X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1972
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Dane osobowe:

1. Imię i nazwisko:
2. Nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna.
3. Posiadane kwalifikacje:
4. Okres stażu: 01 września 2005 r. – 31 maja 2008 r.
5. Nazwa szkoły:

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

§ 8 ust 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania Formy realizacji Termin Efekty Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Doskonalenie własnego warsztatu pracy

Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień na-uczyciela dyplomowanego.
IX 2005

Znajomość przepisów dotyczących awansu zawodowego
Sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawo-dowego.

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły Analiza dokumentacji szkolnej: wewnątrz szkolnego systemu oceniania, statutu szkoły, programu wychowawczego szkoły, regulaminów.
Na bieżąco

Dobra znajomość prawa wewnątrz szkolnego

Potwierdzenie dyrektora

Opracowanie rozkładów zajęć i kryteriów ocen z wychowania fizycznego. Wykonanie rozkładów, tabel wymogów i kryteriów ocen na poziomy. IX 2005
IX 2006
IX 2007
Prawidłowe funk-cjonowanie szkoły Potwierdzenie przez dyrektora szkoły.
Studiowanie literatury fachowej Doskonalenie i poszerzanie wiedzy z zakresu wychowa-nia fizycznego, korektywy i sportu. Przez cały okres stażu. Wzbogacanie wiedzy Bibliografia
Współpraca z pe-dagogiem szkolnym i pielęgniarką.
- Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu rozpoznawania i eliminowania problemów wychowaw-czych.
- Współpraca z pielęgniarką w celu rozpoznawania i dia-gnozowania wad postawy.
- Badanie stanu zdrowia przed zawodami sportowymi.
Przez cały okres stażu. ? Umiejętność rozpoznawania niepokojących zjawisk i ich eliminacja.
- Promocja zdrowia. Zaświadczenia
Opracowywanie scenariusza zajęć w Dniu Dziecka. Organizowanie poszczególnych konkurencji sportowych w celu propagowania ruchu wśród dzieci. VI 2006 – 2008 Popularyzacja sportu i rekreacji, integracja środowiska szkoły. Scenariusze dnia sportu.
Rozpowszechnianie różnego typu dys-cyplin sportowych.
- Udział w różnego typu zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy, jak również inne organizacje sportowe. Przez cały okres stażu Sprawdzenie swoich umiejętności technicznych, taktycznych i odporności na stres w rywalizacji sportowej. Potwierdzenie dyrek-tora szkoły, dyplomy z poszczególnych imprez sportowych.


§ 8 ust 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Formy realizacji Termin Efekty Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Wykorzystanie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informatycznej w pracy nauczyciela.
- Doskonalenie i poszerzanie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej do planowania pracy własnej, pozyskiwania, gromadzenia i opracowywania informacji.
- Wykorzystanie możliwości połączeń internetowych do gromadzenia, opracowywania i upowszechniania ważnych informacji z zakresu nauczania wychowania fizycznego.
- Przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronach Internetu. Przez cały okres stażu.
Przez cały okres stażu.
W czasie trwania stażu. Szybkie zdobywanie potrzebnych informacji. Zestaw adresów internetowych.
Materiały zamieszczone na stronach WWW.

§ 8 ust 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez pro-wadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Formy realizacji Termin Efekty Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych oraz praktykantów Kate-dry Wychowania Fizycznego Poli-techniki Radomskiej. Zajęcia otwarte Przez cały okres stażu. Przekazywanie wiedzy innym nauczycielom, wymiana doświadczeń. Scenariusze zajęć.
Nawiązanie współpracy z doradcą metodycznym Rozmowy, korzystanie z materiałów pomocniczych, pomocy doradcy metodycznego. W miarę potrzeb. Pogłębianie wiedzy i wzbogacanie własnego warsztatu pracy. Potwierdzenie współpracy.
Współpraca w zespole przedmiotowym nauczycieli wychowania fi-zycznego. Wymiana własnych doświadczeń i spostrzeżeń. Organizacja różnego rodzaju zawodów sportowych na terenie szkoły i gminy. Przez cały okres stażu. Kontrola rozwoju uczniów. Sprawozdania, protokoły z zawodów, dyplomy, zdjęcia.

§ 8 ust 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania Formy realizacji Termin Efekty Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Opracowanie programu pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów szkoły. Wdrożenie programu z wybraną grupą uczniów. Okres stażu. Osiągnięcia sportowe reprezentacji szkoły, popularyzacja spor-tu.
Program zajęć.
Praca z grupą uczniów mających szczególne predyspozycje do uprawiania sportu na zajęciach SKS-u. Prowadzenie pozalekcyj-nych zajęć sportowych z wybranych dyscyplin sportowych. Okres stażu. Podniesienie umiejętności uczniów. Udział w różnego typu zawodach sportowych. Program zajęć. Dziennik zajęć pozalekcyjnych.

§ 8 ust 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Formy realizacji Termin Efekty Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Przygotowanie uczniów do różnego rodzaju zawodów sportowych. Praca poza lekcjami wychowania fizycznego. Przez cały okres stażu. Promowanie szkoły poprzez osiąganie dobrych wyników. Zaświadczenia. Dyplomy.
Pomoc uczniom przy prowadzeniu tablicy sportowej. Konsultacja w sprawach tematyki gabloty, oraz systematyczna kontrola treści tam zawartych. Na bieżąco. Informacji dotyczące sportu naszej szkoły docierają do wszystkich uczniów szkoły. Potwierdzenie dyrek-tora szkoły.
Opracowanie scenariuszy i organizacja uroczystości szkolnych Przygotowanie uroczystych apeli. Przez cały okres stażu. Kształtowanie wartości do tradycji i świąt. Scenariusze uroczystości. Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Inne zadania
- Organizacja zawodów szkolnych na różnych szczeblach rywalizacji.
- Opieka nad uczniami podczas zawodów na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Przez cały okres stażu. Promocja szkoły poprzez organizację zawodów. Umożliwienie uczniom rozwijania pasji sportowych. Sprawozdania z realizacji, poświadcze-nia dyrektora, dyplomy.
- W miarę możliwości drobne naprawy przyborów i przyrządów szkolnych Na bieżąco w miarę potrzeb. Sprawny sprzęt Potwierdzenie dyrektora szkoły.

§ 8 ust 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania Formy realizacji Termin Efekty Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Współpraca ze strukturami samorządu terytorialnego.
- Współpraca z Urzędem Gminy w Przytyku.
- Udział dzieci w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy w Radomiu.
- Współpraca z biblioteką publiczną.
- Współpraca z doradcami metodycznymi. Przez cały okres stażu. Dzielenie się spostrzeżeniami pogłębianie współpracy.
Udział dzieci w imprezach sporto-wych Dokumenty potwierdzające.

§ 8 ust 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Formy realizacji Termin Efekty Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów wychowawczych lub innych. Opracowanie narzędzi umożliwiających diagnozowanie wybranych obszarów funkcjonowania szkoły oraz poszczególnych uczniów. Zaplano-wanie działań umożliwiających dokonanie konkretnych zmian w szkole lub pomoc w rozwiązywaniu określonych problemów ucznia.
Przez cały okres stażu Analiza przypadku

Wszelkie zmiany bądź nowości będą wprowadzane do programu za pomocą aneksu.

Zatwierdzam do realizacji

………………………… …………………………
miejscowość i data podpis i pieczęć dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.