X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19562

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - wychowawca świetlicy

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego:
*Analiza przepisów prawa oświatowego.

2.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela:
*Obserwacja przeprowadzonych zajęć, omówienie i zapisanie wniosków.

3.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora:
*Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.

4.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego:
*Przygotowanie planu rozwoju zawodowego po rozpoznaniu własnych mocnych i słabych stron, zainteresowań, zawodowych predyspozycji.
*Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

5.Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
*Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej;
*Uczestniczenie w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym oraz w innych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez PODN, WODN;
*Opracowanie indywidualnego planu pracy grupy wychowawczej świetlicy na podstawie planu pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy szkolnej, programu wychowawczego oraz programu profilaktycznego szkoły.
*Systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej: dziennika zajęć wychowawczych, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć pozalekcyjnych.
*Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w ramach pracy dydaktycznej (korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, internetowych portali edukacyjnych.
*Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego
*Prenumerowanie kwartalnika „Świetlica” oraz korzystanie z portali internetowych ( www.literka.pl , www.eduforum.pl i innych) dla nauczycieli w celu wzbogacania metod i technik pracy z dzieckiem o nowe rozwiązania.
*Pomoc w przygotowaniu uroczystości szkolnych oraz konkursów miejskich i powiatowych organizowanych przez szkołę.

6. Opieka nad pomieszczeniem świetlicy szkolnej:
*Dbanie o przyjazne dziecku wyposażenie i wygląd pomieszczenia świetlicy szkolnej.
*Gromadzenie przydatnych w pracy wychowawczo – dydaktycznej pomocy naukowych (książki, filmy, gry i zabawki edukacyjne).

§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Prowadzenie szerokiej gamy zajęć twórczych w celu pomocy dzieciom w odnalezieniu silnych stron, talentów i zainteresowań. Wspieranie uczniów w indywidualnym rozwoju ich zdolności:
*Prowadzenie zajęć z grupą wychowawczą zgodnie z indywidualnym planem pracy grupy wychowawczej świetlicy.
*Organizowanie świetlicowych imprez okolicznościowych takich jak: Dzień Babci i Dziadka, kiermasz świąteczny, przedstawienia Małego Teatrzyku Świetlicowego.

2. Praca z uczniami o obniżonych wymaganiach edukacyjnych oraz z uczniami mającymi problemy w nauce:
*Tworzenie zindywidualizowanych programów edukacji ucznia w klasie integracyjnej z języka angielskiego.
*Dostosowywanie metod i technik pracy dydaktycznej do potencjału dziecka, realizacja zaleceń wydawanych przez PPP.
*Prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla klas IV.

3. Opracowanie autorskiego programu profilaktyki agresji w szkole „Agresji mówimy nie!”:
*Realizacja programu w świetlicy szkolnej.

4. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym:
*Konsultacje, rozmowy, współdziałanie w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo- wychowawczych na świetlicy szkolnej.

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej:
*Przygotowywanie scenariuszy zajęć, planów pracy, rozkładów materiału oraz innej dokumentacji z wykorzystaniem komputera.
*Przygotowywanie z użyciem komputera materiałów do zajęć na świetlicy szkolnej oraz wykorzystywanych podczas nauczania języka angielskiego.
*Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, internetowych portali edukacyjnych w pracy dydaktycznej.
*Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w szkolnej pracowni komputerowej.

2. Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej:
*Współtworzenie szkolnej strony internetowej.Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronach www (portale nauczycielskie)
*Uczestnictwo w kursie komputerowym z zakresu obsługi programu MS Power Point.

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych:
*Indywidualne spotkania z rodzicami, rozmowy.

2. Rozpoznawanie i diagnozowanie sytuacji rodzinnej wychowanków, zapewnianie pomocy pedagogicznej uczniom z rodzin dysfunkcyjnych oraz uczniom z problemami w nauce:
*Stała współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
*Indywidualne rozmowy z dziećmi oraz rodzicami
*Praca z uczniami o obniżonym poziomie intelektualnym, wspieranie tych uczniów w procesie nabywania nowych wiadomości z uwzględnieniem zaleceń PPP.

3.Aktywne realizowanie zadań zawartych w planie pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy szkolnej:
*Prowadzenie zajęć wychowawczych w świetlicy szkolnej.

§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Systematyczna aktualizacja wiedzy dotyczącej systemu oświaty, pomocy społecznej itd.
*Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.
*Indywidualne studium aktów prawnych dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich.
*Uczestnictwo w kursach doskonalących.

2. Organizowanie wycieczek dla wychowanków świetlicy. *Ukończenie kursu opiekunów i kierowników wycieczek.
*Wykorzystanie znajomości przepisów przy organizacji wycieczek dla wychowanków świetlicy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.