X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19568

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
na stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr JANINA KAMIŃSKA
nauczyciel matematyki i informatyki
w Gimnazjum w Siedlisku

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2010r.
Zakończenie stażu: 31 maja 2013r.

§ 8 ust. 2 pkt.1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

Zadania Forma realizacji
Poznanie procedury awansu zawodowego.
•Zapoznanie się ze stosownymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli.
•Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
. Doskonalenie warsztatu pracy
i podnoszenie jakości pracy szkoły.
•Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły (udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach, konferencjach)
•Aktywny udział w pracach zespołu nauczycielskiego
•Wykorzystanie szkolnego planu WDN do zaplanowania indywidualnego doskonalenia zawodowego w sposób zgodny z potrzebami własnymi i placówki ( ukończenie kursu kwalifikacyjnego z oligofrenopedagogiki).
•Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki,
dydaktyki poprzez studiowanie fachowej literatury, jak
również korzystanie z Internetu jako podstawowego źródła
informacji.

Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce

•Opieka nad uczniami przygotowującymi się do konkursów
•Organizowanie czasu wolnego od zajęć – zajęcia pozalekcyjne
.Stwarzanie warunków do aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania
•Stosowanie metod aktywizujących, systematyczna kontrola pracy uczniów, ocenianie
•Organizowanie konkursów szkolnych

§ 8 ust. 2 pkt.2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej • Przygotowywanie materiałów dydaktycznych
•Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii informacyjnej podczas przygotowywania różnorodnych materiałów
•Korzystanie z zasobów sieci internetowej
•Przygotowywanie prezentacji multimedialnych

§ 8 ust. 2 pkt.3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
•Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
•Opracowanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych, pomocy dydaktycznych, scenariuszy lekcji i imprez szkolnych
•Prowadzenie zajęć otwartych
•Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym

§ 8 ust. 2 pkt.4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą
•Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych( z matematyki lub informatyki)

§ 8 ust. 2 pkt.4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
•Przygotowanie uczniów do konkursów
•Zorganizowanie konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną
•Zorganizowanie wycieczki

§ 8 ust. 2 pkt.4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
•Współpraca z pedagogiem szkolnym
•Współpraca z biblioteką szkolną
•Nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami zajmującymi się działalnością charytatywną

§ 8 ust. 2 pkt.5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony.
•Analiza środowiska szkolnego
•Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych lub edukacyjnych uczniów
-współpraca z pedagogiem szkolnym
-indywidualne rozmowy z uczniami
-indywidualne spotkania i rozmowy z rodzicami i nauczycielami

data i podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.