X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19458

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego


Nauczyciel stażysta:
Beata Zmysłowska

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Beata Zmysłowska
Nauczyciel: nauczyciel prawa i ekonomiki
Nazwa szkoły: Medyczna Szkoła Policealna nr 4 w Warszawie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
Czas trwania stażu: do 31.05.2013 r. (9 miesięcy).
Opiekun stażu: mgr Ewa Pastor
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
A. Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły.
3. Poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole .
4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
5. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
6. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
7. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i ich omawianie z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
8. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenie).

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260 poz. 2593, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem”


Wymagania kwalifikacyjne umożliwiające uzyskanie awansu zawodowego

Podjęte działania
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji

§ 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia:
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż


1. Analiza procedury awansu zawodowego nauczycieli. Zapoznanie się z głównymi dokumentami i przepisami określającymi przebieg awansu zawodowego nauczycieli, tj. z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz. 2593, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).
2. Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły:
a) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
b) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.);
c) Statut szkoły;
d) Dziennik lekcyjny, arkusze ocen.

3. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych.

4. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Zawarcie kontraktu pomiędzy opiekunem a stażystą.

5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć.

6. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.

7. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.

Wrzesień 2012 r.
Wrzesień -Październik 2012 r.
Wrzesień 2012 r.
Wrzesień 2012 r.
Wrzesień 2012 r. – maj 2013 r.
Maj 2013 r.
Maj 2013 r.
Zgromadzenie dokumentacji poprzez notatki własne oraz kserokopie powoływanych aktów normatywnych.
Własne notatki oraz kserokopie dokumentów.
Kontrakt z opiekunem stażu, omówienie zasad współpracy.
Teczka stażysty.
Notatki własne.
Notatki własne.
Notatki własne. Kserokopie dokumentów.
Sprawozdanie z realizacji stażu.
Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.


§6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia:
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań statutowych szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.

2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształcenie.

3. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych oraz różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

4. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Przygotowanie zajęć lekcyjnych w formie prezentacji multimedialnych. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
5. Współorganizowanie spotkań pozalekcyjnych w szkole. Pomoc w przygotowaniu imprez klasowych i szkolnych (uroczystości, święta, itp.)
Raz w miesiącu
Wrzesień 2012 r. – Maj 2013 r.
Wrzesień 2012 r. - Maj 2013 r.
Wrzesień 2012 r. - Maj 2013 r.
Wrzesień 2012 r. - Maj 2013 r.

Wykaz zajęć prowadzonych przez nauczycieli, konspekty obserwowanych zajęć.
Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
Zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach.
Płyta CD
Prezentacje udostępnione w bibliotece szkolnej.
Notatki własne.


§6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia:
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1. Poznanie instytucji, które wspomagają szkołę w pracy wychowawczo-edukacyjnej.

2. Pogadanka z uczniami na temat: Jak założyć własną działalność gospodarczą „krok po kroku”.

3. Pogadanka z uczniami na temat: Form i sposobów zatrudniania i zwalniania osób fizycznych w Polsce (kontrakty, inne umowy cywilno-prawne a umowy o pracę) plusy i minusy.

Wrzesień 2012 r. – Maj 2013 r.
Grudzień 2012 r.
Kwiecień 2013 r. Wykaz instytucji.
Prezentacja multimedialna.
Prezentacja multimedialna.


§6 ust.2 pkt 4 rozporządzenia:
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1. Poznanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.

Wrzesień 2012 r.
Wrzesień 2012 r. – Maj 2013 r.
Wrzesień 2012 r.-Maj 2013 r. Notatki własne.
Notatki, konspekty, scenariusze zajęć
Notatki własne.

Zatwierdzam do realizacji:


§ 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia:
Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

§ 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia:
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

§ 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia:
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

§ 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia:
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.