X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19636
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty w przedszkolu

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Lis
Nazwa i adres placówki: Przedszkole Samorządowe w Drzewicy ul. Stawowa 58 26-340 Drzewica
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Edyta Lewandowska
Czas trwania stażu: 01.09.2012 – 31.05.2013
Posiadane kwalifikacje: studia licencjackie – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zintegrowana
studia magisterskie- pedagog szkolny, terapia szkolna

CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki
b. poza placówką
c. samokształcenie.
7.Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8.Pogłębianie współpracy z rodzicami.

Plan opracowany na podstawie:
1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami),
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.(Dz. U. Nr 260, poz. 2593) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580).


§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
OSOBY WSPÓŁPACUJĄCE
TERMIN REALIZACJI
(Tabela - dop. red.)

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego - analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej,
- gromadzenie informacji z internetu i prasy poświęconej oświacie;
-krótkie notatki z analizy z analizy przepisów
-napisanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty opiekun stażu wrzesień 2012

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego,
- określenie formy współpracy,
- ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych;
-zawarcie kontraktu z opiekunem stażu - zatwierdzony plan rozwoju zawodowego,
- scenariusze, konspekty zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu;
- kontrakt opiekun stażu wrzesień 2012 i na bieżąco przez okres stażu

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola - analiza dokumentacji przedszkola:
* Statut Przedszkola,
* Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej,
- prowadzenie dzienników i konspektów,
- udział w zebraniach Rad Pedagogicznych;
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu,
- protokół z Rady Pedagogicznej,
- zapisy w dzienniku,
- konspekty i scenariusze; pracownicy szkoły i przedszkola od września do maja
Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego - zapoznanie się z programami realizowanymi
w placówce; - zapis w dokumentacji przebiegu stażu;
opiekun stażu wrzesień 2012

Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywaniai pracy na terenie przedszkola
- analiza regulaminu BHP i regulaminu przeciw pożarowego; - zapis w dokumentacji przebiegu stażu;
opiekun stażu wrzesień 2012
Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej
w przedszkolu dokumentacji - zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno-wychowawczej,
- opracowywanie planów miesięcznych
- wpisy do dziennika zajęć,
- opracowywanie konspektów zajęć,
- protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej oraz zebrań z rodzicami; - sumienne prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, konspektów, planów miesięcznych, protokołów; pracownicy przedszkola cały okres stażu

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego; - teczka stażysty: zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp.;
cały okres stażu
Przygotowanie projektu sprawozdania - opis realizacji sporządzonego planu rozwoju. - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. opiekun stażu czerwiec 2013


§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.

Poznanie zasad konstruowania planów pracy
- opracowywanie planów miesięcznych
z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej ustalonej
w Programie Wychowania przedszkolnego
i w planie rocznym;
- plan pracy zatwierdzony do realizacji;
-miesięczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej
okres stażu
Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć
- przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu; - zgromadzone scenariusze;
opiekun stażu wrzesień 2012- maj 2013
Dbanie o wystrój przedszkola - systematyczne zmienianie dekoracji na holu głównym
-tworzenie dekoracji na różne uroczystości przedszkolne
- dekoracje, na bieżąco przez okres stażu
Organizacja i czynny udział w organizacji w wewnątrz przedszkolnych imprezach okolicznościowych
-organizacja Dnia z kroplą wody
-organizacja Dnia Dziecka
- zdobycie doświadczeń w organizowaniu
uroczystości ,
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami,
- potwierdzenie dyrektora,
- artykuł w lokalnej prasie,
-scenariusz uroczystości
-zdjęcia pracownicy przedszkola październik 2012
czerwiec 2013
Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego - uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach; - zaświadczenia o ukończonych kursach; okres stażu
Współpraca z logopedą oraz psychologiem przedszkolnym - rozmowa z logopedą w przedszkolu (mgr Alina Minkina),
- rozmowa z psychologiem przedszkolnym (mgr Monika Madej );
- potwierdzenie logopedy i psychologa o współpracy; na bieżąco cały rok

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, korzystanie z nowoczesnych programów komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, sprawozdania, ogłoszenia,
-konstruowanie tekstów, kart pracy dla dzieci.
- przygotowywanie materiałów na spotkania z rodzicami, scenariusze zająć otwartych i imprez okolicznościowych,
- wykonywanie dyplomów dla dzieci i wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości,
- śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego,
- opracowywanie dokumentacji związanych z własnym stażem,
- korzystanie z poczty elektronicznej, posiadanie własnego adres e-mail, który pomaga w szybkim przekazywaniu informacji,i korespondencji z innymi nauczycielami i rodzicami wychowanków;
- publikacje w Internecie,
- scenariusze zajęć,
- pomoce dydaktyczne; cały rok
Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania
- czytanie różnych pozycji książkowych, przewodników metodycznych, artykułów, pedagogicznych stron internetowych;
- notatki, cały rok
Uczestnictwo w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia - uczestniczenie w radach szkoleniowych, - potwierdzenie udziału,
- notatki
okres stażu
Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami - publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie.
-zajęcia koleżeńskie
- portale internetowe,
- plan dostępny w dokumentacji przedszkola.
-prowadzenie zajęć koleżeńskich na bieżąco przez okres stażu


§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.

Współpraca z rodzicami - rozmowy z rodzicami,
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków,
- informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka,
- spotkania z rodzicami i zajęcia otwarte,
- spotkania okolicznościowe;
- ankiety, notatki, zdjęcia ze spotkań okolicznościowych ; od września do maja
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci
- stała obserwacja dziecka,
- rozmowy indywidualne z dzieckiem,
- współpraca z rodziną,
- notatki,
- arkusze obserwacji,
okres stażu
Organizacja i udział w wycieczkach oraz spotkaniach okolicznościowych, w grupach na terenie przedszkola i poza przedszkolem
- organizacja imprez okolicznościowych w poszczególnych grupach (grupa pszczółki, jagódki),
- udział w wycieczkach przedszkolnych,
-włączenie rodziców w organizację imprez okolicznościowych
- dekoracje,
- zdjęcia,
- scenariusze uroczystości
pracownicy przedszkola okres stażu


§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora
- przygotowanie scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu,
- omówienie zajęcia; - scenariusze zajęć; opiekun stażu przez cały rok

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli
- obecność i obserwacja na zajęciu,
- omówienie zajęcia. - notatki własne,
- scenariusz zajęcia,

Opiekun stażu okres stażu


. ........................................
podpis stażysty

........................................
podpis opiekuna stażu

Drzewica dn.13.09.2012

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.