X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19807

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
mgr Monika Pyc

Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kozienicach
im. Wandy Chotomskiej

Czas trwania stażu: 01.09.2010-31.05.2013r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Cele:
- podnoszenie jakości pracy własnej i jakości pracy przedszkola
- doskonalenie warsztatu i metod pracy
- pogłębianie wiedzy i umiejętności

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Poznanie procedury awansu zawodowego i odbycie stażu 1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli
2.Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
3.Opracowanie planu rozwoju zawodowego
4.Dokumentowanie realizacji planu
5.Sporządzanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego IX.2010

IX.2010

IX.2010

Okres stażu

VI.2013
Wniosek o rozpoczęcie stażu. Planu rozwoju zawodowego.
Zgromadzone zaświadczenia, potwierdzenia, dokumenty, scenariusze zajęć, zdięcia itp.
Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego
Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższenie własnych kwalifikacji Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach, szkoleniach, warsztatach umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych Okres stażu Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo
Organizowanie konkursów przedszkolnych i międzyprzedszkolnych Opracowanie regulaminu konkursów, rozesłanie ogłoszeń, wyłonienie zwycięzców, pozyskanie sponsorów na nagrody Okres stażu Regulaminy konkursów
Potwierdzenie dyrektora
Przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach organizowanych
w przedszkolu oraz przez inne placówki i instytucje Przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w konkursach, stymulowanie ich aktywności twórczej Okres stażu Zdobyte dyplomy, nagrody. Potwierdzenie dyrektora.
Podejmowanie działań promujących placówkę
w środowisku 1.Organizacja festynu
z okazji „Dnia Patrona”
z udziałem władz oświatowych
2.Redagowanie artykułów promujących przedszkole
w prasie lokalnej Okres stażu Zdięcia
Potwierdzenie dyrektora
Artykuły
Wykonanie innych zadań na rzecz przedszkola i wychowanków 1.Rozmowy indywidualne z rodzicami, kontakty okolicznościowe
2.Pedagogizacja rodziców-zapoznanie rodziców
z prawami dziecka wynikających z Konwencji Praw Dziecka
3.Włączanie i zachęcanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Pomoc rodziców w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych
4.Organizacja uroczystości przedszkolnych
5.Prowadzenie diagnozy wychowanków
6.Badanie gotowości szkolnej dziecka
7.Opracowanie rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej
8.Opracowanie planu współpracy w swojej grupie Okres stażu Zdięcia
Referaty
Scenariusze uroczystości
Plan współpracy
z rodzicami
Sprawozdanie
z gotowości szkolnej
Roczny plan pracy
Potwierdzenie dyrektora
§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej komunikacyjnej
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy dydaktyczno-wychowawczej 1.Opracowanie dokumentacji przedszkolnej
2.Opracowanie i przygotowanie sprawozdań, zadań dydaktyczno-wychowawczych, pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć
3.Opracowywanie zaproszeń, dyplomów Okres stażu Przykładowe kopie
Wykorzystanie technologii komputerowej do tworzenia pomocy dydaktycznych i dokumentacji 1.Tworzenie pomocy graficznych
2.Wykorzystanie edytora tekstu do tworzenia niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą oraz awansem zawodowym Okres stażu Wykonane pomoce dydaktyczne , scenariusze zajęć, ankiety, dyplomy.
Plan Rozwoju Zawodowego, sprawozdanie z jego realizacji i inna dokumentacja.
Potwierdzenie dyrektora
Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła wiedzy 1.Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”
2.Korzystanie z zasobu sieci internetowej Okres stażu Teksty publikacji
Potwierdzenia
§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami 1.Prowadzenie koleżeńskich zajęć otwartych dla nauczycieli
2.Opracowanie i udostępnienie w bibliotece przedszkolnej scenariuszy zajęć, uroczystości i innych materiałów dydaktycznych
3.Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców Okres stażu Scenariusze zajęć
Potwierdzenie dyrektora
Udział w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleniowych rad pedagogicznych 1.Przygotowanie materiałów szkoleniowych
2.Pisanie protokołów
z posiedzenia rady pedagogicznej
3.Aktywne uczestnictwo
w posiedzeniach rady pedagogicznej Okres stażu Wyciąg z protokołów rad pedagogicznych
Potwierdzenie dyrektora
Prowadzenie zajęć dla nauczyciela kontraktowego oraz praktykantów Opracowanie scenariuszy zajęć Okres stażu Scenariusze zajęć
§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu ekologicznego 1.Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści
2.Przygotowanie konkursu plastycznego pt.„Czysto wokół nas”
3.Opracowanie różnorodnych dokumentów przedszkolnych
z wykorzystaniem technologii komputerowej-opracowanie scenariuszy imprez i uroczystości przedszkolnych VIII.2011

Okres stażu Program ekologiczny
Potwierdzenie dyrektora


Scenariusze konkursów

Scenariusze imprez i uroczystości przedszkolnych
Opracowanie programu własnego pt.”Świat bajek” 1.Wdrożenie programu
w przedszkolu 2012 Program
Potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Organizacja imprez i konkursów przedszkolnych
Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami -Konkurs recytatorski „Znam twórczość Patrona”
-Konkurs plastyczny „Moja ulubiona bajka”
-Organizacja konkursu sportowego międzyprzedszkolnego
z okazji Dnia Dziecka

Aktywna i systematyczna współpraca z:
-Domem Kultury
-Muzeum Regionalnym
-Biblioteką Publiczną 2011

2011/2012

Okres stażu Regulamin

Scenariusz konkursu
Potwierdzenie dyrektora
Opieka nad gazetką w UMiG -Systematyczna zmiana prac dzieci Okres stażu Przykładowe prace dzieci
Prowadzenie wewnętrznie koła teatralnego dla dzieci -Konkurs Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
Pozyskanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania placówki Pozyskanie sponsorów na rzecz przedszkola Okres stażu Potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Aktywna i systematyczna współpraca
z różnymi organizacjami i instytucjami 1.Udział w akcji charytatywnej zorganizowanej przez UMiG pod hasłem „Podaruj dzieciom gwiazdkę”- wigilia gm. Kozienice
2.Współpraca
z Publicznym Przedszkolem Nr 4-udział w konkursach, zajęciach i innych imprezach organizowanych
w przedszkolu
3.Współpraca
z Komisariatem Policji
-zorganizowanie cyklu pogadanek i spotkań
z policjantami
-zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu policjanta i jego umundurowaniem, wyposażeniem policyjnego radiowozu
-zorganizowanie pogadanek nt. „Bezpieczna droga dziecka do przedszkola”
4.Współpraca z Bibioteką Publiczną celem rozwijania zainteresowań czytelniczych dziecka
5.Współpraca ze Strażą Pożarną
-zapoznanie z pracą strażaka
-zwiedzanie siedziby Straży Pożarnej
6.Współpraca z Domem Kultury
7.Współpraca z telewizją kablową i powiatową Okres stażu Potwierdzenie
Zaświadczenia
Zdięcia
Potwierdzenie dyrektora
Przystąpienie do ogólnopolskich akcji 1.Udział w „Sprzątaniu świata”
2.Udział w akcji zbiórki baterii
3.Inne Okres stażu Dyplomy
Potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust.2 pkt.4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Promocja placówki w środowisku 1.Sukcesy wychowanków w konkursach organizowanych przez środowisko lokalne
2.Otrzymane nagrody, podziękowania za współpracę
3.Uzyskanie nagrody Dyrektora Okres stażu Dyplomy
Podziękowania
Potwierdzenie dyrektora
Opieka nad studentką w trakcie praktyki zawodowej 1.Prowadzenie zajęć pokazowych dla studentki, dzielenie się wiedzą i własnymi umiejętnościami
z praktykantką
2.Hospitacja zajęć prowadzonych przez studentkę Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego” Przygotowanie planu oraz przesłanie na stronę internetową 2011 Publikacja na stronie internetowej
Publikacja artykułu w gazetce lokalnej Opracowanie artykułu 2011 Publikacja artykułu

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych 1.Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych
2.Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych
3.Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu Okres stażu Opis i analiza dwóch przypadków
Ewaluacja

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.