X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19467
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

1 Imię i nazwisko: Katarzyna Kaźmierczak
2 Nauczany przedmiot: Wychowanie przedszkolne
3 Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy
4 Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Żółwinie
5 Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2010 r.
6 Wymiar odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Wymagania

"§ 7 ust 2 punkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, oceniania ich skuteczności, a także dokonywania stosownych korekt w tych działaniach, umiejętność opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków "

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentacji

1. Znajomość zasad funkcjonowania szkoły i organizacji jej zadań
Zapoznanie się z dokumentami szkoły:
- Statut Szkoły
- WSO - Szkoła podstawowa
- Program wychowawczy
- Program profilaktyki
- Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
Regulaminy:
- Regulamin oddziału przedszkolnego
IX 2010
plan rozwoju zintegrowany z dokumentacją szkoły

2. Poznanie procedury awansu zawodowego
Poznanie podstawowych aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego:
- adekwatne fragmenty Karty Nauczyciela
- rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Napisanie planu rozwoju zawodowego
IX 2010
wiosek o rozpoczęcie stażu plan rozwoju zawodowego

Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
V 2013
Sprawozdanie

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Ustalenie zasad współpracy
Zawarcie kontraktu
Ustalenie harmonogramu obserwacji
IX 2010
Kontrakt,harmonogram

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
wg harmonogramu przez cały okres stażu

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
Omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć z opiekunem stażu w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych zajęć
cały okres stażu
scenariusze i konspekty zajęć

4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Zbieranie informacji o realizacji zadań
cały okres stażu
zgromadzone dokumenty

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
Zapoznanie się z programem edukacji przedszkolnej "Nasze przedszkole" i programami edukacji wczesnoszkolnej
Opracowanie planu wynikowego oddziału przedszkolnego
Opracowanie planu wychowawczego oddziału przedszkolnego
wrzesień 2010
program edukacji przedszkolnej , plan wynikowy, plan wychowawczy

Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć
Opracowanie narzędzi diagnozujących: testów, kart obserwacji ucznia.
Sporządzanie protokołów z zebrań z rodzicami.
cały okres stażu
dzienniki zajęć, karty i arkusze obserwacji dzieci, protokoły

6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Udział w doskonaleniu zawodowym:
- wewnątrzszkolnym wg harmonogramu
- pozaszkolnym ...
Dodatkowe kursy i szkolenia ...
cały okres stażu
zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach i szkoleniach,

7. Organizacja własnego warsztatu pracy
Przeprowadzenie wstępnej obserwacji cech rozwojowych dzieci. Ustalenie kierunku pracy z dziećmi w czasie całego roku szkolnego na podstawie wstępnej obserwacji
paźddziernik2010
arkusz obserwacyjny cech rozwojowych dzieci

Przeprowadzenie diagnozy gotowości szkolnej dzieci
II semestr 2010
arkusz diagnozy gotowości szkolnej

Doskonalenie umiejętności opracowywania konspektów i scenariuszy zajęć
II semestr 2010
scenariusze i konspekty

Przygotowywanie materiałów dydaktycznych (rysunki, plansze testy)
cały okres stażu
pomoce dydaktyczne

Stosowanie w pracy metod aktywnych:
- diagnoza tej metody
- poznawanie nowych metod z literatury i publikacji internetowych
- wdrażanie i monitorowanie, ewaluacja efektów zastosowanych rozwiązań (wybranych metod)
cały okres stażu
materiały, scenariusze i konspekty

Przygotowywanie gazetek ściennych w sali oddziału przedszkolnego i na korytarzu
cały okres stażu
gazetka ścienna

§ 7 ust 2 punkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy z uczniami problematyki środowiska lokalnego, zagadnień społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska dzieci i ich sytuacji rodzinnej
Obserwacja dzieci w różnych sytuacjach
Poznanie środowiska rodzinnego dziecka
Praca z dziećmi na temat diagnozowania ich potrzeb, ich możliwości i oczekiwań
Integrowanie zespołu klasowego
Opracowanie kontraktu grupowego
Praca indywidualna z uczniami z problemami edukacyjnymi oraz z uczniami szczególnie zdolnymi
cały okres stażu
karty obserwacji , kontrakt, scenariusze zajęć, wpisy w dzienniku zajęć

2. Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym
Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych
cały okres stażu

3. Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
Przygotowywanie dzieci do konkursów
Organizacja wycieczek
Współorganizowanie imprez środowiskowych (np. Dzień Rodziny)
cały okres stażu
sprawozdania, wpisy w dzienniku

4. Podjęcie współpracy z organizacjami wspomagającymi pracę szkoły
Zorganizowanie spotkań z przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej
Nawiązanie współpracy z pielęgniarką szkolną ( zajęcia profilaktyczne)
IX 2010-VI 2011
Sprawozdania, zapisy w dzienniku zajęć

Uczestniczenie w spotkaniach z ciekawymi ludźmi
cały okres stażu
Sprawozdania, zapisy w dzienniku zajęć

5. Współorganizowani i udział w konkursach, imprezach uroczystościach organizowanych przez szkołę "Przygotowanie dzieci do imprez klasowych i szkolnych:
- Dzień ziemniaka
- Andrzejki
- Mikołajki
- Wigilia
- Dzień Babci i Dziadka
- Bal karnawałowy
- Święta Wielkanocne
- Dzień Dziecka
- Dzień Rodziny
- itp..
Przygotowanie dzieci do konkursów
IX 2010-VI 2011
scenariusze imprez, dyplomy, materiały własne

6. Organizacja współpracy z rodzicami
Nawiązanie bliskiego kontaktu z rodzicami:
- zawarcie kontraktu z rodzicami
- organizowanie spotkań klasowych
- dzielenie się z rodzicami wiedzą i doświadczeniem( pedagogizacja rodziców)
- organizowanie imprez, zajęć otwartych dla rodziców
- angażowanie rodziców w sprawy szkoły, oddziału przedszkolnego
- indywidualne rozmowy z rodzicami
cały okres stażu
kontrakt z rodzicami, wpisy w dzienniku, protokoły z zebrań, scenariusze imprez

§ 7 ust 2 punkt 3 umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej

1. Wykorzystywanie komputera w życiu codziennym i zawodowym
Opracowanie materiałów:
- konspekty, scenariusze
- plany
- karty pracy
- pomoce dydaktyczne
- dokumenty szkolne (sprawozdania, podania, wnioski, itp.) przy użyciu edytora tekstów
- informacje dla rodziców
cały okres stażu
materiały,

Przygotowanie dokumentacji związanej ze stażem,
cały okres stażu
dokumentacja

2. Korzystanie z Internetu
Wyszukiwanie w Internecie materiałów potrzebnych do pracy
Publikowanie swoich materiałów w Internecie
cały okres stażu
materiały, publikacje

3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela
Udział w kursach internetowych
cały okres stażu, zaświadczenie

§ 7 ust 2 punkt 4
Umiejętność stosowania wiedzy dotyczącej zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych lub pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich, z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela

1. Poznanie literatury z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki
Samodzielne studiowanie literatury fachowej (książki, czasopisma, publikacje na stronach WWW)
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce (rozwiązywanie konfliktów, przeciwdziałanie agresji itp..)
cały okres stażu,
prowadzenie dzienniczka przeczytanej literatury

2.Realizowanie zadań wychowawczych podczas pracy z dziećmi
Opracowanie zasad zachowania się w sali, podczas spacerów, wycieczek
Przeciwdziałanie konfliktom w grupie
Objecie szczególną pomocą uczniów słabych
Promowanie uczniów szkolnych poprzez udział w konkursach
Stosowanie zabaw integracyjnych w celu polepszenia komunikacji w grupie
cały okres stażu
kontrakt, wystawy zabaw, pomoce dydaktyczne, otrzymane dyplomy

§ 7 ust 2 punkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Nieustanna aktualizacja wiedzy dotyczącej obowiązujących aktualnie przepisów prawa oświatowego
Regularne odwiedzanie stron internetowych zajmujących się prawem oświatowym
cały okres stażu
notatki

2. Znajomość i stosowanie przepisów dotyczących opieki i pomocy społecznej
Zapoznanie się z:
- Konwencją o Prawach Dziecka
- rozporządzeniem o pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole
cały okres stażu
notatki

3. Współtworzenia prawa wewnątrzszkolnego
Uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej
Wymiana doświadczeń w ramach spotkań zespołu międzyprzedmiotowego klas 0-3
cały okres stażu
notatki, lista obecności

4. Stworzenie podręcznej kartoteki tekstowej podstawowych aktów prawnych
Gromadzenie
cały okres stażu
kartoteka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.