X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19468
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

§7 ust. 2 pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, analiza i dokumentowanie własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach:

Lp.
Zadania do wykonania
Sposób realizacji
(Tabela - dop. red.)

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela
- analiza przepisów prawa oświatowego
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- opracowanie planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie dokumentacji
IX 2010
Cały okres stażu
2.
Współpraca z opiekunem stażu
- nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
-analiza planu rozwoju zawodowego
- zawarcie kontraktu
- udział w comiesięcznych spotkaniach (konsultacje dotyczące planu rozwoju oraz sposobu gromadzenia dokumentacji).
- obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna oraz innych nauczycieli, prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- mówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć, wymiana doświadczeń
IX 2010
Cały okres stażu
3.
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego
- konferencje, kursy, szkolenia, warsztaty, seminaria
Wg harmonogramu szkoleń
4.
Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej biblioteki
- roczny plan pracy biblioteki uwzględniający specyfikę zadań szkoły, jej zasobów oraz potrzeby czytelników, sprawozdanie
- praca z uczniem zdolnym oraz z uczniem słabym
IX 2010
IX 2011
IX 2012
5.
Gromadzenie zbiorów przy uwzględnieniu wymagań programowych i znajomości rynku wydawniczego
-ankiety sondujące potrzeby czytelników (klasy II-VI)
- systematyczne korzystanie z prasy fachowej i informatorów wydawniczych.
- studiowanie literatury fachowej
Ankiety:
XI 2010/2011
XI 2011/2012
Cały okres stażu.
6.
Rozbudowa warsztatu informacyjnego biblioteki
- przygotowywanie dla nauczycieli propozycji tematów godzin wychowawczych, udostępnianie scenariuszy takich zajęć
- uzupełnianie katalogu alfabetycznego
Na bieżąco.
7.
Gromadzenie i stała aktualizacja własnego warsztatu metodycznego
- gromadzenie książek, artykułów, czasopism fachowych
- wykonywanie pomocy dydaktycznych, plakatów, gazetek
- tworzenie i gromadzenie scenariuszy zajęć bibliotecznych
- dbanie o estetykę sali, dekoracje
Na bieżąco
8.
Dostosowanie pomieszczeń biblioteki do potrzeb dydaktyczno-wychowawczych szkoły
- zmiana układu regałów, tablic informacyjnych, gazetek ściennych,

IX 2010
9
Prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole
- prowadzenie dziennika biblioteki, księgi inwentarzowej, księgi przybytków i ubytków,
- wpisy do dzienników lekcyjnych w czasie prowadzonych zajęć.
Na bieżąco


§ 7 ust. 2 pkt.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych:

1.
Działanie na rzecz uczniów w szkole oraz współpraca ze strukturami samorządowymi i środowiskiem lokalnym
- współpraca z pedagogiem szkolnym i wychowawcami poszczególnych klas,
- prowadzenie świetlicy, socjoterapeutycznej,
- współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Torzymskim Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Publiczną w Torzymiu, Biblioteką Pedagogiczna w Sulęcinie,
Na bieżąco
2.
Wprowadzenie biblioterapii do pracy biblioteki szkolnej
- ukończenie kursu – biblioterapia,
- opracowanie i realizacja scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych przeciwdziałających agresji i innych,
Wg harmonogramu kursów
3.
Pozyskanie uczniów stroniących od książki
- zajęcia relaksacyjne z książką, gry i zabawy,
Podczas zastępstw
4.
Pozyskiwanie sponsorów dla zaspokojenia potrzeb biblioteki
szkolnej
- rozmowy indywidualne
- pisemne prośby o dofinansowanie
Wg potrzeb


§ 7 ust. 1 pkt.1 Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły i środowiska lokalnego:

1.
Realizacja zadań wynikających ze statutu szkoły i jej potrzeb
- sprawowanie opieki nad Samorządem Szkolnym (opracowanie planu pracy, sprawozdania z działalności),
- prowadzenie kroniki szkolnej,
- praca w zespole przedmiotowym,
Cały okres stażu
2.
Aktywność w pracach Rady Pedagogicznej
współudział w tworzeniu i modyfikacji dokumentów szkoły
- protokołowanie obrad Rady Pedagogicznej.
VIII/IX 2010; VIII/IX 2011; VIII/IX 2012;
Wg harmonogramu spotkań R.P.
3
Wdrażanie nowatorskich metod pracy z uczniem.
- tworzenie i realizacja scenariuszy zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących,
- gry i zabawy interakcyjne w ramach zajęć biblioterapeutycznych,
Cały okres stażu.
Zajęcia wg harmonogramu
4.
Organizacja (współudział w organizowaniu) imprez środowiskowych, konkursów szkolnych, wystaw.
- konkursy czytelnicze, apele, imprezy biblioteczne, szkolne,
- wystawy poświęcone twórcom książek dla dzieci, wybitnym postaciom
Wg harmonogramu


§ 7 ust. 2 pkt.3 Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i komunikacyjnej:

1.
Doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
-samodoskonalenie, studiowanie podręczników do programów.
- udział w kursie komputerowym – „Programy prezentacyjne w pracy biblioteki szkolnej”
Na bieżąco.
Kurs wg harmonogramu kursów.
2.
Wykorzystanie komputera w pracy dydaktycznej
- pisanie scenariuszy zajęć, ogłoszeń, zaproszeń, sprawozdań,, itp.,
- wyszukiwanie materiałów na gazetki ścienne, wystawy, dekoracje,
Cały okres stażu.


§ 7 ust. 2 pkt.4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań:

1.
Samodoskonalenie
- śledzenie nowinek wydawniczych dotyczących wymienionej tematyki przydatnej w wykonywaniu pracy i rozwoju osobistym,
Cały okres stażu.
2.
Wprowadzenie biblioterapii do działań wychowawczych prowadzonych w bibliotece.
- utworzenie w porozumieniu z pedagogiem szkolnym grup dzieci z problemami w nauce, emocjonalnymi, wychowawczymi,
X – XI 2010
X – XI 2011
X – XI 2012
3.
Wykorzystywanie wiedzy do rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
- diagnozowanie problemów z czytaniem, niskiego poziomu czytelnictwa w poszczególnych klasach, braku zainteresowania książką - podejmowanie działań naprawczych, - pomoc koleżeńska, dodatkowe zajęcia
Cały okres stażu.


§ 7 ust. 2 pkt.5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż:

1.
Analiza dokumentów szkolnych – Statut Szkoły, WSO, Program Wychowawczy i Profilaktyczny, Ustawy o Systemie Oświaty, Karty Nauczyciela.
- zapoznanie się i przeanalizowanie przepisów prawa oświatowego
X 2010.
2.
Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
- udział w WDN
Wg harmonogramu szkoleń
3.
Znajomość prawa bibliotecznego.
- stosowanie przepisów w działalności biblioteki
- ewidencjonowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami
Cały okres stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.