X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19584

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

§7 ust. 2.1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działanich
Lp. Cele i zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, uwagi
1. Wstępna ocena własnych umiejętności i warsztatu pracy - diagnoza własnych umiejętności, określenie mocnych i słabych stron - autoanaliza, autorefleksja 08.- 09.2010 - arkusz samooceny
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - spotkanie, rozmowa
- zawarcie kontraktu określającego zasady współpracy wrzesień 2010 - przejrzyste zasady współpracy
- kontrakt
3. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami - obserwacja i przygotowanie lekcji otwartych
- współpraca z nauczycielami j. angielskiego
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem na bieżąco - konspekty
- potwierdzenia
4. Aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym - kursy
- szkolenia
- warsztaty
- konsultacje metodyczne na bieżąco - dyplomy
- zaświadczenia
- certyfikaty
5. Działania na rzecz szkoły; pełnienie funkcji dodatkowych - pomoc w organizacji uroczystości szkolnych
- udział w realizacji szkolnych projektów i programów edukacyjnych, organizowanie konkursów językowych
- wzbogacanie szkolnej biblioteki o książki, filmy w angielskiej wersji językowej
- pełnienie funkcji członka komisji wychowawczej, ds. programów europejskich oraz komisji j. angielskiego na bieżąco
wg harmonogramu

- publikacja scenariuszy
- scenariusze
- zdjęcia
- zaświadczenia
6. Przygotowanie środków pomiaru i innych materiałów dydaktycznych - sprawdzian kompetencji językowych w klasach pierwszych
- prace klasowe, testy, ćwiczenia
- rozkłady materiału prezentujące sposób realizacji treści programowych oraz dostosowane do poziomu klasy
wrzesień 2010 i na bieżąco

- opracowania wyników pomiaru
- przykładowe testy
- rozkłady materiału
7. Dobieranie różnych metod i narzędzi w procesie nauczania - różnorodność form oceniania
- wykorzystanie technologii informatycznych w procesie nauczania
- wykorzystanie sprzętu audio, video
- stosowanie metod aktywizujących na bieżąco - dokumentacja w dzienniku
- przykładowe konspekty lekcji
8. Rozbudowanie własnego warsztatu pracy - biblioteczka podręczników, słowników, czasopism, filmów, słuchowisk anglojęzycznych
- wykonanie pomocy dydaktycznych przy użyciu techniki komputerowej
- czytelnictwo opracowań metodycznych na bieżąco - lista zgromadzonych pozycji
- przykładowe materiały
- notatki
9. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu / innych nauczycieli; prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - hospitacje zgodnie z ustalonym planem - dokumentacja hospitacji
- konspekty lekcji
- potwierdzenie opiekuna stażu
10. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju - gromadzenie dokumentów: prac uczniowskich, zaświadczeń, planów, scenariuszy, zdjęć, analiz, itp. na bieżąco - załączniki do sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
11. Analiza mocnych i słabych stron własnej działalności - autorefleksja, ewaluacja
- określenie dalszej drogi rozwoju koniec roku szkolnego - wnioski
12. Przygotowanie projektu sprawozdania - autorefleksja, autoanaliza
- opis realizacji planu rozwoju koniec stażu - sprawozdanie

§7 ust. 2.2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Lp. Cele i zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
1. Określenie zadań nauczyciela wychowawcy oraz zapoznanie uczniów z programem wychowawczym klasy, tematyką godzin wychowawczych - opracowanie i wdrożenie rocznego programu wychowawczego klasy pozostającego w związku z programem wychowawczym szkoły wrzesień 2010/11/12

- program wychowawczy klasy
2. Tworzenie dodatkowych możliwości rozwoju ucznia - zajęcia fakultatywne dla maturzystów
- praca z uczniem zdolnym/ słabym
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, olimpiadach
- konsultacje indywidualne
- aktywizacja uczniów w dziedzinie technologii informacyjnej na bieżąco - zaświadczenia
- dziennik zajęć pozalekcyjnych
- przykładowe plany pracy
3. Promocja wartości zdrowia, humanizmu, pracy i własności - realizacja szkolnego programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły
- promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów
- pełnienie funkcji organizatora/ opiekuna podczas wycieczek, dyskotek szkolnych
- organizowanie wyjść do teatru, kina, spotkań z ciekawymi ludźmi itp. na bieżąco - zaświadczenia
- wyróżnienia, dyplomy, nagrody
- sprawozdania z wycieczek

4. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów - obserwacja własna, indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami, przeprowadzenie ankiet w celu poznania sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów cały okres trwania stażu - notatki
- zapisy w dziennik
- ankiety
5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym - udział w warsztatach, szkoleniach poświęconych problemom świata współczesnego
- przygotowanie lekcji wychowawczej w oparciu o treści dotyczące problemów społecznych i cywilizacyjnych, organizowanie pogadanek, prelekcji, projekcji filmowych
- udział w akcjach charytatywnych, akcjach prowadzonych przez Samorząd Uczniowski w szkole na bieżąco - zaświadczenia
- certyfikaty
- konspekty
- potwierdzenia
6. Uwzględnienie w nauczaniu treści ścieżek edukacyjnych - lekcje języka angielskiego na bieżąco - rozkłady materiału
- adnotacje w dzienniku

§7 ust. 2.3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Lp. Cele i zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
1. Doskonalenie umiejętności korzystania z narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej - udział w kursach, szkoleniach dotyczących pogłębiania wiedzy z zakresu obsługi komputera, stosowania programów komputerowych i korzystania z zasobów Internetu cały okres trwania stażu - zaświadczenia
2. Wykorzystanie edytora tekstów Word - przygotowanie testów
- sporządzenie rozkładów materiału
- przygotowanie materiałów dodatkowych
- scenariusze lekcji
- dokumentacja szkolna na bieżąco - przykłady testów
- rozkłady materiału
- przykładowe scenariusze
3. Wykorzystanie arkusza Excel - podsumowanie sprawdzianu umiejętności językowych w klasach pierwszych
- obliczenia i podsumowanie wyników matur próbnych wg
harmonogramu - dokumentacja szkolna
4. Wykorzystanie programu Power Point
- prezentacje lekcyjne z użyciem laptopa i projektora cały okres trwania stażu - dokumentacja w dzienniku

5. Wykorzystanie Internetu w procesie edukacji

- lekcje języka angielskiego z wykorzystaniem komputera i Internetu
- aktywizacja uczniów (portale edukacyjne, prezentacje multimedialne, projekty, ćwiczenia interaktywne)
- publikowanie własnych prac w Internecie: plan rozwoju zawodowego, konspekty, itp. na bieżąco - dokumentacja w dzienniku
- potwierdzenia/ strona internetowa (wydruki)
6. Współpraca z nauczycielami informatyki - konsultacje na bieżąco - zaświadczenie
7. Wykorzystanie informacji internetowej - korzystanie z portali edukacyjnych i stron informacyjnych dla nauczycieli języków obcych
- wykorzystanie technologii informacyjnej do czynności związanych z odbywaniem stażu na bieżąco - wykaz stron internetowych wykorzystywanych w pracy pedagogicznej
- notatki, wydruki
8. Wykorzystanie technologii do komunikacji z uczniem i rodzicem - udostępnienie adresu e-mail uczniom i rodzicom w celu korespondencji
- ogłoszenia online na bieżąco - szkolna strona internetowa
- zaświadczenie

§7 ust. 2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów
związanych z zakresem realizowanych zadań
Lp. Cele i zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
1. Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki - studiowanie opracowań, fachowych czasopism, publikacji internetowych
- kursy, szkolenia na bieżąco - lista pozycji; notatki
- zaświadczenia
2. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela języka angielskiego - współpraca z pedagogiem szkolnym
- stosowanie założeń programu wychowawczego szkoły
- aktywne uczestniczenie w pracy zespołu wychowawczego
- obserwacja i analiza postępów i możliwości ucznia
- motywowanie uczniów do nauki i do pracy nad własnym rozwojem na bieżąco - dokumentacja szkolna
- zaświadczenia
3. Współpraca z rodzicami - kontakty z rodzicami: indywidualne, zebrania klasowe
- pedagogizacja rodziców
- utrzymywanie kontaktów, wymiana informacji, angażowanie rodziców w życie szkoły, współpraca z trójką klasową
- poznanie sytuacji rodzinnej uczniów wg
harmonogramu

na bieżąco

- poświadczenia w dzielniku; notatki

§7 ust. 2.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły
Lp. Cele i zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
1. Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury awansu zawodowego - zapoznanie się z odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami 08-09.2010
- poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
- wszczęcie postępowania
- sporządzenie planu rozwoju, sprawozdania z realizacji stażu
2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego. - udział w warsztatach, szkoleniach
- zapoznanie się i analiza podstawowych aktów prawnych i ich nowelizacji (w szczególności Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela)
- śledzenie zmian na bieżąco - zaświadczenia
- wypisy z obowiązujących aktów prawnych
3. Aktywne uczestnictwo w realizacji zadań wynikających z funkcji szkoły - udział w Radach Pedagogicznych i zebraniach zespołów przedmiotowych opracowujących i modyfikujących dokumentację wewnątrzszkolną
- udział w pracach komisji egzaminacyjnych wg
harmonogramu
- zapisy w protokołach
- dokumentacja szkolna
- zaświadczenia
- sporządzenie i dostosowanie rozkładów materiału do obowiązujących uregulowań prawnych; prowadzenie dokumentacji szkolnej
- przestrzeganie zasad statutu szkoły i WSO; realizacja programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki
- zapoznanie uczniów i rodziców z ww. dokumentami na bieżąco - rozkłady materiału
- plan wychowawczy
- dzienniki, arkusze ocen

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.