X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 19381

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza
w Szydłowcu

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Anny Iwaniuk

nauczycielki języka angielskiego,
ubiegającej się o stopień zawodowy

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy.
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2009
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2013
Przerwa w stażu: od 9 grudnia 2010 do 2 marca 2011
oraz od 12 kwietnia 2011 do 5 lutego 2012
Dyrektor Szkoły: mgr Karol Kopycki
Opiekun stażu: mgr Katarzyna Berus

Luty 2012

PODSTAWY PRAWNE:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580);
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli);
4. Ustawa z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2000r. Nr 19, poz. 239);
5. Ustawa z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2004r. Nr 179, poz. 1845).

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego

Termin realizacji
Dowody realizacji
określonego działania

Realizacja zadań zmierzających do uzyskania awansu zawodowego
na stopień nauczyciela mianowanego

Poznanie procedury awansu zawodowego– zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, współpraca z opiekunem stażu.
Wrzesień 2009
• Plan rozwoju zawodowego, kontrakt z opiekunem stażu.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego – gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, zdjęć itp.
Cały okres stażu
• Konkretne dokumenty

Sporządzenie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego – opis realizacji zadań, autoanaliza, autorefleksja.

2013
• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po zakończeniu stażu.
2013
• Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

§ 7 ust.1 pkt.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
3. Praca w zespole przedmiotowym.
4. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
5. Organizowanie wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych. Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej

Cały okres stażu • Potwierdzenie obecności na Radach Pedagogicznych
• Karty wycieczek
• Potwierdzenia

§ 7 ust.1 pkt.2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i prowadzenie zajęć w obecności opiekuna i dyrekcji szkoły.
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu:
3. Ukończenie kursu egzaminatora OKE z języka angielskiego
4. Udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa językowe
5. Udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez placówki Doskonalenia Nauczycieli
6. Samodzielne studiowanie literatury.
7. Tworzenie własnego warsztatu pracy
a. Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.
b. Tworzenie bazy łączy do stron WWW z materiałami dydaktycznymi
Według harmonogramu okresu stażu

Cały okres stażu

• Karty obserwacji zajęć, konspekty lekcji hospitowanych przez dyrekcję
• Zaświadczenia, świadectwa, certyfikaty
• Bibliografia
• Przykładowe materiały dydaktyczne

§ 7 ust.1 pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
1. Analiza dokumentacji.
a. Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
b. Karta Nauczyciela.
c. Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
d. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
e. Ustawa o systemie oświaty.
2. Bieżąca analiza Statutu Szkoły. Cały okres stażu

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
1. Współpraca z opiekunem stażu.
a. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
b. Omówienie zasad współpracy.
c. Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
d. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja i analiza.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
a. Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o jego merytoryczne wartości.
b. Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego.
c. Opracowanie pomocy dydaktycznych – postery, testy, karty pracy
d. Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
3. Publikowanie własnych prac.
a. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
b. Publikacja własnych materiałów dydaktycznych Wrzesień 2009

Cały okres stażu • Plan rozwoju zawodowego
• Kontrakt
• Karty obserwacji zajęć
• Przedmiotowy system oceniania
• Przykładowe testy i pomoce dydaktyczne

§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą (pedagogiem szkolnym, psychologiem)
2. Przygotowanie uroczystości szkolnych.
3. Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce.
4. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
5. Organizowanie wyjazdów integracyjnych w celu lepszego zapoznania środowiska uczniów.
6. Organizowanie imprez klasowych we współpracy z rodzicami- w celu lepszego poznania środowiska uczniów i ich problemów.
7. Prowadzenie konsultacji z języka angielskiego
8. Przygotowanie uczniów do szkolnych i ogólnopolskich konkursów językowych Według harmonogramu

Cały okres stażu • Karty wycieczek
• Dokumentacja fotograficzna
• Zaświadczenia
• Notatki na stronie internetowej

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Opracowanie dokumentów, kart obserwacji zajęć, konspeków.
2. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
3. Umieszczanie informacji na stronie internetowej liceum w celu promocji szkoły-współpraca z administratorem szkolnej strony internetowej.
4. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów komputerowych i internetu.
5. Umieszczenie w internecie planu rozwoju zawodowego oraz materiałów dydaktycznych.
Cały okres stażu

Rok szkolny
2012/2013 • testy, sprawdziany, pomoce dydaktyczne
• karty obserwacji zajęć i konspekty zajęć
• strona internetowa

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki (szkolenia, kursy)
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
3. Aktywna praca nad samokształceniem.
4. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym – analiza problemów indywidualnych uczniów
5. Pedagogizacja rodziców. Cały okres stażu • Bibliografia
• Notatki
• Zaświadczenia

§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Udział w kursach i szkoleniach dotyczących prawa oświatowego.
2. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego poprzez studiowanie stron internetowych MEN http://www.menis.gov.pl/. Praktyczne stosowanie przepisów prawa oświatowego. Cały okres stażu

• Notatki
• Zaświadczenie


Opracowała:
mgr Anna Iwaniuk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.