X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19587
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

Informacje personalne:
Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Agnieszka Wasiluk
Nauczany przedmiot: religia i język polski
Czas stażu: 01.09.2010 – 31.05.2013
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach

Zagadnienia organizacyjne
Zadania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Formy realizacji
- Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, rozporządzenia MEN, strony internetowe);
- Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu;
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Gromadzenie materiałów i dokumentów. Opis i analiza.
- Autorefleksja, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Sposób dokumentowania
- Prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu;
- Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, sprawozdań;
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego;

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 8 ust. 2 pkt 1)

Zadania
1. Doskonalenie zawodowe
2. Bogacenie i modyfikowanie własnego warsztatu pracy
3. Uczestnictwo w życiu szkoły
4. Praca w zespole nauczycielskim
5. Udział z klasą wychowawczą w projektach, programach i zadaniach wynikających z planu pracy szkoły
Formy realizacji
- Uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
- Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach metodycznych, konferencjach;
- Udział w rekolekcjach i dniach skupienia dla katechetów;
- Dobór podręczników, zeszytów ćwiczeń, zestawów testowych;
- Studiowanie i analizowanie literatury fachowej, m.in. „Katecheta”, „Wychowawca” itp.
- Przygotowywanie planów pracy, testów, kart pracy itp.
- Przygotowywanie gabloty związanej z rokiem liturgicznym w salce katechetycznej bądź na wyznaczonej tablicy na korytarzu szkolnym;
- Włączanie się w zadania wynikające z potrzeb szkoły;
- Prowadzenie zajęć Koła Religijnego;
- Prowadzenie zajęć wyrównawczych z j. polskiego;
- Przygotowywanie uczniów klas VI-tych do sprawdzianu po szkole podstawowej;
- Organizowanie konkursów szkolnych;
- Przygotowanie uczniów i udział w konkursach pozaszkolnych (w tym w Archidiecezjalnym Konkursie Biblijnym);
- Organizowanie i współorganizowanie akademii szkolnych, jasełek itp.
- Praca w zespole nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz w zespole nauczycieli religii;
- Opracowanie planu wychowawczego klasy;
- Realizacja zawartych w nim zadań;

Sposób dokumentowania
- Poświadczenia udziału;
- Własne notatki;
- Refleksje i własne notatki;
- Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
- Scenariusze i program zajęć;
- Potwierdzenia organizatorów konkursów;
- Zdjęcia;
- Plan wychowawczy;

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust. 2 pkt 2)
Zadania
1. Wykorzystywanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy zawodowej
2. Publikacja konspektów lekcji, scenariuszy imprez szkolnych oraz planu rozwoju zawodowego na stronach internetowych
Formy realizacji
- Przygotowywanie materiałów dydaktycznych, prezentacji multimedialnych;
- Opracowywanie testów, sprawdzianów itp.
- Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowywania materiałów
do zajęć;
- Korzystanie z programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych,
- Sporządzanie protokołów Rad Pedagogicznych w formie elektronicznej;
- Publikacje dokumentujące prowadzone działania, scenariusze zajęć, akademii szkolnych;
- Opublikowanie w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego;
Sposób dokumentowania
- Zgromadzone materiały, programy;
- Potwierdzenie Dyrektora Szkoły;
- Wydruki internetowe;

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§ 8 ust. 2 pkt 3)
Zadania
1. Dzielenie się wiedzą
2. Aktywna praca w zespole nauczycieli przedmiotów humanistycznych
3. . Aktywna praca w zespole nauczycieli religii
4. Wymiana doświadczeń pedagogicznych
z nauczycielami
5. Wskazywanie innym nauczycielom fachowej literatury
6. Współpraca z nauczycielami współorganizującymi uroczystości szkolne
Formy realizacji
- Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów
i kontraktowych;
- Przeprowadzenie lekcji otwartej dla nauczycieli religii pracujących w dekanacie;
- Prowadzenie zajęć otwartych w ramach doskonalenia wewnątrzszkolnego dla członków zespołu humanistycznego
i nauczania religii;
- Aktywny udział w spotkaniach zespołu;
- Realizacja przydzielonych zadań;
- Współtworzenie wymaganej dokumentacji;
- Rozmowy z wyciągnięciem wniosków do dalszej pracy pedagogicznej;
- Udział w radach szkoleniowych;
- Przekazywanie członkom RP uwag i materiałów z odbytych szkoleń, kursów itp.;
- Pomoc nauczycielom stażystom i kontraktowym
w przygotowywaniu planu rozwoju zawodowego i jego realizacji;
- Opracowanie bibliografii;
- Pomoc w tworzeniu scenariuszy, przygotowaniu scenografii, gry aktorskiej;
Sposób dokumentowania
- Konspekty zajęć;
- Potwierdzenie Dyrektora Szkoły;
- Potwierdzenie lidera zespołu;
- Sprawozdania, notatki;

- Bibliografia;
- Notatki, scenariusze;

Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań: (§ 8 ust. 2 pkt 4):

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt 4a)
Zadania
1. Opracowanie i wdrożenie programu
Formy realizacji
- Opracowanie i wdrożenie programu szkolnego Koła Religijnego;
- Opracowanie i wdrożenie programu związanego z historią Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej;
Sposób dokumentowania
- Program;
- Sprawozdanie z realizacji;
- Potwierdzenie Dyrektora Szkoły;

Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy (§ 8 ust. 2 pkt 4b)
Zadania
1. Praca w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
2. Sprawdzanie prac z próbnych szkolnych
i gminnych sprawdzianów po SP uczniów klas IV-VI
3. Praca w komisji egzaminacyjnej podczas Sprawdzianu po Szkole Podstawowej
Formy realizacji
- Podejmowanie współpracy z OKE w Poznaniu w zakresie sprawdzania prac po Sprawdzianie po szkole podstawowej.
- Praca w komisji nauczycieli egzaminatorów przy sprawdzaniu próbnych testów uczniów klas IV-VI
- Praca w komisji egzaminacyjnej podczas sprawdzianu’
Sposób dokumentowania
- Zaświadczenie;
- Potwierdzenie Dyrektora Szkoły

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt 4c)
Zadania
1. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców (pedagogizacja rodziców)
2. Organizowanie wycieczek szkolnych
3. Przygotowanie i prowadzenie konkursów szkolnych oraz poszczególnych etapów konkursów pozaszkolnych
4. Prowadzenie zajęć Koła Religijnego
5. Prowadzenie zajęć indywidualnych przygotowujących uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej
6. Prowadzenie zajęć z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych
7. Prowadzenie społecznych konsultacji dla uczniów i rodziców
Formy realizacji
- Przygotowanie konspektu zajęć;
- Przeprowadzenie zajęć;
- Dyskusja i wyciągnięcie wniosków;
- Pedagogizacja rodziców podczas zebrań i spotkań indywidualnych (np. na temat pomocy dzieciom w nauce, rozwiązywaniu agresji itp.);
- Organizowanie wyjść do kina, teatru, muzeum;
- Organizowanie wycieczek klasowych;
- Opracowanie regulaminu konkursu;
- Pozyskanie sponsorów;
- Przeprowadzenie konkursu;
- Opracowanie programu zajęć;
- Realizacja zajęć;
- Opracowanie materiału nauczania;
- Przygotowanie pomocy dydaktycznych;
- Opracowanie programu zajęć wyrównawczych z j. polskiego dla uczniów klasy wychowawczej;
- Opracowanie materiału nauczania;
- Przygotowanie pomocy dydaktycznych;
- Prowadzenie konsultacji dla uczniów (w tym pomoc
w odrabianiu prac domowych i wyrównywaniu braków edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów i partii materiału);
- Prowadzenie konsultacji dla rodziców;
Sposób dokumentowania
- Scenariusz zajęć;
- Wnioski z dyskusji;
- Karta wycieczki;
- Regulamin konkursu;
- Potwierdzenie Dyrektora Szkoły;
- Program zajęć;
- Notatki;

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust. 2 pkt 4e)
Zadania
1. Aktywna współpraca z parafią
2. Opracowanie artykułów do lokalnej gazetki parafialnej
3. Promowanie szkoły
4. Współpraca z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Tanowie
5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
6. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury
Formy realizacji
- Przygotowywanie oprawy liturgicznej mszy świętej;
- Przygotowanie i prowadzenie nabożeństw różańcowych, Drogi Krzyżowej;
- Współpraca przy układaniu planu rekolekcji szkolnych;
- Zorganizowanie w kościele wystawy prac uczniowskich;
- Opracowanie co najmniej dwóch artykułów do parafialnej gazety „Świadomi Chrystusa”;
- Udział w uroczystościach przygotowanych w związku
z obchodami Święta Szkoły;
- Udział w różnego rodzaju konkursach, uroczystościach, przeglądach na różnych szczeblach.
- Wystawianie dla wychowanków ośrodka akademii, jasełek itp.
- Zapraszanie do uczestnictwa w wydarzeniach z życia szkoły
- Kierowanie do poradni uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w nauce i podejrzeniem dysleksji;
- Stosowanie się do zaleceń poradni i wdrażanie ich do programu nauczania i programu wychowawczego;
- Korzystanie z porad pracowników poradni w sprawach dotyczących uczniów;
- Udział w konkursach organizowanych przez MOK;
- Udział w akcjach prowadzonych przez MOK;
- Spotkania z ciekawymi ludźmi;
Sposób dokumentowania
- Potwierdzenie Księdza Proboszcza;
- Potwierdzenie Dyrektora Szkoły;
- Zdjęcia;
- Artykuły;
- Zaświadczenia;
- Dokumentacja poradni;
- Dokumentacja szkolna;
- Sprawozdania;
- Potwierdzenia udziału;
- Zapisy w dzienniku lekcyjnym;

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej (§ 8 ust. 2 pkt 4f)
Zadania
1. Uzyskiwanie przez uczniów wyróżnień, tytułów laureata bądź finalisty konkursów religijnych lub polonistycznych
2. Osiąganie wyższych wyników na sprawdzianie po szkole podstawowej przygotowywanych przeze mnie uczniów
Formy realizacji
- Prowadzenie zajęć dodatkowych przygotowujących uczniów do konkursu;
- Wskazywanie dodatkowej literatury;
- Prowadzenie eliminacji konkursowych;
- Prowadzenie indywidualnych zajęć;
- Opracowanie i właściwy dobór materiałów i pomocy dydaktycznych;
Sposób dokumentowania
- Poświadczenia udziału
w konkursach;
- Potwierdzenie Dyrektora Szkoły;

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust. 2 pkt 5)
Zadania
1. Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego, wychowawczego
Formy realizacji
- Studium przypadku (opis i analiza postępowania ucznia);
- Wyznaczenie celu działań;
- Podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu;
- Wyniki prowadzonych działań;
- Współpraca z pedagogiem, PPP, rodzicami uczniów;
Sposób dokumentowania
- Pisemna analiza;

Poszczególne zadania i ich realizacja mogą ulec zmianie lub modyfikacji, w związku z potrzebami wynikającymi z Planu Pracy Szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.