwierdzenie dyrektora,
­ Scenariusze spotkań, zajęć,
­ Sprawozdania z zebrań,
­ Tytuły artykułów.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania:
­ Udział w realizacji profilaktyki prozdrowotnej,
­ Udział w programie „Profilaktyka zdrowia zębów,”
­ Zorganizowanie Festiwalu piosenki przedszkolnej,
­ Udział w Festiwalu Teatrzyków przedszkolnych,
­ Udział w konkursach poza przedszkolnych,
­ Udział w wycieczkach,
­ Wyjścia do lokalnych placówek kulturalnych i sportowych współpraca z innymi przedszkolami,
­ Formy realizacji:
­ Prowadzenia działań edukacyjnych dla dzieci i rodziców „Ruch to zdrowie” wspólne zabawy ćwiczenie, pogadanki,
­ Pogadanka dla dzieci z higienistką przedszkolną i lekarzem stomatologiem
­ Wizyta w poradni stomatologicznej,
­ Opracowanie repertuaru i strojów we współpracy z rodzicami,
­ Przygotowanie przedszkolaków do konkursów,
­ Przygotowanie dzieci do wycieczek,
­ Udział w konkursach i wystawach,
­ Współpraca z Przedszkolami, Szkołą, Biblioteką, Strażą Miejską, Policją, MDK, Przychodnią stomatologiczną- Primadent, pracownią ceramiczną Angoba.

Termin realizacji:
­ Na bieżąco,
­ W/g harmonogramu.
Sposób dokumentowania realizacji zadań:
­ Sprawozdania,
­ Potwierdzenia dyrektora,
­ Scenariusze spotkań,
­ Wyróżnienia, dyplomy.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty pomocy społecznej lub postępowania, w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania:
­ Współpraca z:
• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
• Logopedą
• Higienistką
­ Wyjścia kulturalno światowe
­ Współpraca w biblioteką
­ Udział w akcjach charytatywnych i społecznych
­ Współpraca z nauczycielami z placówki oraz z innych przedszkoli i szkół
­ Współpraca z Policją i Strażą Miejską

Formy realizacji:
­ Konsultacje w ramach rozpoznawania i rozwiązywania trudności,
­ Organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami,
­ Kierowanie dzieci ze specyficznymi trudnościami na badania,
­ Realizacja zaleconych działań np.: w zakresie profilaktyki zdrowotnej w zakresie higieny osobistej,
­ Wyjścia do kina, teatru, MDK, muzeum,
­ Opieka nad dziećmi w zakresie zapobiegania próchnicy,
­ Organizowanie spotkań w bibliotece z:
• Literaturą piękną
• Poezją dziecięcą
• Bajką
• Autorami książek
­ Współuczestniczenie w akcjach
• „Sprzątanie ziemi, sadzenie drzewa”
• Zbiórka na rzecz domu dziecka,
• Zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt,
­ Korelacja działań i zadań dydaktyczno-wychowawczych,
­ Organizowanie spotkań na terenie przedszkola -„Przedszkolak bezpieczny na drodze.”

Termin realizacji:
­ Cały okres stażu,,
­ W/g potrzeb
­ Na bieżąco,
­ W/g harmonogramu.

Sposób dokumentowania realizacji zadań:
­ Sprawozdania,
­ Potwierdzenia dyrektora.

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania:
­ Dokonanie opisu i analizy rozwiązania dwóch przypadków dydaktyczno- wychowawczych.
Formy realizacji:
­ Zaobserwowanie niepokojących sytuacji i problemu przedszkolu,
­ Identyfikacja problemu,
­ Ocena genezy, dynamiki zjawiska i przyczyny,
­ Określenie znaczenia problemu,
­ Propozycje rozwiązania,
­ Wdrażania oddziaływań,
­ Efekty oddziaływań,
Termin realizacji:
­ Na bieżąco.
Sposób dokumentowania realizacji zadań:
­ Opis i analiza dwóch przypadków,
­ Sporządzenie KIP i PDW,
­ Ewaluacja,
­ Sprawozdania.


Plan Rozwoju Zawodowego ma charakter otwarty, zastrzegam sobie prawo do modyfikacji planu z uwzględnieniem potrzeby placówki oraz własnych


Opracowała:
Ewa Komorowska
Przedszkole, Warszawa 2010r

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.