X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19395

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko: Anna Kempa
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Grażyna Rudyk
Dyrektor placówki: mgr Dariusz Brończyk
Nazwa i adres placówki: Zespół Szkół w Korzennej, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korzennej
Korzenna 324
33-322 Korzenna
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012
Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego:
Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu:
Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego:
Termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej:
Termin nadania stopnia nauczyciela kontraktowego:
Data zakończenia stażu:

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu oraz sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a) wewnątrz placówki
b) poza placówką
c) samokształcenie.
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

I. ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI

ZADANIA SPOSÓB
REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMINY
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego - analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego, tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
- gromadzenie informacji
z Internetu i prasy poświęconej oświacie
- wniosek
- plan rozwoju zawodowego Wrzesień 2012
Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu
- rozmowy na temat przebiegu stażu
- ustalenie terminów i tematyki zajęć
- opracowanie zakresu i tematów zajęć
- hospitacje -zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
- scenariusze, konspekty zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu Wrzesień 2012
- na bieżąco
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola - analiza dokumentacji
przedszkola:
* Statut Przedszkola
* Roczny plan pracy
dydaktyczno- wychowawczej
- prowadzenie dzienników i konspektów
- udział w zebraniach Rad
Pedagogicznych
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- zapisy w dzienniku
- konspekty i scenariusze

Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego - zapoznanie się z programami realizowanymi w placówce - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola
- analiza regulaminu BHP i p/poż - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji - zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno- wychowawczej
- wpisy do dziennika zajęć
- opracowywanie konspektów zajęć

- prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, konspektów

Okres stażu
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego - zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp. Okres stażu
Przygotowanie projektu sprawozdania - opis realizacji sporządzonego planu rozwoju - sprawozdanie z realizacji sporządzonego planu rozwoju

II. UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ PLACÓWKI

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMINY
Poznanie zasad konstruowania planów pracy - opracowywanie planów pracy dydaktyczno- wychowawczej z uwzględnieniem treści
i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej ustalonej w Programie Wychowania Przedszkolnego

- plan pracy zatwierdzony do realizacji Okres stażu
Poznanie zasad prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć

- przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu - zgromadzone scenariusze Okres stażu
Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego

- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, m.in. w kursach, warsztatach, szkoleniach - zaświadczenia o ukończonych kursach Okres stażu
Współpraca z logopedą - rozmowa z Panią Bogumiłą Grygiel, logopedą w przedszkolu - potwierdzenie logopedy Okres stażu
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji: plany pracy, scenariusze zajęć i uroczystości, sprawozdania
- korzystanie
z nowoczesnych programów komputerowych
-konstruowanie tekstów, kart pracy dla dzieci.
- przygotowywanie materiałów na spotkania
z rodzicami, scenariusze zająć otwartych i imprez okolicznościowych.
- wykonywanie dyplomów dla dzieci i wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości.
- śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego.
- opracowywanie dokumentacji związanych
z własnym stażem.
- korzystanie z poczty elektronicznej, posiadanie własnego adres e-mail, który pomaga w szybkim przekazywaniu informacji
i korespondencji z innymi nauczycielami i rodzicami wychowanków
- scenariusze zajęć
- pomoce dydaktyczne
Okres stażu
Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania - czytanie fachowej literatury, artykułów pedagogicznych, stron internetowych - spis literatury i adresów stron internetowych Okres stażu

III. ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA DZIECI, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMINY
Współpraca z rodzicami - rozmowy z rodzicami
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- informowanie na bieżąco
o postępach i zachowaniu dziecka
- spotkania z rodzicami
i zajęcia otwarte
- spotkania okolicznościowe
- notatki w dzienniku Okres stażu
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci

- stała obserwacja dziecka
- rozmowy indywidualne z dzieckiem
- współpraca z rodziną
- udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka
- notatki
- arkusze obserwacji
- zaświadczenia
Okres stażu
Organizacja i udział w uroczystościach wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych - włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu
-udział w wycieczkach przedszkolnych
- przygotowanie dzieci do różnych konkursów

- potwierdzenie nauczyciela współpracującego
- zdjęcia
Okres stażu

IV. UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMINY
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora - przygotowanie scenariuszy zajęć
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu
- omówienie zajęcia
- scenariusze zajęć Okres stażu
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli - obecność i obserwacja na zajęciu
- omówienie zajęcia
- notatki własne
- scenariusz zajęcia
- wnioski z obserwacji
Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.