X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19633

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Adriana Sobocińska

Nazwa i adres placówki: Przedszkole Niepubliczne Misiolandia
ul. Łowicka 45, Bydgoszcz

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012

Data zakończenia stażu: 31.05.2013

Czas trwania stażu: 9 miesięcy

Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego

Opiekun stażu: Danuta Gęsicka


Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
- wewnątrz placówki
- samokształcenia


Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania placówki
(§6 ust. 2 pkt 1)

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI UWAGI
(Tabela - dop. red.)

Zapoznanie z procedurą osiągania awansu zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej - znajomość przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
- poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego - krótkie notatki z analizy przepisów
- napisanie planu rozwoju zawodowego wrzesień 2012
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - zawarcie kontraktu z opiekunem stażu
- bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego
- określenie formy współpracy
- ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć prowadzonych i obserwowanych - podpisany kontrakt
- współpraca z opiekunem stażu
- poznanie zasad wzajemnej współpracy
- potwierdzony przez dyrektora plan rozwoju zawodowego
- opracowanie harmonogramu obserwacji - kontrakt
- zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
- scenariusze, konspekty zajęć zatwierdzone przez opiekuna stażu wrzesień 2012 oraz cały okres stażu
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola - analiza dokumentacji przedszkola (Statut Przedszkola, Regulamin pracy i wynagradzania, dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi: dzienniki lekcyjne, rozkłady zajęć)
- prowadzenie dzienników
- udział w zebraniach Rady Pedagogicznej - sporządzanie dokumentacji przedszkola
- czynny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej
- prowadzenie zapisów w dzienniku - zapisy w dzienniku
- konspekty i scenariusze zajęć
- rozkłady zajęć
- wpisy w dzienniku
- notatka z Rady Pedagogicznej od września do maja
Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu i pracy na terenie przedszkola - uczestnictwo w szkoleniu BHP i Pierwszej Pomocy
- analiza regulaminu bezpieczeństwa przedszkola
- poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie przedszkola - notatka ewaluacyjna wrzesień 2012
Poznanie zadań nauczyciela języka angielskiego - zapoznanie się z programem nauczania języka angielskiego realizowanego w placówce
- opracowywanie planów miesięcznych
- współuczestnictwo w organizacji imprez środowiskowo - wychowawczych - poznanie programu nauczania języka angielskiego realizowanego w placówce
- tworzenie planów miesięcznych
- aktywny udział w organizacji imprezy - notatka
- plan miesięczny zatwierdzony do realizacji
- scenariusz imprezy
- notatka wrzesień 2012
oraz
cały okres stażu


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki (§6ust. 2pkt 2)

Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć - opracowanie i analiza scenariuszy zajęć prowadzonych z opiekunem stażu - prawidłowe pisanie scenariuszy zajęć - zgromadzone scenariusze zajęć okres stażu
Doskonalenie technik multimedialnych - przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
- wykorzystanie komputera do przygotowania zajęć
- praca z komputerem oraz tablicą interaktywną na zajęciach
- publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego - poszerzanie i wzbogacanie własnych pomysłów
- ułatwienie pracy
- zwiększenie możliwości dobrego przygotowania do zajęć - konspekty zajęć
- zestaw pomocy wrzesień 2012, maj 2013 oraz cały okres stażu
Uczestnictwo w wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia - obserwacja zajęć koleżeńskich
- organizacja imprez przedszkolnych np.: Halloween - wzbogacanie warsztatu pracy
- dzielenie się doświadczeniami - notatki z obserwowanych zajęć cały okres stażu
Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego - udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach
- lektura książek i czasopism o tematyce pedagogiczno-psychologicznej oraz literatury w języku angielskim - poszerzenie wiedzy
- samodoskonalenie
- wzbogacenie warsztatu pracy - notatki
- zestaw literatury cały okres stażu


Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6ust 2 pkt 3)

Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o dziecku - rozmowa z opiekunem stażu i innym nauczycielami - poznanie sposobów gromadzenia informacji o dziecku - notatki własne cały okres stażu
Gromadzenie informacji o środowisku, z którego pochodzą dzieci oraz ich zainteresowaniach - analiza kart informacyjnych o dzieciach
- rozmowy indywidualne z rodzicami - uzyskanie informacji o środowisku z którego pochodzą dzieci oraz ich zainteresowaniach - notatki własne
- karta indywidualnych spotkań z rodzicami cały okres stażu
Współpraca z rodzicami - indywidualne rozmowy na spotkaniach z rodzicami
- informacje zwrotne o postępach i zachowaniu dziecka
- rozmowy okazyjne
- zajęcia otwarte dla rodziców
- włączanie rodziców w działalność przedszkola - nawiązanie kontaktu z rodzicami - scenariusze zajęć otwartych
- protokoły z zebrań cały okres stażu


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§6 ust.2 pkt 4)

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora lub nauczycieli - przygotowanie scenariuszy zajęć
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu
- omówienie zajęcia - zrealizowanie zamierzonych celów
- zdobycie większego doświadczenia w prawidłowym prowadzeniu zajęć - scenariusze zajęć obserwowanych
raz w miesiącu przez cały okres stażu
Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli - obecność i obserwacja zajęć prowadzonych przez innego nauczyciela - zdobycie większego doświadczenia w prawidłowym prowadzeniu zajęć - sprawozdania z zajęć cały okres stażu
Analiza i samoocena prowadzonych zajęć - obserwacje i rozmowy poobserwacyjne - konstruktywna samoocena - arkusze obserwacji zajęć cały okres stażu
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego - realizacja planu rozwoju zawodowego
- rozmowa z opiekunem stażu - zrealizowanie zamierzonych celów
- uzyskanie kolejnych stopni awansu - dokumentacja stażysty
- wnioski z odbytego stażu
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.