X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19441
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
Imię i nazwisko: mgr Anna Rej-Kucal
Placówka oświatowa: Zespół Szkół w Kościelcu
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2010 – 31.05.2013 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Bożena Przybyła
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Dorota Gałdyn

Powinności nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego (§ 7 ust. 1 pkt 1);
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego (§ 7 ust. 1 pkt 2);
3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty ( § 7 ust. 1 pkt 3).

L.p.
Kierunki rozwoju
Zadania
Termin realizacji.
Sposób dokumentowania

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy,
dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach (§ 7 ust. 2 pkt 1 )

1. Poznanie procedury awansu zawodowego:
- założenie teczki Awans zawodowy;
Wrzesień 2010 rok
Teczka Awans zawodowy
- analiza przepisów prawa oświatowego.
W okresie stażu
Ksera aktów prawnych
2. Współpraca z opiekunem stażu.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Wrzesień 2010 rok
Wniosek o rozpoczęcie stażu
- Zawarcie kontraktu.
Wrzesień 2010 rok
Kontrakt
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2010 rok
Plan rozwoju zawodowego
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
Wrzesień 2010 rok
Arkusz spotkań (raz w miesiącu lub wg. potrzeb)
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych
nauczycieli - wnioski z obserwacji.
2 razy w roku szkolnym
Scenariusze zajęć, karty obserwacji
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja,
opracowanie scenariuszy zajęć, ich analiza, przygotowanie pomocy
dydaktycznych.
5 razy w roku szkolnym
Scenariusze zajęć, karty obserwacji
- Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora - konsultacja, opracowanie
konspektów zajęć ich analiza.
Według harmonogramu hospitacji.
Scenariusze zajęć
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
Systematycznie
Własne notatki
3. Aktywne uczestniczenie w działalności Rady Pedagogicznej.
- Przygotowywanie referatów na narady szkoleniowe.
W okresie stażu
Referaty
- Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej.
W okresie stażu
Protokoły z zebrań
4. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia
zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
- Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego - rady szkoleniowe.
Według harmonogramu
Notatki, zaświadczenia
- Udział w warsztatach metodycznych, konferencjach, kursach doskonalących.
W okresie stażu
Notatki, zaświadczenia
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Stosowanie różnorodnych metod pracy z dziećmi z uwzględnieniem
różnic wiekowych, rozwojowych i ich zainteresowań.
W okresie stażu
Scenariusze zajęć
- Praca w grupie 6-latków (zajęcia planowe, zabawy, działalność dowolna).
W okresie stażu
Scenariusze zajęć, zapisy w dzienniku.
- Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej (wpisy w dzienniku zajęć,
miesięczne plany pracy.
W okresie stażu
Zapisy w dzienniku
- Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych,
dekoracji sali, przygotowanie ściennych gazetek związanych z aktualną
porą roku, tematyką.
W okresie stażu
Zbiór pomocy dydaktycznych, zdjęcia
- Przygotowanie wychowanków do udziału w różnorodnych konkursach.
W okresie stażu
Potwierdzenie udziału
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Opracowanie materiałów ukazujących realizację zadań w formie,
scenariuszy, notatek, protokołów, wytworów dzieci, wykonanych przez
siebie pomocy dydaktycznych, gazetek, zdjęć.
W okresie stażu
Gromadzone na bieżąco dokumenty, referaty, scenariusze, notatki,
zdjęcia, wytwory dzieci.
6. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Opracowanie i uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu
dokumentów, materiałów, pomocy.
V. 2013 r.
Segregator zawierający potwierdzone przez dyrekcję dokumenty
- Podsumowanie całości pracy w pisemnym sprawozdaniu.
V. 2013 r.
Pisemne sprawozdanie
- Dokonanie samooceny pracy za okres stażu.
V. 2013 r.
Notatki

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7 ust. 2 pkt 2 )

1. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych dzieci.
– Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dziećmi z uwzględnieniem różnic wiekowych, rozwojowych i ich zainteresowań.
W okresie stażu
Scenariusze zajęć, prace dzieci
- Obserwacja dzieci na tle grupy.
W okresie stażu
Teczka obserwacji
2. Współpraca z rodzicami.
- Przygotowanie planu współpracy z rodzicami.
IX. 2010r. 2011r. 2012r.
Plany współpracy
- Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
W okresie stażu
Arkusz spotkań grupowych, potwierdzenie obecności, protokoły z zebrań
- Rozmowy indywidualne z rodzicami (konsultacje).
Raz w miesiącu
Arkusz rozmowy indywidualnej, potwierdzenie obecności.
- Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, umożliwienie obserwacji dziecka na tle grupy.
1 raz w roku szkolnym
Scenariusze zajęć, potwierdzenie obecności.
- Wykorzystanie uroczystości przedszkolnych do nawiązania współpracy z rodzinami dzieci (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca); angażowanie rodziców do aktywnego udziału w tych uroczystościach.
Według harmonogramu uroczystości
Scenariusze uroczystości
- Zorganizowanie gazetki informacyjnej dla rodziców.
W okresie stażu
Wydruki, zdjęcia
- Pedagogizacja rodziców (referaty na spotkania grupowe, zapraszanie specjalistów).
W okresie stażu
Referaty, potwierdzenie obecności.
3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
- Organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy; wyjścia tematyczne do Straży Pożarnej, na pocztę itp.
W okresie stażu
Karty wycieczek, zapisy w dzienniku.
- Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
W okresie stażu
Potwierdzenie współpracy

3. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. (§ 7 ust. 2 pkt 3 )

1. Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktycznej.
- Opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera.
W okresie stażu
Materiały i pomoce dydaktyczne
- Opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć, kart obserwacji zajęć, planów miesięcznych, opinii o dziecku z wykorzystaniem komputera.
W okresie stażu
Dokumentacja, wydruki
- Wykorzystywanie w pracy publikacji z Internetu.
W okresie stażu
Dokumentacja, wydruki
- Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego oraz wybranych scenariuszy zajęć.
W okresie stażu
Potwierdzenie publikacji w Internecie
- Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
W okresie stażu
Dokumentacja, wydruki

4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§ 7 ust. 2 pkt 4 )

1. Studiowanie aktualnej literatury – poszukiwanie nowych rozwiązań.
- Korzystanie z ofert wydawniczych, śledzenie rynku w zakresie wydawnictw pedagogicznych, pozycji książkowych i czasopism.
W okresie stażu
Notatki, ksera artykułów
2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
- Rozwiązywanie problemów wychowawczych, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez stosowanie w pracy dydaktycznej metod aktywizujących.
W okresie stażu
Scenariusze zajęć, zapisy w dzienniku
3. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku.
- Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, adaptacji dzieci do przedszkola.
W okresie stażu
Notatki z przeczytanych pozycji, bibliografia
4. Obserwacja wychowanków.
- Opracowanie arkuszy obserwacji dzieci.
IX. 2010 r.
Arkusze obserwacji

5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 7 ust. 2 pkt 5 )

1. Poznawanie procedury awansu zawodowego - analiza dokumentacji.
- Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
W okresie stażu
Akty prawne, własne notatki.

- Ustawa Karta Nauczyciela.
W okresie stażu
Akty prawne, własne notatki.
- Ustawa o systemie oświaty.
W okresie stażu
Akty prawne, własne notatki.
2. Udział w konferencjach o systemie oświaty.
W okresie stażu
Zaświadczenia
3. Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat.
W okresie stażu
Potwierdzenie obecności, własne notatki
4. Aktualizacja wiedzy na temat obwiązującego prawa oświatowego.
- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
W okresie stażu
Zbiór przeanalizowanych dokumentów, własne notatki
- Indywidualne studiowanie prawa oświatowego.
W okresie stażu
Umiejętność korzystania z prawa
5. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły, oddziału przedszkolnego.
- Analiza dokumentacji przedszkola: statut, plan rozwoju, regulaminy.
W okresie stażu
Sprawozdanie z zapoznania się z dokumentacją

* Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Plan sporządziła: Anna Rej-Kucal

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.