X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19591

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
w okresie od 1 września 2010 do 31 maja 2013 roku

opracowała: Ewa Słowińska

§7 ust. 2 pkt 1
umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


1. Współpraca z opiekunem stażu:
- Zawarcie kontraktu.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania. Według potrzeb
- Opracowanie pomocy dydaktycznych Według potrzeb

3. Publikowanie własnych prac:
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW. 2012/2013
- Udostępnienie nauczycielom uczącym scenariuszy lekcji, sprawdzianów w ramach WDN
4. Udział w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego. Cały okres stażu Zaświadczenie,
potwierdzenie
5. Udział w warsztatach metodycznych – konferencjach. Cały okres stażu Zaświadczenie
6. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli i poświęconych awansowi zawodowemu

§7 ust. 2 pkt 2
umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Lp. Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów
- zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- systematyczny kontakt z wychowawcami klas, rodzicami,
- współpraca z pedagogiem szkolnym
i doradcą zawodowym,
- obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych

2. Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
- aktywne włączanie się w organizację uroczystości szkolnych
- pomoc przy organizacji szkolnych akcji, np. akcji krwiodawstwa

3. Organizacja i przeprowadzenie konkursów.
- na poziomie szkolnym
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych

4. Uwzględnianie indywidualnych możliwości ucznia. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.
- prowadzenie KOŁA MŁODEGO EKONOMISTY,
- prowadzenie zajęć wyrównawczych,
- przygotowywanie dodatkowych zadań wykraczających ponad program nauczania dla zainteresowanych uczniów,
- organizacja wycieczek przedmiotowych,
- Przygotowanie i uczestnictwo
z młodzieżą w zajęciach /wycieczkach/ pozaszkolnych
- Współpraca w zakresie konstruowania testów umieszczonych w internecie dla chętnych uczniów, chcących poszerzyć swoja wiedzę z zakresu ekonomii. „AKCJA – TESTY NA CELUJĄCY”
- organizacja spotkania z ciekawym człowiekiem,
- pomoc przy przygotowywaniu uczniów
do konkursu „Województwo Łódzkie moją Małą Ojczyzną”,

5.Praca w zespołach zadaniowych
- praca w zespole nauczycieli uczących w danej klasie

6. Współpraca z biblioteką
- współpraca z biblioteką szkolną /w tym wykonanie dla uczniów i przekazanie do biblioteki/ wykazu stron internetowych, z których korzystają nauczyciele przedmiotów zawodowych podczas lekcji.
- współpraca z bibliotekami zewnętrznymi, Biblioteką Pedagogiczną, Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego według potrzeb potwierdzenia

7. Działania związane ze specyfiką szkoły
- indywidualizacja wymagań wobec uczniów z orzeczeniami z Poradni Pedagogiczno Psychologicznej.
- Przygotowanie ankiet dla młodzieży
w celu oceny zaspokojenia potrzeb uczniów w zakresie rozwijania swoich zainteresowań i wyrównywania szans edukacyjnych
- „Analiza zebranych informacji dotyczących działań podejmowanych w szkole w celu wyrównania szans oraz poszerzania wiedzy edukacyjnych uczniów”.

§7 ust. 2 pkt 3
umiejętność wykorzystywania w pracy
technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1.Wykorzystywanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela
- dokumentowanie przebiegu stażu
- korzystanie ze stron o tematyce ekonomicznej,
- opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, sprawdzianów, testów, kart pracy przy wykorzystaniu komputera,
- korzystanie z programów komputerowych, internetu,
- szkolenie dla młodzieży w zakresie programów komputerowych wykorzystywanych w procesie dydaktycznym np. Symfonia.
- współpraca w tworzeniu strony konkursu „Województwo Łódzkie moją Małą Ojczyzną”

2. Korzystanie z Internetu, publikacje w Internecie
- umieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego

§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
- udział w kursach i warsztatach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie, lektura czasopism).
2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami.
- objęcie szczególną troską uczniów słabych.
- opieka nad uczniami uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy,
- aktywne pełnienie dyżurów w czasie przerw śródlekcyjnych. cały okres stażu

§7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa światowego
- Karta Nauczyciela.
- Ustawa o systemie oświaty.
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

2. Analiza dokumentacji szkoły
- Statut, WSO,
- plany, regulaminy, programy.

3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
- Udział w Radach Pedagogicznych

podpis nauczyciela

Zatwierdzam do realizacji:

data i podpis Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.