X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19434

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Akty prawne:
-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela
-Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku, w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli(Dz. U. z 2004r nr 260, poz. 2593) oraz ostatnie zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli(Dz. U. z 16 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580).
Wymagania egzaminacyjne niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593,§7 ust. 2 pkt 1)
ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1.Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN. Cały
okres stażu Plan rozwoju, teczka „awansu zawodowego”.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych min. www.men.gov.pl, www.literka.pl, Portal Nauczyciela Przedszkola, Wychowanie Przedszkolne. Cały
okres stażu Zaświadczenia, świadectwa, potwierdzenia, notatki.
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowy, ustalenie zasad współpracy, opracowanie kontraktu. IX 2012
Kontrakt
4. Systematyczna współpraca
z opiekunem Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli. Zajęcia otwarte dla rodziców
i nauczycieli. Wg. harmonogramu. Scenariusze zajęć.
5. Aktywne uczestnictwo
w WDN Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej. Na bieżąco Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej.
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy Gromadzenie materiałów
i pomocy dydaktycznych, stała ich aktualizacja. Na bieżąco Materiały, pomoce, scenariusze zajęć, przedstawień, notatki.
7. Prowadzenie dokumentacji oddziału przedszkolnego Wpisy w dzienniku zajęć, założenie i prowadzenie teczek: współpracy
z rodzicami i obserwacji dziecka, miesięczne plany pracy. Na bieżąco Dziennik zajęć, plany pracy, teczki: współpracy
i obserwacji dziecka.
8. Przygotowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opracowanie
i uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy.
Podsumowanie całości pracy w pisemnym sprawozdaniu. Maj 2015 Teczka zawierająca potwierdzone przez dyrekcję dokumenty, sprawozdanie.

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593,§7 ust. 2 pkt 2
ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Poznanie środowiska dzieci
i ich rodziców Obserwacja, zebrania
z rodzicami, spotkania indywidualne wynikających
z zainteresowania rodziców
i potrzeb.
Cały
okres stażu
Notatki, podsumowania półroczne, protokoły spotkań, listy obecności,
ankiety
2. Diagnozowanie
i rozwijanie zainteresowań dzieci Prowadzenie arkusza obserwacji cech rozwojowych dziecka, rozmowy z rodzicami
i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy. Na bieżąco Notatki, adnotacje
w dziennikach zajęć, arkusze obserwacji.
3. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami Korzystanie z wiedzy
i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy. Na bieżąco Rozmowy indywidualne
notatki, adnotacje
w dzienniku zajęć, opinie
z poradni.
4. Udział
w realizacji programów profilaktycznych Prowadzenie
i organizowanie zajęć dla rodziców (pedagogizacja rodziców)
i dzieci. Cały
okres stażu Scenariusze, notatki, wpisy w dzienniku zajęć.
5. Podejmowanie współpracy
z instytucjami wspomagającymi przedszkole Nawiązanie współpracy
instytucjami lokalnymi.
Nawiązanie współpracy
ze Strażą Pożarna, Policją. Cały
okres stażu Adnotacje w dzienniku zajęć.
6. Pozyskiwanie środków materialnych
na rzecz lepszego funkcjonowania grupy, przedszkola Wyszukiwanie sponsorów Cały
okres stażu Potwierdzenia pisemne.
7. Praca z dziećmi
z trudnościami Prowadzenie zajęć dydaktyczno– wychowawczych Cały
okres stażu Notatki, wpisy
w dzienniku.
8. Opieka nad dziećmi zdolnymi Indywidualizacja zajęć dla dzieci zdolnych Cały
okres stażu Notatki, wpisy
w dzienniku.
9. Organizowanie
i przygotowywanie imprez przedszkolnych
i grupowych Opracowywanie scenariuszy, materiałów
i dekoracji
do uroczystości przedszkolnych wg harmonogramu imprez. Wg harmonogramu
Cały okres stażu Scenariusze, adnotacje
w dzienniku zajęć, zdjęcia.
10. Współpraca
z innymi nauczycielami Nawiązanie współpracy
z innymi nauczycielami Okres stażu Notatki, adnotacje
w dzienniku zajęć,
11. Współpraca
z rodzicami
i dziadkami. Nawiązanie współpracy
z rodzinami dzieci poprzez organizowanie: Dnia Babci
i Dziadka, Dnia Matki, Ojca, itp.
Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, umożliwienie obserwacji dziecka na tle grupy.
Włączenie rodziców
do aktywnego udziału różnych akcji prowadzonych w życiu przedszkola;„Cała Polska czyta dzieciom”„Góra grosza”itp.
Współredagowanie gazetki informacyjnej dla rodziców z koleżanką Katarzyną Moroń. Cały okres stażu

Raz na kwartał Scenariusze, sprawozdania, zdjęcia.
12. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi Studiowanie literatury, udział w warsztatach, szkoleniach. Cały okres stażu. Notatki, zaświadczenia.
13. Udział dzieci
w konkursach, festiwalach przedszkolnych Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, itp. Na bieżąco. Notatki, zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania.
14. Stwarzanie możliwości dzieciom wyrażania swoich przeżyć poprzez twórczość plastyczną i muzyczną. Zastosowanie różnorodnych technik plastycznych.
Przygotowanie prac
w formie upominków dla bliskich.
Zintegrowanie treści plastycznych z muzyką. Cały okres stażu.

W ciągu stażu. Prace dzieci, zdjęcia.
15. Organizowanie wycieczek. Zorganizowanie wycieczek grupy, wyjazdy z rodzicami. W ciągu stażu. Sprawozdania
z wycieczek, zdjęcia.
16. Uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych ludzi oraz otaczającego nas świata. Udział w akcjach prowadzonych przez organizacje związane z edukacją:„Góra grosza”,„Cała Polska czyta dzieciom”, itp. Cały okres stażu Sprawozdania z akcji, zdjęcia.
17. Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą
w przedszkolu. Przygotowanie ściennych gazetek związanych
z aktualną porą roku, tematyką. Współpraca
z miesięcznikiem„Bliżej Przedszkola- promowanie przedszkola poprzez artykuły zamieszczane
w miesięczniku. Pomoc
w przygotowaniu imprez dla całego przedszkola. Cały okres stażu Zdjęcia. Kserokopie artykułów.

3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593,§7 ust. 2 pkt 3)
ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej Opracowywanie dokumentacji i pomocy dydaktycznych.
Tworzenie prezentacji multimedialnych dla dzieci i rodziców. Na bieżąco-okres stażu Dokumentacja
Prezentacja
2. Współprowadzenie strony internetowej przedszkola Publikowanie zdjęć
i tekstów na przedszkolnej stronie internetowej. Okres stażu Zdjęcia, strona internetowa,
3.Systematyczne korzystanie
z Internetu. Wyszukiwanie materiałów potrzebnych do pracy dydaktycznej, artykułów z dziedziny pedagogiki, scenariuszy zajęć i imprez przedszkolnych Cały okres stażu Kserokopie, scenariusze.
4. Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym. Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym Wrzesień 2012 Zaświadczenie

4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593,§7 ust. 2 pkt 4)
ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1.Studiowanie aktualnej literatury pedagogicznej. Poszukiwanie nowych rozwiązań, samodzielne studiowanie literatury, korzystanie z ofert wydawniczych, śledzenie rynku w zakresie wydawnictw pedagogicznych, pozycji książkowych i czasopism. Cały okres stażu. Notatki, ksera artykułów, bibliografia.
2.Poznawanie
i wdrażanie zasad współpracy z PPP. Zapoznanie się
z rozporządzeniem o pomocy psychologiczno– pedagogicznej oraz rozporządzeniem funkcjonowania PPP, nawiązanie współpracy
z poradnią. Na bieżąco. Wydruk rozporządzeń.
3.Pedagogizacja rodziców. Organizowanie prelekcji adresowanych do rodziców
z udziałem specjalistów
z poradni
(psycholog, logopeda).
Proponowanie rodzicom różnych artykułów z zakresu wychowania i opieki nad dziećmi. Cały okres stażu. Protokoły z prelekcji, lista obecności, artykuły.

5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593,§7 ust. 2 pkt 5)
ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Poznawanie procedury awansu zawodowego– analiza dokumentacji. Zapoznanie się z:
— Ustawa o systemie oświaty,
—Karta Nauczyciela,
oraz
Rozporządzeniami:
— W sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli,
— O podstawie programowej,
— W sprawie oceny nauczyciela,
— W sprawie innowacji
i programów autorskich,
— W sprawie nadzoru pedagogicznego. Na bieżąco Akty prawne.
2.Znajomość
i stosowanie przepisów dotyczących opieki pomocy społecznej. Zapoznanie się z:
— Konwencją o prawach Dziecka,
— Rozporządzeniem
o pomocy psychologiczno– pedagogicznej,
— Rozporządzeniem dotyczącym funkcjonowania poradni psychologiczno– pedagogicznej. Na bieżąco Umieszczenie praw
w widocznym miejscu.
3. Znajomość
i posługiwanie
się dokumentacją przedszkola. — Statutem przedszkola
— Uchwałami Rady pedagogicznej
— Programem wychowawczym

— Planem Nadzoru Pedagogicznego
—Realizacja programów autorskich
Utrwalenie znajomości tych dokumentów
w czasie całego stażu. Notatki.
Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Zatwierdzam do realizacji
................................ ..............................
Data i podpis Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.