X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19401
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PODSTAWA PRAWNA:

• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami (Rozdział 3 a Awans zawodowy nauczycieli)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)

Z uwzględnieniem:

• Statutu szkoły
• Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego szkoły
• Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Lp. Zadania do wykonania Forma realizacji Wypracowane dokumenty, przewidywane efekty Termin realizacji
1. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. 1. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
2. Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego. 1. Prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu.
2. Prawidłowo napisany plan rozwoju zawodowego. Wrzesień 2010 r.

Cały okres stażu
2. Doskonalenie kompetencji zawodowych. 1. Udział w szkoleniu dla kandydatów na egzaminatorów OKE w zakresie egzaminu z języka angielskiego.
2. Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących doskonalenia zawodowego. 1. Uzyskanie tytułu egzaminatora OKE w zakresie egzaminu z języka angielskiego.
2. Zaświadczenie o udziale w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach
3. Wzrost kwalifikacji nauczyciela.
4. Podniesienie jakości pracy szkoły. Cały okres stażu
3. Analiza dokumentacji szkolnej. 1. Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły: statutu, programu rozwoju szkoły, regulaminów szkolnego systemu oceniania itp. 1. Znajomość dokumentacji i wykorzystanie jej w codziennych zajęciach.
2. Plan rozwoju zintegrowany z dokumentami szkolnymi. Cały okres stażu
4. Praca w zespole do spraw analizy egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej i językowej. 1. Analiza egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej i językowej. 1. Wnioski wypracowane na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych z części humanistycznej i językowej. Cały okres stażu
5. Opracowanie programu zajęć koła języka polskiego – praca z uczniem zdolnym. 1. Opracowanie i wprowadzenie do realizacji programu zajęć koła języka polskiego.
2. Wzbudzanie szerszych zainteresowań uczniów. 1. Program koła języka polskiego.
2. Opis działania. Cały okres stażu
6. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji z realizacji planu rozwoju zawodowego. 1. Skompletowanie dokumentów mających znaczenie dla oceny pracy – podsumowanie dotychczasowej pracy.
2. Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu: za-świadczenia, dyplomy, scenariusze zajęć itp. 1. Zgromadzona dokumentacja. Cały okres stażu
7. Współpraca z rodzicami. 1. Udział rodziców w zebraniach.
2. Pomoc ze strony rodziców w organizowaniu imprez klasowych i uroczystości szkolnych. 1. Notatki w dzienniku lekcyjnym. Cały okres stażu
8. Organizacja imprez, uroczystości i apeli szkolnych.
Dbanie o poszanowanie tradycji i ceremoniału szkolnego. 1. Organizowanie imprez, apeli i uroczystości szkolnych. 1. Zdjęcia, scenariusze, potwierdzenia dyrektora szkoły. Cały okres stażu
9. Promocja szkoły w środowisku lokalnym. 1. Współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami w organizowaniu imprez okolicznościowych -przedsięwzięć artystycznych i sportowych. 1. Artykuły w prasie, zdjęcia, scenariusze, potwierdzenia dyrektora szkoły. Cały okres stażu
10. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz artykułów w czasopismach pedagogicznych. 1. Czytanie literatury, czasopism pedagogicznych.
1. Notatki własne. Cały okres stażu
11. Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją podstawowych zadań szkoły. 1. Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych.

2. Praca w zespole przedmiotowym – pełnienie funkcji przewodniczącej bloku humanistycznego.

3. Aktywny udział w radach pedagogicznych – funkcja protokolantki. 1. Potwierdzenia dyrektora, protokoły z narad, analiza egzaminów zewnętrznych. Cały okres stażu
12. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. 1. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

2. Autorefleksja.

3. Wnioski do dalszej pracy. 1. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Maj 2013 r.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Lp. Zadania do wykonania Forma realizacji Wypracowane dokumenty, przewidywane efekty Termin realizacji
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. 1. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu, wykorzystanie komputera podczas zajęć edukacyjnych.
2. Zapisy planów pracy, scenariuszy lekcji pokazowych, testów, sprawdzianów i sprawozdań w formie elektronicznej.
3. Wykorzystywanie Internetu w codziennym warsztacie pracy jako źródła cennych informacji. 1. Spis wykorzystanych programów i encyklopedii, scenariusze zajęć, testy, sprawdziany, plany pracy.
2. Potwierdzenie dyrektora szkoły. Cały okres stażu
2. Stosowanie techniki komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, pomocy dydaktycznych, sprawdzianów i scenariuszy. 1. Wykorzystanie komputera do pisania sprawdzianów i scenariuszy zajęć.
2. Zapisywanie dokumentacji szkolnej w formie elektronicznej. 1. Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane techniką komputerową.
2. Dokumentacja szkolna. Cały okres stażu
3. Publikacje prac, scenariuszy lekcji i uroczystości w Internecie. 1. Zamieszczanie scenariuszy zajęć i uroczystości na edukacyjnych stronach internetowych. 1. Potwierdzenia publikacji. Cały okres stażu
4. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie. 1. Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie. 1. Adres strony internetowej. 2010/2011
§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Lp. Zadania do wykonania Forma realizacji Wypracowane dokumenty, przewidywane efekty Termin realizacji
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. 1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli oraz lekcji pokazowych dla studentów odbywających praktyki z języka polskiego i angielskiego.
2. Opracowanie referatu i wygłoszenie go na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
3. Wygłoszenie referatu dla rodziców na zebraniu klasowym.
4. Publikowanie swoich prac na stronach internetowych.
5. Opracowanie i udostępnienie w szkole konspektów zajęć, scenariuszy, imprez, planów pracy. 1. Potwierdzenia dyrektora szkoły, scenariusze zajęć, publikacje internetowe. Cały okres stażu
2. Współpraca nauczycieli w ramach zespołu przedmiotowego /blok humanistyczny/. 1. Organizowanie spotkań zespołu, wspólne rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji.
2. Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu - opracowanie wniosków i analizowanie egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. 1. Analiza egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. Cały okres stażu
3. Konsultacje z nauczycielami uczącymi przedmiotów humanistycznych. 1. Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami uczącymi przedmiotów humanistycznych. 1. Notatki własne. Cały okres stażu
4. Udostępnianie opracowanych materiałów. 1. Dzielenie się przygotowanymi materiałami, sprawdzianami itp. 1. Potwierdzenia nauczycieli. Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Lp. Zadania do wykonania Forma realizacji Wypracowane dokumenty, przewidywane efekty Termin realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej z języka angielskiego pt. GETTING TO KNOW. 1. Opracowanie programu języka angielskiego z uwzględnieniem dodatkowych godzin.
2. Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla szkoły podstawowej/ gimnazjum. 1. Projekt innowacji pedagogicznej.
2. Autorski program nauczania języka angielskiego.
3. Podniesienie poziomu nauczania języka angielskiego w szkole.
4. Podniesienie jakości pracy szkoły. Cały okres stażu
2. Prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów mających trudności w nauce. 1. Opracowanie programu pracy z języka angielskiego i języka polskiego dla uczniów mających trudności w nauce. 1. Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce.
2. Dokumentacja własna.
3. Dziennik zajęć dodatkowych. Cały okres stażu
3. Opracowanie programu pracy dla ucznia z opinią/orzeczeniem poradni pedagogiczno-psychologicznej. 1. Opracowanie i wprowadzenie do realizacji programu pracy dla ucznia z opinią o dostosowaniu wymagań lub z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym. 1. Program. Cały okres stażu
4. Opracowanie i wdrożenie planu wychowawczego dla uczniów szkoły podstawowej/gimnazjum 1. Opracowanie planu. 1. Plan wychowawczy. Cały okres stażu
5. Opracowanie i wygłoszenie referatów na temat alkoholizmu, narkomanii oraz przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży 1. Przygotowanie wystąpień dla uczniów i rodziców. 1. Referaty, pogadanki, dyskusje. Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Lp. Zadania do wykonania Forma realizacji Wypracowane dokumenty, przewidywane efekty Termin realizacji
1. Udział w kursach doskonalących, konferencjach i warsztatach metodycznych. 1. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, gromadzenie materiałów. 1. Zaświadczenia o odbytych kursach i uczestnictwie w warsztatach. Cały okres stażu
2. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów; organizowanie pomocy dla uczniów z problemami. 1. Diagnozowanie środowiska ucznia.
2. Rozmowy z rodzicami.
3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
4. Organizowanie pomocy dla uczniów. 1. Notatki własne. Cały okres stażu
3. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów. 1. Przygotowywanie uczniów do konkursów recytatorskich i przedmiotowych.
2. Prowadzenie zajęć koła języka polskiego. 1. Potwierdzenie dyrektora szkoły, dyplomy. Cały okres stażu
4. Organizowanie imprez oraz wycieczek szkolnych. 1. Organizowanie wycieczek szkolnych w celu integracji klasy.
2. Organizowanie wyjazdów do kina, teatru.
3. Organizowanie uroczystości klasowych
- Dzień Chłopaka
- Andrzejki
- Wigilia/ Śniadanko Wielkanocne
- Dzień Kobiet
- Dzień Dziecka 1. Karty wycieczek, scenariusze imprez i uroczystości, potwierdzenia dyrektora Cały okres stażu
5. Podejmowanie zadań dodatkowych. 1. Projekt PEN PAL CLUB – projekt adresowany do uczniów gimnazjum, polegający na wymianie doświadczeń kulturowych z młodzieżą z zagranicy za pomocą emaili.
2. Organizowanie uroczystości o charakterze religijnym dla mieszkańców wsi /rocznica wyboru Papieża-Polaka, rocznica śmierci Jana Pawła II/. 1. Prezentacje multimedialne.
2. Scenariusze uroczystości, potwierdzenia księdza.
3. Promowanie szkoły za granicą, wymiana doświadczeń.
4. Podniesienie jakości pracy szkoły.
5. Praca z uczniem zdolnym. Cały okres stażu
6. Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych. 1. Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o Literaturze i Języku Polskim HUMANISTYCZNA SOWA.
2. Konkurs języka angielskiego THE WINNING OWL.
3. Powiatowy Konkurs Ortograficzny Z ORTOGRAFIĄ NA CO DZIEŃ.
4. Konkurs recytatorski NIECH SIĘ MARZĄ MARZENIA... 1. Protokoły konkursowe. Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Lp. Zadania do wykonania Forma realizacji Wypracowane dokumenty, przewidywane efekty Termin realizacji
1. Współpraca ze strukturami samorządowymi. 1. Współpraca z przedstawicielami samorządu, pomoc w organizowaniu imprez szkolnych i międzyszkolnych. 1. Potwierdzenia dyrektora. Cały okres stażu
2. Współpraca ze Służbą Zdrowia. 1. Zaproszenie pielęgniarki na spotkanie o tematyce „Prawidłowe odżywianie drogą do sukcesu”. 1. Notatki w dzienniku lekcyjnym. Cały okres stażu
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym. 1. Zaproszenie szkolnego pedagoga na spotkania z rodzicami i uczniami /tematyka spotkań uzależniona od aktualnych potrzeb uczniów i rodziców/. 1. Notatki w dzienniku lekcyjnym. Cały okres stażu
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 1. Kontakt z poradnią w przypadku uczniów wymagających pomocy psychologicznej. 1. Notatki własne. Cały okres stażu
5. Współpraca z Komendą Policji. 1. Zaproszenie policjanta na spotkanie poświęcone konsekwencjom demoralizacji i wandalizmu. 1. Notatki własne. Cały okres stażu
6. Współpraca z lokalnymi mediami. 1. Zamieszczanie w prasie artykułów dotyczących ważnych wydarzeń z życia szkoły 1. Artykuły prasowe. Cały okres stażu
7. Współpraca z kościołem parafialnym w Jędrzejewie. 1. Organizowanie uroczystości o charakterze religijnym dla mieszkańców wsi. 1. Potwierdzenia księdza, scenariusze uroczystości. Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Lp. Zadania do wykonania Forma realizacji Wypracowane dokumenty, przewidywane efekty Termin realizacji
1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych. 1. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych:
- wnikliwa obserwacja sytuacji wychowawczej,
- wyodrębnienie konkretnych problemów,
- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych 1. Opis i analiza przypadków. Cały okres stażu, zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami.


Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
Miejscowość, data

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.