X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19829
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Magdalena Jaworska

Posiadane kwalifikacje: ukończone studia magisterskie z przygotowaniem
pedagogicznym

Stanowisko: nauczyciel nauczania zintegrowanego

Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Publicznych w Borowie
ul. Wrocławska 24
57-160 Borów

Data rozpoczęcia stażu: 3 września 2012 rok
Planowana data zakończenia stażu: 31 maja 2013 rok
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Karolina Zgrzeblak

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
o Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
o Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
o Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków odbywania zajęć edukacyjnych.
o Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
o Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
o Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych oraz poprzez samokształcenie).

1. Zadania związane z organizacją stażu. (Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r., §6 ust.2 pkt.1).

Lp. Działania i zadania nauczyciela Forma/metoda realizacji Dowody realizacji/ dokumentacja Termin realizacji

1.
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
• Śledzenie informacji
w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie
i awansowi nauczyciela
• Napisanie planu rozwoju zawodowego
• Rejestr przeanalizowanych przepisów:
a) awans zawodowy:
- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ze zmianami (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz U z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz U z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
b) akty prawne dotyczących edukacji:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ze zmianami

• Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji
• Bibliografia literatury pedagogicznej
• Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego

Wrzesień - październik 2012

2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego
• Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem
• Umowa o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem

Wrzesień
2012

3.
Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego

• Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły

• Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela stażysty
Wrzesień 2012

4.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
• Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć itp.

• Scenariusze zajęć, zaświadczenia, świadectwa, potwierdzenia, listy obecności
Cały okres stażu

5.
Sporządzenie projektu sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły
• Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju
• Sprawozdanie z realizacji własnego planu rozwoju zawodowego

Maj 2013

6.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją

• Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji
• Wniosek, dokumentacja
z realizacji stażu

Maj 2013

2. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r., §6 ust.2 pkt.1).

7.
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
•Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, Program wychowawczy, Program profilaktyczny, Wewnątrzszkolny system oceniania, Regulaminy wewnątrzszkolne, szkolny zestaw programów nauczania, szkolny zestaw podręczników, szkolny plan nauczania

• Notatki własne

Wrzesień – Październik 2012

8.
Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji
• Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące zapoznania ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji (dziennik, dokumentacja wychowawcy)

• Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej

Cały okres stażu

9.
Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami

• Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych
• Organizacja zajęć własnych
• Zapisy w dzienniku zajęć
• Sprawozdania z posiedzeń Rady Pedagogicznej

Wrzesień 2012,Cały okres stażu

10.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowych

• Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych, pozalekcyjnych i dyżurów

• Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP

Wrzesień 2012

11.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań

• Udział w konferencjach Rady Pedagogicznej
• Udział w spotkaniach WDN
• Listy obecności
• Zaświadczenia
Cały okres stażu

3. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r., §6 ust2. pkt.2).

12.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli

• Obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja
• Arkusz obserwacji zajęć dla dokumentowania swoich ocen, opinii i wniosków
Cały okres stażu – raz w miesiącu

13.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
• Opracowanie scenariuszy zajęć
• Konsultacje z opiekunem stażu
• Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć

• Scenariusze zajęć edukacyjnych
• Notatki i wnioski z rozmów
• Autorefleksja
Cały okres stażu – raz w miesiącu

14.
Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli

• Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły

• Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów
• Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych organizowanych w ramach WDN
• Udział w szkoleniach, kursach i warsztatach organizowanych przez ZCDN

Cały okres stażu

15.
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych

• Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej;
gromadzenie biblioteczki
• Spis literatury metodyczno - pedagogicznej
Cały okres stażu

16.
Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej
• Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji
• Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych
• Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego

• Teczka stażysty
• Płyta z zapisem elektronicznym
• Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie (wydruk strony www.)

Cały okres stażu

4. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.,§6 ust.2. Pkt.3.).

17.
Zdobywanie wiedzy
w zakresie potrzeb opiekuńczo –wychowawczych ucznia
• Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej
• Notatki – wnioski i refleksje

Cały okres stażu

18.
Opracowanie programu wychowawczego dla klasy I b

• Opracowanie celów i zadań wynikających ze szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego

• Program wychowawczy
Wrzesień 2012

19.
Poznanie środowiska rodzinnego uczniów
• Rozmowy i wywiady z rodzicami
• Spotkania z pedagogiem szkolnym

• zapisy rozmów
Cały okres stażu

20.
Współpraca z rodzicami
• Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w klasie i szkole
• Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz klasy i placówki

• Sprawozdanie
• Dokumentacja fotograficzna

Cały okres stażu

Plan zatwierdził:


........................................ ........................................
podpis stażysty podpis dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.